Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:15533

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
22-12-2015
Datum publicatie
02-02-2016
Zaaknummer
09/997354-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

In het kader van een aantal verdenkingen van strafbare feiten tegen de man is conservatoir beslag gelegd op onder meer een horloge, merk Rolex, dat eigendom zou zijn van zijn vrouw, die geen verdachte is. Het standpunt dat het horloge wegens verknochtheid geen deel uitmaakt van de tussen hen bestaande gemeenschap van goederen wordt verworpen. De rechtbank overweegt dat nu klagers in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, het horloge reeds om die reden voor wat betreft het conservatoir beslag binnen de huwelijksgemeenschap valt. Door het mede-eigendom is het horloge vatbaar voor inbeslagneming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank [geboorteplaats klager 2]

Strafrecht

Parketnummer: 09/997354-15 ( [klager 1] )

Kenmerk RK: 15/1911 ( [klager 1] ) / 15/1912 ( [klager 2] )

Beslissing van 22 december 2015

Beslissing van de rechtbank [geboorteplaats klager 2] , meervoudige raadkamer in strafzaken, op het klaagschrift ex artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering van:

[klager 1] ,

geboren op [geboortedatum klager 1] te [geboorteplaats klager 1] ,

wondende te 2542 LL [geboorteplaats klager 2] , Schoutendreef 359,

te dezer zake domicilie kiezende ten kantore van advocaat mr. M.D. Winter, Laan van Meerdervoort 125, 2517 AV [geboorteplaats klager 2] ,

hierna te noemen: klager,

en

[klager 2] ,

geboren op [geboortedatum klager 2] te [geboorteplaats klager 2] ,

wondende te 2542 LL [geboorteplaats klager 2] , Schoutendreef 359,

te dezer zake domicilie kiezende ten kantore van advocaat mr. M.D. Winter, Laan van Meerdervoort 125, 2517 AV [geboorteplaats klager 2] ,

hierna te noemen: klaagster,

blijkens de daarvan opgemaakte aktes op 7 mei 2015 ter griffie van deze rechtbank ingediend, strekkende tot teruggave van een auto, Mercedes Benz, een dameshorloge, merk Rolex, een iPhone 5, een Apple Notebook inclusief lader en een bruin mapje met daarin visitekaartjes en papiertjes en het kentekenbewijs van voornoemde auto aan klagers.

De enkelvoudige raadkamer van de rechtbank heeft op 8 september 2015 het klaagschrift in raadkamer behandeld, waarna bij tussenbeslissing van 22 september 2015 de behandeling in raadkamer is heropend en geschorst en de officier van justitie is bevolen de nodige stukken over te leggen.

Op 17 november 2015 zijn beide zaken door de enkelvoudige raadkamer verwezen naar de meervoudige raadkamer nadat was gebleken dat de onderhavige zaken deel uitmaken van een groter onderzoek en andere klaagschriften in dit onderzoek behandeld werden door de meervoudige raadkamer.

De meervoudige kamer van de rechtbank heeft het klaagschrift op 8 december 2015 in raadkamer behandeld.

Klager, bijgestaan door mr. M.D. Winter, is in raadkamer gehoord.

Klaagster is, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet in raadkamer verschenen; wel aanwezig was haar raadsman, mr. M.D. Winter voornoemd.

De officier van justitie, mr. J.B.C. Develing, heeft in raadkamer geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het klaagschrift.

De rechtbank heeft kennisgenomen van het (voorlopige) strafdossier met voornoemd parketnummer.

Beoordeling van het klaagschrift

De raadkamer van de rechtbank is bevoegd tot afdoening van het klaagschrift.

Het klaagschrift is tijdig ingediend.

Zoals bij tussenbeslissing van 22 september 2015 reeds is overwogen, zijn de betreffende goederen op 16 februari 2015 onder klager in conservatoir beslag genomen.

Verdenking

Het openbaar ministerie doet onder de naam ‘ [zaaksnaam] ’ onder andere onderzoek naar klager, die wordt verdacht van het in stand houden van een illegaal gokcircuit, deelname aan een criminele organisatie, (gewoonte)witwassen en het niet (tijdig) dan wel onjuist/onvolledig doen van belastingaangifte.

Ten aanzien van de iPhone 5, Apple notebook met oplader en het bruine mapje

Uit het verhandelde in raadkamer van 8 december 2015 is gebleken dat de iPhone 5, de Apple notebook en het bruine mapje met inhoud, met uitzondering van het kentekenbewijs van de Mercedes Benz, zijn teruggegeven aan klager. Derhalve rust er geen beslag in de zin van artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) meer op deze goederen en dienen klagers in zoverre niet-ontvankelijk te worden verklaard in hun beklag.

Het klaagschrift strekt zich thans nog uit tot het conservatoir beslag op de Mercedes Benz met het daarbij behorende kentekenbewijs en het horloge. De rechtbank overweegt daarover als volgt.

Ten aanzien van de auto (Mercedes Benz) en het kentekenbewijs

Klager is eigenaar van de auto. In raadkamer van 8 december 2015 is gebleken dat de auto nog niet door Domeinen Roerende Zaken is verkocht.

Klaagschrift en toelichting in raadkamer

Klagers stellen zich op het standpunt dat klager de auto met spaargeld heeft gekocht en dat het zijn pensioenvoorziening is. Om die reden moet de auto aan klager worden teruggegeven.

Standpunt officier van justitie

Volgens de officier van justitie is de herkomst van het geld waarmee de auto is aangeschaft gezien de aard van het beslag niet van belang. Hij heeft zich op het standpunt gesteld dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, een maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen.

Het oordeel van de rechtbank

Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat gelet op de aard van het beslag de herkomst van het geld waarmee de auto is aangeschaft –wat daar ook van zij– niet van belang is voor de beoordeling van het klaagschrift.

De rechtbank overweegt voorts dat voornoemde verdenking jegens klager misdrijven betreffen waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Daarnaast is zij - gelet op de inmiddels beschikbare onderbouwing van deze verdenking, bestaande uit onder meer getuigenverklaringen en tapgesprekken - van oordeel dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, in de strafzaak later oordelend, een verplichting tot betaling van een geldbedrag ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen. Daartoe zal verhaal kunnen worden gezocht op de auto. De rechtbank zal het beklag ten aanzien van het voertuig en het bijbehorende kentekenbewijs derhalve ongegrond verklaren.

Ten aanzien van het horloge, merk Rolex

Klaagschrift en toelichting in raadkamer

Klagers stellen zich op het standpunt dat het horloge, dat door klager tien jaar geleden aan klaagster zou zijn geschonken voor hun 27½ jarig huwelijk, wegens verknochtheid niet in de gemeenschap van goederen valt en derhalve aan klaagster dient te worden teruggegeven.

Standpunt officier van justitie

Volgens de officier van justitie speelt het begrip verknochtheid geen rol in de onderhavige beklagprocedure, omdat dit civielrechtelijk van aard is. Hij heeft zijn standpunt dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, een maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen, gehandhaafd.

Het oordeel van de rechtbank

Klagers zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Reeds om die reden gaat de rechtbank ervan uit dat het horloge, voor wat betreft het conservatoir beslag, valt binnen de huwelijksgemeenschap. De rechtbank verwijst hierbij naar het arrest van de Hoge Raad van 1 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3497. Dat het horloge een dameshorloge betreft, doet daar niet aan af. In voornoemde zaak was het beslag immers ook gelegd op damessieraden, terwijl alleen de man de verdachte was.

Door het mede-eigendom is het horloge naar het oordeel van de rechtbank vatbaar voor inbeslagneming.

Zoals hiervoor reeds is overwogen betreffen voornoemde verdenkingen jegens klager misdrijven waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter in verdachte [klager 1] strafzaak, later oordelend, een verplichting tot betaling van een geldbedrag ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen. Daartoe zal verhaal kunnen worden gezocht op de goederen van de gemeenschap van klagers, waarvan het horloge deel uitmaakt. De rechtbank zal het beklag op dit punt derhalve eveneens ongegrond verklaren.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart klagers niet-ontvankelijk in hun beklag voor zover dit betrekking heeft op de iPhone 5, de Apple notebook met oplader en het bruine mapje met inhoud (met uitzondering van het kentekenbewijs van de auto (Mercedes Benz));

- verklaart het klaagschrift voor het overige ongegrond.

Aldus gedaan te Den Haag door mr. J. Eisses, voorzitter, en mrs. C.I.H. Kerstens-Fockens en H.J. van Harten, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M. Heirman-Huisman, griffier,

en uitgesproken ter openbare zitting van 22 december 2015.

Deze beslissing is, bij afwezigheid van de voorzitter, ondertekend door de oudste rechter en de griffier.