Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:7253

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
17-06-2015
Datum publicatie
07-07-2015
Zaaknummer
C-09-472780 - HA ZA 14-1008
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst aanneming van werk is niet ontbonden. Wanprestatie: verzuim niet ingetreden wegens ontbreken ingebrekestelling. Geen schuldeisersverzuim 6:58 BW; schade door onrechtmatig beslag niet aannemlijk, daarom verwijzing naar schadestaat afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/472780 / HA ZA 14-1008

Vonnis van 17 juni 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

4T REAL ESTATE B.V.,

gevestigd te Houten,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. M. Bödicker te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RESOLITH MONTAGEBOUW B.V.,

gevestigd te Gorinchem,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. E.A. Klein Hofmeijer te Gorinchem.

Partijen zullen hierna 4T Real Estate en Resolith genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de inleidende dagvaarding van 25 augustus 2014, met producties 1 tot en met 8;

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie & van eis in reconventie, met producties 1 tot en met 10;

 • -

  het tussenvonnis van 19 november 2014, waarbij een comparitie van partijen is gelast;

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie, met producties 9 tot en met 13;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 10 maart 2015.

1.2.

Het proces-verbaal van de comparitie is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over het proces-verbaal voor zover het feitelijke onjuistheden betreft. Partijen hebben van deze gelegenheid gebruikgemaakt. De brief van 4T Real Estate van 18 maart 2015 en het B16 formulier van Resolith van 18 maart 2015 zijn aan het proces-verbaal gehecht en maken onderdeel uit van het procesdossier.

1.3.

Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

[A] is via 3T Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van 4T Real Estate. [B] is via Resolith Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van Resolith. [A] en [B] zijn broers.

2.2. 4

T Real Estate en [A] hebben in april 2011 de voormalige hertenboerderij aan de [adres] te [gemeente 1] gekocht met de bedoeling daar een stoeterij te realiseren. Bij de voorbereiding van de plannen heeft Resolith in 2011 en 2012 diverse (advies)werkzaamheden voor 4T Real Estate verricht en gefactureerd.

2.3.

In december 2012 is de vergunning voor de stoeterij verleend.

2.4.

In januari 2013 hebben 4T Real Estate en Resolith overleg gevoerd over de door Resolith te verrichten werkzaamheden.

2.5.

Resolith heeft 4T Real Estate een aan haar gerichte brief gedateerd 20 februari 2013 ter hand gesteld. Die luidt, voor zover hier van belang:

“[…]

Betreft: Nieuwbouw Stoeterij te [gemeente 1] […]

Onder dankzegging doen wij u de opdrachtbevestiging van bovengenoemd project toekomen, in principe gebaseerd op de omgevingsvergunning van de gemeente [gemeente 2] onder nr. [nummer], welke wij als volgt omschrijven:

Het leveren en monteren van:

100: Kapschuur:

[volgt specificatie werkzaamheden]

Budget pos 100……………………………….Euro 31.200,=

200: Fundering voor Uitbreiding Huis:

[volgt specificatie werkzaamheden]

Budget pos 200…(10% budget uitbreiding)….Euro 8.640,=

300: hekwerken (2 stuks) terrein-entrée:

[volgt specificatie werkzaamheden]

Budget pos 300……………………………….Euro 20.000,=

400: Sloopwerk bestaande gebouwen:

[volgt specificatie werkzaamheden]

Budget pos 400……………………………….Euro 10.000,=

500-600: Hoofdgebouw, stallen, loopbak en kantoren:

[volgt specificatie werkzaamheden]

Budget pos 500/600….……………………….Euro 600.000,=

700: Biologisch centrum:

- De begroting van euro 49.200,= is nog niet in het huidige bouwbudget opgenomen

800/900: Renovatie buitenzijde woning / Ondersteunend werk stoeterij:

- Deze extra werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie separaat berekend worden.

[…]

Betalingen volgens de in de werkplanning opgenomen deeltermijnen, meelopend met de uitvoering. […]”

2.6.

Op 21 februari 2013 is de eerste termijn van 40% voor de kapschuur ad € 15.100,= door Resolith aan 4T Real Estate gefactureerd. 4T Real Estate heeft die factuur voldaan.

2.7.

