Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:15909

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
23-11-2015
Datum publicatie
01-03-2016
Zaaknummer
487140
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verklaring voor recht ex artikel 1:26 BW.

De rechtbank beoordeelt of de geboorteakte vatbaar is voor opneming in de registers van de burgerlijke stand. Volgens de rechtbank is dit niet mogelijk want in strijd met de Nederlandse openbare orde, die zich mede richt op de betrouwbaarheid van de registers van de burgerlijke stand. De in de geboorteakte opgenomen datum is niet betrouwbaar, nu deze door een rechtbank te Marokko is gewijzigd zonder behoorlijk onderzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RFR 2016/76
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Meervoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 15-2975

Zaaknummer: C/09/487140

Datum beschikking: 23 november 2015

Verklaring voor recht ex artikel 1:26 BW

Beschikking op het op 15 april 2015 ingekomen verzoekschrift van:

[verzoeker] ,

verzoeker,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat mr. I.K. Kolev te Hapert, gemeente Bladel.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage,

zetelend te ’s-Gravenhage,

hierna: de ambtenaar.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

 • -

  het verzoekschrift;

 • -

  het verweerschrift;

 • -

  de brief d.d. 17 april 2015 met bijlagen van de zijde van verzoeker;

 • -

  de brief d.d. 29 april 2015 met bijlage van de zijde van verzoeker;

 • -

  de brief d.d. 26 mei 2015 van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [woonplaats] ;

 • -

  de brief d.d. 7 juli 2015 van de zijde van de ambtenaar;

 • -

  de brief d.d. 31 juli 2015 met bijlagen van de zijde van verzoeker;

 • -

  de brief d.d. 13 augustus 2015 van de zijde van de ambtenaar.

Op 26 oktober 2015 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen: verzoeker, bijgestaan door zijn advocaat. De ambtenaar is – hoewel behoorlijk opgeroepen – niet ter zitting verschenen.

Verzoek en verweer

Het verzoekschrift strekt ertoe dat de rechtbank voor recht zal verklaren dat de beschikking van het gerechtshof te Nador, Marokko, van 9 september 2012, en de daarmee in samenhang gegeven beschikking van het gerechtshof te Nador, Marokko, van 17 december 2014 overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie zijn opgemaakt of gedaan en naar hun aard vatbaar zijn voor opneming in een Nederlands register van de burgerlijke stand.

Ter zitting is subsidiair verzocht voor recht te verklaren dat verzoeker is geboren op [geboortedatum] .

Feiten

 • -

  Blijkens de basisregistratie personen heeft verzoeker de Nederlandse nationaliteit.

 • -

  Verzoeker heeft zich in 1966, komende vanuit Marokko, in Nederland gevestigd. In het toenmalige bevolkingsregister (thans basisregistratie personen) van de gemeente [plaats] is verzoeker opgenomen als [naam] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Marokko.

 • -

  In 1976 heeft verzoeker bij de vreemdelingenpolitie een door de Marokkaanse autoriteiten afgegeven 'Carte d'identité' afgegeven, waarop vermeld stond dat hij was: [naam] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Marokko. De woongemeente van verzoeker heeft vervolgens de gegevens van verzoeker in het bevolkingsregister hieraan aangepast.

 • -

  In de basisregistratie personen is thans nog steeds opgenomen dat verzoeker is geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Marokko.

 • -

  Verzoeker heeft in Nederland in de periode 1978 tot 1992 vijf kinderen gekregen. In alle geboorteakten staat vermeld dat hij is geboren op [geboortedatum] . Deze akten zijn door verzoeker ondertekend.

 • -

  Verzoeker heeft in 1989 de Nederlandse nationaliteit verkregen onder de op dat moment in het bevolkingsregister opgenomen persoonsgegevens, waaronder de geboortedatum [geboortedatum] . Hij heeft diverse malen een nieuw paspoort aangevraagd met daarop dezelfde geboortedatum.

 • -

  Bij uitspraak van het gerechtshof te Nador, Marokko, d.d. 19 september 2012 is de geboortedatum van verzoeker in zijn Marokkaanse geboorteakte gewijzigd van [geboortedatum] in [geboortedatum] .

 • -

  Bij de uitspraak van het gerechtshof te Nador, Marokko, d.d. 17 december 2014 is een uitleg gegeven van voornoemde uitspraak d.d. 19 september 2012 inhoudende dat de wijziging van de geboortedatum onder andere is toegekend op grond van een Nederlands rijbewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister uit [plaats] .

