Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:16723

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
13-08-2014
Datum publicatie
24-02-2015
Zaaknummer
09/842201-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

woninginbraken bij kwetsbare slachtoffers met behulp van sleutelkluisjes

herkenning door de politie van verdachte op camerabeelden, détournement de pouvoir en schakelbewijs op basis van de modus operandi.

Met de sleutels uit de kastjes braken de mannen in de periode van eind 2012 tot de zomer 2013 in bij bejaardenhuizen, aanleunwoningen en andere plekken waar hulpbehoevende bejaarden met sleutelkastjes wonen. Zij forceerden de sleutelkastjes, bedoeld voor toegang door hulpverleners, en verschaften zich vervolgens met de sleutel toegang tot de bejaardenwoningen. Hierbij maakten ze geld, pinpassen en sieraden buit

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummers 09/842201-13; 09/837005-14 (ttz. gev.); 09-752030-09 (tul)

Datum uitspraak: 13 augustus 2014

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

genaamd: [verdachte]

geboren: [geboortedag] 1993 te [geboortedag]

wonende: [adres familielid 7],

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting De IJssel te Krimpen aan den IJssel.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 5 november 2013, [geboortedag] 2014, 10 maart 2014, 22 mei 2014 en 15, 16, 17 en 30 juli 2014.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. W. Bos en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. S.F.J. Smeets, advocaat te Amsterdam, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De dagvaarding met parketnummer 09/842201-13 (hierna te noemen: dagvaarding I) en de dagvaarding met parketnummer 09/837005-14 (hierna te noemen: dagvaarding II) zijn gevoegd aan de kennisneming van de rechtbank onderworpen.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich in de periode van 28 november 2012 tot en met 15 juli 2013 schuldig heeft gemaakt aan 25 inbraken en 13 pogingen daartoe, meestal in woningen maar ook in verzorgingstehuizen en met name door sleutelkastjes te forceren. Daarnaast wordt hem verweten vijf keer met bankpassen, afkomstig van woninginbraken, geld opgenomen te hebben en twee pogingen daartoe te hebben gedaan.

De volledige tekst van de ter terechtzitting gewijzigde tenlastelegging is opgenomen in de bijlage bij dit vonnis en maakt daar deel van uit.

3 De ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

De raadsman van verdachte heeft betoogd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging omdat er in het onderzoek sprake is geweest van een opeenstapeling van fouten en onzorgvuldigheden. De raadsman doelt daarbij op (a) de wijze waarop herkenningen door verbalisanten zijn gedaan, (b) de wijze waarop geverbaliseerd is omtrent de resultaten van een onderzoek naar een in de capuchon van verdachte aangetroffen takjes, (c) het niet voegen van mogelijk ontlastende telefoon- en peilbakengegevens en (d) het tonen ter terechtzitting van een dvd met een gemanipuleerde versie van camerabeelden. Deze onherstelbare vormverzuimen hebben bewust dan wel met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte plaatsgevonden en hebben hem in zijn recht op een eerlijk en onafhankelijk proces geschaad, aldus de raadsman.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het openbaar ministerie ontvankelijk is. Hetgeen door de raadsman is aangevoerd is te algemeen en onbepaald om anders te concluderen. Bovendien was geen sprake van een bedrieglijke bewerking van de camerabeelden, maar van een selectie van materiaal dat in het dossier aanwezig is.

De rechtbank dient allereerst de vraag te beantwoorden of sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Onder een vormverzuim in het voorbereidend onderzoek moet volgens vaste jurisprudentie worden verstaan het niet-naleven van strafprocesrechtelijke geschreven of ongeschreven vormvoorschriften. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek, laat staan dat deze onherstelbaar zouden zijn. Uit de verhoren bij de rechter-commissaris is gebleken dat bij de totstandkoming van de herkenningen soms meerdere verbalisanten aanwezig waren, dat politiefoto’s van verdachten werden vergeleken met de camerabeelden en dat gebruik is gemaakt van soms kwalitatief slechte beelden. Ofschoon deze aspecten bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de herkenningen een rol dienen te spelen, kunnen zij niet leiden tot de conclusie dat sprake is van een vormverzuim. Dit geldt eveneens voor de resultaten van het onderzoek naar de takjes, waarbij de deskundigheid van de verbalisanten in het geding is. Van het niet voegen van mogelijk ontlastende telefoon- of peilbakengegevens is de rechtbank voorts niet gebleken. Wat het ter terechtzitting tonen van een dvd met bewerkte beelden betreft heeft de rechtbank reeds ter zitting bepaald dat niet-bewerkte beelden getoond dienden te worden. Dat in één zaak al enkele bewerkte opnamen te zien zijn geweest, doet daar naar het oordeel van de rechtbank niet aan af.

De rechtbank acht het openbaar ministerie ontvankelijk in zijn vervolging.

4 Bewijsoverwegingen

4.1

Inleiding

Op 12 maart 2013 is verdachte samen met de verdachten [medeverdachte 3] en[medeverdachte 6] aangehouden voor poging diefstal. Het bij de voordeur van het betreffende huis bevestigde sleutelkastje bleek te zijn opengebroken en de zich daarin bevindende voordeursleutel was weggenomen. Sleutelkastjes zijn bedoeld om medewerkers van de thuiszorg (die de bijbehorende code kennen) eenvoudig toegang tot de woning te verlenen.

Uit een inventarisatie van verschillende politieregio’s bleek, dat er door heel Nederland verspreid vanaf peildatum 1 januari 2012 tientallen woninginbraken waren gepleegd door middel van het openbreken van sleutelkastjes en het stelen van de huissleutel.

De aanhouding op 12 maart 2013 was aanleiding om een groot onderzoek in te stellen onder de naam [onderzoeksnaam]. Daarbij kwamen 7 verdachten in beeld, van wie er 6 zijn vervolgd.

Tijdens het onderzoek gingen de inbraken met uit sleutelkastjes gestolen huissleutels door en bleek dat er ook ingebroken werd in verzorgingstehuizen. Daarom is besloten tot het inzetten van meerdere bijzondere opsporingsbevoegdheden, waaronder plaatsbepalingsapparatuur en het opnemen van telecommunicatie van de verdachten.

4.2

Algemene overwegingen ten aanzien van het bewijs1

Modus operandi

Uit het dossier blijkt dat sprake is geweest van een specifieke modus operandi. Alle inbraken vonden plaats in de nachtelijke uren op het platteland in kleine, ’s nachts uitgestorven dorpen. In de meeste gevallen werden dan sleutelkastjes geforceerd bij bejaardenwoningen en verzorgingshuizen. Met de sleutel kon men eenvoudig de woning betreden. Alles, ook de slaapkamer van de bewoner, werd doorzocht op waardevolle kleine voorwerpen zoals geld, sieraden en pinpassen. Als een bankpas werd gestolen, werd daarmee meteen bij in de buurt gelegen banken gepind.

Begin van uitvoering

Door de raadsman is gesteld dat het enkele feit dat sleutelkastjes werden beschadigd onvoldoende is om een begin van uitvoering van een (woning)inbraak aan te kunnen nemen. De rechtbank overweegt dat uit hetgeen hiervoor omtrent de modus operandi is opgemerkt, blijkt dat sleutelkastjes werden opengebroken uitsluitend met de bedoeling de zich daarin bevindende sleutel te gebruiken om het betreffende huis binnen te gaan en de bewoner te bestelen. Daarom kan zelfs het enkel beschadigen van een sleutelkastje niet anders worden gezien dan als een begin van uitvoering van een diefstal, dus een voltooide poging en is ook niet relevant of zich in het kastje een sleutel bevond of niet.

Verklaring van verdachte [medeverdachte 4]

De raadsman van verdachte heeft op het standpunt gesteld dat de verklaring die verdachte [medeverdachte 4] in zijn eigen zaak heeft afgelegd en waarvan de rechtbank de voeging in het dossier van verdachte heeft gelast, niet voor het bewijs mag worden gebruikt. Weliswaar heeft de verdediging verdachte [medeverdachte 4] later als getuige ter zitting kunnen bevragen, maar [medeverdachte 4] beriep zich toen op zijn verschoningsrecht. Daardoor heeft de verdediging geen effectief gebruik kunnen maken van haar ondervragingsrecht. Dit nadeel is onvoldoende gecompenseerd. De raadsman heeft in dit verband verwezen naar recente jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM).

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat, nu geen sprake is van ‘sole and decisive’ bewijs, de verklaring van [medeverdachte 4] voor het bewijs mag worden gebruikt.

De rechtbank overweegt als volgt.

Verdachte [medeverdachte 4] heeft ter terechtzitting in zijn eigen zaak, toen deze niet gevoegd of gezamenlijk behandeld werd, een verklaring afgelegd nadat hij zich eerder bij de politie en de rechter-commissaris steeds op zijn zwijgrecht had beroepen. Daarna is [medeverdachte 4] tot tweemaal toe als getuige opgeroepen ter terechtzitting in de zaken tegen de verdachte en verdachte [medeverdachte 1] en heeft hij zich beide malen op zijn verschoningsrecht beroepen. Gelet op de recente jurisprudentie van het EHRM heeft de verdediging daardoor geen effectief gebruik kunnen maken van haar verdedigingsrecht. Nu het bewijs tegen verdachte echter niet uitsluitend of in beslissende mate berust op de verklaring van deze getuige, maar daarentegen voldoende steun vindt in de overige bewijsmiddelen zoals de aangiftes, de peilbakengegevens, de zendmastgegevens, de camerabeelden, de tapgesprekken en het forensisch onderzoek, is de rechtbank van oordeel dat de verklaring van [medeverdachte 4] voor het bewijs kan worden gebezigd.

Herkenningen

De raadsman heeft betoogd dat herkenningen van verdachte op camerabeelden zoals die door enkele verbalisanten zijn gedaan, geen bruikbaar bewijs vormen nu deze verbalisanten geen bijzondere expertise op dat gebied bezaten en het bovendien zeer wel mogelijk is dat zij elkaar onderling beïnvloed hebben. Daarom kunnen de camerabeelden alleen bijdragen aan het bewijs als de rechtbank daarop verdachte herkent. De rechtbank kan voorts het uiterlijk van verdachte niet vergelijken met dat van verdachte [medeverdachte 1] nu hun zaken weliswaar gezamenlijk maar niet gevoegd behandeld worden.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de beelden van de tankstations van voldoende kwaliteit zijn en dat de betrouwbaarheid van de herkenningen ondersteund wordt door de verklaring van verdachte [medeverdachte 4]. Deze heeft immers erkend dat hij zelf op de beelden staat en dat hij dan samen was met verdachte en verdachte [medeverdachte 1].

De rechtbank overweegt als volgt.

Gelet op de reeds aangehaalde verhoren bij de rechter-commissaris staat vast dat de verbalisanten die de herkenningen uitvoerden niet over enige bijzondere expertise beschikten en dat zij hun herkenningen vooral gebaseerd hebben op politiefoto’s van verdachte. Dit hoeft echter op zichzelf niet in de weg te staan aan een betrouwbare herkenning indien de bewuste camerabeelden van voldoende kwaliteit zijn, hetgeen overigens in het onderhavige dossier niet altijd het geval is. Dat tijdens de uitvoering van de herkenningen soms sprake is geweest van onderling overleg door verbalisanten maakt dat niet anders. De rechtbank zal daarom per zaak aangeven of zij de herkenning door de verbalisanten voor het bewijs bezigt, waaruit volgt dat zij deze gelet op de kwaliteit ervan betrouwbaar acht. Voorts zal de rechtbank aangeven wat haar eigen waarneming is en welke conclusie zij aan dit alles verbindt.

Ten aanzien van de opvatting van de raadsman dat de rechtbank verdachten in niet-gevoegde zaken niet kan vergelijken, merkt de rechtbank op dat uit de jurisprudentie blijkt dat de eigen waarneming van de rechtbank betrekking kan hebben op alles wat zich ter terechtzitting in de zittingszaal afspeelt (HR 15 december 2009, NJ 2011/78). De eigen waarneming kan zich dus ook uitstrekken tot de vergelijking van een verdachte met een andere aanwezige verdachte.

Peilbakens

Voor de verdachten [verdachte], [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] zijn bevelen tot observatie verleend. Dit betrof een of meer foto- en/of videocamera’s en plaatsbepalingsapparatuur voor voertuigen.

Het peilbaken onder de Volkswagen Bora die in gebruik was bij verdachte [medeverdachte 3] is geplaatst op 27 maart 2013.

Bij [medeverdachte 1] is op 10 mei 2013 een peilbaken onder zijn Opel Vectra geplaatst.

Camerawagen

Teneinde inzicht te krijgen in de bewegingen van verdachte [medeverdachte 1] en de personen die hem op zijn nachtelijke tochten zouden vergezellen, heeft observatie met een statische camera plaatsgevonden op de ingang van het portiek van de [adres medeverdachte 4] te Leeuwarden, het woonadres van verdachte [medeverdachte 4], in de periodes van 18-20 juni en van 21-25 juni 2013.

Telefoon(nummer) van verdachte

De telefoonnummers die aan verdachte en zijn medeverdachten worden toegeschreven spelen in deze zaak vaak een belangrijke rol. De rechtbank zal daarom bespreken wat het dossier bevat over de telefoon en het nummer dat aan verdachte wordt toegeschreven.

De mobiele telefoon die onder verdachte in beslag werd genomen tijdens de aanhouding naar aanleiding van de verdenking Velden-Panningen had als nummer [telefoonnummer]. De telefoon werd na zijn vrijlating aan hem teruggegeven en is getapt. Het nummer bleek lopende het onderzoek echter in gebruik bij verdachte[medeverdachte 6]. Vermoedelijk zijn de telefoons, al dan niet door verdachten, verwisseld. Verdachte bleek gebruik te maken van het telefoonnummer [telefoonnummer]. Ook dit nummer is getapt2. Uit de tapgesprekken bleek het volgende.

 Op 12 mei werd ‘[verdachte]’ gebeld3, vermoedelijk door zijn moeder. Hij zei tegen deze vrouw dat hij ook naar vader had gebeld.

 Op 13 mei 2013 heeft via dit nummer iemand die zich [verdachte] [verdachte] noemde, gebeld naar Navishop met het verzoek zijn alcoholslot uit te laten lezen4.

 Op 19 mei 2013 werd op dit nummer iemand die [verdachte] werd genoemd, gebeld door zijn vader die in Marokko verbleef. Ook zijn moeder kwam aan de telefoon en er werd gesproken over [familielid 1], [familielid 2], [familielid 3], [familielid 4] en [familielid 4]5.

 Op 29 mei 2013 is een gesprek gevoerd met[familielid 6], die de houder van het nummer begroette met: ‘Hoi [familielid 1]’6.

 Op 25 juni 2013 vertelde [verdachte] aan zijn moeder dat hij gisteren terug was gekomen uit Leeuwarden. Ze vroeg of [familielid 3] al terug was7.

De moeder van de gebruiker van het nummer belde vanaf het nummer[telefoonnummer]. Uit het CIOT bleek, dat dit nummer in gebruik is bij [familielid 7], wonende op de [adres familielid 7] in Gouda. Daar stonden ook ingeschreven: verdachte, [familielid 1], [familielid 3] en [familielid 4] [verdachte]. Verdachte bleek ook een zus te hebben, [familielid 4] genaamd. In de contacten van de telefoon van verdachte [medeverdachte 3] stond nummer [telefoonnummer] vermeld bij de naam [familielid 1]. De politie concludeerde uit al het vorenstaande dat [telefoonnummer] het nummer van verdachte was8.

Bij de briefing voorafgaand aan de aanhouding van verdachte op 21 juli 2013 was te kennen gegeven dat er op de mobiele telefoon van verdachte zou worden ingebeld. Toen verbalisant via de portofoon te horen kreeg dat dit ging gebeuren, hoorde hij een Nokia ringtone afgaan in de ouderslaapkamer. De daar aanwezige moeder van verdachte haalde een Nokia telefoon bij haar borsten vandaan en beëindigde de oproep. Ze probeerde de telefoon onder de lakens van het bed te verstoppen. Na enig aandringen gaf ze de telefoon af9.

Op basis van al deze feiten en omstandigheden gaat de rechtbank er van uit, dat [telefoonnummer] het telefoonnummer van verdachte was.

Zendmastgegevens

Ook de gegevens van de zendmasten die door de telefoon van verdachte werden aangestraald spelen bij veel feiten een belangrijke rol. Door de raadsman is ten eerste aangevoerd dat als een zendmast door de telefoon wordt aangestraald, dit wel iets zegt over de afstand tussen de mast en de plaats delict, maar niets zegt over de afstand tussen de zendmast en de telefoon. Die afstand kan oplopen tot enkele kilometers en op het platteland nog meer. Ten tweede heeft de raadsman betoogd dat niet in alle gevallen is vastgesteld dat verdachte degene was die de telefoon op het moment van aanstralen in gebruik had.

De rechtbank overweegt als volgt. Zij is het met de raadsman eens dat het aanstralen van de zendmast geen exacte plaatsbepaling van de telefoon oplevert, maar uitsluitend betekent dat de telefoon in de omgeving van deze zendmast is geweest. Op grond van de zendmastgegevens kan verder niet worden vastgesteld of ook verdachte zich in die omgeving bevond. Dit betekent naar het oordeel van de rechtbank dat zendmastgegevens uitsluitend in onderling verband en samenhang met andere bewijsmiddelen kunnen worden gebezigd.

4.3

Bewijsoverwegingen per zaaksdossier

De rechtbank zal bij de hiernavolgende rangschikking en bespreking van de feiten niet volledig de volgorde van de tenlastelegging aanhouden nu zij van oordeel is dat uit deze rangschikking een duidelijk en specifiek patroon van handelen blijkt en karakteristieke onderdelen van dat patroon ook aan de orde zijn in de zaken die daarna worden besproken. Hierop wordt teruggekomen na bespreking van de zaaksdossiers Leek, Overijssel 13-06-2013 en Akkrum.

Dagvaarding I, feiten 29 en 30, Zaaksdossier Velden-Panningen

De rechtbank zal deze feiten als eerste bespreken, aangezien verdachte in deze zaak is aangehouden en er vervolgens verschillende bijzondere opsporingsmethoden tegen hem zijn ingezet. Als die aanhouding onrechtmatig was, zoals door de raadsman is bepleit, heeft dat vergaande consequenties voor het bewijs in andere zaken.

Feit 29:

De zaak betreft een poging tot inbraak bij een 76-jarige, alleenstaande vrouw, waarbij een sleutelkastje is verbroken.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank feit 29 wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van dit feit bepleit. Hij heeft betoogd, dat er op het moment van staandehouding geen redelijk vermoeden was dat verdachte zich had schuldig gemaakt aan enig strafbaar feit en dat de controle op grond van de Wegenverkeerswet 1994 in feite helemaal geen verkeerscontrole was. Dit levert een onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv op, dat tot bewijsuitsluiting moet leiden. Ook de aanhouding van verdachte was onrechtmatig. Alle op de aanhouding berustende bewijsmiddelen dienen daarom van het bewijs te worden uitgesloten. Dit betreft de peilbakengegevens, de tap- en zendmastgegevens, de camerabeelden, de schoensporen en de takjes. Feitelijk blijft er dan volgens de raadsman (ook in andere zaken) onvoldoende bewijs over.

De rechtbank stelt met betrekking tot de aanhouding van verdachte het volgende vast.

Blijkens het proces-verbaal van bevindingen10 betreffende de aanhouding van verdachte op 12 maart 2013 sneeuwde het die nacht voortdurend en was het erg rustig op de weg. Naar aanleiding van een melding om 02.54 uur dat er drie jongens in de achtertuin van de woning aan de [adres benadeelde 1] te Velden waren geweest die vermoedelijk over de schutting waren geklommen en daar op een tafel hadden gestaan, in combinatie met het feit dat er de laatste tijd een hausse aan woninginbraken was geweest in het district, ging een politie-eenheid op weg naar dit adres. Omstreeks 03:00 uur zagen de verbalisanten op de N271 uit de richting van Velden een personenauto aan komen rijden. Deze auto was voorzien van het kenteken 90-DV-DV en bleek bij navraag eigendom te zijn van iemand uit Gouda. De verbalisanten hoorden toen dat de melding vermoedelijk een woninginbraak betrof en zijn de auto achterna gereden.

De verbalisanten zagen vervolgens drie personen in de auto zitten. Een passagier dook weg bij het zien van de politieauto en de andere twee inzittenden keken opvallend vaak in de spiegels en om zich heen in hun richting. Uiteindelijk werd een stopteken gegeven en werd het rijbewijs van de bestuurder gecontroleerd, beide op grond van de Wegenverkeerswet 1994. Via de portofoon vernamen de verbalisanten dat in de tuin afdrukken van Nike-schoenen waren aangetroffen. In de auto werden verdachte en de verdachten[medeverdachte 6] (de bestuurder van de auto) en [medeverdachte 3] aangetroffen. De verbalisanten zagen dat de laatste twee Nike-schoenen droegen.

De rechtbank leidt uit het proces-verbaal af, dat de verbalisanten de inzittenden verdachten van betrokkenheid bij de poging inbraak in Velden en hen daarom staande wilden houden. De controlebevoegdheid van de Wegenverkeerswet 1994 is dan ook gebruikt voor een doel, waarvoor deze niet gegeven is. Dit levert een onherstelbaar vormverzuim in het vooronderzoek op zoals bedoeld in artikel 359a, eerste lid, Sv. Ingevolge het tweede lid van dit artikel dient de rechtbank bij toepassing van haar discretionaire bevoegdheid, gegeven in het eerste lid, rekening te houden met het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt. Bewijsuitsluiting, zoals door de raadsman bepleit, komt volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad slechts aan de orde als een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden.

Dat een bevoegdheid niet mag worden gebruikt voor een doel waarvoor hij niet gegeven is (détournement de pouvoir), is een belangrijk rechtsbeginsel. Over de ernst van de schending overweegt de rechtbank het volgende.

De verbalisanten waren om 03:00 uur ’s nachts, toen het erg stil was op de weg, onderweg naar een incident in Velden waar drie jongens bij betrokken waren. Ze zagen zes minuten na de melding uit die richting een auto aankomen. Het ligt voor de hand dat zij zich afvroegen of de inzittenden bij het incident betrokken waren en dit hoort ook bij een goede beroepsuitoefening. Vervolgens bleek, dat de auto uit Gouda kwam en dat het een poging inbraak betrof.

Geen rechtsregel verzet zich ertegen, dat zij de auto toen achterna zijn gereden. Zichtbaar was, dat de auto drie inzittenden had. Een van hen dook weg toen hij de politieauto zag en de andere twee keken opvallend vaak in de spiegels. Onder deze omstandigheden bestond er een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit, namelijk de poging inbraak. De verbalisanten hadden de inzittenden zonder meer op die grond staande en aan mogen houden. Voorafgaand aan de aanhouding constateerden zij ook nog, dat twee van de drie inzittenden schoenen droegen van het merk, waarvan afdrukken in de tuin in Velden waren aangetroffen. Dat dit niet bij verdachte werd geconstateerd doet niet af aan dit redelijk vermoeden jegens alle drie inzittenden.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat een wel aanwezige bevoegdheid op basis van het Wetboek van Strafvordering ten onrechte op de Wegenverkeerswet 1994 is gebaseerd. Gezien de geringe ernst van de schending van het beginsel dat de overheid zich van détournement de pouvoir heeft te onthouden, kan volstaan worden met de constatering van het verzuim en hoeven daaraan verder geen gevolgen te worden verbonden.

De beoordeling van de tenlastelegging.

Aangifte

Aangeefster [benadeelde 1] heeft het volgende verklaard11.

Aangeefster, die woont op het adres [adres benadeelde 1] te Velden, werd op 12 maart 2013 ‘s nachts wakker van een harde knal, waarna zij direct de politie heeft gebeld. Aan de voorzijde van de woning zag zij drie jongens staan. Zij zag dat deze jongens doorliepen, maar één van hen bleef op de hoek bij haar woning staan en de andere twee liepen door naar de achterzijde van de woning. Daar zag ze niemand meer, maar zij zag wel dat het keukenraam openstond en dat er in de achtertuin verse schoensporen zichtbaar waren in de sneeuw. Aangeefster constateerde dat haar sleutelkastje was verbroken en dat haar huissleutel hieruit was weggenomen. In de aangifte is vermeld, dat het vermoedelijk niet gelukt is de voordeur te openen omdat er dievenklauwen opzaten en er aan de binnenkant een sleutel in het slot zat. Het keukenraam was opengebroken.

Onderzoek ter plaatse

In een proces-verbaal van bevindingen12 is vermeld dat langs de heg bij [adres benadeelde 1] verse schoensporen zichtbaar waren in de sneeuw. In een van deze schoensporen was duidelijk een ‘Nike swoosh’ zichtbaar onder de hak. De schoensporen leidden naar de Kloosterstraat te Velden, waar ze ophielden bij verse bandensporen. De sporen liepen zowel naar de woning toe als van de woning af. In de tuin leidden de sporen naar het keukenraam. Op de tuintafel onder het keukenraam waren eveneens schoensporen te zien. Het keukenraam stond open en in het kozijn waren drie moeten zichtbaar.

In de achtertuin voor de heg aan de straatzijde zagen verbalisanten losse takjes van de heg op de grond liggen en ook was een opening zichtbaar in de heg.

Aan onder meer het sleutelkastje en het kozijn van het keukenraam is sporenonderzoek verricht13.

Onderzoek auto

Bij onderzoek van de auto werd geconstateerd, dat er twee schroevendraaiers achter een kunststof paneel bij de beenruimte van de bestuurder waren verstopt14. Ook werd een TomTom in de auto aangetroffen15.

Vergelijking braaksporen en aangetroffen schroevendraaiers

Uit een vergelijkend onderzoek16 tussen deze twee schroevendraaiers uit de Volkswagen Bora en de werktuigsporen die zijn aangetroffen bij de poging tot inbraak in Velden, bleek dat drie van de werktuigsporen zijn veroorzaakt door een van schroevendraaiers en dat een van de werktuigsporen “zeer waarschijnlijk” is veroorzaakt door deze schroevendraaier. Dit sporenonderzoek bewijst dat een of meer inzittenden van de auto betrokken waren bij de poging tot inbraak.

Takjes

Bij de insluitfouillering van verdachte bleken twee groene takjes in zijn capuchon te zitten.17Deze takjes zijn vergeleken met de ligusterheg bij de woning aan de [adres benadeelde 1] te Velden18. Een van de takken paste precies op de afgebroken tak van de heg. In een vergelijkend souche-onderzoek door werktuigdeskundigen van de politie is vastgesteld dat de twee takken op het oog ooit een geheel hebben gevormd. Wat hier ook van zij, de rechtbank acht het feit dat in de capuchon van verdachte takjes zijn aangetroffen die afkomstig leken te zijn van de heg waar de daders, gezien de opening daarin en de schoensporen, kennelijk doorheen zijn gekomen, een aanwijzing dat verdachte die nacht in de tuin van aangeefster is geweest.

Schoensporen

De verdachten bleken alle drie Nike Air Max schoenen te hebben gedragen19. Het profiel van hun schoenen komt overeen met het profiel van de aangetroffen schoensporen. Dit ondersteunt de conclusie dat de verdachten de personen waren die bij aangeefster hebben geprobeerd in te breken.

TomTom

De in de auto aangetroffen TomTom is onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Uit dit onderzoek bleek, dat als huisadres stond ingevoerd: [adres medeverdachte 3] te Gouda, het adres van verdachte [medeverdachte 3]. Bij het invoeren van het adres werd middels het GPS-signaal de route bepaald. Hierbij werd eveneens door de TomTom geregistreerd waar deze zich bevond ten tijde van het invoeren van het huisadres. Dit betrof de locatie Scholtisstraat te Velden20. Deze straat bevindt zich op een afstand van ongeveer 500 meter van de [adres benadeelde 1] te Velden21.

Telefoons

Bij de aanhouding van de verdachten werden drie telefoons met de nummers [telefoonnummer], [telefoonnummer] en [telefoonnummer] in beslag genomen22. Deze nummers waren in gebruik bij de verdachten.

Zendmastgegevens

Op 12 maart 2013 om 02:10 uur straalde de mobiele telefoon voorzien van het nummer dat in gebruik was bij verdachte de zendmast aan op de[omgeving adres benadeelde 1] te Velden23.

Op 12 maart 2013 te 02:05 uur straalde de mobiele telefoon voorzien van het nummer van verdachte [medeverdachte 3] een zendmast aan op de [omgeving adres benadeelde 1] te Grubbenvorst en om 02:10 uur, net als de telefoon van verdachte, een zendmast op de[omgeving adres benadeelde 1] te Velden. Deze zendmasten werden aangestraald tot 02:23 uur.

