Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:16348

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
04-12-2014
Datum publicatie
21-01-2015
Zaaknummer
C-09-477577 KG RK 14-2231
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Beslag. Verzoek om conservatoir beslag te mogen leggen op handelsvoorraad is na behandeling ter zitting afgewezen. Eerder was voorlopig verlof, namelijk totdat door de voorzieningenrechter definitief op het verzoek zou hebben beslist, verleend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel - Voorzieningenrechter

rekestnummer: KG/RK 2014-2231

Beschikking van 4 december 2014

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FOURTRADING B.V.,

statutair gevestigd te Papendrecht,

verzoekster,

advocaat: mr. drs. A.W. van der Linden,

t e g e n:

de vennootschap naar vreemd recht

WOOKY ENTERTAINMENT INC.,

statutair gevestigd te Montreal, Canada, mede gevestigd te Alblasserdam,

verweerster.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘Fourtrading’ en ‘Wooky’

1 De procedure

1.1.

Bij verzoekschrift van 19 november 2014 heeft Fourtrading aan de voorzieningenrechter verzocht haar verlof te verlenen voor het leggen van conservatoir derdenbeslag, ten laste van Wooky, op alle goederen, gelden en geldswaarden die de besloten vennootschap ALC Warehousing B.V. (hierna: ‘ALC’) en de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V. (hierna: ‘ABN’) ten gunste van Wooky onder zich hebben en/of zullen verkrijgen.

1.2.

Bij beschikking van 19 november 2014 heeft de voorzieningenrechter de vordering van Fourtrading op Wooky voorlopig begroot op € 1.500.000,= en is aan Fourtrading verlof verleend tot het ter verzekering van het verhaal van die vordering leggen van conservatoir derdenbeslag onder ABN. Voorts is aan Fourtrading voorlopig verlof – namelijk totdat de voorzieningenrechter definitief op het verzoek daartoe zal hebben beslist – verleend tot het leggen van het verzochte beslag op de handelsvoorraden die Wooky bij ALC heeft opgeslagen, met bepaling dat partijen worden opgeroepen voor een zitting op 4 december 2014 om op het verzoek tot het leggen van beslag op de handelsvoorraden te worden gehoord.

1.3.

Partijen zijn ter zitting van 4 december 2014 verschenen en de zaak is behandeld. Op dezelfde dag is, spoedshalve, een verkorte beschikking gewezen. Het onderstaande vormt daarvan de uitwerking.

2 De feiten

2.1.

Op 23 juni 2014 hebben partijen een “Pre-Agreement for the purchase of certain assets of Four Trading BV” gesloten (hierna: de overeenkomst). Kort samengevat zijn partijen in deze overeenkomst overeengekomen dat Wooky de activiteiten en voorraden van Fourtrading zal kopen en dat de koopsom, afhankelijk van de resultaten van een due diligence onderzoek, maximaal € 1.500.000,= zal bedragen. De koopsom zal (deels) worden voldaan door levering, uiterlijk op 1 januari 2015, van preferente aandelen in Wooky. Als voorschot op deze aandelenuitgifte betaalt Wooky in de periode van juni 2014 tot en met december 2014 € 15.000,= per maand aan Fourtrading. Vooruitlopend op deze betalingen heeft Fourtrading, tevens ingevolge de overeenkomst, al haar materiële en immateriële activa aan Wooky geleverd en heeft zij meegewerkt aan overdrachten van contracten naar Wooky.

2.2.

Wooky heeft de betalingen van € 15.000,= over de maanden juni, juli, augustus, september en oktober 2014 aan Foutrading voldaan.

2.3.

Op 22 november 2014 en 25 november 2014 heeft Fourtrading, uit hoofde van het bij beschikking van 19 november 2014 verleende verlof, conservatoir beslag gelegd onder de ABN en op de handelsvoorraden van Wooky.

3 De beoordeling

3.1.

Voor de weergave van de vordering en de onderbouwing daarvan door Fourtrading verwijst de voorzieningenrechter naar de in deze zaak gewezen beschikking van 19 november 2014.

3.2.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat thans uitsluitend (nog) aan de orde is de vraag of aan Fourtrading (definitief) verlof moet worden verleend om conservatoir beslag te mogen leggen op de bij ALC opgeslagen handelsvoorraden van Wooky. Op het verzoek om beslag te mogen leggen onder ABN is immers reeds definitief beslist. De voorzieningenrechter overweegt dat hij, ondanks een verzoek daartoe van Wooky, in deze beschikking geen oordeel zal geven over de rechtmatigheid van het beslag onder ABN. Die vraag dient in een kort geding strekkende tot opheffing van dat beslag te worden beantwoord. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat Wooky de vraag om over de rechtsgeldigheid van het beslag onder ABN desalniettemin -reeds nu een oordeel te geven, teneinde te voorkomen dat alsnog een kort geding aanhangig gemaakt moet worden, eerst ter zitting heeft opgeworpen, waardoor Fourtrading onvoldoende in de gelegenheid was daarop te reageren.

3.3.

