Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:15299

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
15-12-2014
Datum publicatie
25-01-2015
Zaaknummer
09/997168-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Zorgfraude

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

als ambtenaar een gift en belofte aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten;

een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) MAANDEN

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/997168-11

Datum uitspraak: 15 december 2014

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officieren van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats]op [geboortedatum]1979,

[adres].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 13, 21, en 25 november, en 1 december 2014.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officieren van justitie mrs. L.L.H. Roebroek en H.C. Vermaseren, en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. L.A. Versteegh, advocaat te Den Haag, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is – kort samengevat – het volgende ten laste gelegd:

in onderzoek [betrokkene 60]:

1:

primair:

dat hij in de periode van 16 juni 2010 tot en met 4 juni 2012 tezamen en in vereniging CIZ en zorgkantoren heeft opgelicht voor een bedrag van € 522.227,47;

subsidiair:

dat hij in de periode van 16 juni 2010 tot en met 1 juni 2011 tezamen en in vereniging digitale cliëntdossiers heeft vervalst;

2.

primair:

dat hij in de periode van 16 juni 2010 tot en met 1 juni 2011 zich als ambtenaar voor € 6.000 heeft laten omkopen ter zake van het verrichten van handelingen in strijd met zijn bediening;

subsidiair:

dat hij in de periode van 16 juni 2010 tot en met 1 juni 2011 zich als ambtenaar voor € 6.000 heeft laten omkopen ter zake van het verrichten van handelen in zijn bediening

De volledige tenlastelegging is als bijlage bij dit vonnis gevoegd.

3 Voorvragen

Niet-ontvankelijk vanwege het gelijkheidsbeginsel?

Uit het dossier komt naar voren dat jegens[betrokkene 60] verdenkingen zijn gerezen. Desondanks heeft het openbaar ministerie geen aanleiding gezien haar te vervolgen. De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het openbaar ministerie daarmee heeft gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel en dat de officieren van justitie om die reden niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in de vervolging van verdachte.

De rechtbank volgt dat standpunt van de verdediging niet.

In art. 167, eerste lid, Sv is aan het openbaar ministerie de bevoegdheid toegekend zelfstandig te beslissen of naar aanleiding van een ingesteld opsporingsonderzoek vervolging moet plaatsvinden. De beslissing om tot vervolging over te gaan leent zich slechts in zeer beperkte mate voor een inhoudelijke rechterlijke toetsing in die zin dat slechts in uitzonderlijke gevallen plaats is voor een niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging op de grond dat het instellen of voortzetten van die vervolging onverenigbaar is met beginselen van een goede procesorde, voor zover hier van belang het beginsel dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. De rechtbank stelt voorop dat de discretionaire bevoegdheid van het openbaar ministerie om tot vervolging van een verdachte over te gaan, kan worden beperkt door de werking van het gelijkheidsbeginsel. Van schending van het gelijkheidsbeginsel is evenwel eerst sprake bij afwijking van een bestendig patroon van beslissen in een groot aantal vergelijkbare gevallen. Het enkele niet vervolgen van derden wier gedragingen evenzeer als die van de verdachte het voorwerp van strafvervolging dienen te zijn, leidt niet zonder meer tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie in de strafvervolging tegen de verdachte (vgl. HR 11 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:286).

In deze zaak gaat het om het vervolgen van verdachte en de beslissing van het openbaar ministerie medeverdachte[betrokkene 60] niet te vervolgen. De officieren van justitie hebben aangegeven dat de beoordeling van het dossier tot de slotsom heeft geleid dat onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in het dossier voorhanden was dat aanleiding gaf om over te gaan tot de vervolging van[betrokkene 60].

De rechtbank leidt uit het standpunt van de officieren af dat het in casu geen gelijke gevallen betreft, hetgeen evenmin op andere wijze aannemelijk is geworden. De rechtbank verwerpt het verweer. De officieren van justitie zijn ontvankelijk in de vervolging.

4 Bewijsoverwegingen

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat de ten laste gelegde feiten onder 1. primair en 2. primair wettig en overtuigend bewezen kunnen worden.

4.2

Het standpunt van de verdediging

Verdachte heeft de hem ten laste gelegde feiten bekend en de raadsvrouw heeft geen vrijspraak bepleit.

4.4

De beoordeling van de tenlastelegging1

Onderzoek [betrokkene 60]

Algemeen

In het onderzoek [betrokkene 60] is jegens verschillende personen de verdenking ontstaan dat zij betrokken zijn geweest bij fraude met Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s).

Het PGB is een voorziening uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) waarmee een verzekerde die vanwege ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, deze zelf kan inkopen bij (bijvoorbeeld) een zorgbureau. Om een PGB te krijgen is een indicatie nodig. Deze indicatie moet worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Binnen het CIZ worden indicatieaanvragen beoordeeld door screeners, die controleren of de aanvraag volledig is voor wat betreft de medische inhoud. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door de indicatiesteller die uiteindelijk de beslissing neemt of een zorgvrager in aanmerking komt voor een PGB. De screeners en indicatiestellers hebben altijd een medische achtergrond.2 Zij moeten beslissingen kunnen nemen omtrent de benodigde medische hulp.3

Indien de indicatieaanvraag is goedgekeurd, geeft het CIZ een indicatiebesluit af waarin op basis van de toegekende indicatie de zorgbehoefte wordt vermeld, te weten het aantal toegekende uren, de klasse en het type zorg. De zorgaanvrager kan op basis van een dergelijk indicatiebesluit een PGB aanvragen bij een zorgkantoor. Het zorgkantoor gaat vervolgens over tot uitbetaling van het toegekende PGB, in beginsel op een daarvoor speciaal bestemde bankrekening op naam van de zorgvrager.

De zorgaanvrager, inmiddels budgethouder, sluit een zorgovereenkomst af met personen of bedrijven die vervolgens zorg leveren en die worden betaald uit het PGB. Het zorgkantoor is bevoegd te controleren of het PGB aan zorg is besteed en om in dit verband de onderliggende overeenkomsten en declaraties op te vragen bij de budgethouder.

Verdenking

In het onderzoek [betrokkene 60] is de verdenking gerezen dat valselijk, en op onjuiste gronden voor twaalf personen een indicatie bij het CIZ is aangevraagd. Met de verkregen indicatiebesluiten zou in een aantal gevallen ten onrechte PGB’s zijn aangevraagd, en door de zorgkantoren uitgekeerd. De besteding van de PGB’s zou vervolgens zijn verantwoord met daartoe valselijk opgemaakte facturen, zorgovereenkomsten en (verantwoordings- c.q. declaratie-)formulieren. De verdenking richt zich in dit verband tegen de volgende personen: [verdachte] (hierna: [verdachte]), [medeverdachte 7] (hierna: [medeverdachte 7]),[medeverdachte 8] (hierna: [medeverdachte 8]), [medeverdachte 5] (hierna: [medeverdachte 5]), [medeverdachte 4] (hierna: [medeverdachte 4]), [medeverdachte 12] (hierna: [medeverdachte 12]) en [medeverdachte 10] (hierna: [medeverdachte 10]).

[verdachte] wordt er in het bijzonder van verdacht dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan (zakelijk weergegeven:) het medeplegen van oplichting van het CIZ en verschillende zorgkantoren (feit 1 primair, eerste en tweede cumulatief), subsidiair valsheid in geschrift (eerste en tweede cumulatief) en dat hij zich in zijn hoedanigheid van ambtenaar schuldig heeft gemaakt aan passieve ambtelijke omkoping tot het verrichten van een ongeoorloofde (feit 2 primair), dan wel een geoorloofde prestatie (feit 2 subsidiair).

Verdachten

[verdachte] was (voor zover hier relevant) in 2010 en 2011 in dienst van het CIZ en aldaar werkzaam als administratief medewerker en super user binnen de back office afdeling.4

[medeverdachte 7] is een bekende van [verdachte]; zij kennen elkaar van het CIZ. [medeverdachte 7] was daar tot 2010 werkzaam als districtscoördinator ICT en werkplekbeheerder.5

[medeverdachte 8] drijft meerdere ondernemingen, waaronder [bedrijfsnaam medeverdachte 8] Deze vennootschap heeft zich (vanaf eind 2008) bezig gehouden met zorgbemiddeling. [medeverdachte 8] is een vriend van [medeverdachte 7] en zij hadden contact via e-mail.6

[medeverdachte 5] is aandeelhouder/bestuurder van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] Deze vennootschap is aandeelhouder/bestuurder van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] (hierna ook: [bedrijfsnaam medeverdachte 5]), opgericht op 21 juli 2011 en actief in de thuiszorg. Vóór de oprichting van deze vennootschap dreef [medeverdachte 5] sinds 23 september 2009 een eenmanszaak in de thuiszorg onder de naam [bedrijfsnaam medeverdachte 5] (ten aanzien van onderzoek [betrokkene 60] eveneens aangeduid als [bedrijfsnaam medeverdachte 5]).7 [medeverdachte 4], de partner van [medeverdachte 5], was in 2010 part-time en vanaf januari 2011 full-time werkzaam in het bedrijf van [medeverdachte 5].8 Zij had samen met hem de dagelijkse leiding over het bedrijf. [medeverdachte 5] onderhield de contacten met ziekenhuizen, verpleeghuizen, de cliënten en de door [bedrijfsnaam medeverdachte 5] ingehuurde zorgverleners. Daarnaast verleende zij ook zelf zorg. [medeverdachte 4] verrichtte administratieve werkzaamheden en maakte de facturen.9 Sinds 1 juli 2010 werkte [medeverdachte 12], de zwager van [medeverdachte 5], bij [bedrijfsnaam medeverdachte 5]. Hij was verantwoordelijk voor het controleren van de urenbriefjes en de daarop gebaseerde facturen die de zorgverleners inleverden bij [bedrijfsnaam medeverdachte 5]. Ook bezocht hij cliënten om te horen of men tevreden was over de geleverde zorg.10

[medeverdachte 12] dreef [bedrijfsnaam medeverdachte 12], een eenmanszaak die op 1 juni 2011 is opgericht en op 14 november 2011 is opgeheven. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat dat de activiteiten van [bedrijfsnaam medeverdachte 12]bestonden uit het verlenen van thuiszorg aan particulieren en het bemiddelen hierin.11

[medeverdachte 10], de partner van [medeverdachte 7], dreef[bedrijfsnaam medeverdachte 10] (hierna: [bedrijfsnaam medeverdachte 10]). Dit is een eenmanszaak die op 1 september 2011 is opgericht. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat dat de activiteiten van [bedrijfsnaam medeverdachte 10] bestaan uit het bemiddelen en uitvoeren van thuiszorgwerkzaamheden.12