Ook andere werkzaamheden en kosten zijn door Resolith, al dan niet bij wijze van voorschot, aan 4T Real Estate in rekening gebracht en door 4T Real Estate voldaan.

2.8.

Bij brief van 16 april 2014 heeft de advocaat van 4T Real Estate Resolith verzocht om binnen veertien dagen een schriftelijke verantwoording voor de door 4T Real Estate aan Resolith betaalde voorschotten te verstrekken.

2.9. 4

T Real Estate heeft tot zekerheid van verhaal van haar vordering ten laste van Resolith beslag laten leggen onder SNS Bank N.V. en Event Medical Service B.V.

3 Het geschil

3.1. 4

T Real Estate vordert in conventie, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van Resolith tot betaling aan 4T Real Estate van € 71.696,70, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 mei 2014 en met veroordeling van Resolith in de kosten van de procedure (inclusief de kosten voor de gelegde beslagen). Resolith voert hiertegen verweer.

3.2.

Resolith vordert in reconventie, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a. 4T Real Estate te veroordelen om de ten laste van Resolith gelegde beslagen onder SNS Bank N.V. en Event Medical Service B.V., subsidiair een deel van voornoemde beslagen, binnen 1 dag na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te doen opheffen, bij gebreke waarvan Resolith een dwangsom verbeurt van €500,= voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen, althans zodanige maatregelen te treffen als de rechtbank in goede justitie vermeent te behoren;

b. voor recht te verklaren dat 4T Real Estate de door Resolith geleden schade, nader te specificeren dan wel op te maken bij staat, dient te voldoen, althans een vergoeding door uw edelachtbare rechtbank in goede justitie te bepalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf heden tot aan de dag der algehele voldoening;

in conventie en in reconventie:

het uw rechtbank moge behagen om 4T Real Estate te veroordelen in de kosten van de procedure.

4T Real Estate voert hiertegen verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat zij omstreeks februari 2013 een overeenkomst van aanneming van werk (hierna: de overeenkomst) hebben gesloten. Partijen verschillen wel van mening over de omvang van het werk.

4.2. 4

T Real Estate heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat zij Resolith verwijt onvoldoende voortgang te hebben gemaakt met het bouwen van de kapschuur. Om die reden vordert 4T Real Estate betaling van Resolith van de door haar aan Resolith betaalde voorschotten en van andere door haar aan derden betaalde bedragen.

Resolith betwist enig bedrag aan 4T Real Estate verschuldigd te zijn. De door Resolith verrichte werkzaamheden zijn aan 4T Real Estate gefactureerd en 4T Real Estate heeft daarop betaald. Een drietal betalingen zien weliswaar op een voorschot, maar ook daarvoor zijn werkzaamheden conform afspraak verricht. Van verzoeken aan Resolith om de werkzaamheden voortvarend aan te pakken is bovendien geen sprake, aldus Resolith.

4.3.

Nu gesteld noch gebleken is dat de overeenkomst is ontbonden, begrijpt de rechtbank de stellingen van 4T Real Estate aldus dat Resolith volgens 4T Real Estate toerekenbaar tekort geschoten is in de nakoming van haar verplichtingen jegens 4T Real Estate onder de overeenkomst (wanprestatie).

Voor het ontstaan van aansprakelijkheid vanwege wanprestatie is vereist dat 4T Real Estate Resolith in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gegund om alsnog na te komen. Gesteld noch gebleken is dat 4T Real Estate dit heeft gedaan. Daardoor is het verzuim niet ingetreden en is Resolith niet op grond van wanprestatie schadeplichtig geworden. De vordering van 4T Real Estate zal daarom worden afgewezen

4.4. 4

T Real Estate zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Resolith worden begroot op:

- griffierecht € 1.892,=

- salaris advocaat 1.788,= (2 punten × tarief € 894,=)

Totaal € 3.680,=

in reconventie

4.5.

Omdat de vordering van 4T Real Estate in conventie wordt afgewezen, zal de vordering van Resolith tot opheffing van de ten laste van haar gelegde beslagen onder SNS Bank N.V. en Event Medical Services B.V. worden toegewezen. Wel zal de gevorderde dwangsom worden beperkt als volgt. Ook zal de rechtbank 4T Real Estate een termijn van 48 uur na betekening van het vonnis gunnen om de opheffing te realiseren.

4.6.

