Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:15230

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
15-12-2014
Datum publicatie
16-12-2014
Zaaknummer
09/997118-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak directeur zorgbureau van zorgfraude

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 09/997118-12

Datum uitspraak: 15 december 2014

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officieren van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te[geboorteplaats] op [geboortedag] 1963,

adres:[adres]

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 17, 21, 25 november en 1 december 2014.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officieren van justitie mrs. L.L.H. Roebroek en H.C. Vermaseren, en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. M.R. Roethof, advocaat te Arnhem, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is – kort samengevat – het volgende ten laste gelegd:

in onderzoek Budget

1.

primair:

dat zij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 17 april 2012 heeft deelgenomen aan een criminele organisatie bestaande uit onder meer verdachte en medeverdachten[medeverdachte 4], [medeverdachte 12], [medeverdachte 5], [medeverdachte 6], [medeverdachte 11],[medeverdachte 2] en andere rechtspersonen, die het oogmerk had op het plegen van de volgende misdrijven: oplichting, valsheid in geschrift en witwassen;

subsidiair:

dat zij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 17 april 2012 tezamen en in vereniging zorgkantoren, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en het Centraal Administratiekantoor (CAK) heeft opgelicht voor een bedrag van € 3.126.904,29;

meer subsidiair:

dat zij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 17 april 2012 tezamen en in vereniging € 3.126.904,29 toebehorende aan zorgkantoren, NZA en CAK heeft verduisterd;

meest subsidiair:

dat zij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 17 april 2012 tezamen en in vereniging een bedrijfsaministratie heeft vervalst;

2.

primair:

dat zij in 2011 tezamen en in vereniging zorgroosters heeft vervalst;

subsidiair:

dat [bedrijfsnaam verdachte] in 2011 tezamen en in vereniging zorgroosters heeft vervalst, waaraan zij feitelijk leiding heeft gegeven;

3:

dat zij op 26 juli 2011 tezamen en in vereniging een bestuursverklaring heeft vervalst.

De volledige tenlastelegging is als bijlage bij dit vonnis gevoegd.

3 Voorvragen

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bepleit dat vervolging op basis van artikel 225, eerste lid, Sr onder de omstandigheden van dit geval, in strijd is met de beginselen van een behoorlijke procesorde. De verdediging heeft daartoe onder verwijzing naar een arrest van het Hof Den Bosch van 12 september 2006 (ECLI:NL:2006:AY8252) en een vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 20 februari 2013 (ECLI:NL:2013:bz1739) aangevoerd dat de verdachte onder feit 1 verweten strafbare gedragingen onder de bepalingen van artikel 69 Algemene wet inzake Rijksbelasting (hierna: AWR) te brengen zijn en daarmee ook onder de vervolgingsuitsluitingsgrond van artikel 69, vierde lid AWR.

De beoordeling van het verweer door de rechtbank

Ingevolge het bepaalde in artikel 69, vierde lid AWR is strafvervolging op grond van artikel 225 tweede lid Sr uitgesloten indien het feit waarvoor de verdachte wordt vervolgd tevens onder een van de bepalingen van het eerste of tweede lid van artikel 69 AWR valt.

De verdachte verweten gedraging in onderhavige strafzaak is echter gestoeld op het eerste lid van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Noch uit de wettekst, noch uit de wetsgeschiedenis volgt dat deze buiten-toepassing-verklaring ook ter zake het eerste lid van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht geldt dan wel is beoogd. De stelling van de verdediging dat vervolging op basis van artikel 225 eerste lid Sr in strijd is met de beginselen van een behoorlijke procesorde, vindt dan ook geen steun in het recht. Het verweer van de raadsman wordt mitsdien verworpen en de rechtbank acht de officieren van justitie ontvankelijk in de vervolging ten aanzien van feit 1.

