Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:2400

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
16-02-2015
Datum publicatie
09-03-2015
Zaaknummer
C-09-477259 KG ZA 14 1371
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Aanbesteding blaastest ten behoeve van de politie. Aanbestedingsprocedure op goede gronden afgebroken wegens cruciale tegenstrijdigheid in eis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2015/49
JAAN 2015/79 met annotatie van mr. W.M. Ritsema van Eck
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/477259 / KG ZA 14-1371

Vonnis in kort geding van 16 februari 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLLAND NAUTIC BENELUX B.V.,

handelend onder de naam EE Devices,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres,

advocaat mr. A. Klaver te Zwolle,

tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon

DE NATIONALE POLITIE,

gevestigd te Den Haag,

gedaagde,

advocaat mr. T.G. Zweers-te Raaij te Zwolle.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als 'EE Devices' en 'de Politie'.

1 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 26 januari 2015 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

1.1.

Op 19 december 2013 heeft de Politie een Europese aanbestedingsprocedure gepubliceerd van het type 'onderhandeling met bekendmaking', met het oog op het sluiten van een raamovereenkomst ter zake van de levering en het onderhoud van "voorselectieapparaten". Met dit laatste worden bedoeld de 'blaastests', waarmee de Politie alcoholcontroles uitvoert. Het Selectiedocument van 19 december 2013 vermeldt onder meer:

" 5.9 Akkoordverklaring algemene voorschriften

De Gegadigde gaat, door het invullen en ondertekenen van FORMULIER I van de fomulierenset, akkoord met de hieronder vermelde algemene voorschriften. Indien Gegadigde niet akkoord gaat met één of meerdere algemene voorschriften, zal het Verzoek tot deelname terzijde worden gelegd.

De hieronder vermelde algemene voorschriften blijven ook van toepassing in de onderhandelingsfase, waartoe in de hieronder vermelde algemene voorschriften met de benamingen Gegadigden, Geselecteerde Gegadigden, Inschrijvers en dergelijke reeds rekening is gehouden.

(…)

6. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om het gehele traject van de aanbesteding tijdelijk of definitief te stoppen. (…)"

1.2.

Bijlage E van het selectiedocument - betreffende de voorschriften met betrekking tot voorselectieapparatuur van het NFI, documentcode 110024 - vermeldt onder andere:

"3.9. Responsietijd

De responsietijd mag niet meer dan 5 seconden bedragen."

1.3.

De Politie heeft - onder andere - EE Devices uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. De "Uitnodiging tot Inschrijving" (hierna 'UTI') vermeldt voor zover van belang:

" 1.7. Beoordeling Inschrijvingen

(…)

Gunning vindt plaats op basis van het Gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Beoordeling van de Inschrijvingen vindt als volgt plaats:

1. Controle van Inschrijvingen op volledigheid en tijdigheid;

2. Toetsing of aan alle eisen die aan de opdracht worden gesteld (Hoofdstuk
3) wordt voldaan.

3. Vervolgens zal worden beoordeeld in welke mate wordt voldaan aan de Gunningscriteria die
zijn opgenomen in Hoofdstuk 4 en zal de opdracht gegund worden aan de Inschrijver welke
de hoogste score heeft behaald op de Gunningscriteria."

(…)

1.7.2

Eisen aan de opdracht

De Inschrijvingen die volledig zijn worden getoetst aan de gestelde eisen (Hoofdstuk 3).

Indien de Inschrijving naar het oordeel van Aanbestedende dienst alsnog onduidelijkheden of onvolledigheden bevat bij de beantwoording van de eisen en die zich lenen voor verduidelijking of aanvulling, behoudt Aanbestedende dienst zich het recht voor aanvullende informatie op te vragen bij de betrokken Inschrijver. Indien alsnog niet voldaan kan worden aan één of meer eisen kan de Inschrijving terzijde worden gelegd.

1.7.3

Rangorde op basis van de Gunningscriteria

De Inschrijvingen welke aan alle eisen voldoen zullen beoordeeld worden aan de hand van de Gunningscriteria (Hoofdstuk 4).

De Inschrijving met de hoogste score zal worden aangemerkt als de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Indien de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) wegvalt, zal de rangorde opnieuw worden vastgesteld.

(…)

2 Voorschriften, eisen en voorwaarden

Inschrijver dient aan alle onderstaande voorschriften, eisen en voorwaarden te voldoen.