Resolith heeft aan de gevorderde verklaring voor recht ten grondslag gelegd dat zij door de beslaglegging onder Event Medical Services B.V. schade heeft geleden. Niet slechts doordat zij niet kan beschikken over de gelden die zij tegoed heeft, maar meer nog door de schending van de goede naam van Resolith. “Waar rook is, is vuur” geldt zeker in de bouwwereld. Diverse potentiële klanten van Resolith hebben in reactie op het beslag afgezien van het verstrekken van een opdracht aan Resolith. De gederfde omzet en winst loopt in de tienduizenden euro’s, aldus Resolith.

4T Real Estate heeft daar tegen aangevoerd dat de beslagen (vrijwel) geen doel hebben getroffen: Event Medical Services heeft verklaard niets verschuldigd te zijn aan Resolith en SNS Bank N.V. heeft verklaard nog een bedrag van €238,91 op naam van Resolith te hebben. Dat lijkt 4T Real Estate geen belemmering voor de bedrijfsvoering van Resolith.

De rechtbank overweegt in dit verband dat Resolith wel heeft gesteld dat zij als gevolg van de onrechtmatige beslaglegging schade heeft geleden, maar Resolith heeft, ondanks de gemotiveerde betwisting door 4T Real Estate, op geen enkele wijze aannemelijk en inzichtelijk gemaakt dat zij daadwerkelijk enige schade heeft geleden. Resolith heeft haar stelling ook niet met bewijsstukken onderbouwd. Reeds daarom is de gevorderde verwijzing naar de schadestaat niet toewijsbaar.

4.7.

Resolith heeft tenslotte aan de gevorderde verklaring voor recht ten grondslag gelegd dat zij vanwege de overeenkomst met 4T Real Estate, geen andere werkzaamheden heeft verricht en geen andere opdrachten heeft getracht te verkrijgen. Doordat 4T Real Estate echter de feitelijke werkzaamheden aan de stoeterij steeds heeft uitgesteld, heeft Resolith inkomsten uit andere opdrachten misgelopen. Als Resolith bovendien de stoeterij voor 4T Real Estate niet kan verwezenlijken, loopt zij met een beraamde omzet van €700.000,= een resultaat van €100.000,= mis.

4.8.

De rechtbank begrijpt de stellingen van Resolith aldus dat zij zich op het standpunt stelt dat 4T Real Estate toerekenbaar de nakoming van de verplichtingen van Resolith onder de overeenkomst heeft verhinderd, doordat 4T Real Estate de werkzaamheden steeds heeft uitgesteld (schuldeisersverzuim).

De schuldeiser komt in verzuim, wanneer nakoming van de verbintenis verhinderd wordt doordat hij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn kant opkomt, tenzij de oorzaak van de verhindering hem niet kan worden toegerekend (artikel 6:58 BW).

Voor het intreden van schuldeisersverzuim is relevant of de schuldenaar (Resolith) in staat en bereid is na te komen en zijnerzijds daartoe alles heeft gedaan wat voor de nakoming nodig is. Gelet op de aard van de overeenkomst valt daarbij te denken een uitdrukkelijk tot 4T Real Estate gericht aanbod om tot nakoming over te gaan. Gesteld noch gebleken is dat Resolith dat heeft gedaan. Daardoor is kan niet worden vastgesteld dat 4T Real Estate als schuldeiser in verzuim is gekomen.

Nu bovendien gesteld noch gebleken is dat de overeenkomst is ontbonden, valt vooralsnog niet in te zien dat Resolith omzet en winst mis zal lopen.

4.9.

De gevorderde verklaring voor recht zal daarom worden afgewezen.

4.10.

Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt 4T Real Estate in de proceskosten, aan de zijde van Resolith tot op heden begroot op € 3.680,=,

in reconventie

5.3.

veroordeelt 4T Real Estate de ten laste van Resolith onder SNS Bank N.V. en Event Medical Services B.V. gelegde beslagen binnen 48 uur na betekening van dit vonnis op te heffen,

5.4.

veroordeelt 4T Real Estate aan Resolith een dwangsom te betalen van € 500,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.3 uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 10.000,= is bereikt,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover in reconventie uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

compenseert de kosten van de procedure in reconventie tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.W. Vogels en in het openbaar uitgesproken op 17 juni 2015.1

1 type: 2226 coll: