Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:6522

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
11-05-2015
Datum publicatie
09-06-2015
Zaaknummer
C-09-479263 - FA RK 14-9824
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

adoptie van kind uit Nigeria/vaststelling geboortegegevens/voornaamswijziging

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Meervoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 14-9824

Zaaknummer: C/09/479263

Datum beschikking: 11 mei 2015

Adoptie buitenlands kind/Vaststellen geboortegegevens/Voornaamswijziging

Beschikking op het op 15 december 2014 ingekomen en op 8 april 2015 gewijzigde verzoekschrift van:

[verzoeker] en [verzoekster],

verzoekers, dan wel verzoeker of verzoekster,

wonende te [woonplaats],

advocaat: mr. E. van Bommel te Appingedam.

Als belanghebbende ten aanzien van het verzoek tot vaststelling van de geboortegegevens wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand te ’s-Gravenhage,

zetelend te ’s-Gravenhage,

hierna: de ambtenaar.

Procedure

De rechtbank heeft kennis genomen van:

- het verzoekschrift en de bij en na het verzoekschrift overgelegde onderliggende stukken;

- de brief d.d. 1 april 2015 van de ambtenaar.

Op 8 april 2015 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen: verzoekers met hun advocaat en de ambtenaar in de persoon van

[naam] en [naam].

Verzoek

Het verzoek, zoals dat thans luidt, strekt tot:

1. adoptie door verzoekers van de minderjarige [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Nigeria;

2. wijziging van de voornamen en de geslachtsnaam van de minderjarige in die zin dat de minderjarige zal gaan heten [geslachtsnaam], [voornamen].

Feiten
De rechtbank stelt vast dat zij niet beschikt over een aantal originele documenten waaraan de onderstaande feiten zijn ontleend. Verzoekers hebben echter voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de originele documenten niet kunnen overleggen. Om deze reden baseert de rechtbank zich bij de feitenvaststelling op de door verzoekers in het geding gebrachte (kopieën van) documenten.

- Verzoeker is geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats].

- Verzoekster is geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats].

- Verzoekers zijn op [datum huwelijk] te [plaats huwelijk] met elkaar gehuwd.

- De minderjarige is op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Nigeria, geboren als zoon van [biologische moeder] of de (biologische) moeder.

- [biologische moeder] heeft op briefpapier van de Global Foundation for Orphaned Children, in aanwezigheid van een getuige, verklaard dat zij in het belang van haar net geboren kind vrijwillig, zonder dwang of geldelijke vergoeding, afstand heeft gedaan van dat kind. De Global Foundation for Orphaned Children heeft daarbij de verantwoordelijk voor dat kind aanvaard en heeft ingestemd in het belang van het kind te zullen handelen. Over en weer hebben de moeder en de foundation verklaard dat daaronder is begrepen dat het kind zal worden geplaatst in een door de foundation geschikt geacht tehuis voor te adopteren kinderen.

- Op 6 september 2013 heeft voornoemde foundation schriftelijk aan verzoekers verzocht om - voorlopig, zolang geen definitieve beslissing is genomen - de zorg voor de minderjarige op zich te nemen.

- Op 13 juni 2014 heeft het Ministerie van Buitenlandse zaken van Nigeria aan verzoekers toestemming verleend om als guardian van de minderjarige op te treden.

- Op 15 augustus 2014 heeft het Ministerie van Buitenlandse zaken van Nigeria aan verzoekers toestemming verleend om met de minderjarige te reizen.

- Bij beschikking van the High Court of Lagos State van 19 november 2014 zijn verzoekers belast met de voogdij over de minderjarige.

- De minderjarige en zijn moeder hebben de Nigeriaanse nationaliteit, verzoekers

hebben beiden de Nederlandse nationaliteit.

Beoordeling

De adoptie

Verzoekers hebben te kennen gegeven dat zij op 1 mei 2013 via een vriend het bericht ontvingen dat een vrouw in Port-Harcourt, Nigeria, alwaar verzoekers wonen, zwanger was van een kind dat zij na de geboorte wilde afstaan, omdat zij meende niet in staat te zijn de baby te verzorgen, op te voeden en groot te brengen. Verzoekers hebben de biologische moeder (onder meer financiële) steun aangeboden, hetgeen zij weigerde. Verzoekers hebben de biologische moeder hierop aangeboden haar en haar baby te helpen. Toen bleek dat de biologische moeder inderdaad haar op [geboortedatum] geboren kind (hierna: de minderjarige) ter adoptie wilde afstaan wilden verzoekers in Nigeria een adoptieprocedure starten. Dit bleek naar Nigeriaans recht niet mogelijk. Nadat verzoekers door de Nigeriaanse raad voor de kinderbescherming en een Nigeriaanse rechter op hun geschiktheid als opvoeders van de minderjarige waren gescreend, is de minderjarige bij verzoekers ondergebracht. Een door verzoekers in Nigeria gestarte voogdijprocedure resulteerde vervolgens op 13 juni 2014 in het guardianship van verzoekers over de minderjarige, waarna verzoekers op 15 augustus 2014 toestemming verkregen om met de minderjarige te reizen buiten Nigeria. Op 19 november 2014 zijn verzoekers door the High Court of Lagos State belast met de voogdij over de minderjarige. De minderjarige verblijft thans met een toeristenvisum bij verzoekers in Nederland.