4 Bewijsoverwegingen

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat de ten laste gelegde feiten onder 1. primair, 2. primair en 3. wettig en overtuigend bewezen kunnen worden. Zij hebben tevens gevorderd dat de rechtbank verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden. En voorts hebben de officieren van justitie gevorderd dat de rechtbank de schorsing van de voorlopige hechtenis zal opheffen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft ten aanzien van de feiten 1 tot en met 3 vrijspraak bepleit.

4.3

De beoordeling van de tenlastelegging

Integrale vrijspraak feiten 1, 2 en 3

De rechtbank heeft de vraag te beantwoorden of verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die het plegen van misdrijven als oogmerk had, of zij tezamen met anderen CZ Zorgkantoren heeft opgelicht, van CZ ontvangen bedragen heeft verduisterd, dan wel een valse bedrijfsadministratie heeft gevoerd (feit 1), of zorgroosters valselijk heeft opgemaakt (feit 2) en of zij een valse bestuursverklaring heeft opgemaakt (feit 3).

Zorg in Natura

Verdachte is in dit onderzoek naar voren gekomen in verband met haar betrokkenheid bij de onderneming [bedrijfsnaam verdachte] (waarover hieronder meer), die zich bezig hield met de bemiddeling in het kader van zorgverlening. De zorg die via de bemiddeling van [bedrijfsnaam verdachte] werd verleend bestond, voor zover van belang in deze zaak, uit Zorg In Natura (ZIN), die werd gefinancierd via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om deze zorg te krijgen heeft een persoon een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Dit is een besluit waarin staat welke zorg iemand nodig heeft en op hoeveel uren zorg men recht heeft. De uitvoering van deze zorg geschiedt vervolgens onder verantwoordelijkheid van regionale zorgkantoren, in de regio Haaglanden (waar het in deze zaak om draait) is dit CZ-Zorgkantoor (hierna: CZ). Zorgkantoren maken jaarlijks productieafspraken met zorgaanbieders over prijs en volume van AWBZ-zorg, lopende het jaar worden deze afspraken bijgesteld aan de hand van gerealiseerde productie en na afloop van het jaar vindt een nacalculatie plaats.

[bedrijfsnaam verdachte]

[bedrijfsnaam verdachte] en[bedrijfsnaam verdachte]. zijn gevestigd in Nijmegen en zijn actief als aanbieder van thuiszorg. [verdachte] (hierna: [verdachte]) en [medeverdachte 2] (hierna:[medeverdachte 2]) zijn bestuurders van [bedrijfsnaam verdachte]. [verdachte] is enig (middellijk) aandeelhouder en (middellijk) bestuurder van[bedrijfsnaam verdachte].[medeverdachte 2] is in loondienst bij[bedrijfsnaam verdachte]. (hierna aangeduid als: [bedrijfsnaam verdachte]).

[bedrijfsnaam verdachte] heeft in 2010, 2011 en 2012 productieafspraken gemaakt met CZ voor de regio Haaglanden. In dat kader heeft [bedrijfsnaam verdachte] in de periode 2010 tot en met 2012 jaarlijks een Bestuursverklaring ingediend bij CZ, alsmede jaarlijkse productieafspraken en/of budgetafspraken met productiecijfers, budgetformulieren en herschikkingen daarvan ingeleverd, ten behoeve van de bevoorschotting en nacalculatie.

[bedrijfsnaam verdachte] heeft tot en met 2011 in Excelbestanden die door CZ werden verstuurd ingevuld wat de verleende zorguren waren. Vanaf 2012 werden door [bedrijfsnaam verdachte] de verleende zorguren gemeld middels een zogenaamd AW319 bestand. Getuige [betrokkene 35] (hierna: [betrokkene 35]), medewerkster van [bedrijfsnaam verdachte], heeft verklaard dat deze bestanden werden gevuld aan de hand van de gewerkte uren van de zorgverleners en dat aan de hand van deze bestanden door het zorgkantoor werd gebudgetteerd. Voor door [bedrijfsnaam verdachte] geleverde zorg in Nijmegen controleerde zij dit aan de hand van urenbriefjes van de zorgverleners. Voor ‘Den Haag’ (de rechtbank begrijpt [bedrijfsnaam medeverdachte 5], eigendom van medeverdachte [medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6], eigendom van medeverdachte [medeverdachte 6]), had zij lijsten die zij per maand uitdraaide en dan getekend door de cliënt terugkreeg.