Indien Inschrijver niet voldoet aan één of meerdere voorschriften, eisen en voorwaarden, zal de Inschrijving terzijde worden gelegd.

(…)

3 Eisen aan de opdracht

Dit hoofdstuk bevat alle eisen die aan de opdracht worden gesteld. Inschrijver dient zich volledig te conformeren aan de eisen. Indien dit niet het geval is, zal de Inschrijving ter zijde worden gelegd.

De verklaring dat Inschrijver akkoord gaat met de eisen die aan de opdracht worden gesteld, dient conform FORMULIER M van de Formulierenset, te worden gevoegd.

3.1

Algemene eisen VOORSELECTIEAPPARATEN

A-E1: Algemene Wetgeving

Opdrachtnemer en eenieder waarvan hij zich bedient bij de uitvoering van de Raamovereenkomst) handelt bij uitvoering van deze Raamovereenkomst conform de wetten, verordeningen, maatregelen en voorschriften die door de rijksoverheid, de provinciale en/of gemeentelijke overheid dan wel door andere daartoe aangewezen organen zijn vastgesteld ten aanzien van de werkzaamheden waar deze Uitnodiging tot Inschrijving betrekking op heeft. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de werkzaamheden uitsluitend geschieden met materieel/materiaal dat voldoet aan de eisen zoals die bij of krachtens toepasselijke wet- en regelgeving zijn of zullen worden gesteld.

A-E2: Regeling voorlopig ademonderzoek

Het Voorselectieapparaat dient te voldoen aan het Besluit alcoholonderzoeken (Stb. 1997, 293), laatst gewijzigd op 30 november 2012 (Stb 2012, 615), de Regeling voorlopig ademonderzoek (artikel 2, lid 1, aanhef en onder b van de Regeling voorlopig ademonderzoek (Stcrt 1997, 129), laatst gewijzigd op 4 augustus 2008 (Stcrt 2008, 152), alsmede de leidraad, inhoudende voorschriften met betrekking tot ademtestapparatuur en het onderzoek daarvan, zoals bedoeld in de Regeling Voorlopig Ademonderzoek. In de bijlagen C, D en E van het Selectiedocument zijn tijdens de selectieprocedure de betreffende documenten toegevoegd.

A-E3: NFI

Het Voorselectieapparaat dient te voldoen aan hoofdstuk 2 tot en met 4.5.2.4 van de Voorschriften met betrekking tot voorselectieapparatuur documentcode 110024 van het NFI.

(…)

3.2

Kwalitatieve eisen

Tijdens de technische test (zie hoofdstuk 4.2) zullen de Voorselectieapparaten en eventuele accessoires gecontroleerd worden of deze voldoen aan de gestelde minimale eisen.

(…)

4 Gunningscriteria

In dit hoofdstuk worden de gunningscriteria voor deze aanbesteding uitgewerkt, evenals de weging en bijbehorende beoordelingsmethodiek.

(…)

4.2

KWALITEITS WENS 1 (K-W1): Technische test

Tijdens de technische test zullen alle Voorselectieapparaten en eventuele accessoires gecontroleerd worden of deze voldoen aan de Voorschriften met betrekking tot voorselectieapparatuur (documentcode 110024) van het NFI én getest en beoordeeld worden op de criteria zoals beschreven in Bijlage E – technische test. Per geldige

Inschrijving zal er één technische test worden uitgevoerd door het NMi en het beoordelingsteam. Zij zullen de criteria gezamenlijk testen en tot één gezamenlijk oordeel komen per Inschrijving. De uitkomsten op de vragen zullen genoteerd worden in het scoreformulier Technische test zoals in de bijlage E weergegeven.

(…)

Beoordelingscriteria K-W1

Aan de hand van de tests en de criteria zoals beschreven in Bijlage E – technische test - zullen de tests uitgevoerd worden en zullen de punten toegekend worden. Het apparaat wordt op een aantal minimale eisen (zie documentcode 110024 van het NFI) getest. Naarmate het apparaat gunstiger scoort, worden er meer punten toegekend (zie ook Bijlage E – technische test). Daar waar van toepassing dienen de criteria minstens boven de gestelde eisen uit te komen. Op deze criteria mag geen onvoldoende gescoord worden! Een onvoldoende betekent dat de Inschrijving niet conform de eisen is en dit betekent ter zijde legging van de Inschrijving. Deze criteria zijn op het scoreformulier gemarkeerd met KNOCK-OUT! Er zijn tevens vragen van de test waarop wel een onvoldoende gehaald kan worden zonder dat dit meteen ter zijde legging van de Inschrijving tot gevolg heeft."

1.4.

Bijlage E bij de UTI "De technische test - voorselectie apparaten" vermeldt onder andere:

" Vraag 6:

De Responstijd is de tijd die verloopt tussen het volbrengen van de blaasprestatie en de aanwijzing van het meetresultaat. De maximale Responstijd bij een Ademtest met een 0 waarde alcohol en bij een omgevingstemperatuur van ca. 20ºC bedraagt 10 seconden.

Uitslag: Meting:…………min.……………sec.

Score:

De Responstijd is minder dan of gelijk aan 5 seconden

10

De Responstijd is meer dan 5 en minder dan of gelijk aan 7 seconden

8

De Responstijd is meer dan 7 en minder dan of gelijk aan 10 seconden

6

De Responstijd is meer dan 10 seconden

KNOCK-OUT

"

1.5.

Drie partijen hebben een inschrijving ingediend, waaronder EE Devices en Dräger Nederland B.V. (hierna 'Dräger').

1.6.

Bij brief van 13 augustus 2014 heeft de Politie - onder meer - het volgende bericht aan EE Devices:

"Op 2 juni 2014 heeft uw organisatie een lnschrijving ingediend naar aanleiding van de Europese aanbesteding Voorselectieapparaten met nummer E-94255 B ten behoeve van de politie.

Helaas moet ik u mededelen dat de opdracht niet aan u zal worden gegund.

De ontvangen Inschrijvingen zijn zorgvuldig beoordeeld en met elkaar vergeleken. De beoordeling is uitgevoerd door een multidisciplinair team bestaande uit aanbestedingsdeskundigen en materiedeskundigen.

Na een toets op rechtsgeldigheid en volledigheid zijn de ontvangen Inschrijvingen beoordeeld op de minimumeisen.

De Inschrijvingen zijn vervolgens aan de hand van de daartoe in de aanbestedingsdocumenten opgenomen criteria inhoudelijk beoordeeld.

In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de scores op Gunningscriteria van uw Inschrijving en van de winnende Inschrijver.

maximaal te behalen punten

Dräger

EE-Devices

Kwaliteit:

K-W1

Technische Test

25

24,5

20,25

F-W1

Gebruikerstest

35

26,6

24,2

Prijs:

C-W1

prijzen en tarieven

40

40

33,33

Totaal

100

91,1

77,78

De redenen waarom EE-Devices op de technische test slechter heeft gescoord dan de winnende Inschrijver laten zich als volgt samenvatten:

De accu / batterij is alleen los van het Voorselectieapparaat oplaadbaar, de hersteltijd is trager, het apparaat geeft geen gelijke resultaten bij de vriestest en na de regentest functioneert het apparaat in zijn geheel niet meer.

De redenen waarom EE-devices op de gebruikerstest slechter heeft gescoord dan de winnende Inschrijver laten zich als volgt samenvatten:

Snelheid meting minder, mindere hoorbaarheid van het akoestisch signaal, minder gebruiksvriendelijk bij het verwijderen van de verpakking van het mondstuk en bij de plaatsing van het mondstuk op apparaat, de hygiëne aspecten bij het verwisselen van het mondstuk zijn minder en de mindere kwaliteit en gebruikersgemak van de beschermhoes."

1.7.

Bij brief van 22 augustus 2014 heeft EE Devices aan de Politie verzocht de gunningsbeslissing te herzien, omdat de inschrijving van Dräger als ongeldig terzijde had moeten worden gelegd, aangezien het voorselectieapparaat waarmee Dräger heeft ingeschreven niet voldoet aan de gestelde eisen en de inschrijving van Dräger niet marktconform is. Tevens verzoekt EE Devices de opdracht aan haar te gunnen. De Politie heeft de bezwaren van EE Devices van de hand gewezen bij brief van 26 augustus 2014.

1.8.

Op 1 september 2014 heeft de Politie het volgende bericht aan de advocaat van EE Devices:

"Zoals zojuist telefonisch reeds aan uw collega medegedeeld, bevestig ik u hierbij dat het door de NMI opgemaakte rapport inzake de aanbesteding ademanalyse en voorselectieapparaten (…) een aantal aandachtspunten opleveren, die door aanbestedende dienst nader onderzocht zullen worden. In dit kader zal door aanbestedende dienst zo spoedig als (mogelijk) een nieuwe gunningsbeslissing worden genomen, waarbij aanbestedende dienst wederom een opschortende termijn van 20 dagen in acht zal nemen."

1.9.

EE Devices heeft de Politie op 2 september 2014 in kort geding gedagvaard om te verschijnen ter terechtzitting van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 22 oktober 2014. Daarbij vorderde zij de Politie te verbieden de opdracht te gunnen aan Dräger en te gebieden de opdracht aan haar te gunnen. EE Devices heeft het kort geding op 15 oktober 2014 ingetrokken.

1.10.

Bij e-mailbericht van 17 oktober 2014 heeft de Politie het volgende medegedeeld aan EE Devices:

"Geachte Inschrijver,

Al enige tijd is de gunning van de opdracht betreffende de aanbestedingsprocedure voor voorselectieapparatuur opgeschort/on hold gezet. Dit naar aanleiding van geconstateerde fouten in de technische testen.

Een en ander is nader onderzocht en besproken binnen aanbestedende dienst. Zojuist is besloten de aanbestedingsprocedure in zijn geheel blijvend te staken.

De reden van deze staking worden u begin volgende week, week 43, schriftelijk bekend gemaakt. In de brief worden tevens de vervolg acties uiteengezet.

Omdat de opschorting enige tijd heeft geduurd leekt het ons belangrijk u van bovenstaand besluit per direct op de hoogte te brengen.

Aan u het vriendelijke verzoek, alvorens te reageren op genomen besluit, de brief waarin de redenen van staking zijn omschreven af te wachten."

1.11.

In aansluiting daarop heeft de Politie - bij brief van 20 oktober 2014 - het volgende bericht aan EE Devices:

"U heeft in bovengenoemde aanbestedingsprocedure bij dagvaarding d.d. 2 september 2014 een kort geding tegen de politie aanhangig gemaakt. U stelt daarin een aantal zaken aan de orde.

Op basis van onder meer hetgeen in de dagvaarding is aangedragen hebben wij het volgende geconstateerd:

- U geeft in de dagvaarding aan dat de testresultaten van Dräger en EE Devices door het Nmi mogelijk zijn omgewisseld (paragraaf 30 e.v. dagvaarding). Dat is niet het geval. Wel is uw constatering dat Drägers apparaat in de door het NMI uitgevoerde test een responsietijd van meer dan 5 seconden had terecht. Dit kan echter niet leiden tot terzijdelegging van de inschrijving van Dräger. Daartoe is het volgende van belang.

- In de aanbestedingsdocumentatie staat een inconsistentie met vergaande consequenties. Wij betreuren het zeer dat deze inconsistentie er in is geslopen; wij hebben deze over het hoofd gezien bij de opstelling van de stukken, waarschijnlijk omdat de eis in Bijlage E bij de selectieleidraad 'ver verwijderd' staat van de eis in Bijlage E bij de UTI.

Concreet komt het erop neer dat in de UTI, in eisen A-E2 en A-E3 (p. 15 van 37) - kort samengevat - staat dat het apparaat dient te voldoen aan de Voorschriften van het NFI. Deze zijn bijgevoegd als Bijlage E van het Selectiedocument. In dat document staat (zie 1.13) dat de Responsietijd de tijd is die verloopt tussen het volbrengen van de blaasprestatie en de aanwijzing van het meetresultaat. In 3.9 van de voorschriften staat dat de responsietijd niet meer dan 5 seconden mag bedragen. Gelet op hoofdstuk 3 UTI dient niet voldoen aan deze eis te leiden tot terzijdelegging van de inschrijving.

Echter, in de UTI staat ook dat de apparaten beoordeeld worden op de criteria zoals beschreven in Bijlage E bij de UTI (Technische Test). Op die criteria mag geen onvoldoende gescoord worden, omdat een onvoldoende betekent niet voldoen aan de eisen en dit betekent terzijdelegging. Het betreft hier de KNOCK OUT eisen, aldus paragraaf 4.2 UTI, p. 34. Bij een responsietijd van meer dan 10 seconden staat in Bijlage E (Technische Test), vraag 6, KNOCK OUT terwijl er bij een responsietijd vanaf meer dan 5 seconden tot 10 seconden nog punten kunnen worden gescoord.