De zendmast op de[omgeving adres benadeelde 1] te Velden bevindt zich hemelsbreed op een afstand van ongeveer 1 kilometer vanaf de woning aan de [adres benadeelde 1] te Velden. Het plaatsje Grubbenvorst bevindt zich in de directe omgeving van Velden. Uit onderzoek via de internetsite gsm-masten.nl blijkt, dat de zendmasten aan de [omgeving adres benadeelde 1] te Grubbenvorst en de[omgeving adres benadeelde 1] te Velden de dichtstbijzijnde telefonie-UMTS-zendmasten zijn vanaf de [adres benadeelde 1] te Velden24.

Standpunt verdachte

Verdachte heeft zich op zijn zwijgrecht beroepen.

Het oordeel van de rechtbank

Concluderend stelt de rechtbank vast, dat de drie verdachten zijn aangehouden in een auto, kort nadat aangeefster wakker was geworden van een knal en drie jongens bij haar huis had gezien. Er is geprobeerd in haar woning in te breken door middel van de gestolen voordeursleutel en door een raam open te breken. In de auto is een schroevendraaier gevonden waarmee enkele van de braaksporen zijn veroorzaakt. De daders droegen schoenen van het merk Nike, evenals de drie verdachten. Hun sporen bevonden zich onder meer bij het opengebroken keukenraam en bij de beschadigde ligusterheg, terwijl er twee takjes in de capuchon van verdachte zijn aangetroffen. De sporen kwamen van en leidden terug naar een auto. Zowel de TomTom, en dus de Volkswagen Bora, als de telefoons van verdachte en verdachte [medeverdachte 3] bevonden zich ten tijde van het delict in Velden.

De rechtbank leidt uit al deze feiten en omstandigheden af, dat verdachte zich tezamen met de verdachten [medeverdachte 3] en[medeverdachte 6] schuldig heeft gemaakt aan de hem verweten poging inbraak.

Feit 30

Deze verdenking betreft een inbraak op 4 maart 2013 te Panningen bij een 88-jarige man, waarbij ook een sleutelkastje is verbroken.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft vrijspraak van dit feit gevorderd. Weliswaar is één van de op het sleutelkastje aangetroffen sporen zeer waarschijnlijk afkomstig van de schroevendraaier die op 12 maart 2013 die in de Volkswagen Bora is aangetroffen, doch niet kan worden vastgesteld dat verdachte ook in betreffende nacht in Panningen aanwezig is geweest.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van dit feit bepleit.

Het oordeel van de rechtbank

Met de officier van justitie en de raadsman van verdachte is de rechtbank van oordeel dat het dossier onvoldoende aanknopingspunten bevat om tot wettig en overtuigend bewijs in deze zaak te komen. Het feit dat de veiliggestelde werktuigsporen op het sleutelkastje matchen met de schroevendraaier die op 12 maart 2013 in de Volkswagen Bora is aangetroffen, is niet voldoende om tot bewezenverklaring van dit feit te komen. De rechtbank zal verdachte derhalve vrijspreken van dit feit.

Dagvaarding I, feiten 21 en 22, Zaaksdossier Leek

Deze zaak betreft een woninginbraak bij een 92-jarige alleenstaande vrouw door een raam te forceren. Met de bij de inbraak gestolen bankpas is een bedrag van € 740 gepind.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank deze feiten wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

Feit 21

[benadeelde 24] heeft aangifte gedaan van diefstal in haar appartement in het verzorgingshuis [benadeelde 36], [adres benadeelde 36] te Leek. Zij verklaarde dat zij op 14 juni 2013 omstreeks middernacht is gaan slapen. Tussen 05:00 en 05:30 uur werd ze wakker en zag dat de deur van haar meubelkast in de kamer openstond. Tevens lag de lade van de televisiekast op de grond.25 Later bleek het raam aan de voorzijde van de woning verder open te staan dan normaal. De pen was van de schuifhendel gehaald. Aangeefster miste haar bankpas, een portemonnee met ongeveer 20 euro en uit haar andere portemonnee een bedrag van 110 euro.26

Feit 22

Aangeefster heeft bij een later verhoor verklaard, dat er twee keer gepind is met de gestolen bankpas. Op 14 juni 2013 om 02:28 uur is een geldbedrag van 250,00 euro gepind bij de Rabobank Noordenveld en om 03:12 uur een geldbedrag van 490,00 euro bij een geldautomaat aan de Hoofdstraat 16 te Zuidhorn27. De diefstal moet dus hebben plaatsgevonden voor 02.28 uur. De Rabobank Noordenveld bevindt zich aan de Tolbertstraat 41 in Leek28.

Peilbaken

Uit onderzoek naar het peilbaken in de Opel Vectra van verdachte [medeverdachte 1] blijkt het volgende.

 • -

  Op 14 juni 2013 omstreeks 00:30 uur verliet de auto Leeuwarden en reed via de A7 naar Leek.

 • -

  Voorafgaand aan het vertrek vanuit Leeuwarden heeft de Opel Vectra tussen 00:32 en 00:35 uur stilgestaan bij het Esso tankstation, gevestigd aan de Aldlansdyk te Leeuwarden.

 • -

  Op 14 juni 2013 tussen 01:36 en 02:39 uur stond de auto stil op het Vredewoldplantsoen te Leek.

 • -

  Tussen 03:11 en 03:18 stond de auto in de Hoofdstraat te Zuidhorn.

 • -

  Tussen 04:45 en 04:48 uur stond de Opel Vectra weer stil bij het Esso tankstation aan de Aldlansdyk te Leeuwarden.

 • -

  Om 04:52 uur arriveerde de hij weer in de Vuurdoornstraat te Leeuwarden.29

De afstand tussen het Vredewoldplantsoen te Leek, waar de Opel Vectra stilstond, en de [adres benadeelde 36] te Leek betreft ongeveer 300 meter30.

Zendmasten

Op 14 juni 2013 tussen 01:00 en 2.20 uur straalde de mobiele telefoon van verdachte een zendmast aan in Leek. Op 14 juni 2013 om 03:10 uur straalde zijn toestel een zendmast aan op de Dorpsvenne te Zuidhorn.31 De mobiele telefoon van verdachte [medeverdachte 1] straalde van 01.00 tot 01.20 uur eveneens zendmasten in Leek aan. Op 14 juni 2013 te 03:10 uur straalde de telefoon de zendmast aan op de Dorpsvenne te Zuidhorn32.

Camerabeelden

Op de camerabeelden van de pintransactie bij de ABN AMRO-bank aan de Hoofdstraat 16 te Zuidhorn op 14 juni 2013 is een persoon te zien die een jas met bloemmotief draagt.33 Op de beelden is ook te zien, dat er na het pinnen drie personen wegliepen34.

Op de camerabeelden van het Esso tankstation aan de Aldlansdyk te Leeuwarden is volgens verbalisant Finterman35 te zien dat op 14 juni 2013 te 00:32 een donkere Opel kwam aanrijden, waarvan de bestuurder vervolgens uitstapte en ging tanken. Omstreeks 00:33 uur stapte een man uit aan de rechter achterzijde van de auto. Hij droeg een lichte pet. Hij liep het tankstation in. Omstreeks 00:36 uur liep de man terug naar de auto. De man werd door verbalisant herkend als verdachte.

Eigen waarneming rechtbank

De rechtbank heeft de beelden ter zitting bekeken36. In het dossier bevinden zich daar afdrukken van. Zij stelt vast dat hierop een man te zien is in een zwarte, oranje gevoerde jas en beige pet. Onder de jas is een wit shirt met opdruk zichtbaar en ook is te zien dat deze persoon een lichtblauwe spijkerbroek droeg.

Op 14 juni 2013, omstreeks 04:45 uur, is te zien dat een jonge man met kort zwart haar, een wit T-shirt met opdruk en een lichtblauwe spijkerbroek het tankstation binnenliep. Hij droeg geen petje en had een andere jas of vest aan, maar met de verbalisant stelt de rechtbank vast dat het om dezelfde persoon gaat, die een zeer sterke gelijkenis vertoont met verdachte.

Op 14 juni 2013, omstreeks 04:45 uur, is zichtbaar dat er een andere man het tankstation binnen kwam lopen37. Deze man was gekleed in een zwarte gewatteerde jas, wit shirt met opdruk Hugo Boss, blauwe spijkerboek en zwart/[benadeelde 45] sportschoenen. Deze man werd door verbalisant Fintelman herkend als verdachte [medeverdachte 1]. De rechtbank stelt op basis van de beelden vast dat het gaat om een man met een langwerpig, smal gezicht met een opvallend, kort kapsel, die gelijkenis vertoont met verdachte [medeverdachte 1].

Op 3 september 2013 uur vond een doorzoeking plaats in de woning van verdachte [medeverdachte 4] aan de [adres medeverdachte 4] te Leeuwarden. Tijdens de doorzoeking werd in de woning een zelfde jas met bloemmotief als werd gedragen door de persoon die pinde aangetroffen en in beslag genomen38. Opvallend is dat op de camerabeelden van de Rabobank zichtbaar is dat er een gat in de linker mouw van de jas zit. Dit gat is op dezelfde plaats ook zichtbaar in de in beslag genomen jas met het bloemmotief.39

Het oordeel van de rechtbank

Gezien de peilbaken- en telefoongegevens van de verdachten [medeverdachte 1] en [verdachte] zijn zij in de nacht van 14 juni 2013 vanaf 01.36 tot 02.39 uur met de auto in Leek geweest. In deze periode kan de inbraak in Leek hebben plaatsgevonden en vond om 02.28 uur de pintransactie met de gestolen pas plaats. Toen er met de gestolen pinpas werd gepind in Zuidhorn, omstreeks 03.12 uur, waren de auto en de telefoons van beide verdachten ook korte tijd in Zuidhorn. Het kan geen toeval zijn dat zij op beide locaties aanwezig waren terwijl daar delicten werden gepleegd, in dezelfde chronologische volgorde van die delicten. De jas met bloemmotief die bij het pinnen werd gedragen en in de woning van verdachte [medeverdachte 4] is aangetroffen, bewijst dat de daders in zijn omgeving moeten worden gezocht. De nachtelijke rit eindigde bij zijn adres.

Verder is op de camerabeelden van het Esso tankstation aan de Aldlansdyk zowel op de heen- als de terugweg verdachte in beeld als passagier van de auto van verdachte [medeverdachte 1].

Naar het oordeel van de rechtbank is hiermee wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte de betreffende feiten in vereniging heeft gepleegd.

Dagvaarding I, feiten 23 en 24, Zaaksdossier Overijssel 13-06-2013

Ofschoon de rechtbank verdachte zal vrijspreken van deze feiten, acht zij de bewijsmiddelen in de eerste zaak (feit 23) in onderling verband en samenhang beschouwd redengevend voor het bewijs in hierna volgende zaken, met name ten aanzien van de vraag of sprake is geweest van inbraak en diefstal in vereniging. Zij betrekt hierbij, dat dit slechts een technische vrijspraak betreft.

Deze zaak betreft twee pogingen tot inbraak, respectievelijk bij een 93-jarige alleenstaande vrouw en in een huis dat niet langer bewoond werd.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank feit 23 wettig en overtuigend bewezen zal verklaren en heeft vrijspraak gevorderd van feit 24.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

Feit 23

[getuige] heeft verklaard, dat zij werkzaam is in de thuiszorg en als zodanig op 13 juni 2013 rond 3:00 uur bij de bewoonster van de [werkadres getuige] te Genemuiden langsging. Zij haalde de sleutel middels een cijfercode uit het naast de voordeur aanwezige sleutelkastje en stak hem in het slot van de voordeur. Toen hoorde zij naast zich een gil. Ze zag drie personen opspringen en wegrennen. Het waren jonge en tengere mannen, in het donker gekleed, met een jas of capuchon over hun hoofd. Ze is vervolgens naar binnen gegaan. Op het moment dat zij weg wilde gaan, hoorde ze stemmen achter de voordeur. Ze heeft toen de politie gebeld.40

De bewoonster heeft aangifte gedaan van poging tot inbraak in haar woning en verklaard dat het sleutelkastje was beschadigd.41

Feit 24

Makelaar [naam makelaar] heeft namens de dames [benadeelde 37] aangifte gedaan van inbraak in de woning aan de [adres benadeelde 37] te Hasselt. Hij heeft verklaard dat de eigenaren begin juni 2013 verhuisd zijn naar een bejaardentehuis, maar dat de woning nog volledig is ingericht. Op 11 juni is hij voor het laatst in de woning geweest en toen was alles nog in orde. Het raampje boven de tuindeur is open blijven staan. Een overbuurman zag op 13 juni 2013 dat de gordijnen dicht waren en is gaan kijken. Toen bleek, dat er ingebroken was. Het bovenraampje boven de tuindeur was geforceerd. Er was een brandblusapparaat in de woonkamer leeggespoten en alle laden en deuren van kasten stonden open. De hele woning was doorzocht, maar er werd niets vermist.42

Peilbaken

Uit onderzoek naar de verplaatsingen van het peilbaken in de Opel Vectra43 van verdachte [medeverdachte 1] blijkt het volgende.

 • -

  Op 13 juni 2013 tussen 01:11 en 01:18 uur stond de auto stil bij het tankstation aan de Aldlansdyk te Leeuwarden.

 • -

  Vervolgens heeft de auto tussen 03:12 en 03:27 uur stilgestaan op de Prins Willem Alexanderstraat, de Fazant en de Stuivenbergstraat te Genemuiden.

 • -

  Tussen 03:40 en 04:54 uur stond de auto stil op de Van Brandenburgstraat te Hasselt.

 • -

  Tussen 05:12 en 05:17 uur stond de Opel Vectra bij het tankstation aan de Stadshagenallee te Zwolle.

 • -

  Om 06:12 uur arriveerde hij weer op de Vuurdoornstraat te Leeuwarden.

Zendmasten

Op 13 juni 2013 te 03:05 uur werd door de telefoon van verdachte 44 een zendmast aangestraald aan de Hasselterdijk te Genemuiden en tussen 03:35 uur en 05:00 uur een zendmast aan op de Prinsenstraat te Hasselt. Om 05:09 uur werd een zendmast aan de Zwaardvegerstraat te Zwolle aangestraald. Vervolgens straalde de telefoon om 06:11 uur de zendmast aan het Cambuurplein te Leeuwarden aan.

De telefoon van verdachte [medeverdachte 1] stond de betreffende nacht uit maar werd om 06:49 uur weer aangezet en straalde hierbij eveneens de zendmast aan het Cambuurplein te Leeuwarden aan45.

De afstand tussen de locatie van de poging inbraak en de zendmast aan de Hasselterdijk te Genemuiden bedraagt ongeveer 1 kilometer.

De afstand tussen de zendmast aan de Prinsenstraat te Hasselt en de locatie van de inbraak in Hasselt bedraagt ongeveer 500 meter.

De zendmast aan de Zwaerdvegerstraat bevindt zich op een afstand van ongeveer 2 kilometer van het tankstation aan de Stadshagenallee te Zwolle, waar op dat moment het peilbaken van de Opel Vectra werd gepeild.

De zendmast aan het Cambuurplein te Leeuwarden betreft een van de zendmasten rondom de woning van verdachte [medeverdachte 4] aan de Vuurdoomstraat 17c te Leeuwarden46.

Camerabeelden

Uit de beelden van het Esso tankstation aan de Aldlansdyk in Leeuwarden van de betreffende periode blijkt, dat daar op 13 juni 2013 om 00.11 een donkere auto aan kwam rijden. Twee personen stapten uit en gingen afzonderlijk van elkaar de shop in. Er zaten in totaal drie personen in de auto. Verbalisant Pons herkende een van de mannen als verdachte [medeverdachte 1]47 en acht het aannemelijk dat de andere man verdachte was.48 Verbalisant Boogert herkende op de beelden eveneens verdachte en verdachte [medeverdachte 1]49.

Eigen waarneming rechtbank

De rechtbank heeft ter zitting de camerabeelden bekeken50. Afdrukken daarvan bevinden zich in het dossier. Te zien is, dat als eerste een jonge man met heel kort, opgeschoren zwart haar, gekleed in een wit T-shirt met opdruk en een lichtblauwe spijkerbroek, de shop binnenkwam. De rechtbank stelt vast dat het uiterlijk en de kleding van deze man identiek is aan die van de jonge man die (in zaaksdossier Leek, zie hiervoor) een dag later, op 14 juni 2013 dezelfde shop binnen kwam lopen. Zij stelt opnieuw vast, dat deze persoon gelijkenis vertoont met verdachte.

De andere man is lang en heeft een smal, langwerpig gezicht en een opvallend, kort kapsel. Ook hij oogt jong. Hij draagt een T-shirt met de naam ‘Hugo Boss’ erop en een lichtblauwe spijkerbroek. Ook hier geldt dat het uiterlijk en de kleding van deze man identiek zijn aan dat van een persoon die (in zaaksdossier Leek) een dag later, op 14 juni 2013 dezelfde shop binnen kwam lopen. De rechtbank stelt wederom vast dat deze persoon lijkt op verdachte [medeverdachte 1].

Uit het vorenstaande leidt de rechtbank het volgende af.

Uit de peilbaken- en zendmastgegevens in combinatie met de camerabeelden blijkt, dat de verdachten [medeverdachte 1] en [verdachte] op 13 juni 2013 ’s nachts vanuit Leeuwarden naar Genemuiden en Hasselt zijn gereden. In Genemuiden waren ze ter plaatse rond de tijd dat een thuiszorgmedewerkster drie mannen zag wegrennen uit de tuin van aangeefster[benadeelde 38]. Hier is een poging gedaan om in te breken door een sleutelkastje te forceren.

Diezelfde nacht hebben de verdachten geruime tijd doorgebracht in Hasselt. Wanneer de ten laste gelegde inbraak daar precies heeft plaatsgevonden, valt niet vast te stellen, maar dit kan in de periode zijn geweest dat de verdachten daar aanwezig waren.

Het oordeel van de rechtbank ten aanzien van feit 23

De rechtbank acht voldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden waaruit volgt dat verdachte met zijn mededaders heeft getracht op genoemde datum bij aangeefster[benadeelde 38] in te breken. Ten laste is echter gelegd, dat zij dit hebben gedaan door het sleutelkastje open te breken (en het huis binnen te gaan met de gestolen sleutel). Het sleutelkastje is niet opengebroken, maar slechts (licht) beschadigd. Hierin voorziet de tenlastelegging niet.

De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van hetgeen hem onder feit 23 ten laste is gelegd. Aangezien deze vrijspraak slechts berust op een fout in de tenlastelegging, acht zij hetgeen omtrent deze zaak is overwogen bruikbaar voor het bewijs in andere zaken.

Het oordeel van de rechtbank ten aanzien van feit 24

In dezelfde nacht waarin verdachten hebben getracht in te breken in Genemuiden, zijn zij ook naar Hasselt gegaan en hebben zij hier geruime tijd verbleven. De manier waarop de poging inbraak in Hasselt heeft plaatsgevonden, is echter niet karakteristiek voor verdachte en de periode waarin de inbraak kan hebben plaatsgevonden, beslaat enkele dagen. Daarom acht de rechtbank dit feit niet bewezen en zal zij verdachte daarvan vrijspreken.

Dagvaarding I, feiten 25 en 26, Zaaksdossier Akkrum

Dit betreft een insluiping in een verzorgingshuis bij een 91-jarige alleenstaande man en een inbraak bij een 79-jarige man, beide door verbreking van een sleutelkastje.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank deze feiten wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

Feit 25, [adres benadeelde 11] te Akkrum

Op 12 juni 201 deed de dochter van de 91-jarige[benadeelde 11] aangifte van diefstal uit de kamer van haar vader in een verzorgingstehuis aan de [adres benadeelde 11] te Akkrum.51 Zij verklaarde dat de verpleging op om 02:00 uur haar vader nog gecontroleerd had en dat alles op dat moment in orde was. Toen de verpleging om 05:15 uur weer terugkwam was de kamer overhoop gehaald. Haar vader lag te slapen en had niets gemerkt. Er was geen braakschade aan de deuren van het appartement. Gestolen waren een biljet van € 50,= , wat muntgeld en een sieradenkist met diverse sieraden.

Volgens de politie was sprake van insluiping. 52

Feit 26, [adres benadeelde 12] 24 te Akkrum

Op 12 juni 2013 deed de 79-jarige [benadeelde 12] aangifte van diefstal uit zijn woning aan de [adres benadeelde 12] 24 te Akkrum.53 Hij verklaarde dat hij op 11 juni 2013 rond 23:45 uur zijn woning had afgesloten. Rond 04.00 uur werd hij wakker van lawaai, maar hij dacht dat het de buren waren. Toen hij omstreeks 07:30 uur beneden kwam, zag hij dat alle lades en kasten open stonden en waren doorzocht. Men was binnengekomen met de huissleutel uit het sleutelkastje dat men daartoe had opengebroken. Weggenomen waren een portemonnee en portefeuille met daarin in totaal € 80,--, een rijbewijs, een bankpas, diverse andere pasjes, een ring en 8 zilveren theelepels.

De portemonnee, de pasjes en diverse papieren werden diezelfde dag om 13.00 uur door een inwoner van Akkrum in een vuilcontainer gevonden.54

Volgens de politie werd het sleutelkluisje met een onbekend gebleven breekwerktuig opengebroken.55

Onderzoek peilbaken

Uit de gegevens van het peilbaken in de Opel Vectra ([kenteken]-TL-19) blijkt het volgende:

 • -

  Op 11 juni 2013 is de auto omstreeks 22:39 uur vanuit Gouda in de richting van Friesland gereden.

 • -

  Op 12 juni 2013 is de auto omstreeks 00:17 uur op de Vuurdoornstraat te Leeuwarden aangekomen, het adres van verdachte [medeverdachte 4].

 • -

  De auto is daar gebleven tot 01:02 uur56.

 • -

  Tussen 01:10 uur en 01:13 uur heeft de auto stilgestaan bij het tankstation aan de Aldlansdyk 5 te Leeuwarden.

 • -

  Tussen 01:32 uur en 04:41 uur heeft de auto stilgestaan op de Boarnswal te Akkrum.

 • -

  Om 04:57 uur is de auto weer bij de Vuurdoornstraat aangekomen.57

De afstand tussen de plaats waar de auto in Akkrum stilstond en de [adres benadeelde 11] is ongeveer 250 meter en tot de [adres benadeelde 12] 24 ongeveer 450 meter. De afstand tussen de beide locaties waar werd ingebroken is ongeveer 350 meter.58

Camerabeelden Opel Vectra

Om vast te stellen wie er gebruik maakte van de Opel Vectra, werd op 12 juni 2013 een camerawagen geplaatst met zicht op de auto. Op de beelden van de camera is te zien dat op 12 juni 2013, omstreeks 14:21 uur een man aan kwam lopen die een portier opende van de auto. 59 Deze man werd door een verbalisant herkend als verdachte [medeverdachte 1]. 60 De rechtbank acht deze beelden voldoende duidelijk om een herkenning op te baseren.

Resultaat camerabeelden tankstation Esso, Aldlansdyk te Leeuwarden:

Uit onderzoek naar de camerabeelden bleek het volgende:

 • -

  op 12 juni om 01:10 uur kwam een donkergekleurde personenauto aanrijden bij het tankstation. Het kenteken van deze auto had de beginletters: [kenteken]- ;

 • -

  uit zowel de rechterachterzijde als de rechtervoorzijde stapte een passagier;

 • -

  de bestuurder bleef achter in het voertuig;

 • -

  beide passagiers gingen het tankstation binnen;

 • -

  beide mannen stapten daarna weer op dezelfde passagiersplekken in;

 • -

  om 01:13 uur verliet de auto het tankstation. 61

Camerabeelden:

De passagiers die uit de auto stapten, werden aan de hand van hun politiefoto’s door twee verbalisanten herkend als verdachte en verdachte [medeverdachte 4].62

Verdachte had een zwart gewatteerde jas met capuchon aan waarvan de binnenzijde oranje/rood was en droeg zwarte sportschoenen met een [benadeelde 45] rand. 63

Eenzelfde jas met oranje binnenkant is in beslaggenomen tijdens de doorzoeking in de woning aan de [adres medeverdachte 4] te Leeuwarden op 23 juli 2013. 64

Eigen waarneming rechtbank

Ter terechtzitting zijn de beelden van de camera's van de camerawagen en van het Esso tankstation getoond. Afdrukken daarvan bevinden zich in het dossier.

De rechtbank heeft waargenomen dat een van passagiers van de Opel Vectra bij het tankstation wat betreft postuur en gezicht, te weten zijn lengte, de kleur van zijn ogen, zijn wenkbrauwen, de positie van zijn oren en de kleur van zijn haar, een sterke gelijkenis vertoont met verdachte. Hij droeg dezelfde jas als de persoon die in zaaksdossier Leek als verdachte is herkend.

Peiling zendmasten

De politie heeft onderzocht welke zendmasten die nacht werden aangestraald door de telefoons van de verdachte en de verdachten [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1].

Ten aanzien van de telefoon van verdachte bleek het volgende.

 • -

  Om 01:05 uur werd de mast aan het Cambuurplein in Leeuwarden aangestraald.

 • -

  Om 01:13 uur werd de mast aan de Badweg te Leeuwarden aangestraald.

 • -

  Om 01:20 uur werd de mast bij tankstation Mandelan langs autosnelweg A32 aangestraald.

 • -

  Om 01:25, 02:05, 03:05 en 04:05 uur werd de mast op de Spikerboor te Akkrum aangestraald.

 • -

  Om 04:55 uur werd de mast aan de Peter Stuyvesantweg, Leeuwarden aangestraald.65

Ten aanzien van de telefoon van verdachte [medeverdachte 4] bleek het volgende.

 • -

  Om 01:05 uur werd de mast aan het Cambuurplein te Leeuwarden aangestraald.

 • -

  Om 01:15 uur werd de mast aan het Prins Clausplein te Leeuwarden aangestraald.

 • -

  Om 01:25 uur, 02:05 uur, 03:05 uur en 04:05 uur werd de mast op de Spikerboor te Akkrum aangestraald.

 • -

  Om 05:15 uur werd de mast aan de De Merodestraat, Leeuwarden aangestraald.66

De telefoon van verdachte [medeverdachte 1] heeft volgens de politie waarschijnlijk tussen 01:05 en 05:03 uur uitgestaan.67

Tapgesprekken

Op 11 juni 2013 te 22:32 uur werd door het telefoonnummer[telefoonnummer], in gebruik bij [familielid 3], de broer van verdachte, een sms-bericht gestuurd naar de telefoon van verdachte [medeverdachte 4]. Op dat moment straalde diens telefoon de zendmast aan op het Prins Clausplein in Leeuwarden. De inhoud van het sms-bericht luidde: “Mij broertje en kamper brenge mij we zijn onderweg hun gaan promen”. 68

Op 12 juni 2013 te 01:20 uur belde verdachte naar de telefoon van zijn broer [familielid 3]. De telefoon straalde op dat moment de zendmast aan, gevestigd tankstation Mandelan aan de A32.69

Verklaringen van verdachten

De verdachten [medeverdachte 4], [verdachte] en [medeverdachte 1] hebben zich bij de politie en de rechter-commissaris beroepen op hun zwijgrecht.

Ter terechtzitting op 16 juli 2014 heeft verdachte [medeverdachte 4] in zijn eigen zaak een verklaring afgelegd. Het proces-verbaal is gevoegd in de zaken van de verdachte en verdachte [medeverdachte 1].70 Deze verklaring behelst kort samengevat dat (a) [medeverdachte 4] de ontvangst van het hiervoor vermelde sms-bericht bevestigt, dat (b) de verdachten [verdachte] en [medeverdachte 1] vanaf dit bericht gerekend ongeveer anderhalve week à twee weken bij hem gelogeerd hebben maar niet alle dagen bij hem hebben geslapen, dat (c) [medeverdachte 1] reed in zijn Opel Vectra en dat (d) hij, [medeverdachte 4], te zien is op de camerabeelden van de Esso en dat (e) hij daar dan samen was met [medeverdachte 1] en [verdachte].

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat de ene inbraak is gepleegd tussen 02:00 en 05:15 uur en de andere vermoedelijk rond 04:00 uur. Op grond van de verklaring van verdachte [medeverdachte 4], de herkenning door de verbalisanten en de eigen waarneming van de rechtbank staat vast dat verdachte zich tezamen met zijn mededaders in de nacht van 11 op 12 juni 2013 in de Opel Vectra met het peilbaken heeft bevonden. Eveneens staat vast dat deze auto die nacht naar Akkrum is gereden en geruime tijd stil heeft gestaan in de directe omgeving van de woningen waar in die tijdsspanne werd ingebroken. Voorts staat vast dat verdachte een telefoongesprek heeft gevoerd op de route naar Akkrum en dat zijn telefoon, net als de telefoon van verdachte [medeverdachte 4], een zendmast heeft aangestraald in Akkrum in de tijdsspanne dat daar werd ingebroken. Nu verdachte geen redelijke, de redengevendheid ontzenuwende verklaring heeft willen geven voor zijn nachtelijke aanwezigheid met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] in de onmiddellijke nabijheid van twee woningen waar in die tijdsspanne werd ingebroken, in een dorp dat gelegen is op grote afstand van zijn woonplaats en op aanzienlijke afstand van zijn logeeradres, gaat de rechtbank ervan uit dat er geen alternatieve verklaring voor deze bewijsmiddelen bestaat.

