Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:15623

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
15-12-2014
Datum publicatie
23-01-2015
Zaaknummer
09/997103-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

opzettelijk een geschrift als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, afleveren, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd;

een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) MAANDEN

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/997103-13

Datum uitspraak: 15 december 2014

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officieren van justitie tegen de verdachte:

[document nummer 1],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1970,

adres: [adres],

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 13, 21, 25 november en 1 december 2014.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officieren van justitie mrs. L.L.H. Roebroek en H.C. Vermaseren, en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. M.K. Bhadai, advocaat te Den Haag, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is – kort samengevat – het volgende ten laste gelegd:

in onderzoek [naam onderzoek]:

1:

primair:

dat hij in de periode van 28 juni 2010 tot en met 4 juni 2012 tezamen en in vereniging CIZ en zorgkantoren heeft opgelicht;

subsidiair:

dat hij in de periode van 28 juni 2010 tot en met 1 juni 2011 tezamen en in vereniging digitale cliëntdossiers heeft vervalst;

meer subsidiair:

dat hij in de periode van 31 augustus 2010 tot en met 18 februari 2013 tezamen en in vereniging € 155.128,39 heeft witgewassen;

in onderzoek Concibo

2.

dat hij in de periode van 20 mei 2010 tot en met 25 juni 2010 valse facturen aan medeverdachte[medeverdachte 7] heeft verstrekt;

subsidiair:

dat hij in de periode van 20 mei 2010 tot en met 25 juni 2010 facturen heeft vervalst.

De volledige tenlastelegging is als bijlage bij dit vonnis gevoegd.

3 Bewijsoverwegingen

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat de onder 1. primair en 2. primair ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft ten aanzien van de feiten 1 en 2 vrijspraak bepleit. Kort samengevat heeft de verdediging in dit verband het volgende aangevoerd.

Verdachte heeft op geen enkele wijze bemoeienis gehad met de aanvragen voor de indicatiestellingen noch heeft hij zorgovereenkomsten of verantwoordingsformulieren opgesteld. Hij heeft geen bankrekeningen ten name van andere personen geopend, beheerd of geld daarvan opgenomen (feit 1).

Een ander dan verdachte heeft de facturen van [bedrijfsnaam 2]. aan[medeverdachte 7] afgeleverd. Op zijn kantooradres van [bedrijfsnaam medeverdachte 8]. hadden ook [betrokkene 10] en [betrokkene 13] toegang tot het mailadres van [bedrijfsnaam 3], zodat niet kan worden uitgesloten dat één van beiden de valse stukken aan[medeverdachte 7] heeft gegeven (feit 2).

Bij de beoordeling van de tenlastelegging zal de rechtbank nader ingaan op de specifieke nadere onderbouwing van de verweren.

3.3

De beoordeling van de tenlastelegging

Onderzoek [naam onderzoek]1

Algemeen

In het onderzoek [naam onderzoek] is jegens verschillende personen de verdenking ontstaan dat zij betrokken zijn geweest bij fraude met Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s).

Het PGB is een voorziening uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) waarmee een verzekerde die vanwege ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, deze zelf kan inkopen bij (bijvoorbeeld) een zorgbureau. Om een PGB te krijgen is een indicatie nodig. Deze indicatie moet worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling (CIZ).

Binnen het CIZ worden indicatieaanvragen beoordeeld door screeners, die controleren of de aanvraag volledig is voor wat betreft de medische inhoud. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door de indicatiesteller die uiteindelijk de beslissing neemt of een zorgvrager in aanmerking komt voor een PGB. De screeners en indicatiestellers hebben altijd een medische achtergrond.2 Zij moeten beslissingen kunnen nemen omtrent de benodigde medische hulp.3

Indien de indicatieaanvraag is goedgekeurd, geeft het CIZ een indicatiebesluit af waarin op basis van de toegekende indicatie de zorgbehoefte wordt vermeld, te weten het aantal toegekende uren, de klasse en het type zorg. De zorgaanvrager kan op basis van een dergelijk indicatiebesluit een PGB aanvragen bij een zorgkantoor. Het zorgkantoor gaat vervolgens over tot uitbetaling van het toegekende PGB, in beginsel op een daarvoor speciaal bestemde bankrekening op naam van de zorgvrager.

De zorgaanvrager, inmiddels budgethouder, sluit een zorgovereenkomst af met personen of bedrijven die vervolgens zorg leveren en die worden betaald uit het PGB. Het zorgkantoor is bevoegd te controleren of het PGB aan zorg is besteed en om in dit verband de onderliggende overeenkomsten en declaraties op te vragen bij de budgethouder.

Verdenking

In het onderzoek [naam onderzoek] is de verdenking gerezen dat valselijk, en op onjuiste gronden voor twaalf personen een indicatie bij het CIZ is aangevraagd. Met de verkregen indicatiebesluiten zouden in een aantal gevallen ten onrechte PGB’s zijn aangevraagd, en door de zorgkantoren uitgekeerd. De besteding van de PGB’s zou vervolgens zijn verantwoord met daartoe valselijk opgemaakte facturen, zorg-overeenkomsten en (verantwoordings- c.q. declaratie-)formulieren. De verdenking richt zich in dit verband tegen de volgende personen: [medeverdachte 3] (hierna: [medeverdachte 3]), [medeverdachte 7] (hierna:[medeverdachte 7]),[verdachte] (hierna: [verdachte]), [medeverdachte 5] (hierna: [medeverdachte 5]), [medeverdachte 4] (hierna: [medeverdachte 4]), [medeverdachte 12] (hierna: [medeverdachte 12]) en [medeverdachte 10] (hierna: [medeverdachte 10]).

[verdachte] wordt er (onder feit 1) in het bijzonder van verdacht dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan (zakelijk weergegeven:) primair het medeplegen van oplichting van het CIZ en verschillende zorgkantoren, subsidiair valsheid in geschrift en meer subsidiair witwassen.

Verdachten

[medeverdachte 3] was (voor zover hier relevant) in 2010 en 2011 in dienst van het CIZ en aldaar werkzaam als administratief medewerker en super user binnen de back office afdeling.4

[medeverdachte 7] is een bekende van [medeverdachte 3]; zij kennen elkaar van het CIZ.[medeverdachte 7] was daar tot 2010 werkzaam als districtscoördinator ICT en werkplekbeheerder.5

[verdachte] drijft meerdere ondernemingen, waaronder [bedrijfsnaam medeverdachte 8]. Deze vennootschap heeft zich (vanaf eind 2008) bezig gehouden met zorgbemiddeling. [verdachte] is een vriend van[medeverdachte 7] en zij hadden contact via e-mail.6

De onderhavige PGB-dossiers

Uit informatie van het CIZ is gebleken dat [medeverdachte 3] op 14 februari 2011 en op 1, 28 en 29 juni 2011 indicatieaanvragen in het GINO systeem heeft ingevoerd ten behoeve van [betrokkene 8],[betrokkene 9], [betrokkene 10], [betrokkene 11], [betrokkene 12] en [betrokkene 13]. Bij de aanvragen van[betrokkene 9] en [betrokkene 13] was aangegeven dat zij zorg vragen omdat zij lijden aan (onder meer) “vergevorderde” c.q. “zeer progressieve MS.” Bij [betrokkene 8], [betrokkene 10] en [betrokkene 12] is in dit verband vermeld dat zij lijden aan (onder meer) een “incomplete dwarslaesie.”7Bij de aanvraag van [betrokkene 11] is vermeld dat hij (onder meer) aan polio zou lijden. Bij ‘gevraagde functies’ steeds meerdere van de volgende functies vermeld: “PV”, “VP” en “BG-IND” (de rechtbank begrijpt: Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding Individueel). In alle dossiers is [verdachte] als contactpersoon en/of ‘cliëntondersteuner’ vermeld, steeds (zij het met uitzondering van [betrokkene 12]) inclusief zijn NAW-gegevens.8

Het CIZ heeft in alle voormelde dossiers een indicatiebesluit afgegeven, waarbij is beslist dat de aanvragers in aanmerking komen voor de aangevraagde AWBZ-zorg.9

Op grond van dat besluit zijn vervolgens aan [betrokkene 10], [betrokkene 11] en [betrokkene 12] PGB’s uitbetaald door Zorgkantoor CZ B.V.10

In de dossiers die de zorgkantoren van de onderhavige budgethouders hebben bijgehouden, zijn verschillende documenten teruggevonden die betrekking hebben op te verlenen of verleende zorg conform het door het CIZ geïndiceerde aantal uren zorg. Zo bevat het dossier ten aanzien van [betrokkene 10] en [betrokkene 11] verantwoordingsformulieren, waarin is vermeld dat aan hen zorg is verleend door “[bedrijfsnaam 4]” en/of “[bedrijfsnaam 1].”11 Ook bevat het dossier een zorgovereenkomst tussen [bedrijfsnaam 1] en [betrokkene 11]12 en aan hem gerichte facturen voor “gewerkte uren.”13 Ten slotte zit in het dossier een ondertekende “overeenkomst PGB” met betrekking tot [betrokkene 12], waarin [verdachte] als contactpersoon is vermeld.14

Onregelmatigheden

Ten aanzien van alle zorgaanvragers staat vast dat zij ten tijde van de op hen betrekking hebbende indicatieaanvragen niet leden aan het ziektebeeld zoals dat in die aanvragen was vermeld en dat zij de daarvoor aangevraagde zorg derhalve niet (geheel) nodig hadden.15 Voorts staat vast dat verschillende budgethouders in het geheel geen zorg hebben gehad.16 Volgens de berekeningen van Zorgkantoor CZ B.V. heeft zij ten gevolge van het voorgaande bedragen van in totaal € 155.128,39 ten onrechte aan de budgethouders betaald.17

Betrokkenheid verdachten

[medeverdachte 3]

[medeverdachte 3] heeft verklaard dat zijn werkzaamheden bij het CIZ bestonden uit het sorteren en inscannen van post en het controleren of indicatieaanvragen volledig waren ingevuld. Hij keek daarbij niet naar de medische stukken; dat deden de screeners. Volgens [medeverdachte 3] is sprake van een fraudegevoelig systeem en kon hij als back office medewerker zelf een aanvraag afhandelen en een indicatie afgeven.18 Op een gegeven moment is [medeverdachte 3] door[medeverdachte 7] benaderd.[medeverdachte 7] gaf aan dat hij een paar zorginstellingen kende en zei dat als [medeverdachte 3] een indicatie kon regelen, hij daarmee wat centen kon verdienen. Het ging om een eenmalig bedrag van € 6.000,--. [medeverdachte 3] heeft vervolgens samen met[medeverdachte 7] bedacht hoe dit het beste gedaan kon worden. [medeverdachte 3] is vervolgens bij[medeverdachte 7] thuis geweest, heeft op diens laptop op afstand ingelogd in het GINO-systeem en toen samen met[medeverdachte 7] indicaties gemaakt. [medeverdachte 3] voerde de gegevens in aan de hand van de informatie die[medeverdachte 7] hem aanleverde en gebruikte daarbij de namen van indicatiestellers van het CIZ. [medeverdachte 3] beschikte niet over onderliggende (medische) stukken. Hij heeft bij de door hem aangemaakte indicaties gegevens uit andere dossiers van bestaande cliënten gekopieerd.19 [medeverdachte 3] voerde “hoge indicaties” in, dat werd hem door[medeverdachte 7] gezegd.20 [medeverdachte 3] was tijdens zijn werk dossiers tegen gekomen waarbij personen een hoge indicatie hadden. Nadat hij twee of drie van deze dossiers had verzameld, kopieerde hij het ziektebeeld uit deze dossiers en plakte hij deze in de indicatieaanvragen.21 Na het invoeren van de indicaties werden deze door GINO automatisch naar het zorgkantoor doorgestuurd.22 [medeverdachte 3] heeft verklaard dat[medeverdachte 7] hem in één keer € 6.000,-- betaalde nadat de cliënten van wie hij de dossiers had opgemaakt, de betalingen hadden ontvangen.23[medeverdachte 7] heeft [medeverdachte 3] een keer op zijn laptop een overzicht laten zien, waarop te zien was wat er aan PGB-gelden binnen was gekomen, wat de kosten daarvan waren en tussen wie het restant zou worden verdeeld.[medeverdachte 7] zei dat er geld van het PGB moest worden afgedragen aan de zogenaamde cliënten die het PGB kregen en aan de zorgbureaus die deze cliënten zogenaamd zorg zouden verlenen. Ook stonden op dat overzicht de inkomsten voor[medeverdachte 7] en [medeverdachte 3]. Dat was een bedrag van € 7.000,-- per dossier per jaar. Dit bedrag zou tussen hen beiden verdeeld worden.24