Samenwerking [bedrijfsnaam verdachte] met [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6]

[bedrijfsnaam medeverdachte 5] (hierna: [bedrijfsnaam medeverdachte 5]) en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] (hierna: [bedrijfsnaam medeverdachte 6]) hadden zelf als zorgaanbieders geen contract met een zorgkantoor. [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] zijn in 2010 gaan samenwerken met [bedrijfsnaam verdachte], dat wel een contract had met CZ. [medeverdachte 5] heeft op internet gezocht naar een hoofdaannemer met een actieve AGB code (de rechtbank begrijpt: een Algemeen Gegevensbeheercode, waarmee zorgaanbieders kunnen worden herkend en die ‘actief’ is als een zorgaanbieder een contract heeft met een zorgkantoor) en is zo bij [bedrijfsnaam verdachte] terecht gekomen. [medeverdachte 5] heeft telefonisch een afspraak gemaakt is vervolgens met [medeverdachte 6] naar [bedrijfsnaam verdachte] geweest waar zij hebben gesproken met [verdachte] over de mogelijkheden tot samenwerking en over de uurtarieven die [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] aan [bedrijfsnaam verdachte] zouden declareren.

In het dossier bevinden zich samenwerkingsovereenkomsten tussen [bedrijfsnaam verdachte] en [bedrijfsnaam medeverdachte 5] (D-193) en tussen [bedrijfsnaam verdachte] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] (D-200). Deze documenten zijn op 5 november 2010 getekend door [verdachte], respectievelijk op 1 november 2010 getekend door [verdachte] en S. [medeverdachte 11] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 6]). De overeenkomsten betreffen de periode van 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011. Daarin is onder meer vermeld dat partijen na een succesvolle samenwerking na 31 oktober 2011 de samenwerking mogelijk middels een franchiseformule willen continueren (D-193 en D-200, beide in artikel 3, onder 7).

In deze samenwerkingsovereenkomsten is in artikel 4 (Wijze van uitvoering, taakverdeling) onder 3 overeengekomen: [bedrijfsnaam medeverdachte 5]/[bedrijfsnaam medeverdachte 6] zal [bedrijfsnaam verdachte] wekelijks informeren betreffende het verloop van cliënten en het aantal gerealiseerde CIZ- geïndiceerde extramurale zorguren.

Voor de beoordeling van de vraag of [verdachte] en[medeverdachte 2] hebben deelgenomen aan een criminele organisatie die als oogmerk had op het plegen van misdrijven zal de rechtbank eerst bespreken of er strafbare feiten zijn gepleegd waaraan [verdachte] en[medeverdachte 2] hebben deelgenomen en, zo ja, of dat heeft plaatsgevonden in het kader van een criminele organisatie.

Het informeren van CZ over de samenwerking van [bedrijfsnaam verdachte] met [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6]

[bedrijfsnaam verdachte] heeft CZ geïnformeerd over de samenwerking met [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6]. De werkzaamheden zijn vanaf 2010 verricht en [bedrijfsnaam verdachte] zag haar omzet aanzienlijk groeien. Dat was ook de reden dat met CZ hogere budgetten werden afgesproken. In een verslag van een overleg van [bedrijfsnaam verdachte] met CZ van 1 oktober 2010 heeft[medeverdachte 2] namens [bedrijfsnaam verdachte] aangegeven dat met [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] een franchiseovereenkomst is gesloten.