Gelet op de gebezigde bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de hem verweten feiten.

Met betrekking tot feit 25 merkt de rechtbank nog op, dat de aangifte werd gedaan door [benadeelde 11] namens haar vader[benadeelde 11], aan wie de gestolen goederen in eigendom toebehoorden. Het vermelden van de voorletter van de dochter in plaats van de vader acht de rechtbank een kennelijk misslag in de tenlastelegging.

Bewijsoverwegingen ten aanzien van de hierna volgende feiten

Uit gegevens van het in de auto van verdachte [medeverdachte 1] aangebrachte peilbaken71 blijkt, dat deze Opel Vectra op 11 juni 2013 in Leeuwarden is aangekomen en vanaf die datum geruime tijd steeds op nachtelijke tijdstippen vanaf het adres van verdachte [medeverdachte 4] ([adres medeverdachte 4] in Leeuwarden) is vertrokken en tegen de ochtend weer daarheen terugkeerde. Verdachte [medeverdachte 4] heeft zoals vermeld ter zitting verklaard72, dat verdachte en verdachte [medeverdachte 1] anderhalf á twee weken bij hem gelogeerd hebben. [medeverdachte 1] reed in zijn Opel Vectra. [medeverdachte 4] koppelde het begin van dit bezoek aan het sms-bericht van de broer van verdachte van 11 juni 201373.

Samengevat bevat het dossier voor de periode tussen 11 en 24 juni 2013 onder meer de volgende bewijsmiddelen:

 • -

  De peilbakengegevens van de auto van [medeverdachte 1] wijzen uit, dat de auto op 12 juni, nog geen uur na de aankomst in Leeuwarden, naar Akkrum is gereden. Daar vonden twee inbraken plaats door middel van het vernielen van sleutelkastjes, in de tijd dat de auto zich daar bevond (Zaaksdossier Akkrum).

 • -

  In de nacht van 13 juni 2013 bevond de auto zich in Genemuiden rond de tijd dat daar drie jongens midden in de nacht in een tuin werden betrapt. Van het betreffende huis was een sleutelkastje beschadigd (Zaaksdossier Overijssel 13-06-2013).

 • -

  In de nacht van 14 juni 2013 was de auto in Leek, waar die nacht een inbraak in een woning in een verzorgingstehuis werd gepleegd door inklimming. De auto was ter plaatse toen er met de aldaar gestolen pinpas werd gepind (Zaaksdossier Leek).

 • -

  In de nacht van 15 juni 2013 bevond de auto zich in Zuidwolde en Wijster. In beide plaatsen is ingebroken door middel van vernieling van een sleutelkastje (Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster).

 • -

  In de nacht van 16 juni 2013 is de auto in Sappemeer geweest. De volgende dag werd ontdekt dat daar een sleutelkastje bij een verzorgingshuis was opengebroken (zaaksdossier Sappemeer).

 • -

  In de nacht van 17 juni 2013 was de auto in Joure, Balk en Terherne, steeds op tijdstippen waarop in deze plaatsjes werd ingebroken door middel van het openbreken van een sleutelkastje. In Terherne werden drie daders gezien (Zaaksdossier Friesland 17-06-2013).

 • -

  In de nacht van 19 juni 2013 was de auto in Wolvega. Die ochtend werd ontdekt dat daar een sleutelkastje was verbroken (Zaaksdossier Wolvega).

 • -

  In de nacht van 20 juni 2013 was de auto in Steenwijk en Sint Jansklooster. In beide plaatsen werden in die nacht in totaal vier sleutelkastjes verbroken. In twee gevallen was daadwerkelijk ingebroken, de andere twee delicten betroffen pogingen daartoe. Bij een daarvan ging het om de moedersleutel van een verzorgingshuis (Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013).

 • -

  In de nacht van 21 juni 2013 bevond de auto zich in Meppel. Daar zijn die nacht twee sleutelkastjes opengebroken. De auto stond vlak bij de pinautomaat toen daar met een die nacht gestolen pas werd gepind (Zaaksdossier Meppel).

 • -

  In de nacht van 22 juni 2013 was de auto in Wolvega en Makkinga. In beide plaatsen zijn sleutelkluisjes verbroken. In een geval staat vast dat dat die nacht is gebeurd.

 • -

  In de nacht van 23 juni 2013 is de auto in Joure geweest toen daar een inbreker werd overlopen. De inbraak was gepleegd door verbreking van een sleutelkastje.

 • -

  In de nacht van 24 juni 2013 is de auto in Steenwijkerwold, Kuinre en Blokzijl geweest. In deze plaatsen hebben die nacht in totaal vijf inbraken plaatsgevonden en een poging daartoe, alle door verbreking van sleutelkastjes. Een aangeefster zag twee jongens in haar huis op een tijdstip dat de auto ter plaatse was (Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013).

De rechtbank zal de feiten vanaf 15 juni 2013 hierna in detail bespreken, maar concludeert ten aanzien van alle vermelde feiten nu reeds het volgende.

In de periode van 12 tot en met 24 juni 2014 is de Opel Vectra van verdachte [medeverdachte 1] maar één nacht (op 18 juni) in Leeuwarden gebleven. In de andere 12 nachten vertrok de auto elke keer vanuit Leeuwarden naar allerlei kleine dorpen in de wijde omtrek. Steeds betrof het plaatsjes waar die nacht, of in die betreffende periode, is ingebroken en/of geprobeerd in te breken, op één uitzondering na door verbreking van sleutelkastjes. Alleen al hieruit blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat er een verband moet zijn tussen de aanwezigheid van de inzittenden van de auto en de aldaar gepleegde inbraken.

Hoewel verdachte in de betreffende nachten vele malen aantoonbaar aanwezig was in de auto en dit om uitleg vraagt, heeft hij zich zowel bij de politie, bij de rechter-commissaris als ter zitting van 15, 16 en 30 juli 2014 op zijn zwijgrecht beroepen.

De slachtoffers van de inbraken waren steeds (hoog)bejaarde mensen. Dat hangt samen met het feit dat juist zij veelal zijn aangewezen op zorg van derden en daarvoor een sleutelkastje nodig hebben.

Bij alle inbraken betrof de buit portemonnees met inhoud, contant geld, sieraden en pinpassen, dus kleine voorwerpen. Slechts één keer is er iets omvangrijks, namelijk een televisie gestolen.

Op alle ritten is de auto tenminste een keer, maar vaak zowel op de heen- als op de terugweg, bij het tankstation aan de Aldlansdyk in Leeuwarden geweest, waar werd getankt. Uit de camerabeelden blijkt, dat de chauffeur, altijd verdachte [medeverdachte 1], nooit alleen in de auto zat, maar altijd in gezelschap van tenminste één en soms twee anderen was. Vaak werd iets te drinken of te eten gekocht in de winkel van het tankstation.

Uit het voorgaande blijkt, dat de verdachten een vaste en specifieke modus operandi hanteerden. In de nachtelijke uren reden ze in de Opel Vectra naar het Esso tankstation aan de Aldlansdyk in Leeuwarden om te gaan tanken. Vervolgens gingen ze naar kleine dorpen, die ’s nachts uitgestorven zijn. Daar gingen ze op zoek naar sleutelkastjes. Vermoedelijk zochten ze daarnaar met name bij als zodanig herkenbare bejaardenwoningen. Ook keken ze bij verzorgingshuizen. Vervolgens werden de aangetroffen sleutelkastjes geforceerd. Met de sleutel kon eenvoudig de woning worden betreden. Alles, ook de slaapkamer van de bewoner, werd doorzocht op waardevolle kleine voorwerpen zoals geld, sieraden en pinpassen. Daarna ging men, meestal via voornoemd tankstation waar dan weer werd getankt en iets te drinken of te eten werd gehaald, terug naar het adres van verdachte. De rechtbank zal deze vaste en specifieke modus operandi betrekken bij haar oordeel over de navolgende feiten.

Dagvaarding I, feiten 4 en 5, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013

Deze zaken betreffen twee pogingen tot inbraak bij een 84-jarige en een 70-jarige, alleenstaande vrouw. Verder gaat het om vier inbraken in een seniorencomplex bij respectievelijk een 87-jarige, alleenstaande vrouw, een 82-jarige alleenstaande vrouw, een 82-jarig echtpaar en een 94-jarige, alleenstaande vrouw.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank deze feiten wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

Feit 4

[adres benadeelde 39], Steenwijkerwold

[benadeelde 39] heeft aangifte gedaan74 van poging tot diefstal uit haar woning. Zij verklaarde dat zij op 24 juni 2013 omstreeks 02:00 uur opstond om de radiator uit te zetten. Ze zag toen twee jongens vanuit de woonkamer door de openstaande voordeur wegrennen. Zij zag dat het sleutelkastje dat buiten aan de muur hing, kapot was. De voordeursleutel was weg. Diverse kasten in de gang, woonkamer en keuken bleken te zijn doorzocht. Er was niets uit de woning weggenomen.

Het sleutelkluisje bleek te zijn opengebroken. De sluitnaad vertoonde meerdere krassporen van het wrikken met een breekvoorwerp75. De daders hebben hoogstwaarschijnlijk de voordeur geopend met de sleutel uit het opengebroken sleutelkastje.

[adres benadeelde 40], Kuinre

[benadeelde 40] heeft aangifte gedaan76 van poging tot diefstal uit haar woning in de nacht van 23 op 24 juni 2013. Zij verklaarde dat zij rond 05:30 uur wakker werd, naar de keuken liep en zag dat er in de keuken twee laden openstonden en dat de voordeur op een kier stond. Ook in de woon- en slaapkamer bleken laden open te staan. Er was niets uit de woning weggenomen. Het sleutelkastje bij de voordeur bleek in zijn geheel weggenomen te zijn. Ook de pluggen uit de boorgaten ontbraken77.

Feit 5

[adres benadeelde 41], Blokzijl

[benadeelde 41] heeft aangifte gedaan78 van inbraak in haar woning op 24 juni 2013. Zij verklaarde dat ze om 01:00 uur 's nachts nog uit bed was geweest en dat haar toen niets bijzonders was opgevallen, maar toen ze om 7:30 uur opstond, zag ze dat de laden van beide nachtkastjes naast haar bed openstonden en dat ook de andere kasten en lades in de woning doorzocht waren. Zowel de voordeur als de achterdeur zat niet meer op slot.

Aangeefster miste ongeveer 95 euro aan brief- en muntgeld, twee of drie zilveren munten en diverse sieraden.

[adres benadeelde 42], Blokzijl

[benadeelde 42] deed aangifte van diefstal79 uit haar seniorenwoning, gelegen in woon/verzorgingscomplex “[naam verzorgingshuis]” tussen 23 juni 2013 om 23.30 uur en 24 juni 2013 om 06.00 uur. Ze verklaarde dat ze toen ze om 6:00 uur wakker werd, zag dat de laatjes van beide nachtkastjes naast het bed openstonden en dat ook de kasten en lades in de woonkamer en de keuken waren doorzocht. De voordeur was niet meer op slot.

Ze miste een bedrag van totaal ongeveer 180 euro en een gouden ring.

[adres benadeelde 43], Blokzijl

[benadeelde 43] deed mede namens haar man [benadeelde 43] aangifte van diefstal80 uit hun seniorenwoning, gelegen in woon/verzorgingscomplex “[naam verzorgingshuis]” in de nacht van 24 juni 2013. Zij verklaarde onder andere dat er om 03.00 uur, toen er iemand langskwam om haar man te verzorgen, nog niets aan de hand was, maar dat zij om 05:15 uur wakker werd en zag dat de bovenste lade van haar nachtkastje openstond. In de woonkamer bleken er in de woonkamer kastdeuren en laden open te staan. Ze miste een bedrag van 50 euro en een bankpas.

In de aangifte is door de verbalisant vermeld, dat hij contact heeft gehad met de betreffende medewerkster van de nachtdienst. Die verklaarde dat zij de sleutel van de woning uit een kluis had gehaald, die zich bevindt in de hal nabij een toegangsdeur. Na de verzorging van [benadeelde 43] hing zij de sleutel weer terug in de kluis en sloot de kluis weer af.

[adres benadeelde 44], Blokzijl

[Benadeelde 44] deed aangifte van diefstal81 uit haar seniorenwoning, gelegen in woon/verzorgingscomplex “[naam verzorgingshuis]”. Zij verklaarde dat ze omstreeks 5:45 uur opstond en zag dat in de slaapkamer, woonkamer en keuken kasten en laden waren doorzocht. Ze miste een bedrag van 600 tot 700 euro uit verschillende portemonnees die op verschillende plaatsen in de woning lagen.

In de hal aan de achterzijde van het complex bevond zich een ingemetselde kluis en een sleutelkastje. Daarin bevond zich een loper die volgens de beheerder past op alle deuren met sloten. Hoogstwaarschijnlijk brak de dader het sleutelkastje van de muur en gebruikte de loper82. Linksboven de kluis zaten (alleen nog) twee boorgaten. Een thuiszorgmedewerkster verklaarde, dat dit de plaats van het sleutelkastje was waarin de loper lag83.

Peilbaken84

Uit onderzoek naar de verplaatsingen van het peilbaken in de Opel Vectra van verdachte [medeverdachte 1] blijkt het volgende.

 • -

  Op 24 juni 2013 omstreeks 00:27 uur reed de auto vanuit Leeuwarden via de autosnelweg A32 en de A7 naar de kop van Overijssel.

 • -

  Tussen 00:22 en 00:27 uur heeft de auto stilgestaan bij het Esso tankstation, gevestigd aan de Aldlansdyk te Leeuwarden.

 • -

  Tussen 01 :25 en 02:08 uur stond de auto stil op de Nijberslaan te Steenwijkerwold. De afstand tussen de Nijberslaan en [adres benadeelde 39] te Steenwijkerwold bedraagt ongeveer 150 meter85.

 Tussen 02:48 en 03:21 uur stond de auto stil op de Henric de Cranestraat en de Pampus te Kuinre. De afstand tussen de Pampus en de [adres benadeelde 40] te Kuinre betreft ongeveer 600 meter. De afstand tussen de Henric de Cranestraat 51a en de [adres benadeelde 40] te Kuinre bedraagt 89 meter86.

 • -

  Vervolgens stond de auto tussen 03:39 en 05:15 uur stil aan de Molenwijk 2 te Blokzijl.

 • -

  De afstand tussen de Molenwijk en het Boffersweidje is 350 meter87.

 Tussen 06:04 uur en 06:13 uur stond de auto weer stil bij het Esso tankstation aan de Aldlansdyk in Leeuwarden en om 06:18 uur werd geparkeerd in de omgeving van de Vuurdoornstraat te Leeuwarden.

Zendmastgegevens

Uit zendmastgegevens88 bleek, dat op 24 juni 2013 tussen 00:57 en 02:15 de telefoons van verdachte en verdachte [medeverdachte 1] zendmasten aanstraalden in de directe omgeving van Steenwijkerwold89.

Tussen 02:35 en 03:25 uur straalden de telefoons zendmasten aan in Oldemarkt, Langelille, Rutten en Luttelgeest. Om 03:30 en 05:20 uur werd een mast in Marknesse aangestraald door beide telefoons en tussen 03:35 en 05:15 zendmasten in Vollenhove, Steenwijk en Giethoorn.

Camerabeelden, waarneming van de rechtbank

Bij het Esso tankstation aan de Aldlansdyk te Leeuwarden zijn camerabeelden opgevraagd van de perioden dat de Opel Vectra van verdachte daar blijkens de peilbakengegevens heeft gestaan. De rechtbank heeft de beelden ter zitting bekeken90. In het dossier bevinden zich ook daar afdrukken van. Op de beelden vanaf 06.04 uur is te zien dat een donkere auto kwam aanrijden en bij de pomp stopte. Twee mannen liepen de shop binnen. Ze werden door verbalisant Boogers herkend als verdachte en verdachte [medeverdachte 1].91

De rechtbank stelt vast dat een lange, jonge man te zien is met een smal, langwerpig gezicht en een uitgesproken kin. Hij heeft een opvallend, kort kapsel. De rechtbank stelt vast dat deze persoon gelijkenis vertoont met verdachte [medeverdachte 1]. Deze persoon was in gezelschap van een kleinere man met een beige pet. Die lijkt donkere wenkbrauwen en ogen te hebben. Hij lijkt naar het oordeel van de rechtbank inderdaad op verdachte.

Verklaringen van verdachte

Verdachte heeft zich op zijn zwijgrecht beroepen.

Het oordeel van de rechtbank

Uit dit alles leidt de rechtbank het volgende af.

De auto van verdachte [medeverdachte 1] is van Leeuwarden naar Steenwijkerwold gereden en bevond zich tussen 01.25 en 02.08 uur op 150 meter afstand van [adres benadeelde 39] toen daar een poging tot diefstal plaatsvond. De auto is vervolgens in de Henric de Cranestraat te Kuinre geweest, waar die nacht op dezelfde manier is getracht in te breken. Ook heeft hij vanaf 03.39 uur geruime tijd op 350 meter afstand gestaan van woon/verzorgingscomplex “[naam verzorgingshuis]” in Blokzijl. Om 03.30 uur was de loper, die toegang gaf tot alle woningen van het complex, nog aanwezig in het sleutelkastje bij de achteringang. Om 05.15 uur werd de eerste inbraak ontdekt. Er zijn er die nacht vier gepleegd in dit complex.

Naar het oordeel van de rechtbank kan het niet anders of er is een verband tussen de aanwezigheid van de inzittenden van de auto en de zes (pogingen tot) inbraken. Het is niet voorstelbaar, dat een of meer anderen die nacht toevallig steeds op plaatsen en tijden toesloegen dat de auto van verdachte dicht in de buurt was en toevallig ook elke keer op dezelfde manier, namelijk door een sleutelkastje te forceren. De feiten passen in de hiervoor vasgestelde vaste en specifieke modus operandi van de inzittenden van de Opel Vectra.

De rechtbank dient vervolgens de vraag te beantwoorden wie de inzittenden van de auto waren. Uit de zendmastgegevens blijkt zonneklaar, dat verdachte en verdachte [medeverdachte 1] die nacht samen waren. Hun telefoons, en dus zijzelf, waren immers steeds tegelijkertijd op dezelfde plaatsen. Dit blijkt ook uit de camerabeelden van het tankstation, waarop in de ochtend een op verdachte en een op verdachte [medeverdachte 1] gelijkende persoon te zien zijn. Uit de verklaring van aangeefster [benadeelde 11] blijkt, dat er twee inbrekers waren.

De rechtbank acht gezien het vorenstaande wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte zich samen met zijn medeverdachte schuldig heeft gemaakt aan de 6 feiten die hem onder feit 4 en 5 ten laste zijn gelegd.

Zaaksdossier Joure (feit 6)

Dit feit betreft een inbraak bij een 91-jarige, alleenstaande vrouw.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank dit feit wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van dit feit bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

Feit 6

[benadeelde 45] heeft aangifte gedaan van inbraak in haar woning aan [adres benadeelde 45] te Joure92. Zij verklaarde dat zij op 23 juni 2013 omstreeks 04:00 uur wakker werd en zag dat er allemaal troep op de grond lag. Haar nachtkasje stond open en er ontbrak een lade. Toen zij vervolgens in de richting van de voordeur keek, zag ze dat er een manspersoon wegliep die geheel in het zwart gekleed was. Vervolgens zag ze dat haar gehele huis overhoop was gehaald.

Aangeefster miste een bankpas, een gouden ketting, ongeveer 60 euro aan contant geld en een adressenboekje93.

In het naast de voordeur van het huis van aangeefster aangebrachte sleutelkastje bleek een gat te zijn gemaakt, waarna de huissleutel eruit was gehaald en de voordeur was geopend94.

Zendmastgegevens

Uit onderzoek naar de gegevens van de mobiele telefoon van verdachte95 is gebleken dat op 23 juni 2013 tussen 03:51 en 04:56 uur zendmasten aan de Handelswei en het Jonkersbosje te Joure werden aangestraald en om 05:26 uur de zendmast aan de Peter Stuyvesantweg te Leeuwarden, een zendmast in de omgeving van de Vuurdoornstraat te Leeuwarden.

Uit onderzoek naar de gegevens van de mobiele telefoon van de verdachte [medeverdachte 1]96 is gebleken dat op 23 juni 2013 tussen 03:46 en 04:51 uur eveneens de zendmasten aan de Handelswei en het Jonkerbosje te Joure werden aangestraald. Op 23 juni 2013 te 05:26 uur werd ook de zendmast aan de Peter Stuyvesantweg te Leeuwarden aangestraald.

Peilbaken97

Uit onderzoek naar de verplaatsingen van het peilbaken in de Opel Vectra van verdachte [medeverdachte 1] blijkt het volgende.

 • -

  Op 23 juni 2013 tussen 00:08 en 00:13 uur stond de auto stil bij het Esso tankstation aan de Aldlansdyk te Leeuwarden.

 • -

  Na een rondrit door allerlei kleine plaatsen stond de auto tussen 03:58 en 04:49 uur stil in de Oosterstraat te Joure.

 • -

  Tussen 05:14 en 05:17 uur stond de auto weer bij het Esso tankstation aan de Aldlansdyk te Leeuwarden.

 • -

  Daarna reed de Opel terug naar de Vuurdoornstraat te Leeuwarden.

De Oosterstraat in Joure bevindt zich op een afstand van ongeveer 15 meter van [adres benadeelde 45] te Joure98.

Camerabeelden

Op beelden opgevraagd bij het Esso tankstation aan de Aldlandsdyk in Leeuwarden is volgens verbalisant Boogert99 te zien dat er op 23 juni 2013 te 00:08 uur een donkere Opel Vectra aan kwam rijden. De bestuurder stapte uit en ging tanken. Op de bijrijdersstoel zat een tweede persoon. Om 00:11 uur liep de bestuurder de shop van het tankstation binnen. Verbalisant herkende in deze man verdachte [medeverdachte 1].

Op andere beelden opgevraagd bij het Esso tankstation aan de Aldlandsdyk in Leeuwarden is volgens verbalisant Boogert100 te zien dat ook om 05.14 uur de Opel Vectra aan kwam rijden. Om 05:15 uur stapte de bestuurder uit en liep de tankshop binnen. De bestuurder werd door verbalisant Boogert weer herkend als de verdachte [medeverdachte 1].

Waarneming van de rechtbank

De rechtbank heeft de beelden ter zitting bekeken101. In het dossier bevinden zich daar afdrukken van. Hierop is een lange, jonge man te zien met een smal, langwerpig gezicht en een uitgesproken kin. Hij heeft een opvallend, kort kapsel. De rechtbank stelt vast dat deze persoon gelijkenis vertoont met verdachte [medeverdachte 1].

Ook ten aanzien van de latere beelden stelt de rechtbank stelt vast dat de daarop zichtbare persoon gelijkenis vertoont met verdachte [medeverdachte 1].

Verklaringen van verdachte

Verdachte heeft zich op zijn zwijgrecht beroepen.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat uit de peilbaken- en zendmastgegevens blijkt, dat de telefoons van beide verdachten in Joure waren toen daar een inbraak plaatsvond door middel van het openbreken van een sleutelkastje. De auto van verdachte [medeverdachte 1] heeft geruime tijd vlak bij de plaats delict gestaan.

De inbraak werd gepleegd door een sleutelkastje open te breken en met de daaruit weggenomen sleutel de woning binnen te gaan. De feiten passen in de hiervoor vermelde vaste en specifieke modus operandi van de inzittenden van de Opel Vectra.

Nu verdachte geen redelijke, de redengevendheid ontzenuwende verklaring heeft willen geven voor de nachtelijke aanwezigheid van tenminste zijn telefoon in de onmiddellijke nabijheid van de woning waar werd ingebroken, in een dorp dat gelegen is op grote afstand van zijn woonplaats en aanzienlijke afstand van zijn logeeradres, en zijn aanwezigheid aldaar nog ondersteund wordt door de camerabeelden op het tankstation, waaruit blijkt dat er twee personen in de auto van [medeverdachte 1] zaten, gaat de rechtbank ervan uit dat er geen alternatieve verklaring voor deze bewijsmiddelen bestaat. In onderling verband en samenhang bezien met de overige bewijsmiddelen in dit dossier kan het naar het oordeel van de rechtbank daarom niet anders dan dat het verdachte en zijn mededader zijn geweest die dit feit hebben gepleegd. De rechtbank acht dit feit dan ook wettig en overtuigend bewezen.

Dagvaarding I, feit 7 en 8, Zaaksdossier Friesland 22-06-2013

Op 22 juni 2013 vond een woninginbraak plaats bij een 84-jarige, alleenstaande vrouw in Wolvega. Verder hebben er tussen 20 juni 2013 te 18:00 uur en 23 juni 2013 te 11:00 uur in Wolvega en Makkinga twee pogingen tot inbraak plaatsgevonden bij een 75-jarige, gehuwde en een 87-jarige, alleenstaande vrouw. Elke keer werd het sleutelkastje bij de woning opengebroken.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank deze feiten wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

Het oordeel van de rechtbank

Vast staat, dat de inbraak bij aangeefster [benadeelde 39] te Wolvega heeft plaatsgevonden op 22 juni 2013 tussen 01.00 en 04.15 uur. Uit de peilbakengegevens en de zendmastgegevens van de telefoon van verdachte [medeverdachte 1] blijkt, dat zijn auto en zijn telefoon op 22 juni 2013 tussen ongeveer 01.00 en 02.30 uur in Wolvega zijn geweest. De telefoon van verdachte was rond 00.30 uur in de buurt van het Esso tankstation aan de Aldlansdyk en op de beelden van dit tankstation is rond die tijd een op hem lijkende man te zien, die als bijrijder in de Opel Vectra zat. Ofschoon de rechtbank deze omstandigheden in het licht van het hiervoor beschreven vaste en specifieke patroon opmerkelijk vindt, acht zij het enkele feit dat verdachte rond middernacht samen met [medeverdachte 1] in de auto bij het tankstation heeft gezeten onvoldoende om tot een bewezenverklaring van deze feiten te komen. Zij zal verdachte van deze feiten vrijspreken.

Dagvaarding I, feit 9, 10 en 11, Zaaksdossier Meppel

Op 21 juni 2013 werd ingebroken bij een 88-jarige alleenstaande vrouw. Met de daarbij gestolen bankpas werd € 500 opgenomen. Ook werd getracht in te breken bij een alleenstaande 92-jarige vrouw.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank deze feiten wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

Feiten 9 en 10

Namens[benadeelde 46] is aangifte gedaan van inbraak in haar woning, gelegen aan [adres benadeelde 46] te Meppel. Op 21 juni 2013 om 01.30 uur is ze gaan slapen en om 05.00 uur ontdekte zij dat alle kastjes in haar huis overhoop waren gehaald en dat alle deurtjes en laden openstonden en alles was doorzocht, ook het nachtkastje in haar slaapkamer102. Vervolgens is geconstateerd dat het sleutelkastje naast haar voordeur was opengebroken en de sleutel er uitgehaald. De sleutel zat nog in de voordeur. De inbrekers hebben drie bankpassen meegenomen. Van de ABN-AMRO-rekening is een bedrag van 500 euro gepind. Verder is een sleutelbos met de huissleutel weg en een geldbedrag van ongeveer 40 euro.103 Uit het nachtkastje zijn een gouden zegelring, een gouden speldje en een armband weggenomen. De pincode van de bankpas werd door[benadeelde 46] in een kistje (afzonderlijk van de bankpas) bewaard. Dit kistje is na de inbraak geopend in de gang teruggevonden104.

Feit 11

D. [benadeelde 47] heeft aangifte gedaan van poging tot inbraak in haar woning, gelegen aan de [adres benadeelde 47] in Meppel, in de nacht van 20 op 21 juni 2013. Zij verklaarde dat in genoemd tijdvak het sleutelkastje naast de voordeur van de woning is opengebroken en de huissleutel is weggenomen. Zij had die nacht echter de bijzetsloten in gebruik.105

Peilbaken106

Uit de peilbakengegevens bleek het volgende.

 • -

  Op 21 juni 2013 tussen 01.37 en 01.39 uur reed de Opel Vectra van verdachte [medeverdachte 1] op de Aldlansdyk te Leeuwarden.

 • -

  Daarna is de auto is vanaf 01.39 uur richting Meppel gereden.

 • -

  Tussen 03.29 en 03.58 uur stond hij stil in de Rechteren en omliggende straten te Meppel.

 • -

  Tussen 05.03 en 05.06 stond de auto stil op vier verschillende plaatsen in de omgeving van de ABN Amro pinautomaat waar om 05.03 uur107 geld is opgenomen met de bankpas van [benadeelde 46].108

Zendmastgegevens

Uit zendmastgegevens betreffende de telefoon van verdachte, verkregen met behulp van zogeheten stealth-sms’jes, bleek dat om 02.40 uur een mast in de omgeving van Ruinerwold werd aangestraald en tussen 02.50 en 05.10 uur masten in Meppel. Om 05.50 werden masten in Leeuwarden aangestraald109.