Kortom, er is sprake van met elkaar strijdige eisen aan de apparaten, waarbij volgens de aanbestedingsdocumentatie op niet-voldoen aan beide eisen de sanctie van terzijdelegging van de inschrijving staat, welke tegenstrijdigheid nog eens wordt versterkt door het feit dat op de responsietijd tussen de 5 en 10 seconden punten konden worden gescoord. Er is bovendien - indien dat al mogelijk zou zijn - geen 'rangorde' in eisen geformuleerd. Geen van de inschrijvers heeft deze inconsistentie opgemerkt.

De politie kan de inschrijving van Dräger, daar waar het NMi heeft geconstateerd dat het apparaat een responsietijd had van meer dan 5 seconden (doch ver onder de 10 seconden) heeft, niet terzijde leggen omdat Dräger zich dan met recht op het standpunt zou kunnen stellen dat zij ervan uit mocht gaan dat zij gelet op de aanbestedingsdocumentatie punten kon scoren op basis van een responsietijd van tussen de 5 en onder 10 seconden (en er pas sprake was van een KNOCKOUT bij 10 seconden, zoals genoemd in Bijlage E bij de UTI, Technische Test).

Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat de politie heeft besloten dat de aanbestedingsprocedure moet worden stopgezet en ingetrokken. Afronding van de onderhavige aanbestedingsprocedure is geen optie omdat deze procedure niet kan leiden tot een rechtmatige winnaar. Wij kunnen immers niet op rechtmatige gronden Drägers inschrijving terzijde leggen en aan EE Devices gunnen en evenmin op rechtmatige gronden de voorlopige gunning aan Dräger in een definitieve gunning om zetten. Er zal dan ook geen herzien gunningsbesluit worden genomen.

Wij zullen op korte termijn een nieuwe openbare aanbestedingsprocedure starten. In de daarin op te nemen aanbestedingsdocumentatie zal geen inconsistentie ten aanzien van eisen onderling en van eisen ten opzichte van gunningscriteria staan. Wij overwegen bovendien een ander (onafhankelijk) instituut in te schakelen dan het NMi.

Het spijt ons dat wij u niet anders kunnen berichten. Omdat u kosten heeft gemaakt ten aanzien van de te testen apparaten zullen wij deze apparaten vergoeden. Tevens bieden wij hierbij aan uw advocaatkosten - die verband houden met het opstellen van de dagvaarding en voor zover redelijk - te vergoeden. Daartoe ontvangen wij graag van u een kostenspecificatie.

Voor de volledigheid zenden wij een kopie van deze brief aan uw advocaat, mr. A. Klaver, en aan onze advocaten, mr. I.J. van den Berge en D. Zweers.

Indien u tegen deze brief en het daarin vervatte besluit bezwaar wenst te maken, dan dient dat te geschieden door binnen 20 dagen na dagtekening van deze brief een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Den Haag (vgl. paragraaf 1.9 UTI). Wij zouden het op prijs stellen indien u ons van te voren laat weten of u al dan niet van deze mogelijkheid gebruik gaat maken, zodat met verhinderdata onzerzijds rekening kan worden gehouden."

1.12.

EE Devices heeft op 3 november 2014 gereageerd op de brief van de Politie van 20 oktober 2014. Vervolgens heeft de Politie op 6 november 2014 de bezwaartermijn verlengd tot 17 november 2014 en op 10 november 2014 kenbaar gemaakt haar beslissing tot intrekking van de aanbestedingsprocedure te handhaven.

2 Het geschil

2.1.

EE Devices vordert, zakelijk weergegeven:

primair

I. de Politie te verbieden over te gaan tot heraanbesteding;

II. de Politie te gebieden de aanbestedingsprocedure te hervatten;

III. de Politie te gebieden de opdracht te gunnen aan EE Devices;

subsidiair

IV. in goede justitie een voorziening te treffen;

een en ander met veroordeling van de Politie in de proceskosten.

2.2.

Samengevat voert EE Devices daartoe het volgende aan.