Voor het leggen van conservatoir beslag is, in beginsel, slechts aanleiding indien summierlijk is gebleken dat Fourtrading een opeisbare vordering heeft op Wooky, waarbij Wooky in verzuim is haar verplichtingen na te komen. Voorts is conservatoir beslag uit hoofde van een toekomstige of nog niet opeisbare vordering in bijzondere omstandigheden toelaatbaar. Bij de beoordeling of daartoe aanleiding bestaat moet worden meegewogen hoe (on)zeker de toekomstige vordering is en hoe aannemelijk is dat (in dit geval) Wooky niet aan die toekomstige verbintenis zal voldoen.

3.4.

De maandelijkse betalingen van € 15.000,= zijn over de periode juni 2014 tot en met oktober 2014 door Wooky aan Fourtrading voldaan, zodat een conservatoir beslag voor dat deel van de gepretendeerde vordering niet gerechtvaardigd is. Ten aanzien van de maandtermijn over november 2014 geldt dat die niet is voldaan omdat de Nederlandse bankrekening van Wooky, van welke rekening alle betalingen tot heden zijn voldaan, is getroffen door het beslag, zodat Wooky – volgens haar onweersproken stelling – feitelijk in de onmogelijkheid verkeerde de betaling te verrichten. Ter zitting is overigens gebleken dat partijen zijn overeengekomen dat het beslag op de bankrekening tot een bedrag van € 20.000,= zal worden vrijgegeven, zodat Wooky de maandtermijn over november 2014 alsnog kan voldoen. Ten aanzien van de maandtermijn voor de maand december 2014 geldt dat gesteld noch gebleken is dat deze reeds opeisbaar is, terwijl bovendien ook daarvoor geldt dat Wooky feitelijk in de onmogelijkheid verkeert deze betaling vanaf haar Nederlandse bankrekening te voldoen. Onder deze omstandigheden is een beslag op de handelsvoorraden ter verzekering van verhaal voor de maandtermijnen van november 2014 en december 2014 niet te rechtvaardigen. De omstandigheid dat de maandbetalingen telkens – volgens de stelling van Fourtrading – laat zijn verricht en slechts na aandringen om te betalen, kunnen het voorgaande niet anders maken, nu niet gebleken is dat Wooky thans door aan haar toe te schrijven omstandigheden niet aan haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de maandtermijen voldoet.

3.5.

Ten aanzien van de levering van preferente aandelen geldt dat Wooky onweersproken heeft gesteld dat zij de aandelen uiterlijk op 1 januari 2015 moet leveren. Deze vordering van Fourtrading op Wooky is derhalve thans nog niet opeisbaar, zodat voor conservatoir beslag op de handelsvoorraad in verband met die vordering in beginsel geen aanleiding bestaat. De omstandigheid dat met voldoende zekerheid vaststaat dat Fourtrading ten aanzien van de levering van de preferente aandelen vanaf 1 januari 2015 een opeisbare vordering heeft, maakt vorenstaande niet anders. Fourtrading is er niet in geslaagd aannemelijk te maken – hetgeen wel op haar weg had gelegen – dat Wooky haar verplichtingen ter zake niet na zal komen. De enkele stelling van Fourtrading dat uit gesprekken is gebleken dat Woody liquiditeitsproblemen heeft en de in dit verband overgelegde e-mail van Wooky aan Fourtrading inhoudende dat “the credit line is still there and not yet cut! thanks god!” is daartoe ontoereikend, gezien de uitdrukkelijke verklaring van Wooky dat zij de overeenkomst zal nakomen en de omstandigheid dat Wooky tot heden ook is nagekomen. Bovendien ziet de vordering op het leveren van aandelen, zodat niet valt in te zien waarom een conservatoir beslag op een handelsvoorraad het verhaal van die vordering zeker kan stellen.

3.6.

Fourtrading heeft zich ter zitting nog op het standpunt gesteld dat de overeenkomst niet bindend is, omdat er nog meerdere condities zijn die moeten worden vervuld. Het conservatoir beslag is volgens Fourtrading ook nodig voor het geval de overeenkomst partijen niet bindt, aangezien Fourtrading wel reeds is overgegaan tot levering van haar activa. Dit betoog kan Fourtrading evenwel niet baten. Binnen het beperkte kader van onderhavige procedure kan niet in volle omvang worden getoetst in hoeverre de overeenkomst partijen bindt. Partijen hebben echter over en weer gehandeld op grond van de overeenkomst en daar tot op heden uitvoering aan gegeven. Zoals door Wooky terecht is gesteld waren daarbij de afspraken dat levering door Fourtrading van de activa plaats zou vinden voordat betaling door Wooky zou geschieden. Bij het aangaan van de overeenkomst heeft Fourtrading geen vervangende zekerheid afgedwongen en dat kan thans, terwijl voorshands niet aannemelijk is geworden dat Wooky haar verplichtingen niet na zal komen, niet alsnog door middel van het leggen van conservatoir beslag gerealiseerd worden.

3.7.

Slotsom van het vorenstaande is dat het verzoek om beslag te mogen leggen op de handelsvoorraden dient te worden afgewezen.

3.8.

Fourtrading zal, als de in het ongelijk gestelde partij en gezien het – onweersproken gebleven – verzoek daartoe van Wooky, worden veroordeeld in de proceskosten.

4 De beslissing:

De voorzieningenrechter:

- wijst af het verzoek tot het leggen van het verzochte beslag op de handelsvoorraden die Wooky bij ALC heeft opgeslagen;

- veroordeelt Fourtrading in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Wooky begroot op € 816,= aan salaris advocaat.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 4 december 2014.