Uit de zendmastgegevens betreffende de telefoon van verdachte [medeverdachte 1] bleek dat net als bij verdachte om 02.40 een zendmast in de omgeving van Ruinerwold is aangestraald en tussen 02.50 en 05.10 uur zendmasten in Meppel. Om 5.50 werden masten in Leeuwarden aangestraald110.

Camerabeelden.

Op beelden opgevraagd bij het Esso tankstation aan de Aldlansdyk in Leeuwarden is volgens verbalisant Jonkman111 te zien dat op 21 juni 2013 om 01.37 uur een donkere auto aan kwam rijden. De bestuurder stapte uit en ging tanken. Vervolgens stapte de bijrijder uit en liep de shop in. Door de verbalisant werd de bijrijder op de beelden herkend als verdachte.

Waarneming van de rechtbank

De rechtbank heeft de beelden ter zitting bekeken112 en er bevinden zich afdrukken van in het dossier. Op de beelden is een jonge man te zien met heel kort, donker haar en donkere wenkbrauwen, die gelijkenis vertoont met verdachte. De beige pet die deze persoon draagt, lijkt dezelfde als de pet waarmee een eveneens op verdachte lijkende persoon te zien is in de zaken Leek, Zuidwolde-Wijster en Overijssel 24-06-2013. De rechtbank concludeert, dat dit verdachte is.

Het oordeel van de rechtbank

Op een onbekend tijdstip in de nacht van 20 op 21 juni 2013 is het sleutelkastje van aangeefster [benadeelde 47] opengebroken en is de sleutel gestolen. De inbraak door middel van het openbreken van het sleutelkastje van[benadeelde 46] heeft plaatsgevonden tussen 01.30 uur (toen ze ging slapen) en 05.03 uur (toen in Meppel gepind werd met de gestolen pas). Uit de peilbaken- en zendmastgegevens van de verdachten [medeverdachte 1] en [verdachte] blijkt, dat zij die nacht van 03.26 tot 05.06 uur in Meppel zijn geweest. Verdachte is ook te zien op camerabeelden van het tankstation. De auto heeft die nacht bij aangeefster [benadeelde 46] in de straat gestaan. Toen er met de gestolen pas werd gepind, was de auto vlak bij de betreffende pinautomaat.

De feiten passen in de hiervoor vermelde vaste en specifieke modus operandi van de inzittenden van de Opel Vectra. Nu verdachte geen redelijke, de redengevendheid ontzenuwende verklaring heeft willen geven voor zijn nachtelijke aanwezigheid in de onmiddellijke nabijheid van twee woningen waar sleutelkastjes werden opengebroken en de pinautomaat waar met de gestolen pas werd gepind, in een dorp dat gelegen is op grote afstand van zijn woonplaats en niet in de buurt van zijn logeeradres, gaat de rechtbank ervan uit dat er geen alternatieve verklaring voor deze bewijsmiddelen bestaat. Zij acht wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte en zijn mededader de betreffende feiten hebben gepleegd.

Dagvaarding I, feit 12, 13 en 14, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013

Deze feiten betreffen een diefstal uit een sleutelkluisje van een sleutel die toegang gaf tot een appartementencomplex, een poging inbraak bij een 88-jarige vrouw en haar man en inbraken bij een 88-jarige en een 78-jarige man, beiden alleenstaand.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank deze feiten wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

Feit 12

Op 20 juni 2013 deed [benadeelde 48] namens ledenvereniging zorggroep [naam zorggroep], een zorgaanbieder in
de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland, aangifte van diefstal van een sleutel. Zij verklaarde dat zij op 20 juni 2013 te 07:20 uur bij de [naam verpleeghuis] in Steenwijk aankwam. Bij de voordeur van de flat hangt een sleutelkastje, waarin een algemene sleutel voor de voor- en achterdeur van de flat hoort te zitten. Zij zag echter dat er een gat in het sleutelkastje zat en dat de sleutel, die toegang geeft tot alle drie de galerijen van de [naam verpleeghuis], weg was113.

Uit het feit dat aangifte werd gedaan namens de ledenvereniging van een Zorggroep leidt de rechtbank af, dat in de flat hulpbehoevende mensen woonachtig zijn.

De politie constateerde, dat het schuifklepje van het cijferslot van het sleutelkasje was weggebroken en op de grond lag. Er waren meerdere krassporen zichtbaar van het wrikken met een voorwerp.114

Feit 13

Op 20 juni 2013 deed[benadeelde 49]aangifte van poging diefstal uit haar woning, gelegen aan de [adres benadeelde 17] te Steenwijk. Zij verklaarde dat haar man [benadeelde 49] hulp krijgt van de thuiszorg en dat er daarom sinds het begin van de maand een sleutelkluisje naast de achterdeur hangt. ‘s Morgens ontdekte ze dat het sleutelkluisje was opengebroken en dat de sleutel aan de buitenzijde in de voordeur zat. Ze vermoedde dat de daders wel binnen zijn geweest, omdat het gordijn achter de voordeur wat was verschoven, maar er was niets doorzocht of gestolen115.

De politie constateerde dat het sleutelkastje was opengebroken en dat in de sluitnaad meerdere krassporen zichtbaar waren van het wrikken met een breekvoorwerp, mogelijk een schroevendraaier.116

Feit 14

Op 20 juni 2013 werd door [benadeelde 50] aangifte gedaan van diefstal uit zijn bejaardenwoning, gelegen aan de [adres benadeelde 50] te Sint Jansklooster. Hij verklaarde dat hij toen hij opstond direct zag dat er was ingebroken in zijn woning. Die was helemaal doorzocht en de dader was ook in de slaapkamer geweest. Het sleutelkluisje naast de voordeur was opengebroken en met de sleutel die daarin zat, is de voordeur geopend.

Uit de woning zijn drie ringen weggenomen, waaronder de trouwringen van aangever en zijn overleden vrouw. Verder is een portemonnee met een bedrag van ongeveer 70 euro weggenomen.117

De politie constateerde dat het sleutelkluisje was opengebroken en dat in de sluitnaad meerdere krassporen zichtbaar waren van het wrikken met een breekvoorwerp, mogelijk een schroevendraaier.118

Op 20 juni 2013 werd ook door [benadeelde 26] aangifte gedaan van diefstal uit zijn woning, gelegen aan de [adres benadeelde 26] te Sint Jansklooster. Hij verklaarde dat hij rond 06:00 uur wakker werd en zag dat zijn hele huis overhoop was gehaald. De dader was ook in zijn slaapkamer geweest.

Hij zag dat het sleutelkluisje aan de buitenzijde van de woning open was gebroken en de sleutel er uit was gehaald.

Er lag een voor aangever onbekende portemonnee in de plantenbak voor de deur. Dit bleek de portemonnee van de bewoner van nummer 23 te zijn (de rechtbank begrijpt: aangever [benadeelde 50]). Uit de woning was een flatscreen televisie van het merk Philips weggenomen119. Ook de bijbehorende afstandsbediening bleek te zijn ontvreemd120.

De politie constateerde dat het sleutelkluisje was opengebroken en dat in de sluitnaad meerdere krassporen zichtbaar waren van het wrikken met een breekvoorwerp, mogelijk een schroevendraaier.121

Peilbaken122

Uit de gegevens van het peilbaken in de Opel Vectra van verdachte [medeverdachte 1] bleek het volgende.

 • -

  Op 20 juni 2013 tussen 01:02 en 01.06 uur stond de auto stil op de Aldlansdyk te Leeuwarden.

 • -

  Tussen 01:43 en 02:18 uur stond de auto stil op het Koningsland te Steenwijk. Dit is een zijstraat van de Wendakker.

 • -

  Tussen 02:22 en 02:39 uur stond de auto stil aan de Prinses Christinastraat te Steenwijk.

 • -

  Om 03:34 uur bereikte de Opel Vectra de Molenstraat te Sint Jansklooster, om vervolgens stil te staan tussen 03:37 uur en 04:29 uur in de Van Ommenstraat aldaar.

 • -

  Om 05:20 uur bereikte de auto de Vuurdoornstraat te Leeuwarden.

Zendmastgegevens

Op 20 juni 2013 tussen 01:30 en 02:40 uur straalde het telefoonnummer dat in gebruik was bij verdachte [medeverdachte 1] meerdere zendmasten aan in Steenwijk. Datzelfde gold voor het telefoonnummer van verdachte in die periode, namelijk tussen 01:25 en 02:40 uur123. Tussen 03:35 en 04:30 straalden hun telefoons een zendmast te Heetveld aan. Dit ligt in de buurt van Sint Jansklooster124.

Op 20 juni 2013 om 05:20 uur straalden de beide telefoons van de verdachten de zendmast op de Peter Stuyvesantweg te Leeuwarden aan125.

Camerabeelden

Voor de periode dat de auto heeft stilgestaan op de Aldlansdyk te Leeuwarden zijn beelden opgevraagd bij het Esso tankstation aldaar. Volgens verbalisant Fintelman is verdachte [medeverdachte 1] daarop te zien..

Waarneming rechtbank

De rechtbank heeft de beelden ter zitting bekeken en nam een lange, jonge, in het zwart geklede man waar met een opvallend, kort kapsel en een langwerpig, smal gezicht, die inderdaad gelijkenis vertoont met verdachte [medeverdachte 1].

Camerawagen

Op 20 juni 2013 te 05:21 uur is op beelden van de statische camera die was gericht op het portiek waaraan de woning van verdachte [medeverdachte 4] is gelegen, te zien dat een man met een groot beeldscherm onder zijn linkerarm het portiek inloopt. Direct daarna lopen twee andere mannen eveneens het portiek in126.

Waarneming rechtbank

De rechtbank heeft deze beelden ook ter zitting bekeken. De opnamen zijn bij daglicht gemaakt. De betreffende personen zijn schuin op de rug in beeld en de gezichten zijn vrijwel niet zichtbaar. De rechtbank stelt vast dat te zien is dat er achter elkaar drie mannen naar binnen lopen; de persoon met het beeldscherm is duidelijk langer dan de andere twee. Hij is in het zwart gekleed, evenals de op verdachte [medeverdachte 1] gelijkende persoon in het Esso tankstation.

De rechtbank stelt verder vast dat het tijdstip waarop deze personen het portiek binnenliepen, exact aansluit bij de aankomst van de auto van verdachte [medeverdachte 1] bij het betreffende adres.

Flatscreen

In de woning van verdachte [medeverdachte 4] is een flatscreen-televisie in beslag genomen van hetzelfde merk en type als de in de [adres benadeelde 26] te Sint Jansklooster weggenomen televisie.127

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt op basis van het vorenstaande vast, dat de Opel Vectra in de buurt van alle adressen waar die nacht is ingebroken heeft stilgestaan. Ook de telefoons van de verdachten [medeverdachte 1] en [verdachte] waren daar dan in de buurt. De rechtbank concludeert daaruit dat in elk geval zij tweeën die nacht in de auto hebben gezeten.

Naar het oordeel van de rechtbank kunnen de delicten niet los gezien worden van de aanwezigheid van de inzittenden van de Opel ter plaatse. De feiten passen in de hiervoor vermelde vaste en specifieke modus operandi van de inzittenden van de Opel Vectra.

Verder is op de beelden van de statische camera te zien, dat een minuut nadat de Opel Vectra bij de woning van [medeverdachte 4] is teruggekeerd, een lange man met een groot beeldscherm onder zijn arm het portiek binnengaat. Het moet hier wel gaan om verdachte [medeverdachte 1] met de bij aangever [benadeelde 40] gestolen televisie. Een televisie van hetzelfde merk en type is in de woning van verdachte [medeverdachte 4] aangetroffen.

De rechtbank acht op basis van deze feiten en omstandigheden bewezen dat verdachte deze feiten samen met verdachte [medeverdachte 1] heeft gepleegd.

Dagvaarding I, feit 15, Zaaksdossier Wolvega

Dit feit betreft een poging diefstal in woning van 81-jarige bewoonster door het forceren van een sleutelkastje.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank dit feit wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van dit feit bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

Aangifte

Op 20 juni 2013 heeft de ziekenverzorgende[benadeelde 21] namens [benadeelde 21] aangifte gedaan. Zij heeft verklaard dat het sleutelkastje naast de voordeur van de woning aan de [adres benadeelde 21] in Wolvega op 18 juni 2013 om 20.00 uur nog intact was. Op 19 juni ontdekte [benadeelde 21] dat het kastje vernield was en de sleutel van de woning was weggenomen.

Peilbaken128

Uit de peilbakengegevens van de Opel Vectra van verdachte [medeverdachte 1] bleek het volgende.

 • -

  Op 19 juni 2013 reed de auto vanaf 02.43 uur vanuit Leeuwarden naar Wolvega.

 • -

  Tussen 02.38 en 02.43 uur stond het voertuig stil op het tankstation bij de Aldlansdyk te Leeuwarden.

 • -

  Tussen 03.18 en 03.28 uur stond de auto stil aan het Lindeoord te Wolvega.

 • -

  Tussen 03.39 en 04.34 uur stond het voertuig stil aan de Pieterslaan te Wolvega.

 • -

  Tussen 05.17 en 05.24 uur stond de auto stil op het Esso-tankstation De Weeren, langs de A32.

 • -

  De auto reed vanuit Wolvega via Steenwijk terug naar Leeuwarden.

Zendmastgegevens129

Het telefoonnummer van verdachte straalde tot 02.43 uur masten in Leeuwarden aan en tussen 03.10 en 04.40 uur masten in Wolvega. De telefoon keerde vervolgens via Steenwijk terug naar Leeuwarden. Het telefoonnummer van verdachte [medeverdachte 1] straalde tussen 03.07 en 04.40 uur masten in Wolvega aan. Om 2.38 en 5.40 uur werden masten in Leeuwarden aangestraald.

Camerabeelden130

Op de camerabeelden van het tankstation aan de Aldlansdyk te Leeuwarden, gemaakt op 19 juni 2013 tussen 02.38 en 02.43 uur is te zien dat om 02.39 uur een groene Opel Vectra parkeerde bij een pomp. De verbalisant nam waar dat er een man op de bijrijdersstoel zat en een persoon achterin uit de auto kwam om een tissue te pakken. Om 02.40 uur kwam de bestuurder de shop binnen en rekende meerdere dranken af. Verbalisant Boogert heeft hem herkend als verdachte [medeverdachte 1]. De persoon die achterin zat, liep eveneens de shop binnen. Hij werd door de verbalisant herkend als verdachte. 131 De bijrijder heeft de auto niet verlaten.

Eigen waarneming rechtbank

Ter terechtzitting zijn deze beelden van de camera's van het Esso tankstation getoond. Afdrukken daarvan bevinden zich in het dossier. 132

De rechtbank heeft waargenomen dat de bestuurder die de shop binnenging lang van gestalte was, een smal, langwerpig gezicht had met een smalle neus en geprononceerde kin en opvallend haar met een korte pony133. De rechtbank neemt waar dat deze man een sterke gelijkenis vertoont met verdachte [medeverdachte 1]. De rechtbank heeft verder waargenomen dat de passagier die de shop binnengaat minder lang was dan de bestuurder, een pet droeg en donker haar had. Hij had donkere ogen en donkere wenkbrauwen. De rechtbank neemt waar dat deze man een sterke gelijkenis vertoont met verdachte.

De verklaring van verdachte

Verdachte heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de hiervoor gebezigde bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het ten laste gelegde feit. Uit de zendmast- en peilbakengegevens in combinatie met de herkenning door de politie en de eigen waarneming van de rechtbank valt af te leiden, dat verdachte en verdachte [medeverdachte 1] in de betreffende nacht geruime tijd met de auto in Wolvega zijn geweest. De auto heeft stilgestaan in de directe omgeving van de woning waarvan het sleutelkastje werd vernield en de sleutel gestolen. De feiten passen in de hiervoor vermelde vaste en specifieke modus operandi van de inzittenden van de Opel Vectra. Nu verdachte geen redelijke, de redengevendheid ontzenuwende verklaring heeft willen geven voor zijn nachtelijke aanwezigheid met [medeverdachte 1] in de onmiddellijke nabijheid van de woning waar die avond of nacht is getracht in te breken door een sleutelkastje te verbreken, in een dorp dat gelegen is op grote afstand van zijn woonplaats en niet in de buurt van zijn logeeradres, gaat de rechtbank ervan uit dat er geen alternatieve verklaring voor deze bewijsmiddelen bestaat. De rechtbank acht dit feit wettig en overtuigend bewezen.

Dagvaarding I, feit 16, Zaaksdossier Friesland 17-06-2013

Deze zaak betreft drie inbraken in de nacht van 17 juni 2013. Elke keer werd het sleutelkastje aan de buitenzijde van de woning opgebroken, waarna men zich met de sleutel de toegang tot de woning kon verschaffen. De slachtoffers waren een 91-jarige, alleenstaande vrouw, een echtpaar van wie de man eveneens 91 was en een 83-jarige, alleenstaande man.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank dit feit wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van dit feit bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

[adres benadeelde 14] te Joure

Op maandag 17 juni 2013 deed [benadeelde 14] aangifte van diefstal uit haar woning aan de [adres benadeelde 14] te Joure134. Zij verklaarde dat zij enige tijd na 00.30 uur iemand in de woonkamer hoorde en een lichtschijnsel zag. Ze is naar de woonkamer gelopen en heeft daar het licht aangedaan. Ze zag een donker geklede persoon richting de berging lopen. In de kamer was alles overhoop gehaald. Het sleutelkastje naast de voordeur van haar woning bleek opengebroken. De daders waren met de daaruit weggenomen voordeursleutel binnengekomen. Aangeefster miste 55 euro, twee ringen en een bankpas.

Werktuigsporen

Het sleutelkastje was vermoedelijk met een schroevendraaier opengebroken en is voor onderzoek naar de afdeling Forensische Opsporing in Apeldoorn gezonden135.

In de woning van verdachte [medeverdachte 4] in Leeuwarden werden twee schroevendraaiers in beslag genomen136. De schroevendraaier met het gele handvat is vergeleken met het werktuigspoor in het sleutelkastje. De werktuigspoordeskundige achtte het zeer waarschijnlijk dat het spoor op het sleutelkastje veroorzaakt is door deze schroevendraaier137.

[adres benadeelde 22] te Balk

Op 17 juni 2013 deed[benadeelde 22] aangifte van diefstal uit zijn woning aan de [adres benadeelde 22] te Balk138. Hij verklaarde dat hij samen met zijn vrouw in een benedenwoning in een complex met bejaardenwoningen woont. Zijn vrouw hoorde omstreeks 02:40 uur een klik en zag daarna wat lichten, maar ze dacht dat het in de verte onweerde. Ongeveer een uur later zag ze dat er was ingebroken. De inbrekers zijn binnengekomen door het sleutelkastje naast de voordeur open te breken. Het deurtje van het kastje was verdwenen en de sleutel zat in de voordeur. Gestolen zijn een zwarte portemonnee met inhoud (onder meer een identiteitskaart, enkele passen en 210 euro) en verder een gouden ring met een opaaltje, gouden oorbellen en drie gouden CNV-speldjes, een bedrag van 35 tot 40 euro en een bankpas.

Werktuigsporen

De woning betrof een flat op de begane grond van woonzorgcomplex [naam woonzorgcomplex benadeelde 22]. De toegang werd verkregen door in de centrale hal een sleutelkastje open te breken en met de daaruit weggenomen sleutel de centrale toegangsdeur te openen. Het sleutelkastje van aangever miste het frontje. Het was vermoedelijk met een schroevendraaier opengebroken en is voor onderzoek naar de afdeling Forensische Opsporing in Apeldoorn gezonden139. Ook in dit geval achtte de werktuigspoordeskundige het zeer waarschijnlijk dat het spoor veroorzaakt is door de in de woning van verdachte [medeverdachte 4] aangetroffen gele schroevendraaier. 140

[adres benadeelde 15], Terherne

Op 17 juni 2013 deed [benadeelde 15] aangifte van diefstal uit zijn woning, gelegen aan de [adres benadeelde 15] in Terherne.141 Hij verklaarde dat hij die nacht omstreeks 04:30 uur wakker werd en merkte dat er twee donker geklede personen in zijn woning waren. Ze renden naar de woonkamer, waar nog een derde persoon stond. Via de schuifpui, waarvan ze de hor hadden vernield, vluchtten ze.

In de woonkamer was alles overhoop gehaald. Aangever miste een kluisje, een bankpas en een creditcard. Aangever heeft later verklaard, dat in het gestolen kluisje sieraden van zijn vrouw hebben gezeten.142 De daders bleken zich de toegang te hebben verschaft tot de woning door het openbreken van het sleutelkastje, vermoedelijk met een schroevendraaier143. Met de zich daarin bevindende huissleutel is men binnengekomen.

Onderzoek peilbaken

Uit de gegevens van het peilbaken in de Opel Vectra van verdachte [medeverdachte 1] blijkt het volgende144.

 • -

  Op 16 juni 2013 om 23:05 uur stond de auto stil op het Esso tankstation aan de Aldlansdyk te Leeuwarden.

 • -

  Omstreeks 23:55 uur reed de auto weg uit Leeuwarden.

 • -

  Op 17 juni 2013 omstreeks 00:16 uur arriveerde de auto in Joure.

 • -

  Tussen 00:25 en 01:46 uur stond de auto stil op de Sinnebuorren in Joure.

 • -

  Tussen 02:13 en 03:23 uur stond de Opel stil op de Raadhuisstraat en op de Dobbe in Balk.

 • -

  Tussen 04:23 en 05:13 uur stond de Opel Vectra stil op de Gravinnewei te Terherne.

In de periode dat de drie inbraken plaatsvonden, bevond het peilbaken van de Opel Vectra zich steeds op een afstand van maximaal 500 meter van de betreffende woningen145.

Herkenningen camerabeelden

Op de camerabeelden bij het Esso tankstation aan de Aldlansdyk in Leeuwarden tussen 23.05 tot 23:55 uur is te zien dat een man de shop van het tankstation binnenloopt en even later weer uitloopt. Deze man werd door verbalisant Boogert herkend als de verdachte [medeverdachte 1]146.

Eigen waarneming

De rechtbank stelt vast, dat op camerabeelden die ter zitting zijn getoond een jonge man te zien is met een zeer kort opgeschoren kapsel, een lang, smal gezicht en een rechte neus. Deze persoon vertoont inderdaad gelijkenis met verdachte [medeverdachte 1]147.

Zendmastgegevens en tapgesprek

Uit onderzoek naar de telecomgegevens van de mobiele telefoon van verdachte is gebleken dat zijn mobiele telefoon op 17 juni 2013 tussen 00:15 uur en 01:45 uur een zendmast aan het Jonkerbosje te Joure aanstraalde. Deze zendmast bevindt zich op 300 meter afstand van de [adres benadeelde 14], waar die nacht is ingebroken148. De telefoon van verdachte straalde in diezelfde periode diezelfde zendmast aan149.

Er heeft in diezelfde periode om 01.33 uur een gesprek plaatsgevonden tussen verdachte en verdachte [medeverdachte 1]. Hierbij werd op fluistertoon gesproken. Verdachte legde verdachte [medeverdachte 1] kennelijk uit, hoe die hem kon vinden: “Kom door die poort heen (…) Ben je langs die hekken gegaan of niet? (…) En dan rechts de hoek om zeg maar (…) Dan zie je die poortje weer, dan zijn wij in die poort.”150 Verdachte [medeverdachte 1] vroeg toen: “Waar is die huisje mattie, ik ben die poort naar links gegaan en loop nu over die weg”151.

Uit onderzoek naar de telecomgegevens van de mobiele telefoon van verdachte is gebleken dat zijn mobiele telefoon op 17 juni 2013 tussen 02:05 uur en 03:25 uur een zendmast te Balk en tussen 04:39 uur en 05: 15 uur een zendmast aan op de Rijksweg te Jirnsum aanstraalde, die in de omgeving van het plaatsje Terherne is gelegen152.

Op 17 juni 2013, tussen 02:05 uur en 03:25 uur straalde de telefoon van verdachte [medeverdachte 1] een zendmast aan op de Wilhelminastraat te Balk en tussen 04:39 uur en 05:15 uur een zendmast op de Rijksweg te Jirnsum153.

Het oordeel van de rechtbank

Uit het vorenstaande leidt de rechtbank het volgende af.

Uit de peilbaken- en zendmastgegevens blijkt, dat de auto van [medeverdachte 1] en de telefoons van verdachte en [medeverdachte 1] in de nacht van 17 juni 2013 alle drie tegelijkertijd van Joure naar Balk en vervolgens naar Terherne reisden. In Joure probeerden de verdachten elkaar blijkens het tapgesprek terug te vinden, nadat ze elkaar kennelijk kwijt waren geraakt. De rechtbank concludeert daaruit dat verdachte en [verdachte] die nacht in de auto hebben gezeten, samen met iemand anders.

De inbraken vonden steeds plaats op tijdstippen dat de auto met de verdachten in de omgeving was en steeds op dezelfde manier, namelijk door een sleutelkastje te forceren en met de zich daarin bevindende huissleutel de woning binnen te gaan. De feiten passen in de hiervoor vermelde vaste en specifieke modus operandi van de inzittenden van de Opel Vectra. Twee van de sleutelkastjes zijn hoogstwaarschijnlijk geforceerd met een in de woning van verdachte [medeverdachte 4] aangetroffen schroevendraaier.

Op basis van deze feiten en omstandigheden acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte deze inbraken in vereniging met verdachte [medeverdachte 1] heeft gepleegd.

Dagvaarding I, feit 17, Zaaksdossier Sappemeer

Deze zaak betreft een poging inbraak in de nacht van 16 juni 2013 in een verzorgingstehuis in Sappemeer door een sleutelkastje open te breken. De sleutel was van een garage, waaruit niets werd vermist.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank dit feit wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van dit feit bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

Aangifte

Op 17 juli 2013 deed[benadeelde 51] namens de [wooncomplex benadeelde 51], [adres benadeelde 51] te Sappemeer, aangifte van een poging diefstal.154 Aangever verklaarde dat hij op 17 juni 2013 zag dat het sleutelkastje naast de deur van de zijingang van het verzorgingstehuis was opengebroken. De sleutel, die toegang gaf tot een garage, was weg. De garage was afgesloten en er was niets weggenomen. De diefstal moet hebben plaatsgevonden tussen 15 juni 2013 om 20.00 uur en 17 juni 2013 om 09.00 uur.

Onderzoek peilbaken155

Uit de gegevens van het peilbaken in de Opel Vectra ([kenteken]-TL-19) blijkt het volgende.

 • -

  Op 16 juni 2013 tussen 00.49 uur en 00.53 uur heeft de auto stilgestaan op de Aldlansdyk te Leeuwarden, vermoedelijk bij het tankstation.

 • -

  Tussen 03.07 en 03.13 uur stond de auto stil in de Noorderstraat te Sappemeer.

 • -

  Tussen 03.18 en 04.03 uur stond de auto in de IJzerwerker en/of Ponser te Sappemeer.

 • -

  Tussen 05.48 en 05.55 uur stond de auto weer stil op de Aldlansdyk te Leeuwarden

 • -

  Om 06.05 uur arriveerde de auto op de Vuurdoornstraat in Leeuwarden.

Camerabeelden

Op de camerabeelden van het tankstation aan de Aldlansdyk te Leeuwarden is te zien dat om 00.49 uur een groene auto, waarvan het kenteken begon met [kenteken]-, parkeerde bij pomp 2.156 Te zien is dat de bestuurder tankte en naar de shop liep. De bestuurder is ook te zien op camerabeelden in de shop en werd door een verbalisant herkend als verdachte [medeverdachte 1]157.

Eigen waarneming rechtbank

Ter terechtzitting zijn de beelden van de camera's van het Esso tankstation getoond. Afbeeldingen daarvan bevinden zich in het dossier. 158

De rechtbank heeft waargenomen dat de jongeman die de shop binnengaat lang van gestalte is, een smal, langwerpig gezicht heeft met een smalle neus en geprononceerde kin en een opvallend, kort kapsel heeft. De rechtbank neemt waar dat deze man een sterke gelijkenis vertoont met verdachte [medeverdachte 1].

Resultaat camerabeelden Esso Leeuwarden 05.49 uur

Op de camerabeelden van het tankstation aan de Aldlansdyk te Leeuwarden is te zien dat op 16 juni om 05.49 uur drie mannen de shop binnen kwamen lopen.159 Verbalisant Boogert herkende hierin de verdachten [medeverdachte 4], [verdachte] en [medeverdachte 1]. 160

Eigen waarneming rechtbank

Ter terechtzitting zijn ook deze beelden getoond. Afbeeldingen daarvan bevinden zich in het dossier.161 De rechtbank heeft waargenomen dat een van de inzittenden van de Opel Vectra wat betreft postuur en gezicht, te weten zijn lengte, de vorm van zijn gezicht en de kleur van zijn ogen, wenkbrauwen en haar een sterke gelijkenis vertoont met verdachte. De rechtbank heeft voorts waargenomen dat de andere twee mannen een grote gelijkenis vertonen met de verdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4].