Chakawri heeft bekend dat hij [medeverdachte 3] een keer € 6.000,-- heeft gegeven om een indicatie te stellen. Hij had hem het geld gegeven bij het kantoor van het CIZ. Volgens[medeverdachte 7] “is het frauderen geweest.”25

Zorgaanvragers/budgethouders

[betrokkene 13] heeft verklaard dat [verdachte] op een dag zei dat hij van een van zijn connecties had gehoord dat deze ervoor kon zorgen dat bij het CIZ een hoge indicatie geregeld kon worden. Dit kon voor iedereen geregeld worden. Volgens de connectie zouden alle dossiers die werden aangedragen zeker doorgaan. Toen [betrokkene 13] dat van [verdachte] hoorde, leek het hem aantrekkelijk om wat extra’s te verdienen. [betrokkene 13] vroeg toen aan [verdachte] of het ook voor hem geregeld kon worden. Vervolgens heeft [betrokkene 13] zijn gegevens op een indicatieaanvraagformulier vermeld, en dat aan [verdachte] gegeven. [verdachte] gaf als voorbeeld dat als er een bedrag binnen zou komen, daarvan de helft voor [betrokkene 13] zou zijn. De andere helft zou [betrokkene 13] moeten afstaan aan de contactpersoon van het CIZ.26

[betrokkene 11] heeft verklaard dat hij de naam [verdachte] kent, hij had het adres van [verdachte] gezien op een aanvraagformulier of begeleidende brief in verband met zijn PGB. [verdachte] zou de aanvraag regelen.27 Het PGB dat hij binnenkreeg droeg hij vanaf oktober 2011 af aan [verdachte]. De correspondentie over het PGB verliep via [bedrijfsnaam medeverdachte 8].28 In november of december 2011 heeft [betrokkene 11] gezegd dat hij zijn bankpas terug wilde hebben, die kreeg hij toen terug via [verdachte].29

[betrokkene 8] heeft verklaard dat [verdachte] zijn makelaar was, maar ook met andere dingen bezig was, en dat het kan dat hij zijn zorgpas een keer bij [verdachte] heeft achtergelaten.30

[betrokkene 12] heeft verklaard dat hij zijn woning in verband met een vertrek naar het buitenland had onderverhuurd via bemiddeling door [verdachte]. Hij beheerde ook de post van [betrokkene 12]. Toen deze weer terug was uit het buitenland, liet [verdachte] hem een brief van het zorgkantoor zien waarin stond dat [betrokkene 12] € 19.397 moest terugbetalen. [verdachte] zei dat dit “moeilijke zaken” waren,31 en dat het te maken had met iemand die geld had ontvangen die ziek zou zijn, het geld zou voor deze persoon bestemd zijn.32 Volgens [verdachte] had iemand de gegevens van [betrokkene 12] gebruikt en hadden “die jongens” zijn bankrekening gebruikt en geld opgenomen. [verdachte] zei dat waarschijnlijk iemand had gefraudeerd met [betrokkene 12]’s naam, dat hij alles in orde zou maken en liet [betrokkene 12] een brief zien die hij had opgesteld, deze moest [betrokkene 12] ondertekenen.33 [betrokkene 12] heeft verder verklaard dat hij, toen hij zijn huis had laten verhuren door [verdachte], hem zijn ID-kaart had gegeven.34 [verdachte] had toen een kopie gemaakt. [verdachte] zei dat de jongens met de gegevens van [betrokkene 12] een rekening hadden geopend. [betrokkene 12] was boos op [verdachte] dat hij zijn gegevens aan anderen had gegeven en is toen naar het juridisch loket gegaan.35

[verdachte]

[verdachte] heeft zich ten aanzien van vragen over de zorgdossiers waarin zijn naam was vermeld, grotendeels beroepen op zijn zwijgrecht.

Conclusie

Ten aanzien van feit 1

In het licht van al hetgeen hierboven is overwogen stelt de rechtbank het volgende vast.

[medeverdachte 3] heeft in de periode vanaf 14 februari 2011 tot en met 29 juni 2011 in het systeem van het CIZ (voor zover in deze zaak relevant) zes cliëntendossiers aangemaakt en daarin aanvragen opgenomen, teneinde indicatiebesluiten te verkrijgen waarmee op naam van deze cliënten een PGB kon worden aangevraagd. Daartoe heeft [medeverdachte 3] valselijk ziektebiografieën, ziektebeelden, en de daaruit voortvloeiende zorgbehoefte uit bestaande dossiers gekopieerd en deze in de onderhavige dossiers geplakt. Dit heeft ertoe geleid dat het CIZ indicatiebesluiten heeft afgegeven aan deze zes personen waarin wordt uitgegaan van niet daadwerkelijk bestaande gezondheidsklachten.

[medeverdachte 3] heeft dit gedaan in opdracht van en in samenwerking met[medeverdachte 7], die hem hiertoe de (NAW-)gegevens van de cliënten aanleverde. Steeds ging het om relaties van [verdachte]. Vervolgens werden met behulp van de afgegeven indicatiebesluiten bij zorgkantoren C.Z. Zorgkantoor B.V. PGB’s aangevraagd. Dit heeft in drie gevallen geleid tot uitbetaling van PGB’s. De zorgkantoren hebben berekend dat zij in dit verband in totaal

€ 155.128,39 ten onrechte hebben uitgekeerd. De op onterechte gronden verstrekte PGB-gelden werden verantwoord met valse zorg- c.q. PGB-overeenkomsten, facturen en verantwoordingsformulieren In de dossiers van drie budgethouders zijn bovendien verantwoordingsformulieren en/of facturen aangetroffen van een zorgbureau dat in het geheel geen activiteiten ontplooide ([bedrijfsnaam 1]).

Uit de omstandigheid dat [verdachte] bij de indicatieaanvragen steeds als contactpersoon en/of ‘cliëntondersteuner’ is vermeld, en overigens ook in een PGB overeenkomst met betrekking tot [betrokkene 12], in samenhang met hetgeen [betrokkene 13], [betrokkene 11], [betrokkene 8] en [betrokkene 12] over de betrokkenheid van [verdachte] hebben verklaard, stelt de rechtbank vast dat het [verdachte] is geweest die de gegevens van de zes zorgaanvragers bij[medeverdachte 7] heeft aangeleverd en hun zorgdossiers heeft ‘beheerd.’ Dat een ander, in plaats van [verdachte], bij dit alles betrokken zou zijn geweest is geenszins aannemelijk geworden.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank – op na te melden wijze – wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van oplichting van het CIZ en de betrokken zorgkantoren, zoals onder feit 1 primair ten laste gelegd.