 • -

  Verzoeker heeft de gemeente [woonplaats] eerder verzocht om zijn geboortedatum in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens te wijzigen in [geboortedatum] . Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [woonplaats] heeft dit verzoek bij besluit d.d. 14 maart 2013 afgewezen. Bij besluit d.d. 23 juli 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [woonplaats] het bezwaar van verzoeker tegen voormeld besluit ongegrond verklaard. Bij uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 29 januari 2014 is het door verzoeker ingestelde beroep ongegrond verklaard. Bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 5 november 2014 is voormelde uitspraak van de rechtbank bevestigd.

Beoordeling

Rechtsmacht en toepasselijk recht

Het verzoek strekt tot het verkrijgen van een uitspraak gebaseerd op artikel 1:26 dan wel artikel 26b van het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze rechtbank is bevoegd van het verzoek kennis te nemen, nu de verzochte inschrijving van de buitenlandse uitspraak dan wel de geboorteakte dient plaats te vinden in de registers van de burgerlijke stand te ’s-Gravenhage. Op het verzoek is Nederlands recht van toepassing.

Inhoudelijke beoordeling

Ingevolge artikel 1:26 lid 1 BW kan een ieder die daarbij een gerechtvaardigd belang heeft de rechtbank verzoeken een verklaring voor recht af te geven dat een op hem betrekking hebbende, buiten Nederland opgemaakte akte of gedane uitspraak overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt of gedaan en naar zijn aard vatbaar is voor opneming in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand.

Ingevolge artikel 1:26b BW kan deze rechtbank, indien met betrekking tot verzoeker geen akte in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand is opgenomen, bij haar beschikking tevens de inschrijving, overeenkomstig artikel 1:25 BW, van een daarvoor in aanmerking komende in het buitenland opgemaakte akte in de registers van de burgerlijke stand te 's‑Gravenhage gelasten. Ook kan zij bij haar beschikking een last als bedoeld in artikel 25c BW geven.

Verzoeker heeft gesteld dat hij een gerechtvaardigd belang heeft bij zijn verzoek. Hij staat nu in de Nederlandse registers geregistreerd met de geboortedatum [geboortedatum] . Hij stelt echter geboren te zijn op [geboortedatum] . In de uitspraak van de Marokkaanse rechter van 19 september 2012 is de geboortedatum op zijn Marokkaanse geboorteakte gewijzigd in [geboortedatum] . Verzoeker wil dat deze uitspraak wordt ingeschreven in de Nederlandse registers, zodat hij ook in Nederland geregistreerd staat met zijn juiste geboortedatum.

De ambtenaar heeft aangevoerd, samengevat weergegeven, dat de Nederlandse rechtsorde zich verzet tegen de erkenning van de rechtsgeldigheid van de Marokkaanse uitspraak, omdat naar zijn mening aan de Marokkaanse uitspraak geen behoorlijk onderzoek is voorafgegaan. De wijziging van de geboortedatum is toegekend op grond van een Nederlands rijbewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister in [plaats] , welke documenten zijn afgegeven voordat in 1976 verzoeker geboortedatum van verzoeker in Nederland is gewijzigd en kunnen dan ook niet dienen als bewijs van zijn geboortedatum.

Verzoeker vraagt inschrijving van buitenlandse uitspraken in de registers van de burgerlijke stand. Deze uitspraken zijn als zodanig niet vatbaar voor opneming in een Nederlands register van de burgerlijke stand, nu ex artikel 1:26 BW jo artikel 1:25 BW enkel akten van geboorten, huwelijk of geregistreerd partnerschap en overlijden in het betreffende register van de burgerlijke stand worden ingeschreven en de overgelegde uitspraak niet is te scharen onder voornoemde opsomming. De uitspraken kunnen wel worden vermeld als latere vermelding bij een akte die is of kan worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De rechtbank zal dus eerst beoordelen of de geboorteakte van verzoeker, die hier te lande niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, vatbaar is voor opneming in de registers.

Verzoeker heeft een afschrift van zijn Marokkaanse geboorteakte overgelegd. Deze akte, met nummer [nummer] van het jaar 1965, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van [naam] , vermeldt dat de akte is opgemaakt op 26 maart 1962 op aangifte van de vader van verzoeker. Als geboortedatum is [geboortedatum] opgenomen. In de akte is een latere vermelding opgenomen, die inhoudt dat de geboortedatum bij uitspraak d.d. 19 september 2012 van het gerechtshof is verbeterd in [geboortedatum] .

Als deze akte wordt opgenomen in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand heeft verzoeker geen belang meer bij zijn verzoek tot opname van de uitspraak van het gerechtshof te Nador, nu deze immers al als latere vermelding aan de geboorteakte is toegevoegd. Als deze akte niet kan worden opgenomen in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand, moet het verzoek worden afgewezen omdat er geen akte is waaraan de uitspraak of uitspraken als latere vermelding kunnen worden toegevoegd.