Peiling zendmasten

De politie heeft onderzocht welke zendmasten die nacht werden aangestraald door de telefoons van verdachte en de verdachten [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1]162.

Het telefoonnummer van verdachte verplaatste zich op 16 juni 2013 van Leeuwarden (00.54 uur) via Groningen (1.34 uur) en Tynaarlo (02.21-02.51 uur) naar de Noorderstraat in Hoogezand (03.01, 03.11 en 03.31 uur) en vervolgens via Marum (04.38 uur) en Ureterp (05.31 uur) terug naar Leeuwarden (05.51 uur).

Het telefoonnummer van [medeverdachte 1] verplaatste zich op 16 juni 2013 eveneens van Groningen (01.34 uur) via Tynaarlo naar de Noorderstraat in Hoogezand (03.01, 03.11 en 03.31 uur). Vervolgens is een zendmast in Marum aangestraald om 04.37 uur, om 5.11 uur een in Ureterp en om 5.51 uur een zendmast in Leeuwarden.

De afstand tussen de Noorderstraat te Hoogezand en de [adres benadeelde 51] te Sappemeer, waar het verzorgingshuis is gelegen, betreft enkele meters163.

Het telefoonnummer van verdachte [medeverdachte 4] straalde in deze periode een zendmast aan in de onmiddellijke nabijheid van zijn woning in Leeuwarden.

Tapgesprekken

In de nacht van 16 juni 2013 tussen 04:38 en 05:34 uur werd meermalen ge-sms’t tussen de telefoon van verdachte en de telefoon van diens broer [familielid 3].

[familielid 3] vroeg aan verdachte waar ze waren. Verdachte antwoordde: "Ver". Ook vond een

telefoongesprek plaats tussen de broers, waarbij [familielid 3] zei dat hij eraan kwam toen [familielid 8]

zei dat hij bij de laatste rotonde was.164

Verklaring verdachte

Verdachte heeft zich op zijn zwijgrecht beroepen.

Het oordeel van de rechtbank

Op grond van de herkenning door de politie en de eigen waarneming door de rechtbank staat vast dat verdachte zich aan het begin van de nacht van 16 juni 2013 in de Opel Vectra bij het tankstation heeft bevonden. De auto heeft daarna geruime tijd stilgestaan in de directe omgeving van het verzorgingshuis in Sappemeer.

De telefoon van verdachte straalde die nacht masten aan op de route van Leeuwarden via Groningen naar Hoogezand en vervolgens weer terug naar Leeuwarden. Dit geldt eveneens voor de telefoon van verdachte [medeverdachte 1]. Daarmee staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat verdachte en [medeverdachte 1] samen in die auto zaten. Hun telefoons hebben een mast vlak bij het verpleeghuis aangestraald. In de ochtend zijn zij allebei te zien bij het tankstation.

De feiten passen in de hiervoor vermelde vaste en specifieke modus operandi van de inzittenden van de Opel Vectra. Nu verdachte geen redelijke, de redengevendheid ontzenuwende verklaring heeft willen geven voor zijn nachtelijke aanwezigheid met [medeverdachte 1] in de onmiddellijke nabijheid van het betreffende verzorgingshuis waar een sleutelkastje is verbroken, in een dorp dat gelegen is op grote afstand van zijn woonplaats en zijn logeeradres, gaat de rechtbank ervan uit dat er geen alternatieve verklaring voor deze bewijsmiddelen bestaat. De rechtbank acht dit feit wettig en overtuigend bewezen.

Uit het dossier valt niet op te maken dat getracht is met de sleutel in het verzorgingshuis te komen. Gelet op wat zij eerder heeft overwogen over de modus operandi gaat de rechtbank daar wel van uit. Daarom acht de rechtbank niet bewezen dat verdachte doelbewust heeft willen inbreken in een garage. Zij zal verdachte daarvan (partieel) vrijspreken.

Dagvaarding I, feit 18, 19 en 20, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster

Deze zaken betreffen een inbraak bij een 84-jarige alleenstaande vrouw en het pinnen met de van haar gestolen bankpas en een inbraak bij een 98-jarige alleenstaande vrouw.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank deze feiten wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van deze feiten bepleit. Hij heeft onder meer aangevoerd, dat de match van een werktuigspoor in Wijster met een in de woning van [medeverdachte 4] aangetroffen schroevendraaier geen belastend bewijs tegen verdachte oplevert.

De beoordeling van de tenlastelegging

Feit 18

[benadeelde 9] heeft aangifte gedaan165 van inbraak in haar aanleunwoning gelegen aan de [adres benadeelde 9] te Zuidwolde. Zij verklaarde dat zij op 15 juni 2013 tussen 03:00 en 04:00 uur op bed lag in haar slaapkamer, die naast haar woonkamer is gelegen. Zij hoorde toen wat lawaai. Omdat het geluid aanhield, besloot aangeefster te gaan kijken. Zij zag dat de voordeur van haar woning openstond en dat haar woonkamer overhoop was gehaald. Zij hoorde van de verzorging, dat er een sleutel aan de buitenkant in de voordeur zat. Ze hoorde ook, dat het sleutelkastje bij de hoofdingang van de [wooncomplex benadeelde 9] was opengebroken. Daarin zat de sleutel die toegang gaf tot de woning.

Aangeefster miste twee portemonnees, een met kleingeld, een met pasjes, een bankpas van de ING, haar rijbewijs, haar identiteitskaart en een geldbedrag van 100 euro166.

Feit 19

Aangeefster heeft aanvullend verklaard167 dat er op 15 juni 2013 om 04:00 uur een bedrag van €250,00 is gechipt van haar rekening bij de ING-bank aan de Hoofdstraat 94 te Hoogeveen. Op datzelfde tijdstip is daar ook een bedrag van € 1000,00 gepind en om 04:01 uur is een bedrag van €250,00 gepind bij de SNS-bank aan het Haagje 3-02 te Hoogeveen.

Feit 20

[benadeelde 10] heeft aangifte gedaan168 van inbraak in de nacht van 14 op 15 juni 2013 in haar bejaardenwoning, gelegen aan de [adres benadeelde 10] te Wijster. Zij verklaarde dat zij op 15 juni merkte dat er in haar woning allemaal spullen op de grond lagen. Ze zag ook dat de kast naast haar bed overhoop was gehaald. Aangeefster hoorde van de politie dat het sleutelkastje naast de voordeur was opengebroken. Ze miste in elk geval twee horloges, een broche, twee dasspelden en een ketting, alle van goud.

Het bij de inbraak opengebroken sleutelkastje is veiliggesteld voor onderzoek op werktuigsporen169.

Onderzoek peilbaken170

Uit onderzoek naar de verplaatsingen van het peilbaken in de Opel Vectra van verdachte [medeverdachte 1] blijkt het volgende.

 • -

  op 15 juni 2013 tussen 23:57 en 00:02 uur stond de auto stil bij het Esso tankstation aan de Aldlansdyk te Leeuwarden.

 • -

  Omstreeks 00:02 uur reed de auto via de A32 naar Zuidwolde.

 • -

  Tussen 03:05 en 03:51 uur stond de auto stil in de wethouder Klunderstraat in Zuidwolde.

 • -

  Tussen 04:01 en 04:02 uur stond de auto stil op het Haagje te Hoogeveen.

 • -

  Tussen 04:23 en 05:18 uur stond de auto stil op de Meester Hadderstraat in Wijster.

 • -

  Tussen 06.16 en 06.35 uur stond de auto weer stil op de Aldlansdyk te Leeuwarden.

Zendmastgegevens

Uit de zendmastgegevens van 15 juni 2013 met betrekking tot de verdachten [medeverdachte 1] en [verdachte] blijkt het volgende171.

Telefoon van verdachte:

 • -

  Op 15 juni 2013 tussen 02:56 uur en 03:23 uur straalde de mobiele telefoon een zendmast aan op de Linieweg te De Wolden.

 • -

  Om 03:55 uur straalde de telefoon een zendmast aan op de Nijverheidsweg Noord te De Wolden. Uit de in het proces-verbaal opgenomen plattegrond blijkt, dat beide zendmasten bij Zuidwolde liggen.

 • -

  Op 15 juni 2013 te 04:03 uur straalde de telefoon een zendmast aan op de Hoofdstraat te Hoogeveen en tussen 04:33 uur en 05:33 uur een zendmast op De Perk te Beilen, wat in de omgeving van Wijster ligt.

Telefoon van verdachte [medeverdachte 1]:

 • -

  Op 15 juni 2013 om 03:03 uur straalde de mobiele telefoon een zendmast aan op de Linieweg in De Wolden. Om 03:53 uur werd de zendmast aan Nijverheidsweg Noord te De Wolden aangestraald. Zoals vermeld staan deze zendmasten bij Zuidwolde in de buurt.

 • -

  Om 04:03 uur straalde de mobiele telefoon van de verdachte [medeverdachte 1] een zendmast aan op de Hoofdstraat te Hoogeveen.

 • -

  Om 05:33 uur straalde de telefoon een zendmast aan op De Perk te Beilen, wat blijkens de in het proces-verbaal opgenomen kaart niet ver van Wijster ligt.

Camerabeelden Esso Tankstation

Op de camerabeelden van het Esso tankstation aan de Aldlansdyk 2 te Leeuwarden van 15 juni 2013 tussen 06:19 en 06:35 uur is volgens verbalisant Boogert172 te zien dat op 15 juni 2013 omstreeks 06:19 uur een donkere Opel Vectra aan kwam rijden. Omstreeks 06:20 uur liepen er drie mannen naar de tankshop. Op de camerabeelden werden door verbalisant de verdachten [medeverdachte 1], [verdachte] en [medeverdachte 4] herkend.

Eigen waarneming rechtbank

Ter zitting heeft de rechtbank vastgesteld, dat verdachte [medeverdachte 1] een half hoofd langer is dan verdachte173. Aangezien [medeverdachte 4] zoals vermeld niet betwist dat hij de persoon in [benadeelde 45] trui met opdruk is, is de op de beelden eveneens zichtbare jongen met beige pet en zwarte jas met oranje binnenkant, die kleiner is dan [medeverdachte 1], verdachte. De rechtbank merkt op dat al meermalen een op verdachte gelijkende persoon in deze kleding is gezien (zaaksdossiers Leek, Akkrum, Overijssel 13-06-2013).

De rechtbank concludeert met de verbalisanten174 dat, gelet op deze kleding, verdachte eveneens te zien is op de camerabeelden van het Esso tankstation aan de Aldlansdyk te Leeuwarden op 14 juni 2013 tussen 23.51-23.58 uur.

Werktuigsporen

Op 23 juli 2013 werd bij de doorzoeking in de woning van de verdachte [medeverdachte 4] aan de Vuurdoornstraat17c te Leeuwarden onder andere een schroevendraaier met een geel handvat aangetroffen en in beslag genomen175.

Bij een vergelijkend onderzoek176 tussen de werktuigsporen op het van de [adres benadeelde 10] te Wijster in beslag genomen sleutelkastje en de schroevendraaier met het gele handvat, bleek dat de werktuigsporen op het sleutelkastje waarschijnlijk zijn veroorzaakt met deze schroevendraaier.

Verklaring verdachte

Verdachte heeft zich op zijn zwijgrecht beroepen.

Het oordeel van de rechtbank

Uit de peilbakengegevens in combinatie met de zendmastgegevens leidt de rechtbank af, dat verdachte die nacht samen met verdachte [medeverdachte 1] in de auto onder meer in Zuidwolde, Hoogeveen en Wijster is geweest. Tevens blijkt, dat verdachte en hij in Zuidwolde zijn geweest toen daar werd ingebroken, in Hoogeveen precies op het moment dat daar met de in Zuidwolde gestolen pas werd gepind en gechipt en dat ze in Wijster waren toen daar werd ingebroken. Bovendien zijn verdachte en [medeverdachte 1] bij hun terugkomst (en verdachte ook op de heenweg) te zien op camerabeelden van het Esso tankstation. De feiten passen in de hiervoor vermelde vaste en specifieke modus operandi van de inzittenden van de Opel Vectra. In de woning van verdachte [medeverdachte 4] is verder een schroevendraaier aangetroffen die waarschijnlijk bij een van de inbraken is gebruikt. Anders dan de raadsman heeft aangevoerd levert deze schroevendraaier ook belastend bewijs op tegen verdachte, nu hij in de periode van de inbraken in deze woning verbleef en geregeld met [medeverdachte 4] te zien is op camerabeelden en er dus sprake was van een nauwe relatie.

De rechtbank acht met het vorenstaande wettig en overtuigend bewezen dat beide verdachten zich aan de betreffende drie feiten hebben schuldig gemaakt.

Dagvaarding I, feit 27 en 28, Zaaksdossier Hoenderloo

Dit betreft een inbraak bij een 84-jarige, alleenstaande vrouw, met wier pinpas tevergeefs is getracht geld op te nemen.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank deze feiten wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

Feit 27 en 28

[benadeelde 52] heeft aangifte gedaan177 van inbraak in haar bejaardenwoning aan de [adres benadeelde 52] te Hoenderloo, gemeente Apeldoorn. Zij heeft verklaard, dat zij op 10 juni 201 omstreeks 23:00 uur naar bed ging en de volgende morgen omstreeks 06:30 uur wakker werd. Ze zag toen dat in haar woonkamer allemaal papieren op de grond lagen en kwam tot de conclusie dat er was ingebroken. Ze miste haar bankpas. Aangeefster hoorde van haar buurman dat het sleutelkastje dat aan de achterkant van haar huis bevestigd was, was verbroken. De daders hebben met de sleutel de achterdeur geopend en zijn zo binnengekomen. Op 11 juni 2013 omstreeks 05: 11 uur is drie maal geprobeerd te pinnen met de weggenomen pinpas. Dit is mislukt. De dochter van aangeefster heeft later doorgegeven, dat uit de woning ook nog een geldbedrag van ongeveer 80 euro en een ketting waren verdwenen178.

Het sleutelkastje bleek te zijn vernield en aan de onderzijde waren krassen en indrukken in de sluitnaad te zien.179

Peilbaken180

Uit onderzoek naar de verplaatsingen van het peilbaken in de Opel Vectra van verdachte [medeverdachte 1] blijkt het volgende.

 • -

  Op 11 juni 2013 omstreeks 00:16 uur verliet de auto Gouda.

 • -

  Vervolgens stond de auto tussen 00:18 en 00:23 uur stil bij het Shell tankstation "De Andel" langs de A12.

 • -

  Tussen 02:06 en 04:30 uur stond de auto stil op de Apeldoornseweg te Hoenderloo en tussen 05:10 en 05:12 uur op de Dorpsstraat te Beekbergen.

 • -

  Tussen 06:05 en 06:23 uur stond de auto stil bij het Total tankstation aan de snelweg A12 ter hoogte van Bodegraven.

De afstand tussen de auto (de rechtbank begrijpt: op de locatie Apeldoornseweg in Hoenderloo) en de [adres benadeelde 52] te Hoenderloo is ongeveer 250 meter181.

Zendmasten

Op 11 juni 2013 om 02:30 uur straalde de mobiele telefoon van verdachte de zendmast op de Eikenhof te Hoenderloo aan182.

Op 11 juni 2013 om 02:30 uur straalde de mobiele telefoon van verdachte [medeverdachte 1] de zendmast op de Eikenhof te Hoenderloo aan. Om 5:10 uur straalde de telefoon de zendmast in de omgeving van de Dorpsstraat te Beekbergen aan.183

Camerabeelden

Op de camerabeelden bij tankstation De Andel is te zien dat op 11 juni 2013 omstreeks 00:18 uur een man een Opel Vectra, voorzien van kenteken [kenteken] tankte en vervolgens afrekende. Er is te zien dat er op de bijrijdersplaats ook een persoon zat. Vervolgens reed de auto weg in de richting van Utrecht. De eerste man werd door verbalisant Boogert herkend als verdachte [medeverdachte 1]184.

Op de camerabeelden van het tankstation Total is te zien dat op 11 juni 2013 omstreeks 06:02 uur een Opel Vectra met kenteken [kenteken] stilstond. Hieruit stapten twee mannen, die naar de shop liepen. De mannen werden door de verbalisanten Boogert185 en Van der Salm186 herkend als de verdachten [medeverdachte 1] en [verdachte].

Eigen waarneming rechtbank

De rechtbank heeft de beelden ter zitting bekeken187. In het dossier bevinden zich daar afdrukken van. Er zijn twee personen te zien, van wie de ene duidelijk kleiner is dan de ander. De kleinere persoon is een jonge man die heel kort opgeschoren haar en donkere wenkbrauwen heeft. Deze persoon droeg een geruite pet en een zwarte jas met oranje voering en leek op verdachte. In de zaaksdossiers Akkrum, Overijssel 13-06-2013, Zuidwolde-Wijster en Leek is dezelfde persoon te zien met dezelfde jas. De rechtbank concludeert, mede gezien de peilbaken- en telefoongegevens en het feit, dat ter zitting is vastgesteld dat verdachte [medeverdachte 1] een half hoofd langer is dan verdachte188, dat het hier wederom verdachte betreft.

Uit de gevorderde gegevens bleek dat er inderdaad tot drie keer toe was gepoogd te pinnen met de weggenomen bankpas bij de Rabobank, gevestigd aan de Dorpsstraat 40 te Beekbergen op 11 juni 2013 te 5:11 uur. Van deze pinpogingen zijn camerabeelden ter beschikking gesteld, waarop twee donker geklede personen te zien zijn189.

Op deze camerabeelden is verder te zien dat een van de betrokkenen is gekleed in een zwart jack met capuchon. Onder de capuchon draagt deze persoon een bruine, geruite baseballpet190. Dit is de persoon die poogde te pinnen.

Het oordeel van de rechtbank

Blijkens de peilbaken- en telefoongegevens waren verdachte en verdachte [medeverdachte 1] in de nacht waarin de inbraak in Hoenderloo plaatsvond ter plaatse. Ze waren ook enkele minuten in Beekbergen, precies toen daar werd getracht met de gestolen pas te pinnen. De feiten passen in de hiervoor vermelde vaste en specifieke modus operandi van de inzittenden van de Opel Vectra, al is het vertrekpunt hier Gouda en zijn er dus andere tankstations bezocht. Daar komt nog bij, dat op beelden te zien is dat de persoon die heeft getracht te pinnen, een zwart jack en een geruite pet droeg en dat op de beelden van tankstation Total te zien is dat verdachte die nacht zo’n jack en zo’n pet droeg.

De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte de betreffende feiten in vereniging met verdachte [medeverdachte 1] heeft begaan.

Resteren de volgende zaken:

Dagvaarding I, feit 1, 2 en 3, Zaaksdossier Gouda

De feiten 1, 2 en 3 betreffen een inbraak met behulp van een gestolen sleutel bij een 93-jarige, alleenstaande vrouw, het opnemen van geld met de bij haar gestolen pinpas en een of meer pogingen daartoe.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank deze feiten wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

Feiten 1, 2 en 3

aangifte

[benadeelde 53] heeft aangifte gedaan van inbraak in haar woning, gelegen aan de [adres benadeelde 53] te Gouda, in de nacht van 15 juli 2013.

Aangeefster verklaarde dat ze op 15 juli 2013 omstreeks 01:45 uur wakker werd van stemmen. Zij hoorde dat er in een onbekende taal werd gesproken en zag dat er zaklantaarns in haar kamer schenen. Aangeefster zag later dat alles overhoop was gehaald en dat er meerdere goederen waren weggenomen, waaronder een pinpas en een briefje met daarop de pincode. Om 02:02 uur bleek € 290,00 te zijn gepind bij een pinautomaat aan de Constantijn Huygensstraat te Gouda.

Verdachte zou die avond zijn meegereden met verdachte [medeverdachte 1]. Blijkens de gegevens van het peilbaken dat was geplaatst in diens Opel Vectra stond de auto op 15 juli 2013 te 01:55 uur stil op de Sportlaan te Gouda. Vanaf deze weg is de woning aan de Zuider IJsseldijk te Gouda te voet te bereiken. De afstand bedraagt ongeveer 500 meter.

Op 15 juli 2013 tussen 01:59 uur en 02:03 uur stond de Opel Vectra stil in de Constantijn Huygensstraat te Gouda ter hoogte van de ING-geldautomaat. De afstand tot de pinautomaat bedroeg enkele meters.

De rechtbank acht het onmogelijk dat verdachte tussen 01.55 uur, het tijdstip dat de auto van verdachte [medeverdachte 1] op de Sportlaan stilstond, en 01.59 uur, het tijdstip waarop de auto bij de pinautomaat aankwam, ongeveer 500 meter van de auto naar de woning heeft gelopen, de inbraak heeft gepleegd, 500 meter terug is gelopen naar de auto en naar de Constantijn Huijgensstraat is gereden. De rechtbank zal verdachte dan ook van alle drie de feiten vrijspreken.

Dagvaarding I, feit 31, Zaaksdossier Stramproy

Deze zaak betreft een inbraak in een woning van een 95-jarige vrouw. Ook hier was een sleutelkastje verbroken.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank verdachte zal vrijspreken van dit feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van dit feit bepleit.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat het dossier onvoldoende aanknopingspunten bevat om tot bewezenverklaring van dit feit te komen. Zij zal verdachte dan ook van dit feit vrijspreken.

Dagvaarding II, feit 1 en 2, Zaaksdossier Brabant 28-02-2013

Dit feit betreft drie woninginbraken, bij een 67-jarige, alleenstaande man, bij een 85-jarige, alleenstaande vrouw en bij een 91-jarige alleenstaande man. Elke keer is aan de buitenzijde van de woning een sleutelkluisje geforceerd waarna men zich de toegang tot de woning kon verschaffen. Met de bankpas die is gestolen bij de eerste inbraak is daarna € 830 opgenomen.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank verdachte zal vrijspreken van deze feiten.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

Het oordeel van de rechtbank

Er zijn aanwijzingen dat de Volkswagen Golf, die in gebruik was bij verdachte [medeverdachte 3], op 28 februari 2013 door de inbrekers is gebruikt. De auto is blijkens ASR-gegevens die nacht om 01:30 uur door Asten gereden in de richting van Someren. Asten ligt tussen Deurne en Someren in. De inbraak in Deurne vond plaats rond 01:00 uur. Kort daarop is bij de Rabobank Peelland Zuid gepind. Onduidelijk is echter, of dit is gebeurd om 01.26 of 01.44 uur en waar precies de pinautomaat zich bevindt, zodat de rechtbank voorbij gaat aan de informatie die zich hierover in het dossier bevindt. De auto is ook in (de omgeving van) Someren geweest. In de TomTom, die kennelijk eveneens bij [medeverdachte 3] in gebruik was, is op enig moment, terwijl die TomTom zich op de Postelseweg te Someren bevond, als bestemming de ING-bank in die straat ingevoerd. Bij die bank is op 28 februari 2013 om 01:38 uur met de in Deurne gestolen pinpas geld opgenomen.

Op basis van de ARS- gegevens in combinatie met het adres van de ING-bank in de TomTom gaat de rechtbank er van uit dat de Volkswagen Golf inderdaad die nacht bij de betreffende inbraken is gebruikt. De volgende vraag die de rechtbank heeft te beantwoorden, is wie de inzittenden waren.

Uit de zendmastgegevens van de telefoon van verdachte blijkt, dat zijn telefoon die nacht zendmasten aanstraalde te Eindhoven, langs de A67 en in Eersel. Dit zou erop kunnen duiden dat hij in de Volkswagen Golf heeft gezeten. De tijdstippen waarop de auto de betreffende plaatsen passeerde, sluiten echter niet aan bij de tijden dat de telefoon de betreffende zendmasten aanstraalde. Hoewel duidelijk is dat de auto na de inbraak in Someren nog enige tijd in Brabant is gebleven (om 4.05 uur was hij nog steeds in de buurt van Eersel) acht de rechtbank de ARS-gegevens in combinatie met de zendmastgegevens onvoldoende bepalend om bewezen te achten dat verdachte in de auto aanwezig is geweest en deel heeft genomen aan de inbraken. Zij zal verdachte vrijspreken van deze feiten.

Dagvaarding II, feit 3 en 4, Zaaksdossier Brabant 27-02-2013

In de nacht van 26 op 27 februari 2013 werd ingebroken of gepoogd in te breken in diverse woningen in Noord-Brabant. Bij alle woningen werd het buiten de woning aanwezige sleutelkastje met daarin de voordeursleutel opengebroken en werd in het geval van binnengaan van de woningen de sleutel gebruikt om zich toegang te verschaffen.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat deze feiten wettig en overtuigend bewezen worden verklaard.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van deze feiten. Hij heeft onder meer aangevoerd, dat noch de auto, noch de TomTom aan verdachte gelinkt kunnen worden.

De beoordeling van de tenlastelegging

Bewijsoverwegingen ten aanzien van de auto en de TomTom:

Gebruik Volkswagen Golf door verdachte [medeverdachte 3] 191

Uit BlueViewregistraties van de periode 6 augustus 2012 – 1 maart 2013 blijkt, dat verdachte [medeverdachte 3] 24 keer in de Volkswagen Golf is gezien. Dit acht de rechtbank voldoende om hem aan te merken als vaste gebruiker van deze auto in de betreffende periode.

TomTom navigatiesysteem

Zoals blijkt uit zaaksdossier Velden-Panningen werd verdachte op 12 maart 2013 samen met de verdachten [medeverdachte 3] en[medeverdachte 6] aangehouden in een Volkswagen Bora. Bij doorzoeking van dit voertuig werd een TomTom navigatiesysteem aangetroffen, dat in beslag genomen werd. Door het Nederlands Forensisch Instituut werd deze TomTom uitgelezen192. Uit de gegevens van het TomTom navigatiesysteem bleek dat als huisadres was ingevoerd: [adres medeverdachte 3] te Gouda. Dit is het woonadres van verdachte [medeverdachte 3].

De rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of deze TomTom bij [medeverdachte 3] in gebruik was. Zij overweegt het volgende.

Zoals in zaaksdossier Hank vermeld, is [medeverdachte 3] op 24 december 2012 samen met verdachte[medeverdachte 6] ’s nachts aangehouden bij het Schoneveld in Rhenen naar aanleiding van een melding dat zij zich daar verdacht ophielden. Bij [medeverdachte 3] werd de sleutel van de door hem gehuurde Toyota Auris [kenteken auto medeverdachte 3] aangetroffen (Zaaksdossier Hank). In de auto werd een TomTom aangetroffen. Van deze TomTom is het serienummer genoteerd en dit bleek dezelfde TomTom die later in de ook door [medeverdachte 3] gebruikte Volkswagen Bora is aangetroffen193. In de TomTom stond als ‘Origin GPS Pos’: ‘ Schoneveld’ en als bestemming [adres medeverdachte 3] te Gouda. 194

Nu de TomTom op verschillende tijdstippen in verschillende auto’s van [medeverdachte 3] werd aangetroffen en in die TomTom meermalen als huisadres en als bestemming het woonadres van verdachte werd ingevoerd, staat daarmee naar het oordeel van de rechtbank vast dat de TomTom bij verdachte in gebruik was.

De volgende begrippen acht de rechtbank voor het beoordelen van de informatie van de TomTom van belang.

Origin GPS Pos: soms worden door de TomTom gegevens van de laatste reis opgeslagen. Als de ‘Last Journey Origin’ aangeeft: ‘GPS Pos’ dan betreft het de actuele positie van het TomTom toestel. Dit wil niet zeggen dat dit de start is van de laatste reis. Als de gebruiker een verkeerde afslag tijdens zijn reis heeft gemaakt en de TomTom heeft de reis opnieuw berekend, dan vermeldt het apparaat deze locatie als de start van de laatste reis. Het apparaat is dan wel daadwerkelijk op deze laatste positie geweest.

Destination: recente locaties zijn door de gebruiker geselecteerde adressen om naar te navigeren. Dat wil niet zeggen dat de gebruiker daadwerkelijk naar dit adres toe is gereden. De gebruiker heeft in ieder geval het adres geselecteerd.

Last GPS Fix: de TomTom controleert zijn laatste GPS positie en soms slaat het apparaat deze positie op. Dat kan een positie onderweg zijn, maar het kan ook de positie zijn waar het apparaat voor het laatst is uitgezet.

Uit het al aangehaalde NFI-rapportData-analyse van een gegevenskopie van een navigatiesysteem naar aanleiding van diverse inbraken in Nederlandblijkt dat de onderzoeksbevindingen van de TomTom waarschijnlijker zijn onder de hypothese dat de gebruikte nummering van ‘journeys’ overeenkomt met de ontstaansvolgorde van locatiegegevens, dan onder de hypothese dat dat niet zo is.

De rechtbank acht de gegevens van de TomTom op zichzelf onvoldoende voor het bewijs dat verdachte in de buurt van een daarin aangetroffen locatie een strafbaar feit heeft begaan, onder meer omdat de data waarop de gegevens in de TomTom zijn opgenomen niet precies zijn vast te stellen. Wel kan de informatie uit de TomTom ander bewijs ondersteunen.

Feit 3

[adres benadeelde 29] in Veldhoven

Op 27 februari 2013 te 2:00 schrok de 81-jarige bewoonster [benadeelde 29] van een aanleunwoning aan de [adres benadeelde 29] te Veldhoven wakker van een geluid. Zij hoorde een bonk op het raam en zag lichtflitsen in huis. Er bleken twee mannen in de gang van haar woning te staan, die wintermutsen droegen. Een man zei dat hij van de beveiliging was en dat ze maar weer moest gaan slapen. Nadat zij de deur achter hen had gesloten, bleek dat alle kasten in de slaapkamer waar zij zojuist had liggen slapen open stonden en waren doorzocht. Het sleutelkastje buiten, met de voordeursleutel erin, was opengebroken. Een bankpas, een mobiele telefoon, merk Samsung, 150,00 euro, een gouden ring met amethist en twee portemonnees waren ontvreemd. 195 De bankpas werd die ochtend teruggevonden op het parkeerterrein van het Maxima ziekenhuis in Veldhoven. Er bleken geen pinpogingen of transacties mee te zijn uitgevoerd.196

Onderzoek TomTom Navigatiesysteem

In de TomTom was (kort samengevat) op enig moment als adres ingevoerd:[adres benadeelde 29] Veldhoven.197

Feit 4

[adres benadeelde 30] in Baarle-Nassau

Tussen 26 februari 2013 om 22:30 uur en 27 februari 2013 om 8:00 uur werd ingebroken in de woning van de 83-jarige [benadeelde 30], gelegen aan de [adres benadeelde 30] te Baarle-Nassau. Bij deze inbraak bleek ook braakschade te zijn aan de achterzijde van de woning. Er werd niets uit de woning weggenomen. Het sleutelkastje was opengebroken en de voordeursleutel was weggenomen. Aangeefster heeft niets gehoord, mogelijk omdat ze met een zuurstofmasker slaapt.198

Sporenonderzoek

Naar aanleiding van de inbraak in de woning werd een forensisch sporenonderzoek verricht. Bij dit forensisch onderzoek werd een werktuigspoor vanaf het sleutelkastje veiliggesteld199.

Op 12 maart 2013 werden in de Volkswagen Bora twee schroevendraaiers inbeslaggenomen. Uit een vergelijkend onderzoek bleek, dat de indruksporen in het sleutelkastje waren veroorzaakt door één van de uit het voertuig in beslag genomen schroevendraaiers, de grijze Stanley schroevendraaier. 200 De raadsman heeft aangevoerd dat er geen verband kan worden vastgesteld tussen deze schroevendraaier en verdachte, nu deze toen achterin de auto zat terwijl de schroevendraaier voorin de auto is aangetroffen.

Onderzoek TomTom

Uit de gegevens van de TomTom bleek dat - na de invoer van het adres[adres benadeelde 29] - zowel op de GPS positie N260 Boshoven te Baarle-Nassau als op de GPS positie N639 Chaamseweg in Baarle-Nassau, het woonadres van verdachte [medeverdachte 3] werd ingevoerd. Deze GPS posities liggen respectievelijk op 1,8 kilometer en 450 meter afstand van het adres [adres benadeelde 30] in Baarle-Nassau.201

[adres benadeelde 31] in Chaam

Op 27 februari 2013 te 3:55 uur werd de 85-jarige[benadeelde 31], wonende aan [adres benadeelde 31] te Chaam, wakker van geklop. Toen zij naar buiten keek, zag zij iemand het sleutelkastje bij haar voordeur vernielen. Ze kon niet zien of het een man of een vrouw was. Zij riep “Flikker op”, waarop de persoon wegliep. Het sleutelkastje was opengebroken. 202

[adres benadeelde 32] in Chaam

Op 27 februari 2013 werd door [benadeelde 32] aangifte gedaan van poging tot diefstal, gepleegd op het adres [adres benadeelde 32] te Chaam. Aangeefster was er op 27 februari 2013 omstreeks 12:00 uur door een buurvrouw op aangesproken dat het sleutelkastje bij haar voordeur was opengebroken. Zij had het sleutelkastje niet in gebruik en er zat dus ook geen voordeursleutel in.203

Onderzoek TomTom

Uit de gegevens van de TomTom bleek dat - na de invoer van het adres[adres benadeelde 29] en invoeren op de GPS posities N260 Boshoven te Baarle-Nassau en N639, Chaamseweg in Baarle-Nassau - ook op de GPS positie Withagen te Chaam het woonadres van verdachte [medeverdachte 3] werd ingevoerd204.

Volkswagen Golf 46-FT-TG

Zoals hiervoor beschreven maakte verdachte [medeverdachte 3] met grote regelmaat gebruik van de Volkswagen Golf met het kenteken 46-FT-TG. Op vrijdag 27 februari 2013 zagen verbalisanten hem om 17:11 uur als bestuurder in deze auto zitten. 205

Resultaat ARS

ARS Traffic & Transport technology (ARS) betreft een commercieel bedrijf dat onder andere, middels kentekenregistratiecamera's, de doorstroming van het verkeer in een groot deel van Nederland registreert.

Uit geregistreerde ARS-gegevens van de Volkswagen Golf blijkt het volgende.

 • -

  Op 27 februari 2013 om 00:10 uur reed de auto van Eindhoven naar Veldhoven en toen over de A58 via Tilburg richting Gilze en vanaf daar richting Alphen, dat op de route ligt tussen Gilze en Baarle-Nassau.

 • -

  Om 01.06.49 uur passeerde de auto de Heerbaan in Veldhoven.

 • -

  Om 02.03 uur reed hij bij De Run in Veldhoven. Deze locatie is gelegen op de toegangsweg naar het Maxima Medisch Centrum.

 • -

  Daarna passeerde de auto om 02.28 uur de Langenbergseweg te Gilze.

 • -

  Om 02.33 uur werd de ARS-locatie op de N260, Boshoven te Alphen gepasseerd. Zowel Gilze als Alphen liggen op de route tussen Veldhoven en Baarle-Nassau. 206

Peiling zendmastgegevens 207

Met betrekking tot de telefoon van verdachte bleek het volgende

 • -

  Op 26 februari 2013 in de namiddag straalde deze telefoon tijdens gesprekken met de telefoon van verdachte [medeverdachte 3] masten in Gouda aan.

 • -

  Daarna straalde de telefoon rond 18.00 uur masten aan in Dordrecht en rond 19.00 uur in Eindhoven.

 • -

  Op 27 februari straalde de telefoon om 00.22 uur onder meer een mast aan bij verzorgingsplaats 't Haasje te Maarheeze.

 • -

  Om 01.39 en 01.40 uur straalde de telefoon een mast aan op De Run in Veldhoven en om 02.08 uur een andere mast aan De Run in Veldhoven.

Met betrekking tot de telefoon van verdachte [medeverdachte 3] bleek het volgende.

 • -

  De telefoon straalde op 26 februari 2013 onder meer vanaf 19.02 tot 20.25 uur diverse masten aan op de Run in Veldhoven.

 • -

  Tussen 20.44 en 23.49 uur werden bij in totaal 37 telefonische gespreks- en/of SMS contacten uitsluitend zendmasten in Veldhoven aangestraald.

 • -

  Op 27 februari omstreeks 01.36 uur straalde de telefoon eveneens masten aan De Run in Veldhoven aan.

Verklaringen van verdachte

Verdachte heeft zich op zijn zwijgrecht beroepen.

Het oordeel van de rechtbank

Op grond van de gegevens van de zendmasten, het ARS systeem en de TomTom in onderling verband en samenhang beschouwd staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat de verdachte [medeverdachte 3] zich met de Volkswagen Golf [kenteken auto medeverdachte 3] tijdstippen in de nacht van 27 februari 2013 heeft bevonden in Veldhoven, in Baarle-Nassau en in Chaam, in de onmiddellijke omgeving van de adressen waar die nacht werd ingebroken of gepoogd werd in te breken. De rechtbank beantwoordt de vraag of ook verdachte zich in deze auto bevond bevestigend. De gegevens van de zendmasten en het ARS systeem duiden erop dat [medeverdachte 3] eerder op de avond de omgeving van Veldhoven heeft verkend terwijl hij telefonisch contact hield met verdachte die later naar hem toe is gereden in de Volkswagen Golf. De rechtbank laat meewegen dat verdachte enkele weken later met verdachte [medeverdachte 3] is aangehouden in de omgeving van Velden en dus vaker samen met hem in de auto zat (en strafbare feiten pleegde). Voorts passen deze (pogingen tot) inbraken in de modus operandi die de rechtbank hiervoor ten aanzien van verdachte heeft vastgesteld. Nu verdachte geen redelijke, de redengevendheid ontzenuwende verklaring heeft willen geven voor de aanwezigheid van zijn telefoon in de auto van [medeverdachte 3], noch voor de nachtelijke aanwezigheid van zijn telefoon in de onmiddellijke nabijheid van de woning in Veldhoven waar in die tijdsspanne werd ingebroken, in een dorp op grote afstand van zijn woonplaats, gaat de rechtbank ervan uit dat er geen alternatieve verklaring voor dit bewijsmiddel bestaat.

Nu vaststaat dat verdachte die nacht in Veldhoven was, acht de rechtbank het onwaarschijnlijk dat hij niet direct daarna met [medeverdachte 3] betrokken zou zijn geweest bij de poging tot inbraak in Baarle-Nassau en Chaam.

De rechtbank acht op deze gronden beide feiten wettig en overtuigend bewezen en zal daarom, mede gelet op wat zij eerder ten aanzien van het medeplegen heeft overwogen, geen acht slaan op hetgeen de raadsman ten aanzien van de schroevendraaier heeft aangevoerd.

5 De bewezenverklaring:

De rechtbank verklaart bewezen dat:

Dagvaarding I

4.

ZAAKSDOSSIER OVERIJSSEL 24-06-2013

hij op 24 juni 2013 te Steenwijkerworld en Kuinre, gedurende de voor de nachtrust bestemd tijd, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in woningen (gelegen aan [adres benadeelde 39] te Steenwijkerwold en [adres benadeelde 40] te Kuinre) weg te nemen goederen en/of geld, toebehorende aan [benadeelde 39] en [benadeelde 40], en zich daarbij de toegang tot die woningen te verschaffen door middel van een valse sleutel, met zijn mededader, aan de woningen bevestigde sleutelkluisjes heeft

afgebroken/opengebroken en uit deze sleutelkluisjes huissleutels heeft gepakt en met deze sleutels de woningen heeft betreden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet

is voltooid;

5.

hij op 24 juni 2013 te Blokzijl, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in vier

seniorenwoningen (gelegen aan

a. a) [adres benadeelde 41] en

b) [adres benadeelde 42] en

c) [adres benadeelde 43] en

d) [adres benadeelde 44])

heeft weggenomen

a. a) geld (te weten ongeveer 95 euro) en verschillende sieraden en munten en

b) geld (te weten totaal 180 euro) en een gouden ring en

c) geld (te weten totaal 50 euro) en een bankpas en

d) geld (te weten ongeveer 600 a 700 euro)

toebehorende aan

a. a) [benadeelde 41] en

b) [benadeelde 42] en

c) [benadeelde 43] en [benadeelde 43] en

d) [Benadeelde 44],

zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door een valse sleutel, te weten door een aan het seniorencomplex ([naam verzorgingshuis]) bevestigde

sleutelkluis open te breken en uit deze sleutelkluis een loper te pakken en met deze loper de woningen te betreden;

6.

ZAAKSDOSSIER JOURE

hij op 23 juni 2013 te Joure, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning (gelegen aan [adres benadeelde 45]) heeft weggenomen een gouden ketting en geld (te

weten ongeveer 60 euro) en een bankpas en een adressenboek, toebehorende aan [benadeelde 45], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft

door een valse sleutel, te weten door een aan de woning bevestigde sleutelkluis open te breken en uit deze sleutelkluis een huissleutel te pakken en met deze sleutel de woning te

betreden;

9.

ZAAKSDOSSIER MEPPEL

hij op 21 juni 2013 te Meppel, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning (gelegen aan [adres benadeelde 46]) heeft weggenomen drie bankpassen en een huissleutel en geld (te weten ongeveer 40 euro) en verschillende sieraden, toebehorende aan[benadeelde 46], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door een valse sleutel, te weten door een aan de woning bevestigde sleutelkluis open te breken en uit deze sleutelkluis een huissleutel te pakken en met deze sleutel de woning te betreden;

10.

hij op 21 juni 2013 te Meppel, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een geldautomaat heeft weggenomen 500 euro, toebehorende aan[benadeelde 46], zulks na het weg te nemen goed onder hun bereik te hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door een gestolen bankpas (op naam van[benadeelde 46]) in bovengenoemde automaat in te voeren en vervolgens een aan de rechtmatige houder van die bankpas opgegeven (geheime) pincode, in te voeren en geld op te nemen;

11.

hij op 21 juni 2013 te Meppel, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning ([adres benadeelde 47]) weg te nemen goederen en/of geld, toebehorende aan D. [benadeelde 47], en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen door middel van een valse sleutel, met zijn mededader, een aan de woning bevestigde sleutelkluis heeft opengebroken en uit deze sleutelkluis een huissleutel heeft gepakt en met deze sleutel de woning heeft betreden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

12.

ZAAKSDOSSIER OVERIJSSEL 20-06-2013

hij op 20 juni 2013 te Steenwijk, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in (een) woning(en) gelegen aan een van de galerijen van de [naam verpleeghuis] weg te nemen goederen en/of geld, toebehorende aan (een) bewoner(s) van die woningen, en zich daarbij de toegang tot die flat te verschaffen door middel van een valse sleutel, met zijn mededader een aan de flat bevestigde sleutelkluis heeft opengebroken en uit deze sleutelkluis een sleutel heeft gepakt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

13.

hij op 20 juni 2013 te Steenwijk, gemeente Steenwijkerland, gedurende de

voor de nachtrust bestemde tijd, ter uitvoering van het door verdachte

voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning (gelegen aan [adres benadeelde 17]) weg te nemen goederen en/of geld, toebehorende aan[benadeelde 49]en [benadeelde 49], en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen door middel van een valse sleutel, met zijn mededader een aan de woning bevestigde sleutelkluis heeft opengebroken en uit deze sleutelkluis een huissleutel heeft gepakt en met deze sleutel de woning heeft betreden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

14.

hij op 20 juni 2013 te Sint Jansklooster, gemeente Steenwijkerland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in

a. a) een bejaardenwoning (gelegen aan [adres benadeelde 50]) en

b) een woning (gelegen aan [adres benadeelde 26])

heeft weggenomen

a. a) diverse sieraden (te weten onder andere trouwringen) en een portemonnee

inhoudende ongeveer 70 euro en

b) een televisie (Philips)

toebehorende aan

a. a) [benadeelde 50] en

b) [benadeelde 26]

zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door een valse sleutel, te weten door aan de woningen bevestigde sleutelkluisjes open te breken

en uit deze sleutelkluisjes huissleutels te pakken en met deze sleutels de woningen te betreden;

15.

ZAAKSDOSSIER WOLVEGA

hij op 19 juni 2013 te Wolvega, gemeente Weststellingwerf, gedurende de

voor de nachtrust bestemde tijd, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in een seniorenwoning (gelegen aan [adres benadeelde 21]) weg te nemen goederen en/of geld, toebehorende aan [benadeelde 21], en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen door middel van een valse sleutel, met zijn mededader een aan de woning bevestigde sleutelkluis heeft opengebroken en uit deze sleutelkluis een huissleutel heeft gepakt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

16.

ZAAKSDOSSIER FRIESLAND 17-06-2013

hij op een of meer tijdstippen op 17 juni 2013 te

a. a) Joure en

b) Balk en

c) Terherne,

gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in

a. a) een woning (gelegen aan[adres benadeelde 14]) en

b) een bejaardenwoning (gelegen aan [adres benadeelde 22]) en

c) een woning (gelegen aan [adres benadeelde 15])

heeft weggenomen

a. a) twee ringen en ongeveer 55 euro en een bankpas en

b) een portemonnee met inhoud (inhoudende een identiteitsbewijs en enkele

passen en ongeveer 210 euro) en diverse sieraden (te weten een gouden

ring en gouden oorbellen en gouden CNV-speldjes) en ongeveer 35 euro

en een bankpas en

c) een kluis (inhoudende diverse sieraden) en een bankpas en een creditcard,

toebehorende aan

a. a) [benadeelde 14] en

b)[benadeelde 22] en [benadeelde 22] en

c) [benadeelde 15],

zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door een valse sleutel, te weten door aan de woningen bevestigde sleutelkluisjes af/open te

breken en uit deze sleutelkluisjes huissleutels te pakken en met deze sleutels de woningen te betreden;

17.

ZAAKSDOSSIER SAPPEMEER

hij op 16 juni 2013 te Sappemeer, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, ter

uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in (kamers en/of woningen van) een verzorgingstehuis de [wooncomplex benadeelde 51] (gelegen aan [adres benadeelde 51]) weg te nemen goederen en/of geld, toebehorende aan bewoners van [wooncomplex benadeelde 51], en zich daarbij de toegang tot dat verzorgingstehuis te verschaffen door middel van een valse sleutel, met zijn mededader een aan (de zijingang van) het

verzorgingstehuis bevestigde sleutelkluis heeft opengebroken en uit deze sleutelkluis een sleutel heeft gepakt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

18.

ZAAKSDOSSIER ZUIDWOLDE-WIJSTER

hij op 15 juni 2013 te Zuidwolde, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en

in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een aanleunwoning (gelegen aan [adres benadeelde 9]) heeft weggenomen ongeveer 100 euro en twee portemonnees inhoudende kleingeld en pasjes en een rijbewijs en een id-kaart en een bankpas, toebehorende aan [benadeelde 9], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door een valse sleutel, te weten door een sleutelkluis open te breken bij de hoofdingang van de [wooncomplex benadeelde 9] en uit deze sleutelkluis een huissleutel te pakken toebehorende aan [adres benadeelde 9] en met deze sleutel de woning te betreden;

19.

hij op 15 juni 2013 te Hoogeveen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit geldautomaten en een chipopwaardeerautomaat heeft weggenomen geldbedragen (totaal 1500 euro), toebehorende aan [benadeelde 9], zulks na de weg te nemen goederen onder zijn bereik te hebben gebracht door gebruik te maken van een valse sleutel, te weten door een gestolen bankpas (op naam van voornoemde [benadeelde 9]) in bovengenoemde automaten in te voeren en vervolgens een aan

de rechtmatige houder van die bankpas opgegeven (geheime) pincode in te voeren en geldbedragen op te nemen;

20.

hij op 15 juni 2013 te Wijster, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een bejaardenwoning (gelegen aan de [adres benadeelde 10]) heeft weggenomen diverse sieraden en horloges, toebehorende aan [benadeelde 10], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door een valse sleutel, te weten door een aan de woning bevestigde sleutelkluis open te breken en uit deze sleutelkluis een huissleutel te pakken en met deze sleutel de woning te betreden;

21.

ZAAKSDOSSIER LEEK

hij op 14 juni 2013 te Leek, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning in een verzorgingsinstelling [benadeelde 36] (gelegen aan [adres benadeelde 36]) heeft weggenomen ongeveer 130 euro en een bankpas en een portemonnee, toebehorende aan [benadeelde 24], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door inklimming, te weten door een raam open te maken en de woning via het raam te betreden;

22.

hij op tijdstippen op 14 juni 2013 te Leek en Zuidhorn, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in geldautomaten (gelegen aan de Tolberterstraat 41 te Leek en Hoofdstraat 16 te Zuidhorn) heeft weggenomen totaal 740 euro, toebehorende aan [benadeelde 24], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door middel van een valse sleutel, te weten door een gestolen bankpas (op naam van [benadeelde 24]) in bovengenoemde automaten in te voeren en vervolgens een aan de rechtmatige houder van die bankpas opgegeven (geheime) pincode, in te voeren en geldbedragen op te nemen;

25.

ZAAKSDOSSIER AKKRUM

hij op 12 juni 2013 te Akkrum, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en

in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning (gelegen aan [adres benadeelde 11]) heeft weggenomen 50 euro en muntgeld en een sieradenkist en sieraden, toebehorende aan[benadeelde 11].

26.

hij op 12 juni 2013 te Akkrum, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een seniorenwoning (gelegen aan [adres benadeelde 12]) heeft weggenomen een portemonnee en een portefeuille inhoudende geldbedragen (totaal 80 euro) en een rijbewijs en een id-kaart en een bankpas en diverse pasjes en een ring en (zilveren) bestek toebehorende aan [benadeelde 12], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door een valse sleutel, te weten een aan de woning bevestigde sleutelkluis open te breken en uit deze sleutelkluis een huissleutel te pakken en met deze sleutel de woning te betreden;

27.

ZAAKSDOSSIER HOENDERLOO

hij op 11 juni 2013 te Hoenderloo, gemeente Apeldoorn, gedurende de voor

de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een bejaardenwoning (gelegen aan [adres benadeelde 52]) heeft weggenomen een bankpas (op naam van [benadeelde 52]) en ongeveer 80 euro en een ketting, toebehorende aan [benadeelde 52], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door een valse sleutel, te weten door een aan de woning bevestigde sleutelkluis open te breken en uit deze sleutelkluis een huissleutel te pakken en met deze sleutel de woning te betreden;

28.

hij op 11 juni 2013 te Beekbergen, tezamen en in vereniging met een ander, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een geldautomaat weg te nemen enig geldbedrag, toebehorende aan [benadeelde 52], en dat weg te nemen geld onder zijn bereik te brengen door middel van een valse sleutel, te weten een gestolen bankpas (op naam van [benadeelde 52]) in

bovengenoemde automaat heeft ingevoerd en vervolgens enige pincode heeft ingevoerd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

29.

ZAAKSDOSSIER VELDEN-PANNINGEN

hij op 12 maart 2013 te Velden , gemeente Venlo, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning (gelegen aan de [adres benadeelde 1]) weg te nemen goederen en/of geld toebehorende aan [benadeelde 1], en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen door middel van braak en een valse sleutel met zijn mededaders, een raam van die woning heeft geforceerd en een aan de woning bevestigde sleutelkluis heeft opengebroken en uit deze sleutelkluis een huissleutel heeft gepakt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Dagvaarding II

3.

ZAAKSDOSSIER BRABANT 27-02-2013

hij op 27 februari 2013 te Veldhoven, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke

toe-eigening in een aanleunwoning (gelegen aan de [adres benadeelde 29]) heeft

weggenomen twee portemonnees inhoudende totaal ongeveer 150 euro en een bankpas en een mobiele telefoon (Samsung) en een gouden ring, toebehorende

aan [benadeelde 29], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door een valse sleutel, te weten door een aan de woning bevestigde

sleutelkluis open te breken en uit deze sleutelkluis een huissleutel te pakken en met deze sleutel de woning te betreden;

4.

hij op 27 februari 2013 te Baarle-Nassau en te Chaam, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in woningen gelegen aan

a. a) [adres benadeelde 30] te Baarle-Nassau en

b) [adres benadeelde 32] te Chaam en

c) [adres benadeelde 31] te Chaam

weg te nemen goederen en/of geld, toebehorende aan

a. a) [benadeelde 30] en

b) [benadeelde 32] en

c) [benadeelde 31]

en zich daarbij de toegang tot die woningen te verschaffen door middel van een valse sleutel, met zijn mededader aan de woningen bevestigde sleutelkluisjes heeft afgebroken/opengebroken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

6 De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

8 De strafoplegging

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft primair een algehele vrijspraak bepleit. Subsidiair heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld, dat als de rechtbank al tot een bewezenverklaring komt, er reden is om het adolescentenstrafrecht toe te passen gezien de leeftijd van verdachte. Voorts ziet de raadsman ruimte voor een deels voorwaardelijke straf.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Met betrekking tot het verzoek om toepassing van het Adolescentenstrafrecht overweegt de rechtbank dat de mogelijkheid dat het jeugdsanctiestrafrecht kan worden toegepast, met ingang van 1 april 2014 is verruimd, waardoor het adolescentenstrafrecht is gaan gelden voor jongvolwassenen die ten tijde van het begaan van het strafbare feit de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt. De wetgever heeft weliswaar als overgangsrecht deze uitbreiding laten ingaan voor strafbare feiten gepleegd na 1 april 2014, maar de rechtbank dient op grond van vaste jurisprudentie te toetsen of het adolescentenstrafrecht ook van toepassing kan zijn op feiten gepleegd door jongvolwassenen vóór 1 april 2014, indien de toepassing van het jeugdstrafrecht voor de verdachte als gunstiger strafregime is aan te merken.

Gelet op de ernst en omvang van de bewezenverklaarde feiten en het strafblad van verdachte waaruit blijkt dat een diversiteit aan straffen in het kader van het jeugdstrafrecht niet tot enig positief resultaat heeft geleid, is de rechtbank van oordeel dat het verzoek om toepassing van het adolescentenstrafrecht afgewezen moet worden.

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte is betrokken geweest bij het plegen van inbraken. Deze inbraken, zonder uitzondering bij (hoog-) bejaarde personen, vonden steeds op min of meer vergelijkbare wijze plaats. Toegang tot de woning werd veelal verkregen door een sleutelkastje te vernielen, de daarin aanwezige sleutel mee te nemen en vervolgens de woning in te gaan, waarbij men zelfs tot in de slaapkamer van de slachtoffers kwam. De inbraken vonden veelal plaats in kleinere dorpen en wel in de nachtelijke uren, als de bewoners thuis waren. De buit bestond in het algemeen uit contant geld, bankpassen en persoonlijke spullen.

De rechtbank neemt bij de strafoplegging in het bijzonder in aanmerking dat verdachte in de nachtelijke uren de woning van aangevers is binnengegaan. Door de aanwezigheid van een sleutelkastje bij de betreffende woningen wist verdachte dat sprake was van een kwetsbaar slachtoffer dat op de hulp van anderen is aangewezen. De woningen zijn doorzocht, zelfs tot in de slaapkamer van betrokkenen toe. Door deze handelswijze heeft verdachte ernstig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer en het gevoel van veiligheid van aangevers.

De rechtbank neemt verder in overweging dat de huidige maatschappelijke ontwikkeling is dat hulpbehoevenden in toenemende mate met beleid worden geconfronteerd inhoudende dat zij zo lang mogelijk zelfstandig moeten wonen en daarbij zijn aangewezen op mantelzorgers en zorginstanties. Om (snel) hulp te kunnen bieden dienen in die gevallen voorzieningen zoals een sleutelkastje te worden aangebracht.

De stelling van de raadsman van verdachte dat het aanbrengen van een sleutelkastje bij een woning vergeleken kan worden met het niet op slot zetten van een fiets, waarmee hij kennelijk bedoelt te zeggen dat de slachtoffers erom vroegen bestolen te worden, is naar het oordeel van de rechtbank volstrekt ongepast. Het feit dat een fiets niet op slot is gezet betekent nog niet dat de eigenaar toestemming aan derden geeft om zich die fiets toe te eigenen. De eigenaar kan zich hooguit het verwijt maken dat hij zo slordig is geweest de fiets niet op slot te zetten. Dat ligt bij een sleutelkastje anders. Daar is geen sprake van slordigheid maar van een praktische en noodzakelijke voorziening bedoeld om hulpbehoevenden zo lang mogelijk in eigen omgeving te kunnen laten leven. Daarvan heeft verdachte op volstrekt respectloze wijze misbruik gemaakt.

Woninginbraken zijn ernstige feiten. Zij veroorzaken niet alleen de nodige materiële en emotionele schade, maar maken ook een forse inbreuk op de privacy van de slachtoffers. Het is voor hen bijzonder onaangenaam en beangstigend om te leven met de wetenschap dat, terwijl men zelf in de woning aanwezig was, vreemden in die woning zijn geweest en persoonlijke bezittingen hebben doorzocht en weggenomen. Het handelen van verdachte draagt dan ook bij aan de gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Met de diefstal van persoonlijke spullen zijn de slachtoffers ook spullen kwijtgeraakt die emotionele waarde voor hen hadden en die onvervangbaar zijn, zoals trouwringen.

De rechtbank betrekt in haar oordeel over de strafmaat tevens dat verdachte geen enkel teken geeft enig berouw van zijn daden te hebben, of daarvoor verantwoordelijkheid te willen nemen. Nu verdachte met zijn handelen en houding te kennen geeft dat hij zich kennelijk louter laat leiden door zijn eigen belangen en behoeftes, zonder enige acht te slaan op de belangen en behoeftes van anderen, in het bijzonder die van zijn (kwetsbare) slachtoffers, is de rechtbank van oordeel dat de maatschappij langdurig tegen verdachte dient te worden beschermd. Alles overwegende acht de rechtbank oplegging van een gevangenisstraf van nader te noemen duur passend en geboden.

De rechtbank heeft kennisgenomen van een op verdachtes naam staand uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 24 juli 2013, waaruit blijkt dat hij eerder, onder meer voor soortgelijke strafbare feiten is veroordeeld tot (on)voorwaardelijke gevangenisstraffen. Deze straffen hebben hem er kennelijk niet van weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

Verdachte heeft, zoals uit een brief van Palier d.d. 23 september 2013 blijkt, geweigerd om aan een rapportage door de reclassering mee te werken. De rechtbank beschikt wel over een op verzoek van de verdediging ten behoeve van een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis opgemaakt rapport d.d. ………….. afkomstig van ……………… De rechtbank ziet in dit rapport gezien de grote hoeveelheid feiten waarvoor verdachte wordt veroordeeld geen aanleiding te komen tot een andere straf.

9 De vordering van de benadeelde partij / de schadevergoedingsmaatregel

9.1

Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013

[benadeelde 13] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding, groot € 36,-. Dit bedrag bestaat uit de niet door de verzekering gedekte schade.

9.1.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de vordering van de benadeelde partij toe te wijzen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

9.1.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vordering, nu hij vrijspraak van het onderliggende feit heeft bepleit.

9.1.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal het door [benadeelde 13] gevorderde bedrag in zijn geheel hoofdelijk toewijzen. De door haar geleden schade is het rechtstreekse gevolg van het onder 13 bewezen verklaarde strafbare feit en de vordering wordt genoegzaam onderbouwd.

Dit brengt mee, dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met zijn vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Nu verdachte jegens [benadeelde 13] naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door de bewezenverklaarde strafbare feiten is toegebracht en verdachte voor deze feit zal worden veroordeeld, zal de rechtbank aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 36,-, ten behoeve van het slachtoffer genaamd [benadeelde 13] .

9.2

Zaaksdossier Friesland 17-06-2013

9.2.1

De vordering

[benadeelde 14] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding, groot € 350,-. Dit bedrag bestaat uit de niet door de verzekering gedekte schade.

9.2.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de vordering van de benadeelde partij toe te wijzen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

9.2.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vordering, nu hij vrijspraak van het onderliggende feit heeft bepleit.

9.2.4

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering tot schadevergoeding, aangezien verdachte ten aanzien van het ten laste gelegde feit waarop de vordering betrekking heeft, wordt vrijgesproken.

Dit brengt mee, dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met zijn verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten de rechtbank begroot op nihil.

9.2.5

De vordering

[benadeelde 15] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding, groot € 780,-. Dit bedrag bestaat uit de niet door de verzekering gedekte schade.

9.2.6

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de vordering van de benadeelde partij in zijn geheel toe te wijzen, met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel.

9.2.7

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vordering, nu hij vrijspraak van het onderliggende feit heeft bepleit.

9.2.8

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering tot schadevergoeding, aangezien verdachte ten aanzien van het ten laste gelegde feit waarop de vordering betrekking heeft, wordt vrijgesproken.

Dit brengt mee, dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met zijn verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten de rechtbank begroot op nihil.

9.3

Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster

[benadeelde 9] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding, groot € 1456,80,-. Dit bedrag bestaat uit de niet door de verzekering gedekte schade alsmede € 500,- immateriële schade. Tevens wordt de wettelijke rente gevorderd alsook de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

9.3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de vordering van de benadeelde partij in zijn geheel toe te wijzen, met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel.

9.3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vordering, nu hij vrijspraak van het onderliggende feit heeft bepleit.

9.3.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal het door [benadeelde 9] gevorderde bedrag in zijn geheel hoofdelijk toewijzen. De door haar geleden schade is het rechtstreekse gevolg van de onder 18 en 19 bewezen verklaarde strafbare feiten en de vordering wordt genoegzaam onderbouwd. De rechtbank zal ook de gevorderde wettelijke rente toewijzen, nu vast is komen te staan dat de schade met ingang van 15 juni 2013 is ontstaan.

Dit brengt mee, dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met haar vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Nu verdachte jegens [benadeelde 9] naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door de bewezenverklaarde strafbare feiten is toegebracht en verdachte voor deze feit zal worden veroordeeld, zal de rechtbank aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 1456,80,-, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente daarover vanaf 15 juni 2013 tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan, ten behoeve van het slachtoffer genaamd [benadeelde 9].

9.4

Zaaksdossier Stramproy

[benadeelde 6] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding, groot € 706,-. Dit bedrag bestaat uit de niet door de verzekering gedekte schade, alsmede immateriële schade.

9.4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren in zijn vordering, nu hij vrijspraak van het onderliggende feit heeft gevraagd.

9.4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vordering, nu hij vrijspraak van het onderliggende feit heeft bepleit.

9.4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering tot schadevergoeding, aangezien verdachte ten aanzien van het ten laste gelegde feit waarop de vordering betrekking heeft, wordt vrijgesproken.

Dit brengt mee, dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met zijn verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten de rechtbank begroot op nihil.

10 De in beslag genomen goederen

10.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat het op de lijst van in beslag genomen voorwerpen genoemde voorwerp zal worden teruggegeven aan de verdachte.

10.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich niet uitgelaten over het beslag.

10.3

Het oordeel van de rechtbank

Nu het belang van strafvordering zich daartegen niet meer verzet, zal de rechtbank de teruggave aan verdachte gelasten van het op de beslaglijst genoemde voorwerp.

11 De vordering tenuitvoerlegging

11.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gepersisteerd bij de vordering tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van deze rechtbank d.d. 3 januari 2011 voorwaardelijk opgelegde jeugddetentie.

11.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat, in geval van een veroordeling, de proeftijd met één jaar verlengd moet worden.

11.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht termen aanwezig voor toewijzing van de vordering van de officier van justitie van 4 november 2013 tot tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk deel van de opgelegde jeugddetentie, waartoe verdachte werd veroordeeld bij onherroepelijk geworden vonnis van deze rechtbank d.d. 3 januari 2011, nu uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat verdachte de algemene voorwaarde niet heeft nageleefd, doordat hij zich voor het einde van de proeftijd die bij voormeld vonnis was opgelegd, wederom heeft schuldig gemaakt aan soortgelijke feiten.

12 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf en maatregelen zijn gegrond op de artikelen:

-14g, 24c, 36f, 45, 57, 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht;

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

13 De beslissing

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de bij dagvaarding I onder 1, 2, 3, 7, 8, 23, 24, 30 en 31 en bij dagvaarding II onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de bij dagvaarding I onder 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 en 29 en de bij dagvaarding II onder 3 en 4 tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van dagvaarding I feiten 5, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 26 en 27 en van dagvaarding II feit 3:

diefstal, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning, door iemand die zich aldaar buiten weten van de rechthebbende bevindt, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd;

ten aanzien van dagvaarding I feiten 4, 11, 12, 13, 15, en 17 en van dagvaarding II feit 4:

poging tot diefstal, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning, door iemand die zich aldaar buiten weten van de rechthebbende bevindt door twee of meer personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd;

ten aanzien van dagvaarding I feiten 10, 19 en 22:

diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd;

ten aanzien van dagvaarding I feit 21:

diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning, door iemand die zich aldaar buiten weten van de rechthebbende bevindt, door twee of meer personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van inklimming;

ten aanzien van dagvaarding I feit 25:

diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning, door iemand die zich aldaar buiten weten van de rechthebbende bevindt, door twee of meer personen;

ten aanzien van dagvaarding I feit 28:

poging tot diefstal, door twee of meer personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels;

ten aanzien van dagvaarding I feit 29:

poging tot diefstal, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning, door iemand die zich aldaar buiten weten van de rechthebbende bevindt door twee of meer personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels en braak,

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 4 (VIER) JAREN;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 13] hoofdelijk toe en veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan [benadeelde 13] , een bedrag van € 36,-;

veroordeelt de verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 36,- ten behoeve van het slachtoffer genaamd [benadeelde 13] ;

bepaalt dat in geval volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt - onder handhaving van voormelde verplichting - vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 1 dag;

bepaalt dat de verdachte bij gehele of gedeeltelijke betaling door zijn mededader(s) aan de benadeelde partij, dan wel bij gehele of gedeeltelijke voldoening van de, aan de mededader(s) opgelegde, verplichting tot betaling aan de staat, zal zijn bevrijd tot de hoogte van het betaalde bedrag;

bepaalt dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de benadeelde partij de betalingsverplichting aan de Staat in zoverre doet vervallen, alsmede dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de Staat de betalingsverplichting aan de benadeelde partij in zoverre doet vervallen;

bepaalt dat de benadeelde partijen [benadeelde 14], [benadeelde 15] en [benadeelde 6] niet ontvankelijk zijn in hun vordering tot schadevergoeding;

veroordeelt deze benadeelde partijen in de proceskosten door de verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 9] hoofdelijk toe en veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan [benadeelde 9], een bedrag van € 1456,80, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente daarover vanaf 15 juni 2013 tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan ;

veroordeelt de verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 1456,80 ten behoeve van het slachtoffer genaamd [benadeelde 9];

bepaalt dat in geval volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt - onder handhaving van voormelde verplichting - vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 24 dagen;

bepaalt dat de verdachte bij gehele of gedeeltelijke betaling door zijn mededader(s) aan de benadeelde partij, dan wel bij gehele of gedeeltelijke voldoening van de, aan de mededader(s) opgelegde, verplichting tot betaling aan de staat, zal zijn bevrijd tot de hoogte van het betaalde bedrag;

bepaalt dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de benadeelde partij de betalingsverplichting aan de Staat in zoverre doet vervallen, alsmede dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de Staat de betalingsverplichting aan de benadeelde partij in zoverre doet vervallen;

gelast de teruggave aan de verdachte van het op de beslaglijst genoemde voorwerp, te weten: schoenen;

gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voorwaardelijk opgelegd bij voormeld vonnis van de deze rechtbank, gewezen onder parketnummer 09/752030-09, te weten jeugddetentie voor de duur van 5 (VIJF) MAANDEN.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Eisses, voorzitter,

mrs. E.C.M. Bouman en W.N.L. Donker, rechters

in tegenwoordigheid van mr. M. Durieux, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 augustus 2014.

Mr. Bouman is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.

Bijlage:

Dagvaarding [verdachte]

Dagvaarding I

1.

ZAAKSDOSSIER GOUDA

hij in of omstreeks de periode van 14 juli 2013 tot en met 15 juli 2013 te

Gouda, in elk geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde

tijd, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met

het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan de

[adres benadeelde 53]) heeft weggenomen een bankpas en/of een sieradenkist met

inhoud (te weten diverse sieraden), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of

ten dele toebehorende aan [benadeelde 53], in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang

tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen

goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door met een valse

sleutel, te weten door (op een eerder moment) de sleutel van die woning uit de

deur weg te nemen en/of onbevoegd gebruik te maken van de sleutel door hiermee

de woning te openen en/of te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op of omstreeks 15 juli 2013 te Gouda, in elk geval in Nederland, tezamen

en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit een geldautomaat heeft weggenomen 290

euro, althans enig(e) geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan C.H.

van [benadeelde 53], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te

hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te

hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door een gestolen

bankpas (op naam van [benadeelde 53]) in bovengenoemde automaat in te voeren

en vervolgens een aan de rechtmatige houder van die bankpas opgegeven

(geheime) pincode, althans enige pincode, in te voeren en/of enig(e)

geldbedrag(en) op te nemen;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op of omstreeks 15 juli 2013 te Gouda, in elk geval in Nederland, ter

uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit een geldautomaat weg te nemen enig(e)

geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 53], in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en

zich daarbij de toegang tot de rekening en/of het geld van die[benadeelde 53] te

verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld onder zijn/hun bereik te brengen

door middel van een valse sleutel, met een of meer van zijn mededader(s),

althans alleen een gestolen bankpas (op naam van [benadeelde 53]) in

bovengenoemde automaat heeft/hebben ingevoerd en vervolgens een aan de

rechtmatige houder van die bankpas opgegeven (geheime) pincode, althans enige

pincode, heeft/hebben ingevoerd en/of enig(e) geldbedrag(en) heeft/hebben

opgenomen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

4.

ZAAKSDOSSIER OVERIJSSEL 24-06-2013

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 23 juni 2013

tot en met 24 juni 2013 te Steenwijkerworld en/of Kuinre, gemeente

Steenwijkerland, in elk geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust

bestemd tijd, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit (een) woning(en) (gelegen aan

[adres benadeelde 39] te Steenwijkerwold en/of [adres benadeelde 40] te Kuinre) weg

te nemen goederen en/of geld, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 39]

[benadeelde 39] en/of [benadeelde 40], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die

woning(en) te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder

zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking, inklimming en/of

een valse sleutel, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen een

aan de woning(en) bevestigde sleutelkluis(jes) heeft/hebben

afgebroken/opengebroken en/of uit deze sleutelkluis(jes) (een)

(huis)sleutel(s) heeft/hebben gepakt en/of met deze sleutel(s) de woning(en)

heeft/hebben betreden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet

is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

5.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks 24 juni 2013 te Blokzijl,

gemeente Steenwijkerland, in elk geval in Nederland, gedurende de voor de

nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit vier,

althans een of meer (senioren)woning(en)

(gelegen aan

a. a) [adres benadeelde 41] en/of

b) [adres benadeelde 42] en/of

c) [adres benadeelde 43] en/of

d) [adres benadeelde 44])

heeft weggenomen

a. a) geld (te weten ongeveer 95 euro) en/of verschillende sieraden en/of munten

en/of

b) geld (te weten totaal 180 euro) en/of een gouden ring en/of

c) geld (te weten totaal 50 euro) en/of een bankpas en/of

d) geld (te weten ongeveer 600 a 700 euro)

, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan

a. a) [benadeelde 41] en/of

b) [benadeelde 42] en/of

c) [benadeelde 43] en/of [benadeelde 43] en/of

d) [Benadeelde 44]

, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te

hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te

hebben gebracht door braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel,

te weten door (een) aan het seniorencomplex ([naam verzorgingshuis]) bevestigde

sleutelkluis(jes) open te breken en/of uit deze sleutelkluis(jes) een loper/de

huissleutel(s) te pakken en/of met deze loper/huissleutel(s) de woning(en) te

betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

6.

ZAAKSDOSSIER JOURE

hij in of omstreeks de periode van 22 juni 2013 tot en met 23 juni 2013 te

Joure, gemeente Skarsterlân, in elk geval in Nederland, gedurende de nachtrust

bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning

(gelegen aan [adres benadeelde 45]) heeft weggenomen een gouden ketting en/of geld (te

weten ongeveer 60 euro) en/of een bankpas en/of een adressenboek, in elk geval

enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 45], in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft

en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht

door braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, te weten door een

aan de woning bevestigde sleutelkluis open te breken en/of uit deze

sleutelkluis een (huis)sleutel te pakken en/of met deze sleutel de woning te

betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

7.

ZAAKSDOSSIER FRIESLAND 22-06-2013

hij op of omstreeks 22 juni 2013 te Wolvega, gemeente Weststellingwerf, in elk

geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan [adres benadeelde 54]

[adres benadeelde 54]) heeft weggenomen verschillende sieraden en/of een horloge

en/of geld (te weten totaal 125 euro) en/of een telefoonkaart en/of een

mobiele telefoon en/of een boek en/of een bankpas, in elk geval enig(e)

goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 39], in elk geval

aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na

zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of

de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door

braak, verbreking en/of inklimming en/of een valse sleutel, te weten door een

aan de woning bevestigde sleutelkluis open te breken en/of uit deze

sleutelkluis een (huis)sleutel te pakken en/of met deze sleutel de woning te

betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

8.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 juni 2013

tot en met 23 juni 2013 te Wolvega, gemeente Weststellingwerf, Makkinga, gemeente Oostellingwerf in elk geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toeëigening in/uit (een) woning(en) (gelegen aan[adres benadeelde 54] en/of

[adres benadeelde 54]) weg te nemen goederen en/of geld, geheel of ten dele

toebehorende aan [benadeelde 55] en/of[benadeelde 55], in elk geval aan een ander

of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de

toegang tot die woning(en) te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen

en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking,

inklimming en/of een valse sleutel, met een of meer van zijn mededader(s),

althans alleen een aan de woning(en) bevestigde sleutelkluis(jes) heeft/hebben

opengebroken en/of uit deze sleutelkluis(jes) (een) (huis)sleutel(s)

heeft/hebben gepakt en/of met deze sleutel(s) de woning(en) heeft/hebben

betreden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

9.

ZAAKSDOSSIER MEPPEL

hij op of omstreeks 21 juni 2013 te Meppel, in elk geval in Nederland,

gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toeëigening in/uit een woning (gelegen aan [adres benadeelde 46]) heeft weggenomen

drie, althans een of meer bankpas(sen) en/of een huissleutel en/of geld (te

weten ongeveer 40 euro) en/of verschillende sieraden, in elk geval enig(e)

goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan[benadeelde 46], in elk geval aan

een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich

de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg

te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door braak,

verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, te weten door een aan de

woning bevestigde sleutelkluis open te breken en/of uit deze sleutelkluis een

(huis)sleutel te pakken en/of met deze sleutel de woning te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

10.

hij op of omstreeks 21 juni 2013 te Meppel, in elk geval in Nederland, tezamen

en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit een geldautomaat heeft weggenomen 500

euro), althans enig(e) geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 46]

[benadeelde 46], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te

hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te

hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door een gestolen

bankpas (op naam van[benadeelde 46]) in bovengenoemde automaat in te voeren en

vervolgens een aan de rechtmatige houder van die bankpas opgegeven (geheime)

pincode, althans enige pincode, in te voeren en/of enig(e) geldbedrag(en) op

te nemen;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

11.

hij in of omstreeks de periode van 20 juni 2013 tot en met 21 juni 2013 te

Meppel, in elk geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde

tijd, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning ([adres benadeelde 47])

weg te nemen goederen en/of geld, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 47]

[benadeelde 47], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of

die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door

middel van braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, met een of

meer van zijn mededader(s), althans alleen een aan de woning bevestigde

sleutelkluis heeft/hebben opengebroken en/of uit deze sleutelkluis een

(huis)sleutel heeft/hebben gepakt en/of met deze sleutel de woning

heeft/hebben betreden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet

is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

12.

ZAAKSDOSSIER OVERIJSSEL 20-06-2013

hij op of omstreeks 20 juni 2013 te Steenwijk, gemeente Steenwijkerland, in

elk geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, ter

uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit (een) woning(en) gelegen aan een van de

galerijen van de [naam verpleeghuis] weg te nemen goederen en/of geld, geheel of ten

dele toebehorende aan de Ledenvereniging Zorggroep [naam zorggroep] en/of

bewoner(s) van die woning(en), in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die flat

en/of die woning(en) te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of

geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking,

inklimming en/of een valse sleutel, met een of meer van zijn mededader(s),

althans alleen een aan de flat bevestigde sleutelkluis heeft/hebben

opengebroken en/of uit deze sleutelkluis een (huis)sleutel heeft/hebben gepakt

en/of met deze sleutel de woning(en) heeft/hebben betreden, terwijl de

uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

13.

hij in of omstreeks de periode van 19 juni 2013 tot en met 20 juni 2013 te

Steenwijk, gemeente Steenwijkerland, in elk geval in Nederland, gedurende de

voor de nachtrust bestemde tijd, ter uitvoering van het door verdachte

voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een

woning (gelegen aan [adres benadeelde 17]) weg te nemen goederen en/of

geld, geheel of ten dele toebehorende aan[benadeelde 49]en/of [benadeelde 49], in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en

zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te

nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van

braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, met een of meer van

zijn mededader(s), althans alleen, een aan de woning bevestigde sleutelkluis

heeft/hebben opengebroken en/of uit deze sleutelkluis een (huis)sleutel

heeft/hebben gepakt en/of met deze sleutel de woning heeft/hebben betreden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

14.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 juni 2013

tot en met 20 juni 2013 te Sint Jansklooster, gemeente Steenwijkerland, in elk

geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit

a. a) een (bejaarden)woning (gelegen aan [adres benadeelde 50]) en/of

b) een woning (gelegen aan [adres benadeelde 26])

heeft weggenomen

a. a) diverse sieraden (te weten onder andere trouwringen) en/of portemonnee

inhoudende ongeveer 70 euro en/of

b) een televisie (Philips)

in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan

a. a) [benadeelde 50] en/of

b) [benadeelde 26]

, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te

hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te

hebben gebracht door braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, te

weten door een aan de woning(en) bevestigde sleutelkluis(jes) open te breken

en/of uit deze sleutelkluis(jes) (een) (huis)sleutel(s) te pakken en/of met

deze sleutel(s) de woning(en) te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

15.

ZAAKSDOSSIER WOLVEGA

hij in of omstreeks de periode van 18 juni 2013 tot en met 19 juni 2013 te

Wolvega, gemeente Weststellingwerf, in elk geval in Nederland, gedurende de

voor de nachtrust bestemde tijd, ter uitvoering van het door verdachte

voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een

(senioren)woning (gelegen aan [adres benadeelde 21]) weg te nemen goederen en/of

geld, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 21], in elk geval aan een ander

of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de

toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen

en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking,

inklimming en/of een valse sleutel met een of meer van zijn mededader(s),

althans alleen een aan de woning bevestigde sleutelkluis heeft/hebben

opengebroken en/of uit deze sleutelkluis een (huis)sleutel heeft/hebben gepakt

en/of met deze sleutel de woning(en) heeft/hebben betreden, terwijl de

uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

16.

ZAAKSDOSSIER FRIESLAND 17-06-2013

hij op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 17 juni 2013 te

a. a) Joure, gemeente Skarsterlân en/of

b) Balk, gemeente Gaasterlan-Sleat en/of

c) Terherne, gemeente Boarnsterhim

, in elk geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit

a. a) een woning (gelegen aan[adres benadeelde 14]) en/of

b) een (bejaarden)woning (gelegen aan [adres benadeelde 22]) en/of

c) een woning (gelegen aan [adres benadeelde 15])

heeft weggenomen

a. a) twee, althans een of meer ring(en) en/of ongeveer 55 euro en/of een

bankpas en/of

b) een portemonnee met inhoud (inhoudende een identiteitsbewijs en/of enkele

passen en/of ongeveer 210 euro) en/of diverse sieraden (te weten een gouden

ring en/of gouden oorbellen en/of gouden CNV speldjes) en/of ongeveer 35 euro

en/of een bankpas en/of

c) een kluis (inhoudende diverse sieraden) en/of een bankpas en/of een

creditcard

, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan

a. a) [benadeelde 14] en/of

b)[benadeelde 22] en/of [benadeelde 22] en/of

c) [benadeelde 15]

, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te

hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te

hebben gebracht door braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, te

weten door een aan de woning(en) bevestigde sleutelkluis(jes) af/open te

breken en/of uit deze sleutelkluis(jes) (een) (huis)sleutel(s) te pakken en/of

met deze sleutel(s) de woning(en) te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

17.

ZAAKSDOSSIER SAPPEMEER

hij op of omstreeks 16 juni 2013 te Sappemeer, gemeente Hoogezand-Sappemeer,

in elk geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, ter

uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit (kamers en/of woningen van) een

verzorgingstehuis de [wooncomplex benadeelde 51] en/of een garage (van de

[wooncomplex benadeelde 51]) (gelegen aan [adres benadeelde 51]) weg te nemen goederen

en/of geld, geheel of ten dele toebehorende aan [wooncomplex benadeelde 51] en/of

(een) bewoner(s) van [wooncomplex benadeelde 51], in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang

tot dat verzorgingstehuis en/of die garage te verschaffen en/of die/dat weg te

nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van

braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, met een of meer van

zijn mededader(s), althans alleen een aan (de zijingang van) het

verzorgingstehuis bevestigde sleutelkluis heeft/hebben opengebroken en/of uit

deze sleutelkluis een sleutel heeft/hebben gepakt en/of met deze sleutel (de

garage van) het verzorgingstehuis heeft/hebben betreden, terwijl de uitvoering

van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

18.

ZAAKSDOSSIER ZUIDW.-WIJSTER

hij op of omstreeks 15 juni 2013 te Zuidwolde, gemeente De Wolden, in elk

geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit een (aanleun)woning (gelegen aan [wooncomplex benadeelde 9]

2) heeft weggenomen ongeveer 100 euro en/of twee, althans een of meer

portemonnee(s) inhoudende kleingeld en/of pasjes en/of een rijbewijs en/of een

idkaart en/of een bankpas, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele

toebehorende aan [benadeelde 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van

het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder

zijn/hun bereik te hebben gebracht door braak, verbreking, inklimming en/of

een valse sleutel, te weten door een sleutelkluis open te breken bij de

hoofdingang van de [wooncomplex benadeelde 9] en/of uit deze sleutelkluis een (huis)sleutel te

pakken toebehorende aan [adres benadeelde 9] en/of met deze sleutel de woning te

betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

19.

hij op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 15 juni 2013 te Hoogeveen, in

elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit (een)

geldautoma(a)t(en) en/of (een) chip(opwaardeer)automa(a)t(en) heeft weggenomen

enig(e) geldbedrag(en) (totaal 1500 euro), in elk geval enig(e) goed(eren),

geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 9], in elk geval aan een ander

of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang

tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen

goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door gebruik te maken van

een valse sleutel, te weten door een gestolen bankpas (op naam van voornoemde

[benadeelde 9]) in bovengenoemde automa(a)t(en) in te voeren en/of vervolgens een aan

de rechtmatige houder van die bankpas opgegeven (geheime) pincode, althans

enige pincode, in te voeren en/of enig(e) geldbedrag(en) op te nemen;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

20.

hij in of omstreeks de periode van 14 juni 2013 tot en met 15 juni 2013 te

Wijster, gemeente Midden-Drenthe, in elk geval in Nederland, gedurende de voor

de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een

(bejaarden)woning (gelegen aan [adres benadeelde 10]) heeft weggenomen diverse

sieraden en/of (een) horloge(s), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of

ten dele toebehorende aan [benadeelde 10], in elk geval aan een ander of anderen dan

aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats

van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren)

onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door braak, verbreking, inklimming

en/of een valse sleutel, te weten door een aan de woning bevestigde

sleutelkluis open te breken en/of uit deze sleutelkluis een (huis)sleutel te

pakken en/of met deze sleutel de woning te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

21.

ZAAKSDOSSIER LEEK

hij op of omstreeks 14 juni 2013 te Leek, in elk geval in Nederland,

gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toeëigening in/uit een woning in een verzorgingsinstelling [benadeelde 36] (gelegen

aan [adres benadeelde 36]) heeft weggenomen ongeveer 130 euro en/of een

bankpas en/of een portemonnee, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten

dele toebehorende aan [benadeelde 24], in elk geval aan een ander of anderen dan

aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats

van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren)

onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door inklimming, te weten door een

raam open te maken en/of de woning via het raam te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

22.

hij op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 14 juni 2013 te Leek en/of

Zuidhorn, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening

in/uit (een) geldautoma(a)t(en) (gelegen aan de Tolberterstraat 41 te Leek

en/of Hoofdstraat 16 te Zuidhorn) heeft weggenomen totaal 740 euro, althans

enig(e) geldbedrag(en), althans enig(e) geldbedrag(en), geheel of ten dele

toebehorende aan [benadeelde 24], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van

het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder

zijn/hun bereik te hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten

door (een) gestolen bankpas(sen) (op naam van [benadeelde 24]) in bovengenoemde

automa(a)t(en) in te voeren en vervolgens een aan de rechtmatige houder van

die bankpas(sen) opgegeven (geheime) pincode(s), althans enige pincode(s), in

te voeren en/of enig(e) geldbedrag(en) op te nemen;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

23.

ZAAKSDOSSIER OVERIJSSEL 13-06-2013

hij op of omstreeks 13 juni 2013 te Genemuiden, gemeente Zwartewaterland, in

elk geval in Nederland, gedurende de voor de nachrtust bestemde tijd, ter

uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan [adres benadeelde 38]

[adres benadeelde 38]) weg te nemen goederen en/of geld, geheel of ten dele

toebehorende aan [benadeelde 38], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning te

verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun

bereik te brengen door middel van braak, verbreking, inklimming en/of een

valse sleutel, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen een aan

de woning bevestigde sleutelkluis heeft/hebben opengebroken en/of uit deze

sleutelkluis een (huis)sleutel heeft/hebben gepakt en/of met deze sleutel de

woning heeft/hebben betreden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen

misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

24.

hij in of omstreeks de periode van 11 juni 2013 tot en met 13 juni 2013 te

Hasselt, gemeente Zwartewaterland, in elk geval in Nederland, gedurende de

voor de nachtrust bestemde tijd, ter uitvoering van het door verdachte

voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een

woning (gelegen aan [adres benadeelde 37]) weg te nemen goederen en/of

geld, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 37] en/of [benadeelde 37]

[benadeelde 37], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of

die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door

middel van braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, met een of

meer van zijn mededader(s), althans alleen een raam heeft/hebben geforceerd,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

25.