Onderzoek Concibo36

Over het eerste kwartaal van 2010 heeft[medeverdachte 7] een aangifte omzetbelasting ingediend met een terug te ontvangen bedrag van € 6.950. Naar aanleiding van deze aangifte heeft de Belastingdienst facturen opgevraagd. Daarop heeft[medeverdachte 7] afschriften van zes facturen en zes kwitanties aan de Belastingdienst overgelegd. Bij brief van 25 juni 2010 heeft[medeverdachte 7] deze stukken aan de Belastingdienst Haaglanden gezonden. Op 29 juni 2010 zijn deze stukken door de Belastingdienst ontvangen.37

Deze facturen staan op naam van [bedrijfsnaam 2]., gevestigd aan de [kantoor adres bedrijfsnaam 2] en zijn gericht aan [bedrijfsnaam medeverdachte 7], de heer[medeverdachte 7]. De facturen zijn gedateerd in januari, februari en maart 2010 en betreffen advies en consultancy. Het BTW-nummer is[document nummer 1].[medeverdachte 7]

[medeverdachte 7] heeft verklaard dat de Belastingdienst facturen en betaalbewijzen had gevraagd, maar dat hij die niet had. Een kennis van hem had de beschikking over facturen van [bedrijfsnaam 2]. die[medeverdachte 7] kon overleggen aan de Belastingdienst. Die kennis heeft één factuur over de mail38 gestuurd en de andere facturen persoonlijk aan hem gegeven. De kwitanties kreeg hij ook van die kennis. De facturen en de kwitanties zijn vals. Deze facturen en kwitanties heeft[medeverdachte 7] aan de Belastingdienst overgelegd.39 De kennis van wie[medeverdachte 7] de facturen en kwitanties kreeg is Iswar Gangpad (de rechtbank begrijpt: [document nummer 1], verdachte).40

Uit onderzoek van de Belastingdienst is naar voren gekomen dat [bedrijfsnaam 2]. bij de Belastingdienst bekend is op het adres [kantoor adres bedrijfsnaam 2]. Het betreft een rechtspersoon die vrijgestelde prestaties in de zin van de Wet op de omzetbelasting verricht. Het BTW-nummer zoals vermeld op de facturen komt niet overeen met het omzetbelastingnummer van [bedrijfsnaam 2]., maar is een samentrekking van het Burgerservicenummer van G.R. [betrokkene 18] met daaraan toegevoegd B01. Enig aandeelhouder en bestuurder van de rechtspersoon is G.R. [betrokkene 18], [adres bedrijfsnaam betrokkene 18]. De rechtspersoon is niet actief geweest in 2010, binnen het bedrijf hebben geen activiteiten plaatsgevonden.41

G.R. [betrokkene 18] heeft verklaard dat [bedrijfsnaam 2]. op zijn naam heeft gestaan. Hij heeft zijn paspoort afgegeven aan een man genaamd[betrokkene 55]. Hij kreeg later post op naam van Van Schaik. Hij heeft met deze rechtspersoon geen enkele activiteit ontplooid. De in de tenlastelegging vermelde facturen en kwitanties heeft hij nog nooit gezien en hij heeft deze niet opgemaakt. De vermelde werkzaamheden zijn niet uitgevoerd. De handtekening op de kwitanties zijn niet van hem.42

De rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of wettig en overtuigend bewijs voorhanden is dat het verdachte is geweest die de valse facturen en kwitanties aan[medeverdachte 7] heeft gegeven, dan wel dat het een ander is geweest die dat heeft gedaan.

De rechtbank stelt vast dat één van de facturen aan[medeverdachte 7] is gezonden via het mailadres [email adres bedrijfsnaam 3] van de onderneming van [verdachte]. Deze factuur en de overige vijf facturen komen inhoudelijk en qua lay-out met elkaar overeen. Daaruit leidt de rechtbank af dat[medeverdachte 7] alle facturen en kwitanties van één en dezelfde persoon heeft gekregen.[medeverdachte 7] heeft verklaard dat hij al deze facturen heeft ontvangen van [verdachte]. Deze verklaring van[medeverdachte 7] komt de rechtbank niet op voorhand onaannemelijk of onbetrouwbaar voor.

De raadsman heeft ter onderbouwing van zijn standpunt aangevoerd dat [betrokkene 18] bij de rechter-commissaris heeft verklaard dat hij contact had met een zekere[betrokkene 55] die [bedrijfsnaam 2]. op zijn naam had gezet, dat [betrokkene 10] ook wel[betrokkene 55] wordt genoemd en dat [betrokkene 10] op het kantoor van [verdachte] werkte. Voorts heeft hij aangevoerd dat deze persoon op beelden van [betrokkene 18] staat en zijn uiterlijk niet overeenkomt met dat van zijn cliënt.

De rechtbank overweegt ten aanzien van dit standpunt het volgende.

Ten eerste geldt dat, ook al zou ervan worden uitgegaan dat [betrokkene 18] met iemand anders dan [verdachte] contact hebben gehad over het op zijn naam zetten van een [bedrijfsnaam 2]., dit niet strijdig is met de verklaring van[medeverdachte 7] dat hij de facturen en kwitanties van [verdachte] heeft ontvangen. Daar komt nog bij dat [verdachte] heeft verklaard dat hij in 2010 geen personeel op zijn kantoor had en dat [betrokkene 10] bij de rechter-commissaris heeft verklaard dat hij[medeverdachte 7] niet kent. Daarom ziet de rechtbank in de verklaring van[medeverdachte 7] – in samenhang met de mail van het bedrijf van [verdachte] – niet alleen het wettig, maar ook het overtuigend bewijs dat het [verdachte] is geweest die de valse facturen en kwitanties opzettelijk aan[medeverdachte 7] heeft afgeleverd.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen – zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- en taalfouten, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad – dat verdachte:

1.

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 28 juni 2010 tot en met 4 juni 2012,

te 's-Gravenhage en/of Rijswijk en/of Tilburg en/of Driebergen-Rijsenburg

en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

--het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

heeft bewogen tot de afgifte van een of meer indicatiebesluit(en) in het

kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op naam van/ten behoeve

van

[betrokkene 8] en/of[betrokkene 9] en/of [betrokkene 10] en/of [betrokkene 11]

en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13]

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

in het bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in gebruik zijnde

administratieve systeem en/of bedrijfsprocessensysteem,

het zogenaamde GINO-systeem,

-al dan niet met gebruikmaking van (een) inlogna(a)m(en) en/of (een)

wachtwoord(en) van (een) medewerk(st)er(s) van Centrum Indicatiestelling

Zorg (CIZ) en/of door het aannemen van de rol van screener en/of

indicatiesteller en/of door het zichzelf in dat GINO-systeem en/of in

nagenoemde dossier(s) (buiten diens bevoegdheid) te benoemen tot

indicatiesteller-

(een) (cliënt)dossier(s) aangemaakt ten name van [betrokkene 8] en/of[betrokkene 9] en/of

[betrokkene 10] en/of [betrokkene 11] en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13]

en/of

ten aanzien van die vorengenoemde cliënten/perso(o)n(en) (onder meer)

-in strijd met de waarheid-

(een) ziektebeeld(en) en/of (een) ziektebiografie(ën) in dat systeem en/of

dat/die dossier(s) ingebracht en/of vermeld,

te weten

ten aanzien van [betrokkene 8] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Een incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch hersenletsel op

4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon incompleet verwijderd

uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in 2007 nogmaals tumor

deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische bronchitis en

schildklierproblemen en Diabetes"

en/of

ten aanzien van[betrokkene 9] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang,

kleden, medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 10] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"dhr is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 11] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug

DM type 1 en vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 12] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 12 jarige leeftijd. Daarnaast is in 2001 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 13] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

(telkens) in dat systeem en/of dat/die dossier(s) ten aanzien van

bovengenoemde perso(o)n(en) ingebracht en/of vermeld en/of opgenomen

als/bij "Gevraagde functies"

PV (Persoonlijke verzorging) en/of VP (Verpleging) en/of BG-INF (Begeleiding

individueel)

en/of

(een) (andere) bewerking(en) (toevoegingen en/of wijzigingen) in dat/die

dossier(s) van bovengenoemde perso(o)n(en) ten behoeve van de

indicatieprocedure en/of totstandkoming van het indicatiebesluit ingebracht

en/of vermeld en/of opgenomen,

waardoor (telkens) het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

werd bewogen tot de afgifte van bovenbedoeld(e) indicatiebesluit(en) en/of

goed(eren),

en/of

(vervolgens)

(na afgifte van het/de -ten onrechte afgegeven- indicatiebesluit(en))

--het Zorgkantoor Haaglanden en/of CZ Zorgkantoor B.V. en/of CZ Zorgkantoren

en/of Zorgkantoor DSW B.V. en/of Zorgkantoor Nieuwe Waterweg-Noord / Delft

Westland Oostland, in elk geval één of meer zorgkanto(o)r(en),

heeft bewogen tot de afgifte van (totaal) euro 155.128,39in elk geval een

of meer (maandelijkse) geldbedrag(en), te weten een of meer geldbedrag(en)

te weten een of meer geldbedrag(en) in het kader van de Algemene Wet

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en/of de Persoonsgebonden Budget (PGB) op

naam van/ten behoeve van

[betrokkene 10] en/of [betrokkene 11] en/of [betrokkene 12], in elk geval een of

meer geldbedrag(en), en/of

van (een) (gewijzigde) toekenningsbeschikking(en),

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

met betrekking tot een of meer van vorengenoemde perso(o)n(en) en/of

budgethouder(s)

(telkens) een "Overeenkomst Zorglevering" en/of een "Overeenkomst PGB"

gesloten en/of opgemaakt en/of gezonden en/of doen toekomen aan genoemd(e)

zorgkanto(o)r(en)

en/of

aan genoemd(e) zorgkanto(o)r(en) op naam van een of meer van vorengenoemde

perso(o)n(en) en/of budgethouder(s) (een) zogenaamd(e)

"verantwoordingsformulier(en) PGB" en/of "declaratieformulier(en) PGB"

gezonden en/of doen toekomen waarop (onder meer) was vermeld en/of opgenomen

en/of aangekruist (met betrekking tot de periode waarop dat/die

formulier(en) van toepassing was/waren) het bedrag dat die perso(o)n(en)

en/of budgethouder(s) in totaal aan zijn/haar hun zorgverlener(s) betaald

heeft/hebben en/of de na(a)m(en) van de zorgverlener(s) en/of de soort

hulpverlening

en/of

(een) bankrekening(en) geopend en/of doen en/of laten openen op naam van

[betrokkene 10] en/of [betrokkene 11]

en/of [betrokkene 12],

waardoor (telkens) het Zorgkantoor Haaglanden en/of CZ Zorgkantoor B.V.

en/of CZ Zorgkantoren en/of Zorgkantoor DSW B.V. en/of Zorgkantoor Nieuwe

Waterweg-Noord / Delft Westland Oostland, in elk geval één of meer

zorgkanto(o)r(en),

werd(en) bewogen tot de afgifte van bovenbedoeld(e) geldbedrag(en) en/of

toekenningsbeschikking(en) en/of goed(eren);

2.

hij

op één of meer tijdstippen,

in of omstreeks de periode van 20 mei 2010 tot en met 25 juni 2010,

te Den Haag, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met ander, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk heeft afgeleverd aan[medeverdachte 7] en/of aan één of meer

anderen, en/of voorhanden heeft gehad

(een) vals(e) of vervalst(e)

1.factu(u)r(en) ten name van [bedrijfsnaam 2].

(D-012, 1 t/m 6) en/of

2.(kopie(ën) van) kwitantie(s) ten name van [bedrijfsnaam 2].

(D-002, 8 t/m 9)

(elk) zijnde (een) geschrift(en) die/dat bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen,

als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst,

bestaande die valshe(i)d(en) en/of vervalsing(en) in/van één of meer van

voormelde geschriften (telkens) hierin

- zakelijk weergegeven –

dat die factu(u)r(en) en/of kwitantie(s) niet waren opgemaakt door en/of niet

afkomstig was/waren van [bedrijfsnaam 2].

en/of

dat de in de (afschrift(en) van de) factu(u)r(en) en/of kwitantie(s)

opgegeven/vermelde

-werkzaamhe(i)d(en) niet daadwerkelijk had(den) plaatsgevonden

en/of

-bedrag(en) niet verschuldigd was/waren,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist(en) en/of

redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit/deze geschrift(en) bestemd

was/waren voor gebruik als ware het echt en onvervalst.

5 De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluit.

7 De strafoplegging

7.1

De vordering van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht om een geheel voorwaardelijke straf of te leggen dan wel subsidiair om een taakstraf van 80 uren op te leggen. Daartoe heeft de raadsman gewezen op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft met anderen het CIZ opgelicht door valse aanvragen voor indicatiestellingen in te dienen. Er is voor ruim € 155.000 gefraudeerd.

Door zo te handelen hebben verdachte en zijn mededaders op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van het PGB systeem. Fraude met AWBZ-gelden in het algemeen, maar zeker in deze omvang, tast het fundament aan van de in het kader van de AWBZ verleende zorg.

Daarnaast heeft verdachte valse facturen verstrekt aan zijn mededader[medeverdachte 7], die daarmee zijn belastingfraude van € 85.000 probeerde te verhullen.

Verdachte is niet zelf ter terechtzitting verschenen en heeft er dientengevolge geen blijk van gegeven dat hij enig inzicht heeft in het laakbare van zijn handelen, zodat de rechtbank niet ten voordele van verdachte kan aannemen dat hij een dergelijk inzicht heeft verkregen.

Justitiële Documentatie

Wat betreft de persoon van verdachte heeft de rechtbank gelet op de inhoud van een hem betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 21 oktober 2014, waaruit kan worden opgemaakt dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Tijdsverloop

Wat betreft het tijdsverloop in deze zaak overweegt de rechtbank dat er vanaf 18 februari 2013 (het moment dat de woning van verdachte werd doorzocht en waarna verdachte werd verhoord) en het moment dat er thans uitspraak in eerste aanleg wordt gedaan, een jaar en tien maanden verstreken. De redelijke termijn is niet overschreden. De rechtbank overweegt in aanvulling daarop dat het verrichte onderzoek is zeer omvangrijk en complex geweest. Op 9 december 2013 heeft een regiebijeenkomst bij de rechter-commissaris plaatsgevonden waarbij namens verdachte en zijn medeverdachten verzocht is om zeer veel getuigen te horen. De rechter-commissaris heeft naar aanleiding van die verzoeken zeer veel getuigen gehoord. De rechtbank houdt bij de bepaling van de strafmaat dan ook geen rekening met het tijdsverloop in deze zaak.

Gevangenisstraf

De rechtbank heeft acht geslagen op de landelijke oriëntatiepunten voor strafoplegging in fraudezaken. Deze gaan bij fraudebedragen als in deze zaak uit van gevangenisstraffen Gelet hierop en op al hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot deze zaak, acht de rechtbank het opleggen van een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden passend.

8 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 47, 57, 225 en 326 van het Wetboek van Strafrecht. Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de bij dagvaarding onder 1. primair en 2. primair tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 2:

opzettelijk een geschrift als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, afleveren, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) MAANDEN

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Dit vonnis is gewezen door

mr. H. Steenhuis, voorzitter,

mrs. S.L.M. Staals en E.A. Lensink, rechters

in tegenwoordigheid van mr. B. Schaafsma, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 december 2014.

Bijlage

tenlastelegging

Feit 1.

(onderzoek [naam onderzoek])

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 28 juni 2010 tot en met 4 juni 2012,

te 's-Gravenhage en/of Rijswijk en/of Tilburg en/of Driebergen-Rijsenburg

en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

--het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

heeft bewogen tot de afgifte van een of meer indicatiebesluit(en) in het

kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op naam van/ten behoeve

van

[betrokkene 8] en/of[betrokkene 9] en/of [betrokkene 10] en/of [betrokkene 11]

en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13]

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

in het bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in gebruik zijnde

administratieve systeem en/of bedrijfsprocessensysteem,

het zogenaamde GINO-systeem,

-al dan niet met gebruikmaking van (een) inlogna(a)m(en) en/of (een)

wachtwoord(en) van (een) medewerk(st)er(s) van Centrum Indicatiestelling

Zorg (CIZ) en/of door het aannemen van de rol van screener en/of

indicatiesteller en/of door het zichzelf in dat GINO-systeem en/of in

nagenoemde dossier(s) (buiten diens bevoegdheid) te benoemen tot

indicatiesteller-

(een) (cliënt)dossier(s) aangemaakt ten name van [betrokkene 8] en/of[betrokkene 9] en/of

[betrokkene 10] en/of [betrokkene 11] en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13]

en/of

ten aanzien van die vorengenoemde cliënten/perso(o)n(en) (onder meer)

-in strijd met de waarheid-

(een) ziektebeeld(en) en/of (een) ziektebiografie(ën) in dat systeem en/of

dat/die dossier(s) ingebracht en/of vermeld,

te weten

ten aanzien van [betrokkene 8] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Een incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch hersenletsel op

4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon incompleet verwijderd

uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in 2007 nogmaals tumor

deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische bronchitis en

schildklierproblemen en Diabetes"

en/of

ten aanzien van[betrokkene 9] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang,

kleden, medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 10] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"dhr is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 11] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug

DM type 1 en vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 12] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 12 jarige leeftijd. Daarnaast is in 2001 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 13] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

(telkens) in dat systeem en/of dat/die dossier(s) ten aanzien van

bovengenoemde perso(o)n(en) ingebracht en/of vermeld en/of opgenomen

als/bij "Gevraagde functies"

PV (Persoonlijke verzorging) en/of VP (Verpleging) en/of BG-INF (Begeleiding

individueel)

en/of

(een) (andere) bewerking(en) (toevoegingen en/of wijzigingen) in dat/die

dossier(s) van bovengenoemde perso(o)n(en) ten behoeve van de

indicatieprocedure en/of totstandkoming van het indicatiebesluit ingebracht

en/of vermeld en/of opgenomen,

waardoor (telkens) het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

werd bewogen tot de afgifte van bovenbedoeld(e) indicatiebesluit(en) en/of

goed(eren),

en/of

(vervolgens)

(na afgifte van het/de -ten onrechte afgegeven- indicatiebesluit(en))

--het Zorgkantoor Haaglanden en/of CZ Zorgkantoor B.V. en/of CZ Zorgkantoren

en/of Zorgkantoor DSW B.V. en/of Zorgkantoor Nieuwe Waterweg-Noord / Delft

Westland Oostland, in elk geval één of meer zorgkanto(o)r(en),

heeft bewogen tot de afgifte van (totaal) euro 155.128,39, in elk geval een

of meer (maandelijkse) geldbedrag(en), te weten een of meer geldbedrag(en)

te weten een of meer geldbedrag(en) in het kader van de Algemene Wet

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en/of de Persoonsgebonden Budget (PGB) op

naam van/ten behoeve van

[betrokkene 10] en/of [betrokkene 11] en/of [betrokkene 12], in elk geval een of

meer geldbedrag(en), en/of

van (een) (gewijzigde) toekenningsbeschikking(en),

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

met betrekking tot een of meer van vorengenoemde perso(o)n(en) en/of

budgethouder(s)

(telkens) een "Overeenkomst Zorglevering" en/of een "Overeenkomst PGB"

gesloten en/of opgemaakt en/of gezonden en/of doen toekomen aan genoemd(e)

zorgkanto(o)r(en)

en/of

aan genoemd(e) zorgkanto(o)r(en) op naam van een of meer van vorengenoemde

perso(o)n(en) en/of budgethouder(s) (een) zogenaamd(e)

"verantwoordingsformulier(en) PGB" en/of "declaratieformulier(en) PGB"

gezonden en/of doen toekomen waarop (onder meer) was vermeld en/of opgenomen

en/of aangekruist (met betrekking tot de periode waarop dat/die

formulier(en) van toepassing was/waren) het bedrag dat die perso(o)n(en)

en/of budgethouder(s) in totaal aan zijn/haar zorgverlener(s) betaald

heeft/hebben en/of de na(a)m(en) van de zorgverlener(s) en/of de soort

hulpverlening

en/of

(een) bankrekening(en) geopend en/of doen en/of laten openen op naam van

[betrokkene 10] en/of [betrokkene 11]

en/of [betrokkene 12],

waardoor (telkens) het Zorgkantoor Haaglanden en/of CZ Zorgkantoor B.V.

en/of CZ Zorgkantoren en/of Zorgkantoor DSW B.V. en/of Zorgkantoor Nieuwe

Waterweg-Noord / Delft Westland Oostland, in elk geval één of meer

zorgkanto(o)r(en),

werd(en) bewogen tot de afgifte van bovenbedoeld(e) geldbedrag(en) en/of

toekenningsbeschikking(en) en/of goed(eren);

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of

een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 28 juni 2010 tot en met 1 juni 2011,

te 's-Gravenhage en/of Rijswijk en/of Tilburg en/of Driebergen-Rijsenburg

en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(in het bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in gebruik zijnde

administratieve systeem en/of bedrijfsprocessen-systeem,

het zogenaamde GINO-systeem)

(een) (digita(a)l(e)) (cliënt)dossier(s)

ten name [betrokkene 8] en/of[betrokkene 9] en/of [betrokkene 10] en/of

[betrokkene 11] en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13],

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs

van enig feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk

heeft/hebben doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door

(een) ander(en),

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in dat/die cliëntendossier(s)

a.

de hierna volgende ziektebeeld(en) en/of (een) ziektebiografie(ën) ten aanzien

van die vorengenoemde cliënten/perso(o)n(en),

te weten

ten aanzien van [betrokkene 8] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Een incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch hersenletsel op

4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon incompleet verwijderd uit

hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in 2007 nogmaals tumor deels

verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische bronchitis en

schildklierproblemen en Diabetes"

en/of

ten aanzien van[betrokkene 9] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang, kleden,

medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 10] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"dhr is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes

en/of

ten aanzien van [betrokkene 11] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug DM

type 1 en vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 12] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 12 jarige leeftijd. Daarnaast is in 2001 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes

en/of

ten aanzien van [betrokkene 13] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

b.

ten aanzien van bovengenoemde perso(o)n(en)

als/bij "Gevraagde functies"

PV (Persoonlijke verzorging) en/of VP (Verpleging) en/of BG-INF (Begeleiding

individueel)

vermeld en/of opgenomen en/of ingebracht, en/althans door (een) ander(en) doen

en/of laten vermelden en/of opnemen en/of inbrengen,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

meer subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of

een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 31 augustus 2010 tot en met 18 februari 2013,

te 's-Gravenhage en/of te Scheveningen en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een of meer voorwerpen,

te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) euro 155.128,39

(euro 62.300,68 en/of euro 73.430,71 en/of euro 19.397,--), en/of euro 2.500,

in elk geval en/of een of meer geldbedrag(en),

heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet,

althans

van een of meer voorwerpen,

te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) euro 155.128,39

(euro 62.300,68 en/of euro 73.430,71 en/of euro 19.397,--), en/of euro 2.500,

in elk geval een of meer geldbedrag(en),

heeft gebruik gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en)

dat bovenomschreven voorwerp(en)/geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk

- onmiddellijk of middellijk -

afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) van het plegen van witwassen

een gewoonte gemaakt;

2.

(onderzoek Concibo)

hij

op één of meer tijdstippen,

in of omstreeks de periode van 20 mei 2010 tot en met 25 juni 2010,

te Den Haag, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met ander, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk heeft afgeleverd aan[medeverdachte 7] en/of aan één of meer

anderen, en/of voorhanden heeft gehad

(een) vals(e) of vervalst(e)

1.factu(u)r(en) ten name van [bedrijfsnaam 2].

(D-012, 1 t/m 6) en/of

2.(kopie(ën) van) kwitantie(s) ten name van [bedrijfsnaam 2].