Op zichzelf is juist dat de aanbestedingsstukken voor wat betreft de responstijd van de apparatuur een tegenstrijdigheid bevatten, aangezien ingevolge de voor de blaastests geldende (wettelijke) voorschriften de responstijd niet langer dan vijf seconden mag duren, maar anderzijds toch punten kunnen worden gescoord voor een responstijd tussen vijf en tien seconden. Die inconsistentie kan en mag echter niet leiden tot intrekking van de aanbestedingsprocedure, zoals de Politie heeft aangekondigd. In de UTI is in paragraaf 1.7 opgenomen de - stapsgewijze - volgorde waarop de inschrijvingen (moeten) worden beoordeeld. Gelet hierop, alsmede op de paragrafen 1.7.2 en 1.7.3 van de UTI, moet voor iedereen duidelijk zijn geweest dat in het kader van stap 2 "Toetsing of aan alle eisen die aan de opdracht worden gesteld (Hoofdstuk 3) wordt voldaan" wordt beoordeeld of de responstijd van het apparaat, waarmee is ingeschreven, de (wettelijk) voorgeschreven vijf seconden niet overschrijdt. Is dat wel het geval dan moet de betreffende inschrijving direct terzijde worden gelegd en vindt de toetsing zoals beschreven in stap 3 ("Vervolgens zal worden beoordeeld in welke mate wordt voldaan aan de Gunningscriteria die zijn opgenomen in Hoofdstuk 4 (…)"), waarbij de scores aan een inschrijving worden toegekend, dus niet meer plaats. Gebleken is dat de responstijd van de apparatuur waarmee Dräger heeft ingeschreven een responstijd heeft van tussen vijf en tien seconden, zodat haar inschrijving bij stap 2 terzijde moet worden gelegd. In die situatie kan noch de Politie noch Dräger zich beroepen op de inconsistentie. Aan de beoordeling van de inschrijving van Dräger in het kader van stap 3 wordt dan immers niet meer toegekomen, zodat van toekenning van punten in verband met de responstijd van haar apparatuur ook geen sprake meer kan zijn. Een en ander betekent dat het de Politie niet vrij staat om de aanbestedingsprocedure af te breken. Te minder nu de Politie de opdracht opnieuw in de markt zal zetten, zonder dat sprake is van een 'wezenlijke wijziging'. Nu EE Devices, met een geldige inschrijving, als tweede is geëindigd, moet de opdracht aan haar worden gegund.

2.3.

De Politie heeft de vorderingen van EE Devices gemotiveerd bestreden. Voor zover nodig zal haar verweer hierna worden besproken.

3 De beoordeling van het geschil

3.1.

In de onderhavige procedure staat ter discussie of de Politie op goede gronden is overgegaan tot afbreking van de onderhavige aanbestedingsprocedure.

3.2.

Vooropgesteld wordt dat een aanbestedende dienst een grote mate van vrijheid toekomt om een lopende aanbestedingsprocedure in te trekken; de reden(en) daarvoor behoeven niet zwaarwichtig te zijn. Dat klemt hier te meer nu de Politie zich in het Selectiedocument daartoe het recht heeft voorbehouden. Door een inschrijving in te dienen heeft EE Devices daarmee ingestemd. Daarbij moet overigens wel de kanttekening worden geplaatst dat het de Politie - na het afbreken van de aanbestedingsprocedure - niet vrij staat om dezelfde opdracht, onder dezelfde voorwaarden, weer in de markt te zetten. Heraanbesteding is alleen mogelijk indien sprake is van een 'wezenlijke gewijzigde' opdracht.

3.3.

Verder is van belang dat in een aanbestedingsprocedure alle voorwaarden en modaliteiten moeten worden geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, opdat alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en deze op dezelfde manier interpreteren en de aanbestedende dienst in staat is om daadwerkelijk na te gaan of de inschrijvingen beantwoorden aan de criteria die op de betreffende opdracht van toepassing zijn. Dat brengt niet alleen mee dat alle inschrijvers gelijk worden behandeld, maar ook dat zij - mede met het oog op een goede controle achteraf - in gelijke mate een duidelijk inzicht moeten hebben in de voorwaarden waaronder de aanbesteding plaatsvindt.

3.4.

Vast staat dat in de aanbestedingsstukken een - niet onbelangrijke - tegenstrijdigheid voorkomt. Enerzijds volgt daaruit immers dat de responstijd van de aangeboden analyseapparatuur in geen geval meer dan vijf seconden mag bedragen, terwijl anderzijds nog wel punten kunnen worden gescoord bij een responstijd van tussen vijf en tien seconden en pas een knock out volgt indien de responstijd meer dan tien seconden bedraagt. EE Devices hebben dat in feite ook niet betwist. Duidelijk is geworden dat de Politie de eerste optie voor ogen stond en nog steeds staat.