De onderhavige PGB-dossiers

Uit informatie van het CIZ is gebleken dat [verdachte] in de periode van 16 tot en met 18 juni 2010 indicatieaanvragen in het GINO-systeem van CIZ heeft ingevoerd ten behoeve van

[betrokkene 1] (de moeder van [medeverdachte 7]), [betrokkene 2] (de moeder van [medeverdachte 10]), [betrokkene 3] ([betrokkene 10], de zus van [medeverdachte 7]), [betrokkene 4] (een vriend van [medeverdachte 7]) en [betrokkene 5] ([betrokkene 5], de nicht van [medeverdachte 10]). Op 26 mei 2011 is een aanvraag ten behoeve van [betrokkene 6] (de ex-partner van [medeverdachte 7]) ingevoerd. Bij de aanvragen van [betrokkene 1] en [betrokkene 5] was vermeld dat zij zorg vragen omdat zij (onder meer) lijden aan “vergevorderde” c.q. “zeer progressieve MS.” Bij [betrokkene 6], [betrokkene 2] en [betrokkene 3] is in dit verband vermeld dat zij lijden aan (onder meer) een “incomplete dwarslaesie.” Bij de aanvraag van [betrokkene 4] is vermeld dat hij (onder meer) aan polio zou lijden. Bij ‘gevraagde functies’ zijn steeds meerdere van de volgende functies vermeld: “PV”, “VP” en BG-IND” (de rechtbank begrijpt: Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding Individueel).13 Bij de aanvragen van [medeverdachte 4]-[medeverdachte 7], [betrokkene 2], [betrokkene 3] en [betrokkene 4] is onder de contactgegevens het telefoonnummer [telefoonnummer] vermeld. Dit is het telefoonnummer van [bedrijfsnaam medeverdachte 5].14

Voorts is uit informatie van het CIZ gebleken dat [verdachte] op 14 februari 2011 en op 1, 28 en 29 juni 2011 indicatieaanvragen in het GINO systeem van CIZ heeft ingevoerd ten behoeve van [betrokkene 8], [betrokkene 9], [betrokkene 10],[betrokkene 11], [betrokkene 12] en [betrokkene 13]. Bij de aanvragen van [betrokkene 9] en [betrokkene 13] was aangegeven dat zij zorg vragen omdat zij lijden aan (onder meer) “vergevorderde” c.q. “zeer progressieve MS.” Bij [betrokkene 8], [betrokkene 10] en [betrokkene 12] is in dit verband vermeld dat zij lijden aan (onder meer) een “incomplete dwarslaesie.”15Bij de aanvraag van[betrokkene 11] is vermeld dat hij (onder meer) aan polio zou lijden. Ook hier zijn bij ‘gevraagde functies’ steeds meerdere van de volgende functies vermeld: “PV”, “VP” en “BG-IND.” In alle dossiers is [medeverdachte 8] als contactpersoon en/of ‘cliëntondersteuner’ vermeld, steeds (zij het met uitzondering van [betrokkene 12]) inclusief zijn NAW-gegevens.16

Het CIZ heeft in alle twaalf voormelde dossiers een indicatiebesluit afgegeven, waarbij is beslist dat de aanvragers in aanmerking komen voor de aangevraagde AWBZ-zorg.17

Op grond van dat besluit zijn vervolgens aan alle aanvragers, met uitzondering van [betrokkene 8], [betrokkene 9] en [betrokkene 13], PGB’s uitbetaald. In alle gevallen gaat het om betalingen verricht door Zorgkantoor CZ B.V, met uitzondering van de betalingen aan [betrokkene 3]. Haar PGB is door Zorgkantoor DSW B.V. betaald.18

Het dossier bevat verschillende facturen van [bedrijfsnaam medeverdachte 5]19, [bedrijfsnaam medeverdachte 12]20[bedrijfsnaam medeverdachte 12]en [bedrijfsnaam medeverdachte 10]21 gericht aan de desbetreffende zorgaanvragers c.q. budgethouders. In de facturen wordt steeds het maximaal aantal uren, zoals door het CIZ geïndiceerd, gedeclareerd. De facturen bestrijken grofweg de periode vanaf juni 2010 tot en met maart 2012.

In de dossiers die de zorgkantoren van de onderhavige budgethouders hebben bijgehouden, zijn verschillende documenten teruggevonden die betrekking hebben op te verlenen of verleende zorg conform het door het CIZ geïndiceerde aantal uren zorg. In dit verband zijn verschillende zorgovereenkomsten met [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 12]aangetroffen.22 In één geval is sprake van een overeenkomst met [bedrijfsnaam 1].23 Voorts zijn in verschillende dossiers ‘overeenkomsten PGB’24 en verantwoordings- c.q. declaratieformulieren25 teruggevonden waarin sprake is van verantwoording van zorg, verleend door [bedrijfsnaam medeverdachte 5], [bedrijfsnaam medeverdachte 12], [bedrijfsnaam medeverdachte 10] en/of ‘[bedrijfsnaam 1].’

Onregelmatigheden

Ten aanzien van alle twaalf zorgaanvragers staat vast dat zij ten tijde van de op hen betrekking hebbende indicatieaanvragen niet leden aan het ziektebeeld zoals dat in die aanvragen was vermeld en dat zij de daarvoor aangevraagde zorg derhalve niet (geheel) nodig hadden.26 Voorts staat vast dat bij het aantal uren zoals vermeld op de facturen in de bewuste zorgdossiers niet is uitgegaan van daadwerkelijke zorgverlening, maar van het maximaal aantal uren aan geïndiceerde zorg, conform de indicatiebesluiten. Voorts staat vast dat verschillende budgethouders in het geheel geen zorg hebben gehad.27 Volgens de berekeningen van Zorgkantoor CZ B.V. en DSW B.V. hebben zij ten gevolge van het voorgaande bedragen van in totaal € 522.227,49 ten onrechte aan de budgethouders betaald.28

Betrokkenheid verdachten

[verdachte]

[verdachte] heeft verklaard dat zijn werkzaamheden bij het CIZ bestonden uit het sorteren en inscannen van post en het controleren of indicatieaanvragen volledig waren ingevuld. Hij keek daarbij niet naar de medische stukken; dat deden de screeners. Volgens [verdachte] is sprake van een fraudegevoelig systeem en kon hij als back office medewerker zelf een aanvraag afhandelen en een indicatie afgeven.29 Op een gegeven moment is [verdachte] door [medeverdachte 7] benaderd. [medeverdachte 7] gaf aan dat hij een paar zorginstellingen kende en zei dat als [verdachte] een indicatie kon regelen, hij daarmee wat centen kon verdienen. Het ging om een eenmalig bedrag van € 6.000,--. [verdachte] heeft vervolgens samen met [medeverdachte 7] bedacht hoe dit het beste gedaan kon worden. [verdachte] is vervolgens bij [medeverdachte 7] thuis geweest, heeft op diens laptop op afstand ingelogd in het GINO-systeem en toen samen met [medeverdachte 7] indicaties gemaakt. [verdachte] voerde de gegevens in aan de hand van de informatie die [medeverdachte 7] hem aanleverde en gebruikte daarbij de namen van indicatiestellers van het CIZ. [verdachte] beschikte niet over onderliggende (medische) stukken. Hij heeft bij de door hem aangemaakte indicaties gegevens uit andere dossiers van bestaande cliënten gekopieerd.30 [verdachte] voerde “hoge indicaties” in, dat werd hem door [medeverdachte 7] gezegd.31 [verdachte] was tijdens zijn werk dossiers tegen gekomen waarbij personen een hoge indicatie hadden. Nadat hij twee of drie van deze dossiers had verzameld, kopieerde hij het ziektebeeld uit deze dossiers en plakte hij deze in de indicatieaanvragen.32 Na het invoeren van de indicaties werden deze door GINO automatisch naar het zorgkantoor doorgestuurd.33 [verdachte] heeft verklaard dat [medeverdachte 7] hem in één keer € 6.000,-- betaalde nadat de cliënten van wie hij de dossiers had opgemaakt, de betalingen hadden ontvangen.34 [medeverdachte 7] heeft [verdachte] een keer op zijn laptop een overzicht laten zien, waarop te zien was wat er aan PGB-gelden binnen was gekomen, wat de kosten daarvan waren en tussen wie het restant zou worden verdeeld. [medeverdachte 7] zei dat er geld van het PGB moest worden afgedragen aan de zogenaamde cliënten die het PGB kregen en aan de zorgbureaus die deze cliënten zogenaamd zorg zouden verlenen. Ook stonden op dat overzicht de inkomsten voor [medeverdachte 7] en [verdachte]. Dat was een bedrag van € 7.000,-- per dossier per jaar. Dit bedrag zou tussen hen beiden verdeeld worden.35

[medeverdachte 7]

[medeverdachte 7] heeft aanvankelijk verklaard dat hij zijn ex-vriendin [betrokkene 6] heeft geholpen met het aanvragen van zorg.36 Dit had hij samen gedaan met [verdachte], zij hebben daarvoor bij [medeverdachte 7] thuis gezeten. [verdachte] kwam na het werk langs en logde in in het systeem van CIZ. Nadat [verdachte] van [medeverdachte 7] een ingevuld aanvraagformulier had gekregen voerde hij de aanvraag in en maakte de indicatie zelf aan.37 Na enige tijd kreeg [betrokkene 6] het bericht van het CIZ dat zij in aanmerking kwam voor de aangevraagde zorg. Daarop stuurde [medeverdachte 7] de gegevens op naar het Zorgkantoor Haaglanden en na enige tijd werd aan [betrokkene 6] een PGB toegekend. Zij kreeg dat in één keer op haar bankrekening.38 [medeverdachte 7] heeft voorts verklaard dat hij de zorg voor [betrokkene 6] vóór september 2011 had ondergebracht bij [bedrijfsnaam medeverdachte 5], een zorgbureau van zijn neef [medeverdachte 4]. Na [bedrijfsnaam medeverdachte 5] werd de zorg op verzoek van laatstgenoemde vervolgens even geleverd door [bedrijfsnaam medeverdachte 12]. Daarover heeft [medeverdachte 7] verklaard: “De afspraak was dat alles hetzelfde zou blijven, maar dat de zorg verleend zou worden door [bedrijfsnaam medeverdachte 12].”39

[medeverdachte 7] heeft later bekend dat hij [verdachte] een keer € 6.000,-- heeft gegeven “om de indicatie te stellen.” Hij had hem het geld gegeven bij het kantoor van het CIZ. Volgens [medeverdachte 7] “is het frauderen geweest.”40 [betrokkene 6] had nooit echt zorg gehad, niet van [bedrijfsnaam medeverdachte 5], niet van [bedrijfsnaam medeverdachte 12]en niet van [bedrijfsnaam medeverdachte 10]. [medeverdachte 7] had het geld dat op de bankrekening van [betrokkene 6] binnen kwam beheerd. [betrokkene 6] schoot hier niets mee op, aldus [medeverdachte 7], “het was pure hebzucht van mij.”41 Het ziektebeeld van [betrokkene 6] dat bij het CIZ is opgegeven, was door [verdachte] opgemaakt. Dat ziektebeeld had hij volgens [medeverdachte 7] waarschijnlijk gekopieerd uit een ander dossier.42 [medeverdachte 7] heeft over verschillende andere budgethouders verklaard: hij had zijn moeder ondergebracht bij [bedrijfsnaam medeverdachte 5]43 en [betrokkene 4] geholpen met zijn PGB-aanvraag; die had ook zorg via [bedrijfsnaam medeverdachte 5].44

[medeverdachte 8]

[medeverdachte 8] heeft zich ten aanzien van vragen over de zorgdossiers waarin zijn naam was vermeld, grotendeels beroepen op zijn zwijgrecht. Wel hebben verschillende zorgaanvragers/budgethouders verklaringen over [medeverdachte 8] afgelegd. In dit verband heeft

[betrokkene 13] verklaard dat [medeverdachte 8] op een dag zei dat hij van een van zijn connecties had gehoord dat deze ervoor kon zorgen dat bij het CIZ een hoge indicatie geregeld kon worden. Dit kon voor iedereen geregeld worden. Volgens de connectie zouden alle dossiers die werden aangedragen zeker doorgaan. Toen [betrokkene 13] dat van [medeverdachte 8] hoorde, leek het hem aantrekkelijk om wat extra’s te verdienen. [betrokkene 13] vroeg toen aan [medeverdachte 8] of het ook voor hem geregeld kon worden. Vervolgens heeft [betrokkene 13] zijn gegevens op een indicatieaanvraagformulier vermeld, en dat aan [medeverdachte 8] gegeven. [medeverdachte 8] gaf als voorbeeld dat als er een bedrag binnen zou komen, daarvan de helft voor [betrokkene 13] zou zijn. De andere helft zou [betrokkene 13] moeten afstaan aan de contactpersoon van het CIZ.45 [betrokkene 11] heeft verklaard dat hij de naam [medeverdachte 8] kent, hij had het adres van [medeverdachte 8] gezien op een aanvraagformulier of begeleidende brief in verband met zijn PGB. [medeverdachte 8] zou de aanvraag regelen.46 Het PGB dat hij binnenkreeg droeg hij vanaf oktober 2011 af aan [medeverdachte 8]. De correspondentie over het PGB verliep via [bedrijfsnaam medeverdachte 8]47 In november of december 2011 heeft [betrokkene 11] gezegd dat hij zijn bankpas terug wilde hebben, die kreeg hij toen terug via [medeverdachte 8].48

[medeverdachte 5]

[medeverdachte 5] heeft verklaard dat zij en [medeverdachte 4] [medeverdachte 7] wilden helpen. Die had problemen met de belasting en kon daarom niet zijn eigen zorgbureau beginnen. [medeverdachte 7] zorgde voor het aanbrengen van de PGB-cliënten. Hij heeft dat overlegd met [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] was daarbij. [medeverdachte 5] werd ook om toestemming gevraagd. [medeverdachte 7] zou zelf de zorg regelen en [bedrijfsnaam medeverdachte 5] zou alleen de belastingafdracht en de verantwoording naar CZ doen, “het financiële plaatje compleet maken zeg maar.”49 [medeverdachte 4] maakte de facturen op basis van de indicaties die door [medeverdachte 7] werden aangeleverd.50 Volgens [medeverdachte 5] heeft zij zich niet met het zorggedeelte bemoeid, “dat was het pakkie aan van [medeverdachte 7].” [medeverdachte 5] heeft verklaard niets te weten van de zorg aan deze cliënten en dus ook niet of de zorg overeenkwam met het toegekende PGB.51

[medeverdachte 5] heeft wel de zorgovereenkomsten tussen [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en (respectievelijk) [betrokkene 2], [medeverdachte 4]-[medeverdachte 7] en [betrokkene 4] opgemaakt. Daarop stond de naam van [medeverdachte 5], maar de overeenkomsten zijn volgens haar getekend door [medeverdachte 4], die namens haar tekende.52

[medeverdachte 4]

[medeverdachte 4] heeft verklaard dat [bedrijfsnaam medeverdachte 5] [medeverdachte 7] heeft geholpen bij diens bedrijf met PGB-patiënten. [medeverdachte 7] leverde de PGB-patiënten aan en [bedrijfsnaam medeverdachte 5] regelde alle administratie voor [medeverdachte 7]: de financiële afwikkeling, dus (ook) de belastingafdracht, en het opmaken en verzenden van facturen. De verantwoording van de facturen stuurde [bedrijfsnaam medeverdachte 5] naar de desbetreffende zorgkantoren. [medeverdachte 7] regelde zelf de zorg, aldus [medeverdachte 4]. De afspraak met betrekking tot de ‘fee’ van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] was dat een percentage van het factuurbedrag evenals de belastingafdracht aan [bedrijfsnaam medeverdachte 5] werd betaald door [medeverdachte 7] namens de patiënten, van wie hij de bankpasjes in beheer had.53 Volgens [medeverdachte 4] ging alles in goed vertrouwen en had [bedrijfsnaam medeverdachte 5] geen toezicht op de zorg. Wel viel het op dat het ziektebeeld van [medeverdachte 7]’s cliënten “vrij hoog” was.54 [medeverdachte 4] stelde de facturen van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] op aan de hand van de indicatie die hij had van de cliënten.55 Op een gegeven moment heeft [bedrijfsnaam medeverdachte 5] aangegeven dat zij geen PGB-patiënten in haar bestand wilde hebben. Toen heeft [medeverdachte 7] [medeverdachte 12], de broer van [medeverdachte 4], benaderd. [medeverdachte 12] is toen met [bedrijfsnaam medeverdachte 12]begonnen.56 [bedrijfsnaam medeverdachte 12]heeft toen de facturatie van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] overgenomen. Dit was puur ter facilitatie van [medeverdachte 7].57

[medeverdachte 12]

[medeverdachte 12] heeft verklaard dat hij in mei/juni 2011 is begonnen met [bedrijfsnaam medeverdachte 12]en dat dit zorgbureau vijf patiënten heeft ondergebracht. Na ongeveer drie maanden wilde [medeverdachte 7] alles zelf gaan doen en toen zijn de patiënten weer teruggegaan.58 Volgens [medeverdachte 12] heeft [medeverdachte 7] zijn bedrijf gebruikt om zelf patiënten te kunnen verzorgen.59 [medeverdachte 12] kreeg van de patiënten de PGB-dossiers, maar heeft deze niet goed bekeken.60 [medeverdachte 12] heeft erkend dat [betrokkene 6], die hij kende als Rishma, gezond was en dat de haar betreffende (zorg)documenten niet op waarheid zijn gebaseerd.61 Over [betrokkene 3], die [medeverdachte 12] persoonlijk kende, heeft hij verklaard dat zij “normaal gezond” is en geen zorg nodig heeft.62 [medeverdachte 12] deed namens [bedrijfsnaam medeverdachte 12]de facturatie en regelde de belasting. [medeverdachte 7] gaf aan welke uren er aan zorg verleend waren en welke facturen [medeverdachte 12] moest maken. Volgens [medeverdachte 12] verstuurde [medeverdachte 7] de facturen naar “de zogenaamde patiënten” en die maakten het PGB over naar de rekening van [bedrijfsnaam medeverdachte 12]. [medeverdachte 12] haalde de te betalen belasting van dit bedrag af en hield het afgesproken deel. De rest gaf hij aan [medeverdachte 7]. Alleen [medeverdachte 12] beschikte over de bankpas van [bedrijfsnaam medeverdachte 12].63 Eenmaal geconfronteerd met de bevindingen dat nagenoeg alle ontvangsten op de bankrekening van [bedrijfsnaam medeverdachte 12](in totaal een bedrag van € 22.200,--) kort na de ontvangst contant werden opgenomen bij geldautomaten, heeft [medeverdachte 12] verklaard: “alles was van [medeverdachte 7] en ging naar [medeverdachte 7].”64 Bij het oprichten van [bedrijfsnaam medeverdachte 12]waren wel afspraken gemaakt over de percentages die [medeverdachte 12] voor zijn werkzaamheden zou gaan ontvangen.65

[medeverdachte 10]

[medeverdachte 10] heeft verklaard dat [medeverdachte 7] haar had voorgesteld om haar moeder als ZZP-er te verzorgen en dat zij zodoende in 2011 met [bedrijfsnaam medeverdachte 10] is begonnen. [medeverdachte 10] moeder kreeg haar PGB al in 2010. Zij kreeg hulp voor haar persoonlijke verzorging. Die was door [bedrijfsnaam medeverdachte 5] geleverd. [medeverdachte 10] zag dat zij dezelfde zorg kon leveren die door anderen werd gedaan. “Voor mijn moeder was het ook prettiger om door haar eigen gezin te worden verzorgd.”66 Later ging [medeverdachte 10] ook andere familieleden dan haar moeder verzorgen.67 [medeverdachte 10] heeft verklaard dat zij gedurende vijf, zes maanden ook zorg aan [betrokkene 6] heeft verleend en dat zij daar uiteindelijk helemaal mee is gestopt, “nadat het niet meer nodig was.”68 [medeverdachte 10] factureerde aan de hand van het aantal geleverde uren per functie. Of de uren goed waren bijgehouden, controleerde [medeverdachte 10] naar eigen zeggen zelf bij de patiënten, die bijhielden hoeveel er werd gewerkt.69 [medeverdachte 10] werkte “volgens de toekenningsbeschikking.”70

