Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:9536

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
12-08-2015
Datum publicatie
25-08-2015
Zaaknummer
C/09/494022 / HA RK 15-336
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Publicatie op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/494022 / HA RK 15-336

Beschikking van 12 augustus 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ABN AMRO HYPOTHEKEN GROEP B.V.,

tevens handelend onder de naam Direktbank, als rechtsopvolger onder algemene titel van de naamloze vennootschap Direktbank N.V., op haar beurt rechtsopvolgster onder algemene titel van de naamloze vennootschap Fortis Hypotheek Bank N.V., voorheen statutair genaamd ASR Bank N.V.,

gevestigd te Amersfoort,

verzoekster,

advocaat mr. P.K.J. van der Wal te Rosmalen.

1 Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Bartholomeus Johannes Hoofdman, geboren te Leiderdorp op 31 oktober 1973, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 19 oktober 2014 (verder te noemen ‘de erflater’).

Erflater heeft bij testament van 15 december 2010 over zijn nalatenschap beschikt. Hij heeft daarbij zijn partner, mevrouw [A] , benoemd tot enig en algeheel erfgename, met dien verstande dat indien ten tijde van zijn overlijden de samenwoning met zijn (ex-)partner is verbroken, alle beschikkingen ten gunste van zijn (ex-)partner vervallen.

Uit de door verzoekster overgelegde gegevens van de basisadministratie blijkt dat mevrouw [A] sinds 11 december 2012 niet meer op het woonadres van erflater staat ingeschreven. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de samenwoning tussen erflater en mevrouw [A] voor het overlijden van erflater reeds was geëindigd. Voorts is niet gebleken dat de samenwoning door omstandigheden buiten de wil van erflater en mevrouw [A] is geëindigd door opname in een zorginstelling en dergelijke, zoals bedoeld in het testament van 15 december 2010 onder punt VIII.

Een mondelinge behandeling van het verzoek als bedoeld in artikel 4:206 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek acht de rechtbank niet zinvol nu de bekende erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen.

Verzoekster voert aan dat zij hypothecair schuldeiser is van erflater. Na het overlijden van erflater zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De schuld, inclusief achterstanden, bedraagt per 20 mei 2015 € 111.706,50. Om er zeker van te zijn dat haar vordering zoveel mogelijk wordt voldaan wenst verzoekster over te gaan tot onderhandse verkoop van de woning aan de [adres] te [gemeente] . Mocht executoriale verkoop nodig zijn, dan is een vereffenaar nodig om de exploten te kunnen betekenen.

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaars hebben zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank om ontheffing van de publicatieverplichting, althans te bepalen dat publicatie uitsluitend dient te geschieden in de Staatscourant, althans subsidiair in de Staatscourant en één regionaal huis- aan huisblad.

Gelet op de getaxeerde waarde van de woning valt niet uit te sluiten dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt:

1) mr. Benjamin Johannes Groenhuijzen, advocaat, geboren op 23 juni 1964 te Almelo,

2) mr. Maarten van der Meulen, advocaat, advocaat, geboren op 28 september 1976 te Groningen, tot vereffenaars van de nalatenschap van Bartholomeus Johannes Hoofdman, geboren te Leiderdorp op 31 oktober 1973, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 19 oktober 2014,

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaars onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaars op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaars van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 12 augustus 2015.1

1 type: 206coll: