Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:4525

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
26-02-2014
Datum publicatie
15-10-2015
Zaaknummer
C-09-442052 - FA RK 13-3286
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

adoptie Marokko - geen beginseltoestemming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 13-3286

Zaaknummer: C/09/442052

Datum beschikking: 26 februari 2014

Adoptie

Beschikking op het op 1 mei 2013 ingekomen verzoekschrift van:

[verzoeker] en [verzoekster] ,

verzoekers, dan wel verzoeker of verzoekster,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. M.A.V. Hoogerduyn te Den Haag.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag,

zetelend te Den Haag,

hierna: de ambtenaar.

Procedure

De rechtbank heeft kennis genomen van:

 • -

  het verzoekschrift;

 • -

  het f-formulier met bijlagen d.d. 25 juli 2013 van de zijde van verzoekers;

 • -

  de brief d.d. 19 augustus 2013 van de ambtenaar;

 • -

  de brief met bijlagen d.d. 28 oktober 2013 van de zijde van verzoekers;

 • -

  de brief d.d. 4 februari 2014 van de ambtenaar.

Verzoek

Het verzoek strekt tot:

- adoptie door verzoekers van de minderjarige: [de minderjarige] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Marokko);

- wijziging van de geslachtsnaam van de minderjarige in [naam] .

De ambtenaar is in deze zaak slechts belanghebbende ten aanzien van de geboortegegevens van de minderjarige. De ambtenaar heeft hieromtrent opgemerkt dat de geslachtsnaam van de minderjarige in de diverse stukken op verschillende wijzen is gespeld.

Feiten

 • -

  De minderjarige heeft de Marokkaanse nationaliteit, verzoekers hebben de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit.

 • -

  Verzoekers wonen met de minderjarige in Nederland.

 • -

  Op 24 april 2006 heeft familierechter [naam] , werkzaam bij de rechtbank van eerste instantie te Taza (Marokko) toestemming aan verzoekers verleend om de verzorging van de minderjarige op zich te nemen (Kafala).

Beoordeling

Rechtsmacht en toepasselijk recht

De rechtbank acht, gelet op voormelde feiten, voldoende aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer aanwezig om van het onderhavige verzoek kennis te nemen.

Toepasselijk is het Nederlandse recht, met dien verstande dat de vraag welke betekenis toekomt aan de toestemming van de biologische ouders van de minderjarige, in beginsel wordt beantwoord naar de regels die het nationale recht van de minderjarige (te weten het Marokkaanse recht) daarover bevat.

Inhoudelijke beoordeling

De rechtbank stelt voorop dat de biologische ouders van de minderjarige niet zijn opgeroepen omdat is gebleken dat overeenkomstig het nationale recht van de minderjarige reeds is ingestemd met het vertrek van de minderjarige. De rechtbank overweegt in dit verband het volgende. Blijkens de volledige Marokkaanse geboorteakte (copie integrale) van de minderjarige, no. [nummer] van het jaar [jaar] , is de minderjarige geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Marokko), als zoon van [naam] en [naam] . De naam [naam] betreft kennelijk een fictieve, door de Marokkaanse autoriteiten gekozen naam (immers de naam begint met “ [naam] ” en er is geen geslachtsnaam opgenomen). Er zijn geen nadere gegevens bekend van de biologische vader van de minderjarige. Blijkens bovengenoemde uitspraak d.d. 24 april 2006 van familierechter [naam] , werkzaam bij de rechtbank van eerste instantie te Taza (Marokko), is de minderjarige een verlaten kind en is aan verzoekers toestemming verleend om de verzorging van de minderjarige op zich te nemen (kafala). Er zijn verder evenmin nadere gegevens bekend van de biologische moeder van de minderjarige.

Het is aannemelijk geworden dat de biologische ouders van de minderjarige niet of niet langer het gezag over de minderjarige hebben. Verzoekers kunnen worden geacht te zijn bekleed met een vorm van gezag over de minderjarige die overeenkomt met het gezag over minderjarigen volgens Nederlands recht.

Verzoeker, geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Marokko), en verzoekster, geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Marokko), zijn met elkaar gehuwd op [datum huwelijk] te [plaats huwelijk] (Marokko).

Blijkens de door verzoekers overgelegde uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie hebben verzoekers ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het adoptieverzoek met elkaar samengeleefd. De minderjarige is op 26 augustus 2009 ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres van verzoekers. Verzoekers hebben de minderjarige sindsdien en derhalve gedurende ten minste één jaar verzorgd en opgevoed.

Het is de rechtbank voldoende gebleken dat de minderjarige over de gevolgen van de adoptie is voorgelicht in de mate die past bij zijn leeftijd en ontwikkeling.

Nu aan de artikelen 1:227 en 1:228 van het Burgerlijk Wetboek (BW) – voor zover in deze zaak van toepassing – is voldaan, waarbij mede in aanmerking is genomen dat voor de adoptie Beginseltoestemming door de Minister van Justitie is gegeven, zal de rechtbank het verzoek tot adoptie toewijzen.

De namen van de minderjarige luiden thans volgens voormelde Marokkaanse geboorteakte en de hierin opgenomen aantekening in de kantlijn d.d. 21 februari 2011: [naam] . Deze naamsvaststelling dient volgens artikel 10:19 BW te worden erkend in Nederland.

Nu de minderjarige reeds de geslachtsnaam van verzoeker draagt, komt aan artikel 1:5 lid 3 juncto artikel 1:5 lid 8 BW geen betekenis toe en behoudt de minderjarige de geslachtsnaam [naam] .

Bij afzonderlijke beschikking van heden zal de rechtbank de geboortegegevens van de minderjarige vaststellen.

Beslissing

De rechtbank:

spreekt uit de adoptie van:

[de minderjarige] , oorspronkelijk geheten [naam] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Marokko),

door: [verzoeker] en [verzoekster] ;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. J. Brandt, kinderrechter, bijgestaan door mr. A.W. Spee als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 februari 2014.