(D-002, 8 t/m 9)

(elk) zijnde (een) geschrift(en) die/dat bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen,

als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst,

bestaande die valshe(i)d(en) en/of vervalsing(en) in/van één of meer van

voormelde geschriften (telkens) hierin

- zakelijk weergegeven –

dat die factu(u)r(en) en/of kwitantie(s) niet waren opgemaakt door en/of niet

afkomstig was/waren van [bedrijfsnaam 2].

en/of

dat de in de (afschrift(en) van de) factu(u)r(en) en/of kwitantie(s)

opgegeven/vermelde

-werkzaamhe(i)d(en) niet daadwerkelijk had(den) plaatsgevonden

en/of

-bedrag(en) niet verschuldigd was/waren,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist(en) en/of

redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit/deze geschrift(en) bestemd

was/waren voor gebruik als ware het echt en onvervalst;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij

op één of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van 20 mei 2010 tot en met 25 juni 2010,

te Den Haag, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met ander, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal

(telkens) (een) factu(u)r(en) en/of (een) kwitantie(s),

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit

te dienen,

valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen en/of

laten opmaken en/of vervalsen,

met het oogmerk om deze/die als echt en onvervalst te gebruiken of door

anderen te doen gebruiken,

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

(telkens) op en/of in het/de volgende geschrift(en),

te weten:

één of meer facturen ten name van [bedrijfsnaam 2]. en/of één of meer

(kopieën van) kwitanties ten name van [bedrijfsnaam 2].,

(onder meer) valselijk in strijd met de waarheid

vermeld of doen vermelden

-zakelijk weergegeven-:

--(een) omschrijving(en) van werkzaamhe(i)d(en), en/of

--(een) aantal(len) gewerkte uren, en/of

--(een) prijs/prijzen en/of bedrag(en),

terwijl in werkelijkheid

die werkzaamheden niet hadden plaatsgevonden en/of die bedrag(en) en/of prijs

en/of prijzen niet verschuldigd was/waren.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer 6640 (onderzoek [naam onderzoek]), van de Inspectie SZW, met bijlagen (doorgenummerd p. 1 tot en met p. 5596).

2 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 3], V/03-02, p. 1066 en 1067.

3 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 3], V/03-03, p. 1072.

4 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 3], V/03-02, p. 1065

5 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 3], V/03-03, p. 1074, proces-verbaal verhoor verdachte[medeverdachte 7] V/01-01, p. 907

6 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], DOC/003-316 t/m -319, p. 2844 en 2845

7 De ziektebeelden/-biografieën, zoals deze in GINO in de dossiers van de voormelde personen stonden vermeld, komen steeds exact overeen met de in de tenlastelegging (onder de naam van die personen) geciteerde tekst; daar wordt bij deze naar verwezen.

8 DOC/012-14 t/m -22; DOC/012-71 t/m -78; DOC/012-79 t/m -88; DOC/012-89 t/m -96; DOC/012-97 t/m -105; DOC/012-106 t/m -114

9 DOC/012-229 t/m -232; DOC/012-256 en -257; DOC/012-259 t/m 261; DOC/012-262 t/m -264; DOC/012-265-267; DOC/012-268-270.

10 AMB/033, p. 2128; AMB/030, p. 2114; AMB/046, p. 2172 (verwezen wordt bovendien naar de op de bewuste pagina’s genoemde documenten)

11 DOC/014-184 t/m -187 ([betrokkene 10]); DOC/014-207 t/m 212 ([betrokkene 11])

12 DOC/014-217 t/m -222

13 DOC/014-223 t/m -228

14 DOC/014-249 t/m - 253

15 V/08-01, p. 1211 en 1212 ([betrokkene 8]); V/22-01, p. 1470 ([betrokkene 9]); V/023-01, p. 1491 en 1499 ([betrokkene 10]); V/24-01, p. 1516 ([betrokkene 11]); V/25-01, p. 1552 ([betrokkene 12]); V/26-01, p. 1578 ([betrokkene 13])

16 Zie verklaringen, genoemd in voetnoot 29 en bijv. de verklaring van[getuige 1]: zij is de eigenaar/ c.q. tenaamgestelde van [bedrijfsnaam 1] en heeft verklaard dat zij nooit klanten heeft gehad, G/04-01, p. 2446

17 1-01/OPV, p. 108, 114 en 120

18 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 3], V/03-02, p. 1065-1066-1067

19 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 3], V/03-03, p. 1075

20 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 3], V/03-03, p. 1076

21 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 3], V/03-03, p. 1086

22 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 3], V/03-03, p. 1075

23 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 3], V/03-03. p. 1076

24 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 3], V/03-03, p. 1085

25 Proces-verbaal van verhoor verdachte[medeverdachte 7], V/01-02, p. 915

26 Proces-verbaal van verhoor verdachte [betrokkene 13], V/26-01, p. 1582

27 Proces-verbaal van verhoor verdachte [betrokkene 11], V/24-01, p. 1523

28 Proces-verbaal van verhoor verdachte [betrokkene 11], V/24-01, p. 1524

29 Proces-verbaal van verhoor verdachte [betrokkene 11], V/24-01, p. 1525

30 Proces-verbaal verhoor verdachte [betrokkene 8], V/08-01, p. 1212-1213

31 Proces-verbaal verhoor verdachte [betrokkene 12], V/25-01, p. 1551

32 Proces-verbaal verhoor verdachte [betrokkene 12], V/25-01, p. 1554

33 Proces-verbaal verhoor verdachte [betrokkene 12], V/25-01, p. 1551

34 Proces-verbaal verhoor verdachte [betrokkene 12], V/25-01, p. 1554

35 Proces-verbaal verhoor verdachte [betrokkene 12], V/25-01, p. 1555

36 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer 47849 (onderzoek ‘Concibo’) van de FIOD, met bijlagen. Het betreft steeds een verwijzing naar (onderdelen van) wettige bewijsmiddelen als bedoeld in artikel 339 van het Wetboek van Strafvordering. Daarbij geldt dat de aangehaalde processen-verbaal, zijnde schriftelijke bescheiden, steeds zijn opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en).

37 D-002 Brief van[medeverdachte 7] van 25 juni 2010, met als bijlage zes facturen en zes kwitanties, p. 151-159.

38 D-009, mail van [bedrijfsnaam 3] [[email adres bedrijfsnaam 3]] van donderdag 20 mei 2010 aan [email adres medeverdachte 7], onderwerp: zoals afgesproken, met als bijlagen een factuur [bedrijfsnaam 2]. van 12 maart 2010.

39 V01-03 Proces-verbaal van verhoor verdachte[medeverdachte 7] op 17 augustus 2011, p. 235.

40 V01-04 Proces-verbaal van verhoor verdachte[medeverdachte 7] op 18 augustus 2011, p. 241.

41 AH-08.

42 G02-01 verklaring van getuige [betrokkene 18] van 17 augustus 2011, p. 257.