Later heeft [medeverdachte 10] erkend dat het zorgplan en de zorgovereenkomst van [betrokkene 6] vals zijn, en ten aanzien van een factuur van [bedrijfsnaam medeverdachte 10] gericht aan [betrokkene 6]71 dat daar “niets van klopt.” [medeverdachte 10] had [betrokkene 6] nimmer verzorgd.72 Over een zorgovereenkomst tussen [bedrijfsnaam medeverdachte 10] en [betrokkene 2] heeft [medeverdachte 10] verklaard: “ongeveer de helft van deze uren die hier zijn genoemd, zijn op waarheid gebaseerd” Volgens [medeverdachte 10] komen de gegevens die zij heeft gezien, de zorgdossiers zoals die in haar administratie zaten, niet overeen met de klachten die zij bij haar patiënten (haar moeder, [medeverdachte 7]’s moeder en zus) zag. Dit had [medeverdachte 10] gezien na de doorzoeking van de FIOD in augustus 2011.73 Het bedrag dat [bedrijfsnaam medeverdachte 10] in verband met haar PGB-cliënten vanaf 1 september 2011 had verkregen, stond volgens [medeverdachte 10] nog op de rekening van [bedrijfsnaam medeverdachte 10], zij het dat [medeverdachte 10] één keer een bedrag van €13.000,-- heeft overgemaakt op haar rekening. Dit werd gebruikt voor een BMW X5, een gezamenlijke auto van [medeverdachte 10] en [medeverdachte 7].74 [medeverdachte 10] heeft verder verklaard dat zij zich heeft bemoeid met [betrokkene 5] in verband met haar PGB. [betrokkene 5] had [medeverdachte 10] verteld dat zij wilde stoppen met het PGB en dat zij daar hulp voor nodig had. [betrokkene 5] heeft toen de benodigde formulieren gegeven om haar PGB te stoppen.75

Whatsapp-berichten

Op 16 augustus 2011 heeft een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van [medeverdachte 7]. Bij deze doorzoeking zijn verschillende gegevensdragers in beslag genomen, waaronder de telefoon van [medeverdachte 7]. In deze telefoon zijn whatsapp-berichten aangetroffen. Het dossier bevat een overzicht van verschillende berichten die in de periode vanaf 23 januari 2011 tot 15 augustus 2011 zijn verstuurd en ontvangen door [medeverdachte 7].76 In dat overzicht is onder meer de volgende (hieronder zakelijk weergegeven) conversatie tussen [medeverdachte 4] en [medeverdachte 7] opgenomen:

“(09-03-2011:)

[medeverdachte 4] (…) laat me even weten wat je besproken hebt met [betrokkene 4] en wanneer factuur wordt overgemaakt.

[medeverdachte 7]: (…)D8 dat hij het had overgemaakt. Miscommunicatie (…)

[medeverdachte 4] (…) Hoe ging het dan de afgelopen maanden? Het was voor hem toch al geregeld qua rekening. Jij beheerde deze toch?

[medeverdachte 7] Ja maar die pas klopt niet (…)

[medeverdachte 4] Oke ik wacht de betaling dan even af maar dit verhaal begint te klinken als het verhaal van die nicht van [medeverdachte 10].

[medeverdachte 7] Als dat zo is dan fok ik hem zeker maar letterlijk als fraudeur heel zijn leven lang

(28-03-2011:)

[medeverdachte 4] heb niets meer van je gehoord over [betrokkene 14] dus ga ervan uit dat dit ook weer flashtorie is. Ik meld hem vanaf maart af maar hij loopt per 1 april toch 2 maanden achter (feb+mrt) die hij uitbetaald heeft gekregen. [betrokkene 3] dient vanaf 1 april totaalbedrag contant te geven en krijgt dan ’n paar dagen later EUR 700 (zonder dat er nog een deel voor jou overblijft).

[medeverdachte 7] (…) als je hem wilt afmelden dan moeten we dat doen. Belangrijk voor mij in deze kwestie is nu dat [betrokkene 3] haar deel krijgt en van de overige percentage me moeder, schoonmoeder en die matti van mij verder is tori niet meer interessant voor mij (…)

[medeverdachte 4] (…) als er weer zoiets voorkomt, meld ik alles af want hou niet van dit soort afspraken. [betrokkene 3] krijgt elke maand een hogere percentage en nu er eigenlijk 1 uitvalt (…) blijft de percentage nu 25% (ook in de 2e helft van 2011). Want dit schiet niet op met die mensen. We zijn nog niet eens een jaar bezig! (…)

[medeverdachte 7] Ok (…) houd rekening met afmeldingen (dit moet goed gedaan worden met de juiste afmelding denk maar aan zwaarte indicatie. (…)

[medeverdachte 4] Bij wanbetaling en vertrokken naar bestemming onbekend kan/mag ik het wel zelf doen

[medeverdachte 7] heb je het over zorg Stoppen of het PGB zelf?

[medeverdachte 4] zorg stoppen

[medeverdachte 7] Ohw ik d8 pgb

[medeverdachte 4] zij gaan pgb dan zelf onderzoeken (…) en gelden terugvorderen

[medeverdachte 7] Ja precies (…)

(05-04-2011:)

[medeverdachte 4] Ik heb zorgkantoor doorgegeven dat we t/m feb zorg geleverd hebben aan [betrokkene 14] en dat hij vanaf maart spoorloos is. Daarnaast heeft hij periode feb niet betaald. Je moet dus zijn factuur van maart verwijderen, zoals ik ook uit het systeem heb gehaald. Indien hij, als hij uit Suriname komt feb/mrt/apr en mei ineens kan betalen dan zal ik de zorg laten hervatten en aangeven aan zorgkantoor. (…)

Wat doe je vanavond (…)? Want dan kan ik het geld van [betrokkene 3] komen ophalen. Want hoe eerder ik het stort, des te eerder kan ik haar die EUR 700 geven. (…)

(25-05-2011:)

[medeverdachte 4] We hebben vanaf begin aangegeven dat er 5 pgb-ers zouden zijn. We hebben vanaf begin afgesproken wat de verdeling zou zijn. (…)”

Overzichten verdeling

Op de computer van [medeverdachte 7] (die eveneens op 16 augustus 2011 in beslag is genomen) zijn verschillende documenten aangetroffen, waarin wordt gesproken over de verdeling van PGB-gelden, waaronder een document getiteld “nieuwe situatie.” In dat document wordt gesproken over een verdeling ‘75% [medeverdachte 7] & [betrokkene 15] (…) 25% zorgkantoor.’ Verder staat in het document: “Grootste financiële risico is juist voor ons want als herleiding plaatsvindt dan zullen wij moeten terugbetalen, we zijn voorschot voor dossier kwijt en ons bedrijf zal aangemeld worden als fraude.”77 [medeverdachte 4] heeft verklaard dat hij dit document wel eens heeft gezien en dat [medeverdachte 7] het er in dit document over had dat hij patiënten had, en of [medeverdachte 4] voor hem wilde factureren78

Voorts zijn (onder meer) overzichten aangetroffen met betrekking tot de berekening van de te declareren bedragen en de verdeling daarvan over het 1e jaar en het 2e jaar, met een verdeling tussen “[medeverdachte 7]” (37,5%), “[betrokkene 15]” (37,5%) en “het zorgkantoor” (25%).79

[medeverdachte 4] heeft verklaard dat hij dit document heeft opgesteld; het was volgens hem een voorstel aan [medeverdachte 7]. Naar aanleiding van de opmerking van de verbalisant dat volgens het overzicht toch wel heel weinig geld voor zorg overbleef voor zorg, heeft [medeverdachte 4] vervolgens verklaard dat dit klopt, maar dat hij de werkzaamheden eigenlijk niet wilde gaan doen en dus hoopte dat [medeverdachte 7] niet met het voorstel akkoord zou gaan.80

Verder is een overzicht aangetroffen met de totale ontvangen of te ontvangen bedragen over 2011 en de verdeling daarvan tussen “[betrokkene 3]” (die blijkens het overzicht € 700,-- per maand zou krijgen) “[medeverdachte 7]”, “[betrokkene 15]” en “het zorgkantoor.81

Agenda

Tijdens de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 7] op 17 april 2012 is een agenda van [medeverdachte 10] aangetroffen. In de agenda staat onder ‘notities’ de volgende handgeschreven tekst:

“ * Praat over de aanhouding en dergelijke

* Ze zijn in de auto geweest, ik wil geen risico lopen, ingeval ze iets hebben achtergelaten (afluister apparatuur). Daarnaast word ik ook gevolgd! (denk ik)

* Alle indicaties PGB moeten per 1 september 2011 worden stopgezet. (Dit ivm eventuele risico’s voor de PGB patienten even als het zorgbureau

* Dit moet vandaag nog gebeuren en ik heb de bevestigingsbrieven zsm nodig het liefst vandaag nog!!! (brief die uitgaat naar zorgkantoor)

* Het betreft: *[betrokkene 6]

*[betrokkene 2]

*[betrokkene 1]

*[betrokkene 3]

* Kan dit asap geregeld worden?”

[medeverdachte 10] heeft hierover verklaard dat zij op 17 augustus 2012 bij [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] thuis was op de dag dat [medeverdachte 7] was aangehouden. [medeverdachte 4] zei toen dat [medeverdachte 7] direct alles moest oplossen. [medeverdachte 10] had haar agenda bij zich en [medeverdachte 4] vertelde toen wat [medeverdachte 10] aan [medeverdachte 7] moest doorgeven. Zij schreef vervolgens instructies op in haar agenda. De dag erna was [medeverdachte 7] weer vrij en toen besprak [medeverdachte 10] de notitie met hem. De oplossing van [medeverdachte 7] was toen om alles via [bedrijfsnaam medeverdachte 10] verder te laten gaan, aldus [medeverdachte 10].82

Conclusie

Ten aanzien van feit 1

In het licht van al hetgeen hierboven is overwogen stelt de rechtbank het volgende vast.

[verdachte] heeft in de periode vanaf 16 juni 2010 tot en met 29 juni 2011 in het systeem van het CIZ twaalf cliëntendossiers aangemaakt en daarin aanvragen opgenomen, teneinde indicatiebesluiten te verkrijgen waarmee op naam van deze cliënten een PGB kon worden aangevraagd. Daartoe heeft [verdachte] valselijk ziektebiografieën, ziektebeelden, en de daaruit voortvloeiende zorgbehoefte uit bestaande dossiers gekopieerd en deze in de onderhavige dossiers geplakt. Dit heeft ertoe geleid dat het CIZ indicatiebesluiten heeft afgegeven aan twaalf personen waarin wordt uitgegaan van niet daadwerkelijk bestaande gezondheidsklachten.

[verdachte] heeft dit gedaan in opdracht van en in samenwerking met [medeverdachte 7], die hem hiertoe de (NAW-)gegevens van de cliënten aanleverde. Steeds ging het om (schoon)familieleden van [medeverdachte 7] en in een enkel geval om een vriend ([betrokkene 4]). Bij deze personen trad [bedrijfsnaam medeverdachte 5] als contactpersoon op. In alle andere gevallen ging het om relaties van een vriend van [medeverdachte 7], [medeverdachte 8], die in die gevallen als contactpersoon en/of ‘cliëntondersteuner’ optrad.