De rechtbank acht, gelet op het vorenstaande, voldoende aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer aanwezig om van het onderhavige verzoek kennis te nemen.

Toepasselijk is het Nederlandse recht, met dien verstande dat de vraag welke betekenis toekomt aan de toestemming van de biologische ouders van de minderjarige, in beginsel wordt beantwoord naar de regels die het nationale recht van de minderjarige daarover bevat.

Zoals hiervoor reeds overwogen heeft de biologische moeder van de minderjarige meteen na de geboorte van de minderjarige schriftelijk, in aanwezigheid van een getuige, bij de Global Foundation for Orphaned Children, en later bij de behandeling ter terechtzitting van the High Court of Lagos State, verklaard dat zij het in het belang van de minderjarige vindt dat zij vrijwillig, zonder dwang of geldelijke vergoeding, afstand doet van de minderjarige. Bij beschikking van the High Court of Lagos State van 19 november 2014 zijn verzoekers benoemd tot voogd over de minderjarige. Met betrekking tot het verzoek tot voornaamswijziging treden verzoekers derhalve op als wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige.

Bij de in het geding gebrachte stukken bevindt zich een kopie van het paspoort op naam van de minderjarige. De minderjarige verblijft thans met verzoekers in Nederland. De rechtbank concludeert, mede op grond van de beslissing van het Nigeriaanse ministerie van Buitenlandse zaken van 15 augustus 2014, dat overeenkomstig het nationale recht van de minderjarige is ingestemd met het vertrek van de minderjarige.

Verzoekers hebben ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het adoptieverzoek met elkander samengeleefd. Zij hebben de minderjarige kort na zijn geboorte in hun gezin opgenomen en hebben hem sindsdien derhalve gedurende ten minste één jaar verzorgd en opgevoed.

De biologische moeder van de minderjarige is niet opgeroepen, daar is gebleken dat zij heeft ingestemd met de adoptie en gebleken is dat zij thans niet of niet langer het gezag over de minderjarige heeft. De juridische vader van de minderjarige is onbekend, zodat de rechtbank – mede gelet op hetgeen verzoekers te dien aanzien hebben verklaard – het ervoor houdt dat de juridische vader geen aanspraak zal maken op de minderjarige.

Het is de rechtbank voldoende gebleken dat de minderjarige over de gevolgen van de adoptie is voorgelicht in de mate die past bij zijn leeftijd en ontwikkeling.

Nu aan de artikelen 1:227 en 1:228 van het Burgerlijk Wetboek (BW) – voor zover in deze zaak van toepassing – is voldaan, zal de rechtbank het verzoek tot adoptie toewijzen.

De voornaamswijziging

Nu de rechtbank de adoptie van de minderjarige zal uitspreken, zijn op het verzoek tot voornaamswijziging achtereenvolgens de artikelen 10:22 en 10:20 BW van toepassing.

Ongeacht of de minderjarige nog een andere nationaliteit heeft, meent de rechtbank dat
– vooruitlopend op de verkrijging van het Nederlanderschap door de minderjarige – thans reeds op het verzoek tot voornaamswijziging kan worden beslist volgens Nederlands recht.

Het verzoek tot voornaamswijziging kan als op de wet gegrond worden toegewezen.

Verzoekers staan reeds in familierechtelijke rechtsbetrekking tot een ander kind, welk kind de geslachtsnaam van verzoeker heeft, zodat de minderjarige op grond van artikel 1:5, achtste lid, BW van rechtswege de geslachtsnaam [geslachtsnaam] krijgt.

Vaststelling geboortegegevens

De rechtbank stelt voorop dat een voornaamswijziging – indien toegewezen – eerst tot stand komt doordat van de beschikking waarbij de voornaamswijziging is gelast een latere vermelding aan de geboorteakte wordt toegevoegd.

Voldoende aannemelijk is gemaakt dat met betrekking tot de minderjarige niet kan worden beschikt over een overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte akte van geboorte van de minderjarige, althans dat niet kan worden beschikt over een overeenkomstig de naar Nederlands recht geldende voorschriften opgemaakte akte van geboorte. De rechtbank is van oordeel dat uit de inhoud van de in het geding gebrachte stukken voldoende aanwijzingen zijn verkregen omtrent de omstandigheden waaronder en de datum waarop de geboorte van voornoemde minderjarige moet hebben plaatsgehad.

De rechtbank beslist ambtshalve, gelet op artikel 1:25c, derde lid, BW, als volgt.

Beslissing

De rechtbank:

spreekt uit de adoptie van:

[naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Nigeria,

door [verzoeker] en [verzoekster];

stelt de volgende voor het opmaken van een geboorteakte noodzakelijke gegevens vast:

naam : [geslachtsnaam]

voornaam : [voornamen]

geboorteplaats : [geboorteplaats], Nigeria

geboortedatum : [geboortedatum]

geslacht : mannelijk

naam moeder : [geslachtsnaam]

voornamen moeder : [voornamen];

gelast de wijziging van de voornaam van de geadopteerde in de voornamen:

[voornamen].

Deze beschikking is gegeven door mrs. J. Brandt, N.B. Verkleij en S.M. van der Schenk, kinderrechters, bijgestaan door V. van den Hoed-Koreneef als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 mei 2015.