3.5.

Mede bezien in het licht van hetgeen onder 3.3 is overwogen, is de Politie - in beginsel - gehouden om de onderhavige aanbestedingsprocedure af te breken, ook indien - zoals in de onderhavige situatie - reeds een (inmiddels ingetrokken) gunningsbeslissing is genomen. De inschrijvers wisten en weten immers niet waar zij aan toe zijn c.q. wat van hen wordt verwacht.

3.6.

EE Devices stelt zich op het standpunt dat (bij wijze van uitzondering?) afbreking van de hier aan de orde zijnde aanbesteding - objectief gezien - niet kan worden gerechtvaardigd. Volgens haar ontbreekt daarbij het belang, om redenen zoals hiervoor onder 2.2. aangegeven. EE Devices kan daarin echter niet worden gevolgd.

3.7.

Ingevolge de in paragraaf 1.7 van de UTI beschreven beoordelingswijze c.q. - systematiek, worden de binnengekomen inschrijvingen allereerst getoetst op volledigheid en tijdigheid (stap 1). Vervolgens wordt getoetst of de (volledige en tijdige) inschrijvingen voldoen aan eisen die aan de opdracht worden gesteld (stap 2). De inschrijvingen die ook daaraan beantwoorden, worden - tot slot - beoordeeld op de mate waarin wordt voldaan aan de gunningscriteria (stap 3). Anders dan EE Devices kennelijk beoogt te stellen brengt het gegeven dat bij stap 2 en stap 3 uitdrukkelijk wordt verwezen naar hoofdstuk 3, respectievelijk hoofdstuk 4 van de UTI niet mee dat bij de toetsing in het kader van stap 2 uitsluitend mag worden gekeken naar de eisen voor zover deze (expliciet) zijn beschreven in hoofdstuk 3 van de UTI. In dat kader mag en moet zelfs ook acht worden geslagen op elders in de aanbestedingsstukken voorkomende passages betreffende de aan de apparatuur te stellen eisen. EE Devices heeft dat - als behoorlijk geïnformeerd en normaal oplettend inschrijver - ook moeten (kunnen) begrijpen. Dat klemt te meer nu bij stap 2 wordt aangegeven dat het gaat om alle eisen die aan de opdracht worden gesteld. Bovendien vermeldt paragraaf 3.2 van de UTI dat tijdens, de in hoofdstuk 4 beschreven technische test zal worden gecontroleerd of de aangeboden apparatuur voldoet aan de gestelde minimale eisen. Voor wat betreft de responstijd wordt dit laatste nog eens expliciet herhaald in paragraaf 4.2 van de UTI. Daarin is uitdrukkelijk opgenomen dat de apparaten worden gecontroleerd en getest met het oog op de in paragraaf 3.1 gestelde eis betreffende de voorschriften van het NFI (documentcode 11024), waaruit voortvloeit dat de responstijd maximaal vijf seconden mag bedragen. In tegenspraak daarmee wordt in paragraaf 4.2 ook verwezen naar bijlage E van de UTI, waaruit volgt dat de responstijd tien seconden mag zijn.

3.8.

De maximale responstijd kan niet anders worden aangemerkt als een 'eis', die in het kader van stap 2 van de beoordeling moet worden getoetst en niet ook als een gunningscriterium, waarop juistheid van de stellingen van EE Devices in feite zou neerkomen. Zoals eerder al overwogen bevat die eis een cruciale tegenstrijdigheid, zodat de Politie - bezien in het licht van al het voorgaande - na ontdekking ervan niets anders kon beslissen dan over te gaan tot het afbreken van de aanbestedingsprocedure.

3.9.

De slotsom is dat de vorderingen van EE Devices zullen worden afgewezen. Dat klemt te meer nu de Politie gemotiveerd heeft aangegeven de opdracht 'wezenlijk gewijzigd' weer in de markt te zullen zetten.

3.10.

EE Devices zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

4 De beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst de vorderingen van EE Devices af;

- veroordeelt EE Devices in de proceskosten, tot op dit vonnis aan de zijde van de Politie begroot op € 1.424,--, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat en € 608,-- aan griffierecht;

- verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 16 februari 2015.

jvl