De rechtbank is van oordeel dat opneming van de geboorteakte in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand, overeenkomstig artikel 1:25 BW, niet mogelijk is, nu dit naar het oordeel van de rechtbank in strijd is met de Nederlandse openbare orde, die zich mede richt op de betrouwbaarheid van de registers van de burgerlijke stand. De in de geboorteakte opgenomen geboortedatum is naar het oordeel van de rechtbank niet betrouwbaar, nu deze door het gerechtshof te Nador, Marokko, is gewijzigd zonder behoorlijk onderzoek. Uit de door verzoeker overgelegde vertaling in het Nederlands van de uitspraak van 19 september 2012 blijkt dat het gerechtshof zich heeft gebaseerd op:

 1. een kopie van een document waaruit blijkt dat de geboortedatum [geboortedatum] is,

 2. een medisch attest d.d. 13 juni 2012 en

 3. datagegevens van Nederland.

Verzoeker heeft van deze stukken enkel het medisch attest overgelegd. Hieruit valt niet af te leiden wat de exacte leeftijd van verzoeker is. De arts constateert immers slechts dat op basis van de fysieke structuur van verzoeker wordt gevonden dat hij in werkelijkheid is geboren op [geboortedatum] in plaats van [geboortedatum] . Het is van algemene bekendheid dat een arts niet op zodanige basis een exact geboortejaar kan vaststellen, laat staan een exacte geboortedatum. Voorts is niet gebleken dat het gerechtshof zelfstandig onderzoek heeft verricht naar de betrouwbaarheid van de door verzoeker overgelegde datagegevens. Daarnaast is ook in onderhavige procedure niet gebleken dat verzoeker de in Nederland aanwezige documenten, waarop steeds de geboortedatum [geboortedatum] staat vermeld, aan het gerechtshof te Nador, Marokko, heeft overgelegd. Het gerechtshof heeft dus geen afweging kunnen maken op basis van alle relevante gegevens. Dat uit de nadere motivering in de uitspraak van het gerechtshof te Nador, Marokko, d.d. 17 december 2014 kan worden afgeleid dat de wijziging van de geboortedatum onder andere is toegekend op grond van een Nederlands rijbewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister uit [plaats] , maakt niet dat daarmee een voldoende behoorlijk onderzoek naar de juistheid van de door verzoeker gestelde geboortedatum heeft plaatsgevonden. Het gaat immers om een rijbewijs dat is afgegeven in 1971 en om de door de gemeente [plaats] in 1966 ten behoeve van het bevolkingsregister opgemaakte persoonskaart. Deze documenten zijn afgegeven voordat de geboortedatum van verzoeker in Nederland op basis van de Marokkaanse carte d'identité in 1976 is gewijzigd. Tot die tijd waren de in Nederland geregistreerde persoonsgegevens kennelijk enkel gebaseerd op de opgave van verzoeker en niet op enig officieel document. Dit heeft het gerechtshof in Nador niet kunnen weten.

Verzoeker heeft ter zitting nog aangevoerd dat rekening dient te worden gehouden met bijzondere omstandigheden en dat uit die omstandigheden blijkt dat de in zijn geboorteakte opgenomen geboortedatum terecht is gewijzigd in [geboortedatum] . Deze bijzondere omstandigheden zijn volgens verzoeker daarin gelegen dat de geboortedatum van [geboortedatum] niet juist kan zijn omdat dat zou betekenen dat hij zonder ouders op twaalfjarige leeftijd in het kader van de arbeidsmigratie in Nederland in een typemachinefabriek is gaan werken. Deze door verzoeker aangevoerde omstandigheid acht de rechtbank op zichzelf onvoldoende om ervan uit te gaan dat de geboortedatum zoals opgenomen in de Marokkaanse geboorteakte voor de wijziging van deze akte en de in de basisregistratie personen opgenomen geboortedatum onjuist is, laat staan dat eruit afgeleid kan worden dat de bij de Marokkaanse uitspraak herziene geboortedatum de juiste is.

Een verklaring voor recht met betrekking tot de geboortedatum kan niet worden gegeven, nu daarvoor geen wettelijke grond is. Voor zover verzoeker heeft verzocht de voor het opmaken van een geboorteakte noodzakelijke gegevens (met als geboortedatum [geboortedatum] ) vast te stellen, wordt onder verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen, dit verzoek eveneens afgewezen, nu er onvoldoende objectieve aanknopingspunten zijn voor het oordeel dat de geboortedatum [geboortedatum] is.

Beslissing

De rechtbank:

wijst het verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. I.D. Bellaart, M.Th. Nijhuis en A. Zonneveld , bijgestaan door mr. I. van der Kamp als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 november 2015.