In de in beslag genomen bedrijfsadministratie van [bedrijfsnaam verdachte] is een Bestuursverklaring 2012 (D-123) aangetroffen. Deze verklaring is op 26 juli 2011 door [verdachte] ondertekend. Alle pagina’s zijn voorzien van een watermerk ‘DEFINITIEF’. Getuige [betrokkene 39] van CZ heeft verklaard dat dit stuk (haar wordt D-123 voorgehouden) door [bedrijfsnaam verdachte] bij CZ is ingeleverd tussen 26 juli 2011 en 1 augustus 2011. Het watermerk, het woord ‘DEFINITIEF’ is het watermerk van CZ. Deze bestuursverklaring (de rechtbank begrijpt: het getoonde document D-123) heeft [bedrijfsnaam verdachte] gedownload van de site van CZ. Op pagina 8 van deze bestuursverklaring is te zien dat de onderaannemers [bedrijfsnaam medeverdachte 6] en [bedrijfsnaam medeverdachte 5] niet zijn vermeld, terwijl dat wel had moeten gebeuren. De hiervoor genoemde samenwerkingsovereenkomsten tussen [bedrijfsnaam verdachte] enerzijds en [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] waren op het moment van inlevering van de Bestuursverklaring 2012 al overeengekomen en er werd conform die overeenkomsten samengewerkt.

De rechtbank stelt vast en is van oordeel dat [bedrijfsnaam verdachte] – en daarmee [verdachte] en[medeverdachte 2] – in gebreke zijn gebleven waar het de invulling van pagina 8 van de Bestuursverklaring 2012 betreft. De rechtbank ziet zich vervolgens gesteld voor de vraag of [verdachte] daarvan een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Heeft [verdachte] met het niet vermelden het opzet gehad een vals document op te stellen met het oogmerk dat als echt en onvervalst te gebruiken tegenover CZ en heeft zij het opzet gehad CZ daarmee te bewegen tot de afgifte van een bedrag van ruim 3,1 miljoen euro? De rechtbank is van oordeel dat zulks niet het geval is. Weliswaar was in 2011 en vervolgens ook begin 2012 sprake van samenwerking met [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6], maar het niet vermelden van die samenwerking die ook voor 2012 werd voorzien, leidt in de eerste plaats tot handelen in strijd met de overeenkomst tussen [bedrijfsnaam verdachte] en CZ. CZ heeft in mei 2012, toen zij ontdekte dat [bedrijfsnaam verdachte] handelde in strijd met de opgave in de Bestuursverklaring 2012 wel door contracteerde, de bevoorschotting met onmiddellijke ingang stopgezet (brief van CZ aan [bedrijfsnaam verdachte] van 10 mei 20912, D-158-2).

Weliswaar heeft [bedrijfsnaam verdachte] in de jaren 2010 tot en met 2012 jaarlijks stukken ingeleverd bij CZ (productieafspraken en/of budgetafspraken met productiecijfers, budgetformulieren en herschikkingen daarvan) en gaf geen van deze stukken blijk van onderaanneming, dan wel doorcontractering aan [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6], maar daarvan kan niet zonder meer worden gezegd dat daarmee CZ in strafrechtelijke zin, derhalve wederrechtelijk, is bewogen tot de afgifte van zorgbudgetten. Daarbij is van belang dat de aangevraagde zorg was gebaseerd op - op zichzelf genomen - reële indicatiestellingen. Weliswaar is de zorg vervolgens uitgevoerd op een andere manier dan in de verschillende stukken is vermeld, maar op grond daarvan kan niet worden gesteld, laat staan wettig en overtuigend bewezen, dat[bedrijfsnaam verdachte]., [verdachte] en[medeverdachte 2] zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting en/of verduistering.