Vervolgens werden met behulp van de afgegeven indicatiebesluiten bij zorgkantoren

C.Z. Zorgkantoor B.V. en DSW Zorgkantoor B.V. PGB’s aangevraagd. Dit heeft in negen gevallen geleid tot uitbetaling van PGB’s, veelal op rekeningen die op naam van de budgethouders stonden, maar die door [medeverdachte 7] en/of (mede door) [medeverdachte 8] werden beheerd. De PGB-gelden werden niet besteed aan het doel waarvoor zij waren uitgekeerd, maar onder andere personen (contant) verdeeld. De budgethouders kregen op hun beurt een vergoeding voor hun medewerking. [verdachte] heeft blijkens zijn eigen verklaring een overzicht gezien van de opbrengsten en kosten die hieruit voortvloeiden.

De op onterechte gronden verstrekte PGB-gelden werden verdeeld onder (in ieder geval) [medeverdachte 7], [medeverdachte 10], [medeverdachte 8], [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 12] en verantwoord met valse documenten, te weten zorgovereenkomsten, facturen en verantwoordingsformulieren op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5], [bedrijfsnaam medeverdachte 12]en/of [bedrijfsnaam medeverdachte 10]. Met deze documenten werd de indruk gewekt dat er conform het (maximaal) geïndiceerde aantal uren zorg was, of zou worden verleend, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval was. In de dossiers van drie budgethouders zijn bovendien

verantwoordingsformulieren en facturen aangetroffen van een zorgbureau dat in het geheel geen activiteiten ontplooide ([bedrijfsnaam 1]).

Tussen [medeverdachte 7] enerzijds, en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] ([bedrijfsnaam medeverdachte 5]) anderzijds, bestonden specifieke afspraken over hun samenwerking, met name over de onderlinge rolverdeling en de verdeling van de PGB-gelden. Deze afspraken zijn neergelegd in verschillende documenten en/of nadien nog onderwerp van (whatsapp-)gesprekken geweest. Ook met [medeverdachte 12] ([bedrijfsnaam medeverdachte 12]) en [medeverdachte 10] ([bedrijfsnaam medeverdachte 10]) bestonden dergelijke afspraken. Zo beheerde [medeverdachte 7] de bankrekeningen van de budgethouders en hielden de zorgbureaus ([bedrijfsnaam medeverdachte 5], [bedrijfsnaam medeverdachte 12]en [bedrijfsnaam medeverdachte 10]) zich bezig met de administratie (zorgovereenkomsten, facturen, verantwoordingsformulieren) en het betalen van de belasting.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank – op na te melden wijze – wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van oplichting van het CIZ en verschillende zorgkantoren, zoals onder feit 1 primair ten laste is gelegd.

Ten aanzien van feit 2

Voorts stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 7] [verdachte], die destijds als ambtenaar werkzaam was bij het CIZ, een bedrag van € 6.000,-- heeft beloofd en in ruil daarvoor diende [verdachte] in het systeem van het CIZ cliëntendossiers aan te maken. Nadat [verdachte] dit had gedaan en het tot uitbetaling van PGB’s was gekomen, heeft [medeverdachte 7] voormeld bedrag aan hem betaald. [verdachte] was in zijn hoedanigheid van back office medewerker en super user niet bevoegd om zich bezig te houden met de (medische) inhoud van cliëntendossiers (dit in tegenstelling tot screeners en indicatiestellers). Gelet op het voorgaande acht de rechtbank – op na te melden wijze – wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan (passieve) ambtelijke omkoping tot het verrichten van een ongeoorloofde prestatie, zoals onder feit 2 primair ten laste is gelegd.

4.5

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen – zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- en taalfouten, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad – dat verdachte:

1.

primair

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 16 juni 2010 tot en met 4 juni 2012,

te 's-Gravenhage en/of Rijswijk en/of Tilburg en/of Driebergen-Rijsenburg

en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

--het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

heeft bewogen tot de afgifte van een of meer indicatiebesluit(en) in het

kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op naam van/ten behoeve

van

[betrokkene 1] en/of [betrokkene 6] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of

[betrokkene 4] en/of [betrokkene 5]

en/of

[betrokkene 8] en/of [betrokkene 9] en/of [betrokkene 10] en/of[betrokkene 11]

en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13]

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

in het bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in gebruik zijnde

administratieve systeem en/of bedrijfsprocessensysteem,

het zogenaamde GINO-systeem,

-al dan niet met gebruikmaking van (een) inlogna(a)m(en) en/of (een)

wachtwoord(en) van (een) medewerk(st)er(s) van Centrum Indicatiestelling

Zorg (CIZ) en/of door het aannemen van de rol van screener en/of

indicatiesteller en/of door het zichzelf in dat GINO-systeem en/of in

nagenoemde dossier(s) (buiten diens bevoegdheid) te benoemen tot

indicatiesteller-

(een) (cliënt)dossier(s) aangemaakt ten name van [betrokkene 1] en/of

[betrokkene 6] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 4]

en/of [betrokkene 5] en/of [betrokkene 8] en/of [betrokkene 9] en/of

[betrokkene 10] en/of[betrokkene 11] en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13]

en/of

ten aanzien van die vorengenoemde cliënten/perso(o)n(en) (onder meer)

-in strijd met de waarheid-

(een) ziektebeeld(en) en/of (een) ziektebiografie(ën) in dat systeem en/of

dat/die dossier(s) ingebracht en/of vermeld,

te weten

ten aanzien van [betrokkene 1] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang,

kleden, medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 6] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 2] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Mw is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 3] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 4] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug

DM en hoge RR vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 5] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 8] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Een incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch hersenletsel op

4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon incompleet verwijderd

uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in 2007 nogmaals tumor

deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische bronchitis en

schildklierproblemen en Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 9] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang,

kleden, medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 10] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"dhr is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van[betrokkene 11] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug

DM type 1 en vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 12] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 12 jarige leeftijd. Daarnaast is in 2001 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 13] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

(telkens) in dat systeem en/of dat/die dossier(s) ten aanzien van

bovengenoemde perso(o)n(en) ingebracht en/of vermeld en/of opgenomen

als/bij "Gevraagde functies"

PV (Persoonlijke verzorging) en/of VP (Verpleging) en/of BG-INF (Begeleiding

individueel)

en/of

(een) (andere) bewerking(en) (toevoegingen en/of wijzigingen) in dat/die

dossier(s) van bovengenoemde perso(o)n(en) ten behoeve van de

indicatieprocedure en/of totstandkoming van het indicatiebesluit ingebracht

en/of vermeld en/of opgenomen,

waardoor (telkens) het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

werd bewogen tot de afgifte van bovenbedoeld(e) indicatiebesluit(en) en/of

goed(eren),

en/of

(vervolgens)

(na afgifte van het/de -ten onrechte afgegeven- indicatiebesluit(en))

--het Zorgkantoor Haaglanden en/of CZ Zorgkantoor B.V. en/of CZ Zorgkantoren

en/of Zorgkantoor DSW B.V. en/of Zorgkantoor Nieuwe Waterweg-Noord / Delft

Westland Oostland, in elk geval één of meer zorgkanto(o)r(en),

heeft bewogen tot de afgifte van (totaal) euro 522.227,47, in elk geval een

of meer (maandelijkse) geldbedrag(en), te weten een of meer geldbedrag(en)

te weten een of meer geldbedrag(en) in het kader van de Algemene Wet

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en/of de Persoonsgebonden Budget (PGB) op

naam van/ten behoeve van

[betrokkene 1] en/of [betrokkene 6] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of

[betrokkene 4] en/of [betrokkene 5],

en/of

[betrokkene 10] en/of[betrokkene 11] en/of [betrokkene 12], in elk geval een of

meer geldbedrag(en), en/of

van (een) (gewijzigde) toekenningsbeschikking(en),

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

met betrekking tot een of meer van vorengenoemde perso(o)n(en) en/of

budgethouder(s)

(telkens) een "Overeenkomst Zorglevering" en/of een "Overeenkomst PGB"

gesloten en/of opgemaakt en/of gezonden en/of doen toekomen aan genoemd(e)

zorgkanto(o)r(en)

en/of

aan genoemd(e) zorgkanto(o)r(en) op naam van een of meer van vorengenoemde

perso(o)n(en) en/of budgethouder(s) (een) zogenaamd(e)

"verantwoordingsformulier(en) PGB" en/of "declaratieformulier(en) PGB"

gezonden en/of doen toekomen waarop (onder meer) was vermeld en/of opgenomen

en/of aangekruist (met betrekking tot de periode waarop dat/die

formulier(en) van toepassing was/waren) het bedrag dat die perso(o)n(en)

en/of budgethouder(s) in totaal aan zijn/haar hun zorgverlener(s) betaald

heeft/hebben en/of de na(a)m(en) van de zorgverlener(s) en/of de soort

hulpverlening

en/of

(een) bankrekening(en) geopend en/of doen en/of laten openen op naam van

[medeverdachte 4] en/of [betrokkene 6] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of

[betrokkene 4] en/of [betrokkene 5] en/of [betrokkene 10] en/of[betrokkene 11]

en/of [betrokkene 12],

waardoor (telkens) het Zorgkantoor Haaglanden en/of CZ Zorgkantoor B.V.

en/of CZ Zorgkantoren en/of Zorgkantoor DSW B.V. en/of Zorgkantoor Nieuwe

Waterweg-Noord / Delft Westland Oostland, in elk geval één of meer

zorgkanto(o)r(en),

werd(en) bewogen tot de afgifte van bovenbedoeld(e) geldbedrag(en) en/of

toekenningsbeschikking(en) en/of goed(eren);

2.

primair

hij

op één of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van 16 juni 2010 tot en met 1 juni 2011, in elk

geval in of omstreeks de periode van 16 juni 2010 tot en met 17 april 2012,

te 's-Gravenhage en/of (elders) in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(telkens)

als ambtenaar, te weten als medewerker Frontofficie/Backoffice (FOBO),

met als extra taak ICT-Superuser, in dienst van de (Stichting) Centrum

Indicatiestelling Zorg,

(telkens) (een) gift(en) of belofte heeft gedaan en/of aangeboden door

[medeverdachte 7],

te weten (een) geldbedrag(en) van (totaal) euro 6.000,- of daaromtrent, in elk

geval geld,

heeft aangenomen,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die gift(en) en/of belofte(n) hem werd(en) gedaan en/of aangeboden

teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets

te doen of na te laten,

en/of

(telkens) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die gift(en) en/of belofte(n) hem werd(en) gedaan en/of aangeboden

ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, in strijd met zijn

plicht, in zijn bediening is gedaan of nagelaten,

te weten/bestaande uit

het in het bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in gebruik zijnde

administratieve systeem en/of bedrijfsprocessensysteem,

het zogenaamde GINO-systeem,

aanmaken van (een) (cliënt)dossier(s) ten name van [betrokkene 1] en/of

[betrokkene 6] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 4]

en/of [betrokkene 5] en/of [betrokkene 8] en/of [betrokkene 9] en/of [betrokkene 10]

[betrokkene 10] en/of[betrokkene 11][betrokkene 11] en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13]

en/of

ten aanzien van die vorengenoemde cliënten/perso(o)n(en) (onder meer)

(een) ziektebeeld(en) en/of (een) ziektebiografie(ën) in dat systeem en/of

dat/die dossier(s) inbrengen en/of vermelden,

te weten

ten aanzien van [betrokkene 1] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang, kleden,

medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 6] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 2] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Mw is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 3] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 4] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug DM

en hoge RR vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 5] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 8] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Een incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch hersenletsel op

4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon incompleet verwijderd uit

hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in 2007 nogmaals tumor deels

verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische bronchitis en

schildklierproblemen en Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 9] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang, kleden,

medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 10] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"dhr is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes

en/of

ten aanzien van[betrokkene 11] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug DM

type 1 en vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 12] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 12 jarige leeftijd. Daarnaast is in 2001 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes

en/of

ten aanzien van [betrokkene 13] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

(telkens) in dat systeem en/of dat/die dossier(s) ten aanzien van

bovengenoemde perso(o)n(en) inbrengen en/of vermelden en/of opnemen

als/bij "Gevraagde functies"

PV (Persoonlijke verzorging) en/of VP (Verpleging) en/of BG-INF (Begeleiding

individueel)

en/of

in dat/die dossier(s) van bovengenoemde perso(o)n(en) ten behoeve van de

indicatieprocedure en/of totstandkoming van het indicatiebesluit inbrengen

en/of vermelden en/of opnemen van (een) (andere) bewerking(en) (toevoegingen

en/of wijzigingen)

en/of

ten behoeve van bovengenoemde perso(o)n(en) tot stand brengen en/of tot stand

doen komen van een indicatiebesluit.

5 De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluit.

7 De strafoplegging

7.1

De vordering van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. Daarnaast hebben de officieren van justitie gevorderd dat de rechtbank bij uitspraak zal bevelen dat de schorsing van de voorlopige hechtenis wordt opgeheven. In repliek hebben de officieren van justitie die vordering nader onderbouwd. Als grond voor de voorlopige hechtenis is aangevoerd dat vrees voor herhaling bestaat, nu de ten laste gelegde feiten lucratieve feiten betreffen en verdachte een aanzienlijke vordering te wachten staat van CZ.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht de door de officieren van justitie gevorderde straf aanzienlijk te matigen. Daartoe heeft de raadsman gewezen op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en in aanvulling daarop het volgende aangevoerd. Verdachte heeft een gering voordeel van € 6.000 genoten en geen zicht heeft gehad op de omvang van de fraude.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich als ambtenaar van CIZ om laten kopen teneinde mee te werken aan het oplichten van CIZ door twaalf valse aanvragen voor een indicatiestelling in het bedrijfssysteem van CIZ op te nemen. Naar aanleiding van deze aanvragen zijn valse indicatiestellingen afgegeven. Mede als gevolg van verdachtes handelen is het mogelijk geworden dat er voor ruim € 500.000 met AWBZ gelden werd gefraudeerd.

Aldus handelende heeft de verdachte het in hem als ambtenaar gestelde vertrouwen beschaamd en zijn positie misbruikt voor persoonlijk voordeel. Voor een goed functioneren van een democratische samenleving is het van belang dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur. Door zijn handelen heeft verdachte het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in een integere overheid geschaad. Daarnaast moet de overheid kunnen vertrouwen op de loyaliteit, betrouwbaarheid en onkreukbaarheid van de eigen ambtenaren.

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij zijn eigen winstbejag kennelijk zwaarder heeft laten wegen dan dit belang. De rechtbank acht dit soort feiten zeer laakbaar.

De rechtbank weegt in het voordeel van verdachte mee dat hij ter terechtzitting als enige van alle verdachten heeft laten blijken het laakbare van zijn handelen in te zien.

Bij de bepaling van de strafmaat neemt de rechtbank als uitgangspunt het nadeel van ruim € 500.000 dat uit het handelen van verdachte is ontstaan. De rechtbank weegt daarbij enigszins in het voordeel van verdachte mee dat verdachte weliswaar een cruciale, maar feitelijk minder omvangrijke rol heeft gespeeld dan zijn medeverdachten, hetgeen ook kan worden afgeleid uit het relatief beperkte voordeel (€ 6.000) dat hij heeft genoten, zodat het

totale nadeel niet ten volle aan verdachte kan worden toegeschreven.

Justitiële Documentatie

Wat betreft de persoon van verdachte heeft de rechtbank gelet op de inhoud van een hem betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 21 oktober 2014, waaruit kan worden opgemaakt dat verdachte niet eerder is veroordeeld.

Reclasseringsrapport

De rechtbank heeft acht geslagen op een verdachte betreffend reclasseringsrapport van 21 oktober 2014 opgemaakt door I.J.J. Kwaspen en R. den Duijf waarin de kans op recidive als laag wordt ingeschat.

Tijdsverloop

Wat betreft het tijdsverloop in deze zaak overweegt de rechtbank dat er vanaf 17 april 2012 (het moment dat verdachte werd aangehouden) en het moment dat er thans uitspraak in eerste aanleg wordt gedaan, twee jaren en acht maanden verstreken. Het verrichte onderzoek is zeer omvangrijk en zeer complex geweest. Op 9 december 2013 heeft er een regiebijeenkomst bij de rechter-commissaris plaatsgevonden waarbij namens verdachte en zijn medeverdachten verzocht is om zeer veel getuigen te horen. De rechter-commissaris heeft naar aanleiding van die verzoeken zeer veel getuigen gehoord. Gelet op het voorgaande levert het tijdsverloop in deze zaak geen onevenredige overschrijding van de redelijke termijn op. De rechtbank houdt bij de bepaling van de strafmaat dan ook geen rekening met het tijdsverloop in deze zaak.

Gevangenisstraf

De rechtbank heeft acht geslagen op de landelijke oriëntatiepunten voor strafoplegging in fraudezaken. Deze gaan bij fraudebedragen als in deze zaak uit van gevangenisstraffen. Gelet hierop en op al hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot deze zaak, acht de rechtbank het opleggen van een gevangenisstraf van zes maanden passend.

Opheffing schorsing

De rechtbank stelt vast dat ten tijde van de aanvang van de voorlopige hechtenis het belang van nader onderzoek als grond daarvoor gold. Nu het onderzoek al geruime tijd is afgerond is daarmee die grond komen te vervallen. De rechtbank ziet thans geen aanleiding om vrees voor herhaling als grond voor de hervatting van de geschorste voorlopige hechtenis aan te nemen. Het enkele feit dat verdachte een aanzienlijke vordering te wachten staat is daartoe onvoldoende, en ook overigens zijn er onvoldoende aanknopingspunten voor de gestelde recidivegrond.

Opheffing voorlopige hechtenis

De rechtbank zal wegens gebrek aan gronden de voorlopige hechtenis met ingang van heden opheffen.

8 De vordering van de benadeelde partij

[betrokkene 39], als gemachtigde optredende voor CZ Zorgkantoor BV, heeft zich, voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De door CZ Zorgkantoor B.V. gestelde schade is betwist. Ter terechtzitting is bovendien gebleken dat haar vordering ook aan de civiele rechter is voorgelegd en dat in die procedure tijdens een comparitie van partijen is bepaald dat er een schriftelijke ronde van conclusiewisselingen plaatsvindt. Bij deze stand van zaken leidt een inhoudelijk beoordeling van de door de benadeelde partij ingediende vordering tot een onevenredige belasting van de strafrechtelijke procedure, zodat de rechtbank de benadeelde partij in haar vordering niet-ontvankelijk zal verklaren.

9 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 47, 57, 326 en 363 van het Wetboek van Strafrecht. Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de bij dagvaarding onder 1. primair en 2. primair tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 2:

als ambtenaar een gift en belofte aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) MAANDEN

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt dat de benadeelde partij CZ Zorgkantoor BV niet-ontvankelijk is in haar vordering en dat zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door

mr. H. Steenhuis, voorzitter,

mrs. S.L.M. Staals en E.A. Lensink, rechters

in tegenwoordigheid van mr. B. Schaafsma, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 december 2014.

Bijlage

tenlastelegging

Feit 1.

(onderzoek [betrokkene 60])

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 16 juni 2010 tot en met 4 juni 2012,

te 's-Gravenhage en/of Rijswijk en/of Tilburg en/of Driebergen-Rijsenburg

en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

--het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

heeft bewogen tot de afgifte van een of meer indicatiebesluit(en) in het

kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op naam van/ten behoeve

van

[betrokkene 1] en/of [betrokkene 6] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of

[betrokkene 4] en/of [betrokkene 5]

en/of

[betrokkene 8] en/of [betrokkene 9] en/of [betrokkene 10] en/of[betrokkene 11]

en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13]

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

in het bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in gebruik zijnde

administratieve systeem en/of bedrijfsprocessensysteem,

het zogenaamde GINO-systeem,

-al dan niet met gebruikmaking van (een) inlogna(a)m(en) en/of (een)

wachtwoord(en) van (een) medewerk(st)er(s) van Centrum Indicatiestelling

Zorg (CIZ) en/of door het aannemen van de rol van screener en/of

indicatiesteller en/of door het zichzelf in dat GINO-systeem en/of in

nagenoemde dossier(s) (buiten diens bevoegdheid) te benoemen tot

indicatiesteller-

(een) (cliënt)dossier(s) aangemaakt ten name van [betrokkene 1] en/of

[betrokkene 6] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 4]

en/of [betrokkene 5] en/of [betrokkene 8] en/of [betrokkene 9] en/of

[betrokkene 10] en/of[betrokkene 11] en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13]

en/of

ten aanzien van die vorengenoemde cliënten/perso(o)n(en) (onder meer)

-in strijd met de waarheid-

(een) ziektebeeld(en) en/of (een) ziektebiografie(ën) in dat systeem en/of

dat/die dossier(s) ingebracht en/of vermeld,

te weten

ten aanzien van [betrokkene 1] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang,

kleden, medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 6] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 2] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Mw is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 3] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 4] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug

DM en hoge RR vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 5] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 8] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Een incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch hersenletsel op

4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon incompleet verwijderd

uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in 2007 nogmaals tumor

deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische bronchitis en

schildklierproblemen en Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 9] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang,

kleden, medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 10] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"dhr is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van[betrokkene 11] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug

DM type 1 en vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 12] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 12 jarige leeftijd. Daarnaast is in 2001 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 13] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

(telkens) in dat systeem en/of dat/die dossier(s) ten aanzien van

bovengenoemde perso(o)n(en) ingebracht en/of vermeld en/of opgenomen

als/bij "Gevraagde functies"

PV (Persoonlijke verzorging) en/of VP (Verpleging) en/of BG-INF (Begeleiding

individueel)

en/of

(een) (andere) bewerking(en) (toevoegingen en/of wijzigingen) in dat/die

dossier(s) van bovengenoemde perso(o)n(en) ten behoeve van de

indicatieprocedure en/of totstandkoming van het indicatiebesluit ingebracht

en/of vermeld en/of opgenomen,

waardoor (telkens) het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

werd bewogen tot de afgifte van bovenbedoeld(e) indicatiebesluit(en) en/of

goed(eren),

en/of

(vervolgens)

(na afgifte van het/de -ten onrechte afgegeven- indicatiebesluit(en))

--het Zorgkantoor Haaglanden en/of CZ Zorgkantoor B.V. en/of CZ Zorgkantoren

en/of Zorgkantoor DSW B.V. en/of Zorgkantoor Nieuwe Waterweg-Noord / Delft

Westland Oostland, in elk geval één of meer zorgkanto(o)r(en),

heeft bewogen tot de afgifte van (totaal) euro 522.227,47, in elk geval een

of meer (maandelijkse) geldbedrag(en), te weten een of meer geldbedrag(en)

te weten een of meer geldbedrag(en) in het kader van de Algemene Wet

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en/of de Persoonsgebonden Budget (PGB) op

naam van/ten behoeve van

[betrokkene 1] en/of [betrokkene 6] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of

[betrokkene 4] en/of [betrokkene 5],

en/of

[betrokkene 10] en/of[betrokkene 11] en/of [betrokkene 12], in elk geval een of

meer geldbedrag(en), en/of

van (een) (gewijzigde) toekenningsbeschikking(en),

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

met betrekking tot een of meer van vorengenoemde perso(o)n(en) en/of

budgethouder(s)

(telkens) een "Overeenkomst Zorglevering" en/of een "Overeenkomst PGB"

gesloten en/of opgemaakt en/of gezonden en/of doen toekomen aan genoemd(e)

zorgkanto(o)r(en)

en/of

aan genoemd(e) zorgkanto(o)r(en) op naam van een of meer van vorengenoemde

perso(o)n(en) en/of budgethouder(s) (een) zogenaamd(e)

"verantwoordingsformulier(en) PGB" en/of "declaratieformulier(en) PGB"

gezonden en/of doen toekomen waarop (onder meer) was vermeld en/of opgenomen

en/of aangekruist (met betrekking tot de periode waarop dat/die

formulier(en) van toepassing was/waren) het bedrag dat die perso(o)n(en)

en/of budgethouder(s) in totaal aan zijn/haar zorgverlener(s) betaald

heeft/hebben en/of de na(a)m(en) van de zorgverlener(s) en/of de soort

hulpverlening

en/of

(een) bankrekening(en) geopend en/of doen en/of laten openen op naam van

[betrokkene 1] en/of [betrokkene 6] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of

[betrokkene 4] en/of [betrokkene 5] en/of [betrokkene 10] en/of[betrokkene 11]

en/of [betrokkene 12],

waardoor (telkens) het Zorgkantoor Haaglanden en/of CZ Zorgkantoor B.V.

en/of CZ Zorgkantoren en/of Zorgkantoor DSW B.V. en/of Zorgkantoor Nieuwe

Waterweg-Noord / Delft Westland Oostland, in elk geval één of meer

zorgkanto(o)r(en),

werd(en) bewogen tot de afgifte van bovenbedoeld(e) geldbedrag(en) en/of

toekenningsbeschikking(en) en/of goed(eren);

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 16 juni 2010 tot en met 1 juni 2011,

te 's-Gravenhage en/of Rijswijk en/of Tilburg en/of Driebergen-Rijsenburg

en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(in het bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in gebruik zijnde

administratieve systeem en/of bedrijfsprocessen-systeem,

het zogenaamde GINO-systeem)

(een) (digita(a)l(e)) (cliënt)dossier(s)

ten name van [betrokkene 1] en/of [betrokkene 6] en/of

[betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 4] en/of

[betrokkene 5] en/of [betrokkene 8] en/of [betrokkene 9] en/of

[betrokkene 10] en/of[betrokkene 11] en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13],

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs

van enig feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk

heeft/hebben doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door

(een) ander(en),

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in dat/die cliëntendossier(s)

a.

de hierna volgende ziektebeeld(en) en/of (een) ziektebiografie(ën) ten aanzien

van die vorengenoemde cliënten/perso(o)n(en),

te weten

ten aanzien van [betrokkene 1] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang, kleden,

medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 6] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 2] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Mw is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 3] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 4] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug DM

en hoge RR vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 5] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 8] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Een incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch hersenletsel op

4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon incompleet verwijderd uit

hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in 2007 nogmaals tumor deels

verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische bronchitis en

schildklierproblemen en Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 9] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang, kleden,

medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 10] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"dhr is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes

en/of

ten aanzien van[betrokkene 11] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug DM

type 1 en vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 12] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 12 jarige leeftijd. Daarnaast is in 2001 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes

en/of

ten aanzien van [betrokkene 13] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

b.

ten aanzien van bovengenoemde perso(o)n(en)

als/bij "Gevraagde functies"

PV (Persoonlijke verzorging) en/of VP (Verpleging) en/of BG-INF (Begeleiding

individueel)

vermeld en/of opgenomen en/of ingebracht, en/althans door (een) ander(en) doen

en/of laten vermelden en/of opnemen en/of inbrengen,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2.

(onderzoek [betrokkene 60])

hij

op één of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van 16 juni 2010 tot en met 1 juni 2011, in elk

geval in of omstreeks de periode van 16 juni 2010 tot en met 17 april 2012,

te 's-Gravenhage en/of (elders) in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(telkens)

een ambtenaar, te weten als medewerker Frontofficie/Backoffice (FOBO),

met als extra taak ICT-Superuser, in dienst van de (Stichting)

Centrum Indicatiestelling Zorg,

(telkens) (een) gift(en) of belofte heeft gedaan en/of aangeboden door

[medeverdachte 7],

te weten (een) geldbedrag(en) van (totaal) euro 6.000,- of daaromtrent, in elk

geval geld,

heeft aangenomen,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die gift(en) en/of belofte(n) hem werd(en) gedaan en/of aangeboden

teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets

te doen of na te laten,

en/of

(telkens) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die gift(en) en/of belofte(n) hem werd(en) gedaan en/of aangeboden

ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, in strijd met zijn

plicht, in zijn bediening is gedaan of nagelaten,

te weten/bestaande uit

het in het bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in gebruik zijnde

administratieve systeem en/of bedrijfsprocessensysteem,

het zogenaamde GINO-systeem,

aanmaken van (een) (cliënt)dossier(s) ten name van [betrokkene 1] en/of

[betrokkene 6] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 4]

en/of [betrokkene 5] en/of [betrokkene 8] en/of [betrokkene 9] en/of [betrokkene 10]

[betrokkene 10] en/of[betrokkene 11] en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13]

en/of

ten aanzien van die vorengenoemde cliënten/perso(o)n(en) (onder meer)

(een) ziektebeeld(en) en/of (een) ziektebiografie(ën) in dat systeem en/of

dat/die dossier(s) inbrengen en/of vermelden,

te weten

ten aanzien van [betrokkene 1] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang, kleden,

medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 6] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 2] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Mw is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 3] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 4] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug DM

en hoge RR vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 5] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 8] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Een incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch hersenletsel op

4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon incompleet verwijderd uit

hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in 2007 nogmaals tumor deels

verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische bronchitis en

schildklierproblemen en Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 9] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang, kleden,

medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 10] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"dhr is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes

en/of

ten aanzien van[betrokkene 11] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug DM

type 1 en vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 12] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 12 jarige leeftijd. Daarnaast is in 2001 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes

en/of

ten aanzien van [betrokkene 13] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

(telkens) in dat systeem en/of dat/die dossier(s) ten aanzien van

bovengenoemde perso(o)n(en) inbrengen en/of vermelden en/of opnemen

als/bij "Gevraagde functies"

PV (Persoonlijke verzorging) en/of VP (Verpleging) en/of BG-INF (Begeleiding

individueel)

en/of

in dat/die dossier(s) van bovengenoemde perso(o)n(en) ten behoeve van de

indicatieprocedure en/of totstandkoming van het indicatiebesluit inbrengen

en/of vermelden en/of opnemen van (een) (andere) bewerking(en) (toevoegingen

en/of wijzigingen)

en/of

ten behoeve van bovengenoemde perso(o)n(en) tot stand brengen en/of tot stand

doen komen van een indicatiebesluit;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij

op één of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van 16 juni 2010 tot en met 1 juni 2011, in elk

geval in of omstreeks de periode van 16 juni 2010 tot en met 17 april 2012,

te 's-Gravenhage en/of (elders) in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(telkens)

als ambtenaar, te weten als medewerker Frontofficie/Backoffice (FOBO),

met als extra taak ICT-Superuser, in dienst van de Stichting

Centrum Indicatiestelling Zorg,

(telkens) (een) gift(en) of belofte gedaan en/of aangeboden door

[medeverdachte 7],

te weten (een) geldbedrag(en) van (totaal) euro 6.000,- of daaromtrent, in elk

geval geld,

heeft aangenomen,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die gift(en) en/of belofte(n) hem werd(en) gedaan en/of aangeboden

teneinde hem te bewegen om, zonder daarbij in strijd met zijn plicht te

handelen,

in zijn bediening iets te doen of na te laten,

en/of

(telkens) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die gift(en) en/of belofte(n) hem werd(en) gedaan en/of aangeboden

ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, zonder daardoor in strijd

met zijn plicht te handelen, in zijn bediening is gedaan of nagelaten,

te weten/bestaande uit

het in het bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in gebruik zijnde

administratieve systeem en/of bedrijfsprocessensysteem,

het zogenaamde GINO-systeem,

aanmaken van (een) (cliënt)dossier(s) ten name van [betrokkene 1] en/of

[betrokkene 6] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 4]

en/of [betrokkene 5] en/of [betrokkene 8] en/of [betrokkene 9] en/of [betrokkene 10]

[betrokkene 10] en/of[betrokkene 11] en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13]

en/of

ten aanzien van die vorengenoemde cliënten/perso(o)n(en) (onder meer)

(een) ziektebeeld(en) en/of (een) ziektebiografie(ën) in dat systeem en/of

dat/die dossier(s) inbrengen en/of vermelden,

te weten

ten aanzien van [betrokkene 1] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang, kleden,

medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 6] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 2] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Mw is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 3] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 4] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug DM

en hoge RR vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 5] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 8] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Een incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch hersenletsel op

4 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon incompleet verwijderd uit

hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in 2007 nogmaals tumor deels

verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische bronchitis en

schildklierproblemen en Diabetes"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 9] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Vergevorderde MS ADL afhankelijk, hulp nodig bij wassen, toiletgang, kleden,

medicatie toediening, diabetes, insuline"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 10] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"dhr is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 40 jarige leeftijd. Daarnaast is in 1998 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes

en/of

ten aanzien van[betrokkene 11] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Dhr is bekend met polio vanaf zijn tweede jaar. Tevens een scoliose in rug DM

type 1 en vaatklachten"

en/of

ten aanzien van [betrokkene 12] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"is bekend met incomplete dwarslaesie (C4) als gevolg van traumatisch

hersenletsel op 12 jarige leeftijd. Daarnaast is in 2001 haemangioon

incompleet verwijderd uit hersenen. Wegens functionele achteruitgang is in

2007 nogmaals tumor deels verwijderd. Verder bekend met COPD/astmatische

bronchitis en schildklierproblemen Diabetes

en/of

ten aanzien van [betrokkene 13] als ziektebeeld en/of ziektebiografie

"Zeer progressieve MS verslechterd soms per week kan niets meer zonder hulp

geen zelfredzaamheid diabetes"

en/of

(telkens) in dat systeem en/of dat/die dossier(s) ten aanzien van

bovengenoemde perso(o)n(en) inbrengen en/of vermelden en/of opnemen

als/bij "Gevraagde functies"

PV (Persoonlijke verzorging) en/of VP (Verpleging) en/of BG-INF (Begeleiding

individueel)

en/of

in dat/die dossier(s) van bovengenoemde perso(o)n(en) ten behoeve van de

indicatieprocedure en/of totstandkoming van het indicatiebesluit inbrengen

en/of vermelden en/of opnemen van (een) (andere) bewerking(en) (toevoegingen

en/of wijzigingen)

en/of

ten behoeve van bovengenoemde perso(o)n(en) tot stand brengen en/of tot stand

doen komen van een indicatiebesluit;

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer 6640, van de Inspectie SZW, met bijlagen (doorgenummerd p. 1 tot en met p. 5596).

2 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], V/03-02, p. 1066 en 1067.

3 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], V/03-03, p. 1072.

4 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], V/03-02, p. 1065

5 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], V/03-03, p. 1074, proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 7] V/01-01, p. 907

6 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 8], DOC/003-316 t/m -319, p. 2844 en 2845

7 1-19 OPV, p. 859 en proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 5], V06-01, p. 1112.

8 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 4], V02-01, p. 950

9 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 5], V06-01, p. 1112 en proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 5] V06-03, p. 1118

10 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 12], V07-01, p. 1162 en proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 5] V06-03, p. 1119

11 DOC/20-10, p. 5350 en proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 12] V/07-01, p. 1171

12 DOC/020-03, p. 5343

13 DOC012-23 t/m -30; DOC/012-31 t/m -37; DOC/012-45 t/m -53; DOC/012-54 t/m -61; DOC/012-62 t/m -70; DOC/012-115 t/m -122; proces-verbaal loggegevens, AMB/057, p. 2212-2214

14 BOB/017-01; dit telefoonnummer wordt vermeld op de facturen van [bedrijfsnaam medeverdachte 5], zie bijvoorbeeld DOC/009-01

15 De ziektebeelden/-biografieën, zoals deze in GINO in de dossiers van de voormelde personen stonden vermeld, komen steeds exact overeen met de in de tenlastelegging (onder de naam van die personen) geciteerde tekst; daar wordt bij deze naar verwezen.

16 DOC/012-14 t/m -22; DOC/012-71 t/m -78; DOC/012-79 t/m -88; DOC/012-89 t/m -96; DOC/012-97 t/m -105; DOC/012-106 t/m -114

17 DOC/012-233 t/m -236; DOC/012-237 en -238; DOC/012-239 en -240; DOC/012-241 t/m -243; DOC/012-244 t/m -247; DOC/012-248 t/m -251; DOC/012-252-255; DOC/012-229 t/m -232; DOC/012-256 en -257; DOC/012-259 t/m 261; DOC/012-262 t/m -264; DOC/012-265-267; DOC/012-268-270.

18 AMB/040, p. 2152; AMB/054, p.2206-2207; AMB/029, p. 2110; AMB/041, p. 2156-2157; AMB/042, p. 2159; AMB/052, p. 2199; AMB/033, p. 2128; AMB/030, p. 2114; AMB/046, p. 2172 (verwezen wordt bovendien naar de op de bewuste pagina’s genoemde documenten)

19 DOC/009-01 t/m -15 ([betrokkene 1]; DOC/008-01 t/m -15 ([betrokkene 2]); DOC/007-12 t/m -17 ([betrokkene 3]), DOC/003-251 t/m 262 ([betrokkene 4]); DOC/003-67 t/m -69 ([betrokkene 5])

20 DOC/009-16 en -17 ([betrokkene 1]; DOC/005-03 t/m -06 ([betrokkene 6]); DOC/008-16 en -17 ([betrokkene 2]); DOC/007-18 en -19 ([betrokkene 3])

21 DOC/003-170 t/m -176 en DOC/021-145 en -146, DOC/021-16 ([betrokkene 1]; DOC/003-153 t/m -163 ([betrokkene 6]); DOC/003-177 t/m 186 ([betrokkene 2]) DOC/003-145 t/m – 152 ([betrokkene 3])

22 DOC/021-92 t/m -96; DOC/006-15

23 DOC/014-217 t/m -222

24 DOC/014-36 t/m -39; DOC/014-249 t/m -252

25 DOC/014-19; DOC/021-65; DOC/014-55 e.v.; DOC/021-51; DOC/014-298 en -299; DOC/003-258 en 259; DOC/014-184 t/m -186; AMB/030 en DOC/014-207 t/m -213; DOC/014-245 t/m -248

26 proces-verbaal van verhoor getuige ([betrokkene 1]) bij de rechter-commissaris d.d. 3 april 2014, onder 9.; V/10-01, p. 1253 ([betrokkene 6]); proces-verbaal van verhoor getuige ([betrokkene 2]) bij de rechter-commissaris d.d. 5 februari 2014, onder 4; V/12-02, p. 1315 ([betrokkene 3]), proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 12], V/07-02, p. 1183; proces-verbaal verhoor getuige [betrokkene 4] bij de rechter-commissaris d.d. 13 oktober 2014, onder 12.; V/14-01, p. 1333-1334 ([betrokkene 5]); V/08-01, p. 1211 en 1212 ([betrokkene 8]); V/22-01, p. 1470 ([betrokkene 9]); V/023-01, p. 1491 en 1499 ([betrokkene 10]); V/24-01, p. 1516 ([betrokkene 11]); V/25-01, p. 1552 ([betrokkene 12]); V/26-01, p. 1578 ([betrokkene 13])

27 Zie verklaringen, genoemd in voetnoot 25 en bijv. de verklaring van [getuige 1]: zij is de eigenaar/ c.q. tenaamgestelde van [bedrijfsnaam 1] en heeft verklaard dat zij nooit klanten heeft gehad, G/04-01, p. 2446

28 Resumé 1-01/OPV, p. 132

29 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], V/03-02, p. 1065-1066-1067

30 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], V/03-03, p. 1075

31 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], V/03-03, p. 1076

32 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], V/03-03, p. 1086

33 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], V/03-03, p. 1075

34 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], V/03-03. p. 1076

35 Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], V/03-03, p. 1085

36 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 7], V/01-02, p. 909

37 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 7], V/01-02, p. 912

38 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 7], V/01-02, p. 913

39 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 7], V/01-02, p. 914

40 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 7], V/01-02, p. 915

41 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 7], V/01-02, p. 916

42 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 7], V/01-02, p. 917

43 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 7], V/01-02, p. 915

44 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 7], V/01-03, p. 927

45 Proces-verbaal van verhoor verdachte [betrokkene 13], V/26-01, p. 1582

46 Proces-verbaal van verhoor verdachte[betrokkene 11], V/24-01, p. 1523

47 Proces-verbaal van verhoor verdachte[betrokkene 11], V/24-01, p. 1524

48 Proces-verbaal van verhoor verdachte[betrokkene 11], V/24-01, p. 1525

49 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5], V/06-05, p. 1147

50 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5], V/06-05, p. 1148

51 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5], V/06-05, p. 1149

52 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5], V/06-05, p. 1153-1154

53 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4], V/02-07, p. 1010

54 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4], V/02-07, p. 1011

55 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4], V/02-07, p. 1016

56 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4], V/02-01, p. 951

57 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4], V/02-01, p. 952

58 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 12], V/07-01, p. 1171

59 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 12], V/07-01, p. 1171

60 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 12], V/07-02, p. 1181

61 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 12], V/07-02, p. 1182 en 1183

62 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 12], V/07-02, p. 1183

63 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 12], V/07-02, p. 1183

64 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 12], V/07-01, p. 1173

65 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 12], V/07-02, p. 1180

66 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 10], V/15-01, p. 1364

67 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 10], V/15-01, p. 1363

68 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 10], V/15-01, p. 1362

69 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 10], V/15-01, p. 1366

70 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 10], V/15-01, p. 1367

71 DOC/021-64

72 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 10], V/15-01, 1370

73 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 10], V/15-01, p. 1371

74 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 10], V/15-02, p. 1388

75 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 10], V/15-02, p. 1375

76 DOC/003-20 t/m -36

77 DOC/003-265/266, p. 2789-2790

78 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 4], V/02-4, p. 967

79 DOC/003-267, p. 2792

80 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 4], V/02-4, p. 968

81 D-033, p. 1943 dit document is ter terechtzitting met verdachte besproken

82 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 10], V/15-02, p. 1380 t/m 1382