ZAAKSDOSSIER AKKRUM

hij op of omstreeks 12 juni 2013 te Akkrum, gemeente Boarnsterhim, in elk

geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan [adres benadeelde 11])

heeft weggenomen 50 euro en/of muntgeld en/of een sieradenkist en/of (een)

siera(a)d(en), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele

toebehorende aan [benadeelde 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s);art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

26.

hij in of omstreeks de periode van 11 juni 2013 tot en met 12 juni 2013 te

Akkrum, gemeente Boarnsterhim, in elk geval in Nederland, gedurende de voor de

nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een

(senioren)woning (gelegen aan [adres benadeelde 12]) heeft weggenomen

een portemonnee en/of een portefeuille inhoudende enige geldbedragen (totaal

80 euro) en/of een rijbewijs en/of een idkaart en/of een bankpas en/of diverse

pasjes en/of een ring en/of (zilver) bestek in elk geval enig(e) goed(eren),

geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 12] in elk geval aan een ander

of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang

tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen

goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door braak, verbreking,

inklimming en/of een valse sleutel, te weten een aan de woning bevestigde

sleutelkluis open te breken en/of uit deze sleutelkluis een (huis)sleutel te

pakken en/of met deze sleutel de woning te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

27.

ZAAKSDOSSIER HOENDERLOO

hij in of omstreeks de periode van 10 juni 2013 tot en met 11 juni 2013 te

Hoenderloo, gemeente Apeldoorn, in elk geval in Nederland, gedurende de voor

de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een

(bejaarden)woning (gelegen aan [adres benadeelde 52]) heeft weggenomen een bankpas (op

naam van [benadeelde 52]) en/of ongeveer 80 euro en/of een ketting, in elk geval

enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 52], in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft

en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht

door braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, te weten door een

aan de woning bevestigde sleutelkluis open te breken en/of uit deze

sleutelkluis een (huis)sleutel te pakken en/of met deze sleutel de woning te

betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

28.

hij op of omstreeks 11 juni 2013 te Beekbergen, gemeente Apeldoorn, in elk

geval in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, ter uitvoering van

het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening uit (een) geldautoma(a)t(en) weg te nemen

enig(e) geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 52], in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en zich daarbij de toegang

tot de rekening en/of dat geld van die [benadeelde 52] te verschaffen en/of die/dat

weg te nemen geld onder zijn bereik te brengen door middel van een valse

sleutel, te weten een gestolen bankpas (op naam van [benadeelde 52]) in

bovengenoemde automaat heeft/hebben ingevoerd en vervolgens een aan de

rechtmatige houder van die bankpas opgegeven (geheime) pincode, althans enige

pincode, heeft/hebben ingevoerd en/of enig(e) geldbedrag(en) heeft/hebben

opgenomen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

29.

ZAAKSDOSSIER VELDEN-PANNINGEN

hij op of omstreeks 12 maart 2013 te Velden, gemeente

Venlo, in elk geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde

tijd, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres benadeelde 1]

[adres benadeelde 1]) weg te nemen goederen en/of geld, geheel of ten dele toebehorende aan

[benadeelde 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen

en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te

brengen door middel van braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel

met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen een raam van die woning

heeft/hebben geforceerd en/of een aan de woning bevestigde sleutelkluis

heeft/hebben opengebroken en/of uit deze sleutelkluis een (huis)sleutel

heeft/hebben gepakt en/of met deze sleutel de woning heeft/hebben betreden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

30.

hij op of omstreeks 04 maart 2013 te Panningen, gemeente Peel en Maas, in elk

geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan [adres benadeelde 2])

heeft weggenomen ongeveer 40 euro en/of diverse dasspelden en/of manchetknopen

en/of een portemonnee inhoudende een bankpas en/of ongeveer 40 euro, in elk

geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 2],

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te

hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te

hebben gebracht door braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, te

weten door een aan de woning bevestigde sleutelkluis open te breken en/of uit

deze sleutelkluis een (huis)sleutel te pakken en/of met deze sleutel de woning

te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

31.

ZAAKSDOSSIER STRAMPROY

hij op of omstreeks 28 november 2012 te Stramproy, gemeente Weert, in elk

geval in Nederland, gedurende de voor de nachturst bestemde tijd, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan [adres benadeelde 3])

heeft weggenomen een rijbewijs en/of (een) bankpas(sen) en/of een

kentekenbewijs/kentekenbewijzen en/of een tas inhoudende een portemonnee

inhoudende diverse pasjes en/of een usb stick en/of 760 euro, althans enig(e)

geldbedrag(en) en/of diverse sieraden en/of een sleutel, in elk geval enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 3], in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de

toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te

nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door braak,

verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, te weten door een aan de

woning bevestigde sleutelkluis open te breken en/of uit deze sleutelkluis een

(huis)sleutel te pakken en/of met deze sleutel de woning te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

Dagvaarding II

1.

ZAAKSDOSSIER BRABANT 28-02-2013

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 27 februari

2013 tot en met 28 februari 2013 te Deurne en/of Someren-Eind, gemeente Someren, in elk geval in

Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit

a. a) een woning gelegen aan [adres benadeelde 56] te Deurne en/of

b) een (senioren)woning gelegen aan [adres benadeelde 57] te Someren-Eind, gemeente Someren en/of

c) een (senioren)woning gelegen aan[adres benadeelde 58] te Someren-Eind, gemeente Someren

heeft weggenomen

a. a) een bankpas en/of

b) 5 euro en/of diverse sieraden en/of

c) diverse sieraden

, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan

a. a) [benadeelde 56] en/of

b) [benadeelde 57] en/of

c) [benadeelde 58]

, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te

hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te

hebben gebracht door braak, verbreking en/of inklimming en/of een valse

sleutel, te weten door een aan de woning(en) bevestigde sleutelkluis(jes) open

te breken en/of uit deze sleutelkluis(jes) (een) (huis)sleutel(s) te pakken

en/of met deze sleutel(s) de woning(en) te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 28 februari 2013 te Liessel,

gemeente Deurne en/of Someren, in elk geval in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit (een) geldautoma(a)t(en) heeft weggenomen

totaal 830 euro, althans enig(e) geldbedrag(en), geheel of ten dele

toebehorende aan [benadeelde 56], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van

het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder

zijn/hun bereik te hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten

door een gestolen bankpas (op naam van [benadeelde 56]) in bovengenoemde automaat

in te voeren en vervolgens een aan de rechtmatige houder van die bankpas

opgegeven (geheime) pincode, althans enige pincode, in te voeren en/of enig(e)

geldbedrag(en) op te nemen;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

3.

ZAAKSDOSSIER BRABANT 27-02-2013

hij op of omstreeks 27 februari 2013 te Veldhoven, in elk geval in Nederland,

gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toeëigening in/uit een (aanleun)woning (gelegen aan [adres benadeelde 29]) heeft

weggenomen twee, althans een of meer portemonnee(s) inhoudende totaal ongeveer

150 euro en/of een bankpas en/of een mobiele telefoon (Samsung) en/of een

gouden ring, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende

aan [benadeelde 29], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte

en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het

misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder

zijn/hun bereik te hebben gebracht door braak, verbreking en/of inklimming

en/of een valse sleutel, te weten door een aan de woning bevestigde

sleutelkluis open te breken en/of uit deze sleutelkluis een (huis)sleutel te

pakken en/of met deze sleutel de woning te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

4.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 februari

2013 tot en met 27 februari 2013 te Baarle-Nassau en/of te Chaam, gemeente

Alphen-Chaam, in elk geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust

bestemde tijd, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit (een) woning(en) gelegen aan

a. a) [adres benadeelde 30] te Baarle-Nassau en/of

b) [adres benadeelde 32] te Chaam en/of

c) [adres benadeelde 31] te Chaam

weg te nemen goederen en/of geld, geheel of ten dele toebehorende aan

a. a) [benadeelde 30] en/of

b) [benadeelde 32] en/of

c) [benadeelde 31]

, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning(en) te verschaffen

en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te

brengen door middel van braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel,

met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen een aan de woning(en)

bevestigde sleutelkluis(jes) heeft/hebben afgebroken/opengebroken en/of uit

deze sleutelkluis(jes) (een) (huis)sleutel(s) heeft/hebben gepakt en/of met

deze sleutel(s) de woning(en) heeft/hebben betreden, terwijl de uitvoering van

dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het onderzoeksnummer [onderzoeksnummer] “[onderzoeksnaam]” proces-verbaalnummer PL22001 2012181223, van de politie eenheid Den Haag Team grootschalig opsporing.

2 Proces-verbaal van bevindingen van 17 juli 2013, proces-verbaal verdachtendossier Verdachte [verdachte], blz. 31

3 Geschrift, uitgewerkt tapgesprek van 12 mei 2013, proces-verbaal verdachtendossier Verdachte [verdachte], blz. 36

4 Geschrift, uitgewerkt tapgesprek van 13 mei 2013, proces-verbaal verdachtendossier Verdachte [verdachte], blz. 37

5 Geschrift, uitgewerkt tapgesprek van 19 mei 2013, proces-verbaal verdachtendossier Verdachte [verdachte], blz. 38

6 Geschrift, uitgewerkt tapgesprek van 29 mei 2013, proces-verbaal verdachtendossier Verdachte [verdachte], blz. 40

7 Geschrift, uitgewerkt tapgesprek van 25 juni 2013, proces-verbaal verdachtendossier Verdachte [verdachte], blz. 41

8 proces-verbaal verdachtendossier Verdachte [verdachte], blz. 34-35

9 Proces-verbaal van bevindingen, 23 juli 2013, proces-verbaal verdachtendossier Verdachte [verdachte], blz. 43

10 Proces-verbaal van bevindingen van 12 maart 2013, Zaaksdossier Velden-Panningen, blz. 55-56

11 Proces-verbaal van aangifte van 12 maart 2013, Zaaksdossier Velden-Panningen, blz. 18-20

12 Proces-verbaal van bevindingen van 12 maart 2013, Zaaksdossier Velden-Panningen, blz. 33-34

13 Proces-verbaal sporenonderzoek Forensische opsporing van 25 maart 2013, Zaaksdossier Velden-Panningen, blz. 105-108

14 Proces-verbaal van bevindingen van 12 maart 2013, Zaaksdossier Velden-Panningen, blz. 172-173

15 Idem.

16 Proces-verbaal vergelijkend werktuigsporenonderzoek van 9 april 2013, Zaaksdossier Velden-Panningen, blz. 129-134

17 Proces-verbaal van bevindingen van 12 maart 2013, Zaaksdossier Velden-Panningen, blz. 82

18 Proces-verbaal van bevindingen van 12 maart 2013, Zaaksdossier Velden-Panningen, blz. 85

19 Proces-verbaal van bevindingen van 14 maart 2013, Zaaksdossier Velden-Panningen, blz. 161

20 Proces-verbaal van bevindingen van 10 april 2013, Zaaksdossier Velden-Panningen, blz. 196

21 Idem, blz. 197

22 Proces-verbaal van bevindingen van 28 augustus 2013, Zaaksdossier Velden-Panningen, blz. 206.

23 Idem, blz. 207 en 208

24 Proces-verbaal van bevindingen van 11 september 2013, Zaaksdossier Velden-Panningen, blz. 12.

25 Proces-verbaal van aangifte van 14 juni 2013, zaaksdossier Leek, blz. 14-15

26 Proces-verbaal verhoor aangeefster, zaaksdossier Leek, blz. 19

27 Proces-verbaal verhoor aangeefster blz. 19

28 Proces-verbaal van bevindingen van 11 september 2013, blz. 7

29 Proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, Zaaksdossier Leek, blz. 23-25

30 Proces-verbaal van bevindingen van 11 september 2013, zaaksdossier Leek, blz. 6

31 2Proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, Zaaksdossier Leek, blz. 26

32 Proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, Zaaksdossier Leek, blz. 25

33 Proces-verbaal van bevindingen van 2 augustus 2013, Zaaksdossier Leek, blz. 41-42

34 Proces-verbaal van bevindingen van 6 augustus 2013, Zaaksdossier leek, blz. 37

35 Proces-verbaal van bevindingen van 4 augustus 2013, Zaaksdossier Leek, blz.45-51

36 Eigen waarneming van de rechtbank ter terechtzitting van 16 juli 2013

37 Proces-verbaal van bevindingen van 4 augustus 2013, Zaaksdossier Leek, blz.45-51

38 Proces-verbaal van bevindingen van 9 september 2013, blz. 53-55

39 Proces-verbaal van bevindingen van 11 september 2013, Zaaksdossier leek, blz. 57-58

40 Proces-verbaal verhoor getuige van 19 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 13-06-2013, blz. 69-70

41 Proces-verbaal aangifte van 17 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 13-06-2013, blz. 14

42 Proces-verbaal aangifte van 16 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 13-06-2013, blz. 22

43 Proces-verbaal van bevindingen van 1 juli 2013, Zaaksdossier Overijssel 13-06-2013, blz. 38-40

44 Proces-verbaal van bevindingen van 1 juli 2013, Zaaksdossier Overijssel 13-06-2013, blz. 41

45 Proces-verbaal van bevindingen van 1 juli 2013, Zaaksdossier Overijssel 13-06-2013, blz. 40

46 Proces-verbaal van bevindingen van 11 september 2013, Zaaksdossier Overijssel 13-06-2013, blz. 9

47 Proces-verbaal van bevindingen van 2 augustus 2013, Zaaksdossier Overijssel 13-06-2013, blz. 50

48 Proces-verbaal van bevindingen van 14 augustus 2013, Zaaksdossier Overijssel 13-06-2013, blz. 58-59

49 Proces-verbaal van bevindingen van 14 augustus 2013, Zaaksdossier Overijssel 13-06-2013, blz. 56-57

50 Eigen waarneming van de rechtbank van camerabeelden ter zitting van 16 juli 2013

51 Proces-verbaal van aangifte 12 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 14/15

52 Proces-verbaal sporenonderzoek 12 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 29

53 Proces-verbaal van aangifte 12 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 21

54 Proces-verbaal van bevindingen 12 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 27

55 Proces-verbaal sporenonderzoek 12 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 31

56 Proces-verbaal van relaas, 11 september 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 7

57 Proces-verbaal van bevindingen 27 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 35-36

58 Proces-verbaal van relaas, 11 september 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 7

59 Proces-verbaal van bevindingen 11 juli 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 52

60 Proces-verbaal van bevindingen 11 juli 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 51

61 Proces-verbaal van bevindingen 3 juli 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 40-44

62 Proces-verbaal van bevindingen 3 juli 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 42 en blz.46-47

63 Proces-verbaal van bevindingen 3 juli 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 47

64 Geschrift, lijst van inbeslaggenomen goederen, Beslagdossier [onderzoeksnaam] 2013053362, blz. 35-36

65 Proces-verbaal van bevindingen 27 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 36

66 Proces-verbaal van bevindingen 27 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 37

67 Proces-verbaal van bevindingen 27 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 38

68 Geschrift, tapgesprek 11 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 61

69 Geschrift, tapgesprek 12 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 62

70 Proces-verbaal van terechtzitting tegen verdachte [medeverdachte 4], 16 juli 2013

71 Proces-verbaal van bevindingen van 27 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 35-36

72 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 16 juli 2014

73 Geschrift, tapgesprek 11 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 61

74 Proces-verbaal van aangifte van 1 juli 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 18-19

75 Proces-verbaal sporenonderzoek van 25 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2-13, blz. 49-50

76 Proces-verbaal aangifte van 24 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 22-23

77 Proces-verbaal sporenonderzoek van 26 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 55

78 Proces-verbaal aangifte van 24 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. blz. 27-28

79 Proces-verbaal van aangifte van 1 juli 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 33-34

80 Proces-verbaal van aangifte van25 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 38-39

81 Proces-verbaal van aangifte van 27 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 43-44

82 Proces-verbaal sporenonderzoek van 26 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 58

83 Proces-verbaal sporenonderzoek van 25 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 73

84 Proces-verbaal van bevindingen van 16 juli 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 91-93

85 Proces-verbaal van bevindingen van 11 september 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 11

86 Proces-verbaal van bevindingen van 11 september 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 11

87 Proces-verbaal van bevindingen van 11 september 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 11

88 Proces-verbaal van bevindingen van 16 juli 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 94-95

89 Proces-verbaal van bevindingen van 11 september 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 13

90 Eigen waarneming van de rechtbank van camerabeelden ter zitting van 16 juli 2013

91 Proces-verbaal van bevindingen van 7 augustus 2013, Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013, blz. 111-113

92 Proces-verbaal van aangifte van 11 juli 2013, zaaksdossier Joure, blz. 11-12

93 Geschrift, bijlage weggenomen goederen bij voornoemde aangifte, zaaksdossier Joure, blz. 13

94 Proces-verbaal sporenonderzoek van 27 juni 2013, Zaaksdossier Joure, blz. 25

95 Proces-verbaal van bevindingen van 17 juli 2013, Zaaksdossier Joure, blz. 39

96 Proces-verbaal van bevindingen van 17 juli 2013, Zaaksdossier Joure, blz. 38-39

97 Proces-verbaal van bevindingen van 17 juli 2013, Zaaksdossier Joure, blz. 36-38

98 Proces-verbaal van bevindingen van 11 september 2013, Zaaksdossier Joure, blz. 6

99 Proces-verbaal van bevindingen van 6 augustus 2013, Zaaksdossier Joure, blz. 42-45

100 Proces-verbaal van bevindingen van 6 augustus 2013, Zaaksdossier Joure, blz. 49-52

101 Eigen waarneming van de rechtbank van camerabeelden ter zitting van 16 juli 2013

102 Proces-verbaal van aangifte van 25 juni 2013, zaaksdossier Meppel, blz. 14

103 Proces-verbaal aangifte van 25 juni 2013, zaaksdossier Meppel, blz. 14

104 Proces-verbaal van bevindingen van 2 augustus 2013, Zaaksdossier Meppel, blz. 39

105 Proces-verbaal aangifte van 25 juni 2013, zaaksdossier Meppel, blz. blz. 20

106 Proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, zaaksdossier Meppel, blz. 42

107 Proces-verbaal van bevindingen beelden pintransacties ABN-AMRO van 1 augustus 2013, blz. 47

108 Proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, zaaksdossier Meppel, blz. 43

109 Proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, zaaksdossier Meppel, blz. 44

110 Proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, zaaksdossier Meppel, blz. 44

111 Proces-verbaal van bevindingen van 12 augustus 2013, zaaksdossier Meppel, blz. 54, 56-57

112 Eigen waarneming van de rechtbank van camerabeelden ter zitting van 16 juli 2014

113 Proces-verbaal van aangifte van 20 juli 2013, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 13-14

114 Proces-verbaal sporenonderzoek van 21 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 43

115 Proces-verbaal van aangifte van 20 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 17

116 Proces-verbaal sporenonderzoek van 24 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 46

117 Proces-verbaal aangifte van 21 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 20-21

118 Proces-verbaal sporenonderzoek van 21 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 55

119 Proces-verbaal van bevindingen, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 87

120 Proces-verbaal van bevindingen Philips TV van 6 september 2013, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 81

121 Proces-verbaal sporenonderzoek van 21 juni 2013, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 58

122 Proces-verbaal van bevindingen van 16 juli 2013, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 64-66

123 Proces-verbaal van bevindingen van 16 juli 2013, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 67

124 Proces-verbaal van bevindingen van 11 september 2013, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 10

125 Proces-verbaal van bevindingen van 16 juli 2013, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 67-68

126 Proces-verbaal van bevindingen van 22 augustus 2013, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 78

127 Proces-verbaal van bevindingen Philips TV van 6 september 2013, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013, blz. 81-82

128 ZD Wolvega, proces-verbaal van bevindingen 2 juli 2013, blz. 16

129 Idem, blz 18

130 ZD Wolvega, proces-verbaal van bevindingen 12 augustus 2013, blz. 22 e.v.

131 Idem, blz. 27

132 Proces-verbaal ter terechtzitting 16 juli 2014

133 ZD Wolvega, proces-verbaal van bevindingen blz. 24

134 Proces-verbaal van aangifte van 20 juni 2013, Zaaksdossier Friesland 17-06-2013, blz. 16 en 17

135 Proces-verbaal Sporenonderzoek van 15 juli 2013, Zaaksdossier Friesland 17-06-2013, blz. 53-54

136 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming van de rechter-commissaris d.d. 23-7-13

137 Proces-verbaal vergelijkend werktuigsporenonderzoek, Zaaksdossier Friesland 17-06-2013, blz. 153 en 156

138 Proces-verbaal van aangifte van 18 juni 2013, Zaaksdossier Friesland 17-06-203, blz. 24 en 25

139 Proces-verbaal Sporenonderzoek van 16 juli 2013, Zaaksdossier Friesland 17-06-2013, blz. 70

140 Proces-verbaal vergelijkend werktuigsporenonderzoek, Zaaksdossier Friesland 17-06-2013, blz. 153 en 156

141 Proces-verbaal van aangifte van 20 juni 2013, Zaaksdossier Friesland 17-06-2013 blz. 45-46

142 Proces-verbaal van bevindingen van 18 augustus 2013, Zaaksdossier Friesland 17-06-2013, blz. 114

143 Proces-verbaal Sporenonderzoek van 15 juli 2013, Zaaksdossier Friesland 17-06-2013, blz. 84-85

144 Proces-verbaal van bevindingen, Zaaksdossier Friesland 17-06-2013 blz. 98-100

145 Proces-verbaal van 11 september 2013, Zaaksdossier Friesland 17-06-2013 blz. 10

146 Proces-verbaal van bevindingen van 14 augustus 2013, Zaaksdossier Friesland 17-06-2013 blz. 106-110

147 Eigen waarneming van de rechtbank ter terechtzitting van 16 juli 2014

148 Proces-verbaal van bevindingen van 9 september 2013, Zaaksdossier Friesland 17-06-2-13, blz. 128 en 131

149 Proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, zaakdossier Friesland 17-06-2013 blz.100

150 Proces-verbaal van bevindingen van 9 september 2013, Zaaksdossier Friesland 17-06-2-13, blz. 130

151 Geschrift, uitwerking tapgesprek 17 juni 2013, Zaaksdossier Friesland 17-06-2013, blz. 139

152 Proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, zaakdossier Friesland 17-06-2013 blz.100

153 Proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, zaakdossier Friesland 17-06-2013 blz.100-101

154 Proces-verbaal van aangifte 17 juli 2013, zaaksdossier Sappemeer 16-06-2013, blz.12

155 Proces-verbaal van bevindingen 18 juli 2013, zaaksdossier Sappemeer 16-06-2013, blz.19

156 Proces-verbaal van bevindingen 12 augustus 2013 zaaksdossier Sappemeer 16-06-2013, blz.25

157 Proces-verbaal van bevindingen 12 augustus 2013 van B.E. Boogert, zaaksdossier Sappemeer 16-06-2013, blz.25

158 Proces-verbaal ter terechtzitting 16 juli 2014

159 Proces-verbaal van bevindingen 12 augustus 2013, zaaksdossier Sappemeer 16-06-2013, blz.32

160 Proces-verbaal van bevindingen 12 augustus 2013, zaaksdossier Sappemeer 16-06-2013, blz. 33

161 Proces-verbaal ter terechtzitting 16 juli 2014

162 Proces-verbaal van bevindingen 12 augustus 2013 zaaksdossier Sappemeer 16-06-2013, blz.21

163 Proces-verbaal van bevindingen van 11 september 2013, zaaksdossier Sappemeer 16-06-2013, blz. 8

164 Geschrift, tapgesprekken, zaaksdossier Sappemeer 16-06-2013, blz. 46-52

165 Proces-verbaal van aangifte van 1 juli 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 15-16

166 Geschrift, bijlage weggenomen goederen behorend bij proces-verbaal van aangifte,

167 Proces-verbaal van verhoor aangeefster van 18 juli 2013, zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 21-22

168 Proces-verbaal van aangifte van 16 juni 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 24-25

169 Proces-verbaal sporenonderzoek van 4 juli 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 36

170 Proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 47-49

171 Proces0verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 50

172 Proces-verbaal van bevindingen van 12 juli 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 73-79

173 Proces-verbaal terechtzitting 15 juli 2014

174 Proces-verbaal van bevindingen van 5 juli 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 53-61 en proces-verbaal van bevindingen van 10 juli 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 63-71

175 Lijst van inbeslaggenomen goederen, behorend bij het proces-verbaal doorzoeking [adres medeverdachte 4] te Leeuwarden 23-07-2013, Beslagdossier [onderzoeksnaam], blz.35-36.

176 Proces-verbaal vergelijkend werktuigsporenonderzoek van 15 oktober 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 128 en 131

177 Proces-verbaal van aangifte van 11 juni 2013, zaaksdossier Hoenderloo, blz. 13-14

178 Proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, Zaaksdossier Hoenderloo, blz. 19

179 Proces-verbaal sporenonderzoek van 13 juni 2013, Zaaksdossier Hoenderloo, blz. 23

180 Proces-verbaal van bevindingen van 24 juni 2013, Zaaksdossier Hoenderloo, blz. 28-30

181 Proces-verbaal van bevindingen van 11 september 2013, Zaaksdossier Hoenderloo, blz. 7

182 Proces-verbaal van bevindingen van 24 juni 3013, Zaaksdossier Hoenderloo, blz. 30

183 Proces-verbaal van bevindingen van 24 juni 3013, Zaaksdossier Hoenderloo, blz. 30

184 Proces-verbaal van bevindingen van 24 juni 2013, Zaaksdossier Hoenderloo, blz. 33-40

185 Proces-verbaal van bevindingen van 26 juni 2013, Zaaksdossier Hoenderloo, blz. 43-49

186 Proces-verbaal van herkenning door opsporingsambtenaar van 7 juli 2013, met bijlagen, Zaaksdossier Hoenderloo, blz. 52

187 Eigen waarneming van de rechtbank van camerabeelden ter zitting van 16 juli 2013

188 Eigen waarneming van de rechtbank ter zitting van 15 juli 2014

189 Proces-verbaal van bevindingen van 11 september 2013, Zaaksdossier Hoenderloo, blz. 8

190 Proces-verbaal van bevindingen blz. 57-63

191 Proces-verbaal van bevindingen van 22 april 2014, Proces-verbaal Algemeen Dossier [onderzoeksnaam] 1/OPV, blz. 340, met bijlagen, geschriften, BlueViewregistraties, blz. 476-578

192 Geschrift, rapport van 28 januari 2014 van het Nederlands Forensisch Instituut, Data-analyse van een gegevenskopie van een navigatiesysteem naar aanleiding van diverse inbraken in Nederland

193 Proces-verbaal van bevindingen van 17 september 2013, Proces-Verbaal Algemeen Dossier [onderzoeksnaam] 1/OPV, blz. 252

194 Proces-verbaal van bevindingen van 17 september 2013, Proces-Verbaal Algemeen Dossier [onderzoeksnaam] 1/OPV, blz. 258

195 Proces-verbaal van aangifte 20-3-13, zaaksdossier Brabant 27-2-13, blz. 17 e.v.

196 Proces-verbaal van bevindingen 20-3-13, zaaksdossier Brabant 27-2-13, blz. 44.

197 Proces-verbaal van bevindingen 20-3-13, zaaksdossier Brabant 27-2-13, blz. 47 e.v.

198 Proces-verbaal van aangifte 20-3-13, zaaksdossier Brabant 27-2-13, blz. 22 e.v.

199 Proces-verbaal sporenonderzoek 1-3-13, zaaksdossier Brabant 27-2-13, blz. 55 e.v.

200 Proces-verbaal van bevindingen 20-3-13, zaaksdossier Brabant 27-2-13, blz. 118.

201 Proces-verbaal van bevindingen 18-4-13, zaaksdossier Brabant 27-2-13, blz. 63.

202 Proces-verbaal van aangifte 3-11-13, zaaksdossier Brabant 27-2-13, blz. 33 e.v.

203 Proces-verbaal van aangifte 27-2-13, zaaksdossier Brabant 27-2-13, blz. 28 e.v.

204 Proces-verbaal van bevindingen 18-4-13, zaaksdossier Brabant 27-2-13, blz. 87.

205 Proces-verbaal van bevindingen 18-4-13, zaaksdossier Brabant 27-2-13, blz. 9

206 Proces-verbaal van bevindingen 14-11-13, zaaksdossier Brabant 27-2-13, blz. 94 e.v.

207 Proces-verbaal van bevindingen 14-11-13, zaaksdossier Brabant 27-2-13, blz. 92 e.v.