Verschil tussen gedeclareerde uren en verleende zorg

De FIOD heeft bij een aantal cliënten van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] onderzocht of er verschil is geweest tussen het aantal bij [bedrijfsnaam verdachte] gedeclareerde uren en het aantal daadwerkelijke uren geleverde zorg door [bedrijfsnaam medeverdachte 5]. De rechtbank heeft bij uitspraken van heden in de zaken van onder meer [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] wettig en overtuigend bewezen verklaard dat aan [bedrijfsnaam verdachte] duizenden uren meer dan de daadwerkelijk verleende zorguren in rekening zijn gebracht doordat niet aan [bedrijfsnaam verdachte] werd gefactureerd op basis van de daadwerkelijk geleverde zorguren, maar op basis van de (maximale) omvang van de uren die op grond van de indicatiestelling voor zorg beschikbaar waren. CZ heeft op basis van het aantal geïndiceerde uren bedragen aan [bedrijfsnaam verdachte] voldaan. Naar het oordeel van de rechtbank is daardoor sprake van valsheid in geschrift en oplichting van CZ. De rechtbank heeft in die zaken tevens geoordeeld dat [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] hebben deelgenomen aan een criminele organisatie, zij het dat de rechtbank tevens heeft geoordeeld dat zij – tezamen met anderen - ieder deel uitmaakten van een verschillende criminele organisatie.

Ten aanzien van de gemaakte afspraken tussen [bedrijfsnaam medeverdachte 5]/[bedrijfsnaam medeverdachte 6] en [bedrijfsnaam verdachte]

[medeverdachte 5] heeft, geconfronteerd met het verschil tussen gefactureerde en verleende zorguren verklaard dat [bedrijfsnaam medeverdachte 5] vanaf het begin van de samenwerking aan [bedrijfsnaam verdachte] maandelijks bij [bedrijfsnaam verdachte] het aantal uren zorg heeft gedeclareerd zoals deze door het CIZ per cliënt waren geïndiceerd en dat dit nooit is veranderd. [medeverdachte 5] heeft gesteld te hebben gehandeld conform afspraken met [bedrijfsnaam verdachte]. Haar verklaring wordt bevestigd door de verklaring van[medeverdachte 4]. Hij heeft verklaard dat deze wijze van factureren was afgesproken met [bedrijfsnaam verdachte] en dat hij voor het factureren alleen de indicatiestelling nodig had en niet de urenadministratie. Ook [medeverdachte 12] heeft verklaard dat bij [bedrijfsnaam verdachte] altijd zo is gewerkt, omdat dit van [bedrijfsnaam verdachte] zo moest.

[medeverdachte 6] heeft verklaard dat [verdachte] heeft gevraagd om op basis van de indicatie te factureren. [medeverdachte 11] maakte de facturen aan [bedrijfsnaam verdachte]. [medeverdachte 11] heeft verklaard dat dat hij de uren vermeld op de indicatiestelling factureerde aan [bedrijfsnaam verdachte].

[verdachte] heeft ontkend dat zij namens [bedrijfsnaam verdachte] de afspraak heeft gemaakt dat de indicatie uren door [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gedeclareerd mochten worden, volgens haar mochten alleen de daadwerkelijk gewerkte uren worden gedeclareerd. [betrokkene 35] was bij [bedrijfsnaam verdachte] verantwoordelijk voor betalingen van de facturen van [bedrijfsnaam medeverdachte 5]. Zij heeft verklaard dat met haar niet is afgesproken dat volgens indicatie mocht worden gefactureerd en bij haar weten ook niet met anderen binnen [bedrijfsnaam verdachte], dat dit ook niet mag en dat [bedrijfsnaam verdachte] alleen geleverde uren zorg betaalt. [betrokkene 36] was zorgcoördinator bij [bedrijfsnaam verdachte]. Hij stelde voor de klanten van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] zorgovereenkomsten op en stuurde die naar [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en controleerde of deze getekend terugkwamen. Hij heeft verklaard dat alleen geleverde zorg gedeclareerd mag worden en hij er niet van op de hoogte was dat dit door [bedrijfsnaam medeverdachte 5] niet gebeurde. Volgens hem heeft [bedrijfsnaam medeverdachte 5] nooit gevraagd om een controle.

De verklaringen van [verdachte], [betrokkene 35] en [betrokkene 36] worden bevestigd door de afspraken in het contract. De rechtbank hecht meer waarde aan de verklaringen van [verdachte], [betrokkene 35] en [betrokkene 36] dan aan de verklaringen van [medeverdachte 5],[medeverdachte 4] en [medeverdachte 12]. Voor [verdachte], [betrokkene 35] en [betrokkene 36] geldt dat zij uitgebreid en, met betrekking tot de vraag of een afspraak was gemaakt om volgens declaratie te declareren, consistent hebben verklaard. Naar het oordeel van de rechtbank ligt dit laatste bij[medeverdachte 4], [medeverdachte 5] en [medeverdachte 12] anders.

De rechtbank stelt vast dat uit deze eerste verklaringen van[medeverdachte 4] en [medeverdachte 12] niet blijkt dat er afspraken waren met [bedrijfsnaam verdachte] om volgens de indicatie te declareren . [medeverdachte 5] heeft hierover wel verklaard, maar niet dat dit een afspraak was die gemaakt was met [verdachte], sterker nog, met haar was daarover geen contact geweest.

Nu de verklaringen van [medeverdachte 5],[medeverdachte 4] en [medeverdachte 12] niet alleen worden weersproken door het contract en de verklaringen van de genoemde getuigen, maar ook door eerder afgelegde eigen verklaringen, acht de rechtbank niet aannemelijk geworden dat tussen [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] enerzijds en [bedrijfsnaam verdachte] anderzijds de afspraak is gemaakt om alle geïndiceerde uren te factureren.

Ten aanzien van de zorgroosters

In het dossier bevindt zich een groot aantal maandstaten die betrekking hebben op één cliënt, waarop per dag een bepaalde soort en aantal minuten zorg is weergegeven. Deze staten zijn voorzien van handtekeningen. In de verklaringen worden zij wisselend aangeduid als zorgroosters en als urenlijsten.

[betrokkene 35] heeft ten aanzien van deze stukken verklaard dat zij deze naar [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] stuurde en dat ze bij terugkomst getekend moesten zijn door de cliënt. Zij ging ervan uit dat daarop vermelde uren zorg dan ook geleverd waren. Zij controleerde of het aantal uren op het zorgrooster overeenkwam met de factuur. Aan de hand van de afgetekende zorgroosters ging [bedrijfsnaam verdachte] akkoord met de meegezonden factuur.

[betrokkene 37] was bij [bedrijfsnaam verdachte] managementassistent zorg. Tot haar taken behoorde de urenverantwoording in de administratie. Voor wat betreft de controle door [bedrijfsnaam verdachte] met betrekking tot de vraag of de gedeclareerde uren ook daadwerkelijk gewerkt werden, verklaart ook zij over de zogenaamde zorgroosters, die maandelijks door [bedrijfsnaam verdachte] werden uitgedraaid, naar [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] per mail werden verzonden en dan per post retour kwamen. Zij vertrouwde erop dat deze urenlijsten met daarop de handtekening van de cliënt, in orde waren.

De rechtbank heeft in de zaken tegen onder meer de medeverdachte [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] wettig en overtuigend bewezen geacht dat op de zorgroosters steeds meer zorg is vermeld dan daadwerkelijk is verleend. Uit de verklaringen van de cliënten blijkt voorts dat zij, of hun partners namens hen, deze documenten niet zelf hebben getekend. Nu die handtekeningen daar echter wel op staan heeft de rechtbank geconcludeerd dat deze documenten zijn vervalst.

De rechtbank leidt uit voorgaande bevindingen en verklaringen van [betrokkene 35] en [betrokkene 37] over de zorgroosters voorts af dat deze door [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] gebruikt werden om aan [bedrijfsnaam verdachte] de gefactureerde uren verleende zorg te verantwoorden: medewerkers van [bedrijfsnaam verdachte] controleerden of het aantal gefactureerde uren overeenkwam met de op de zorgroosters vermelde uren, en verbonden aan het feit dat er een handtekening op deze documenten stond de conclusie dat de daarop geleverde zorg ook daadwerkelijk geleverd was. Uit de verklaring van [betrokkene 35] volgt voorts dat [betrokkene 35] deze stukken ook gebruikte voor de verantwoording van het aantal geleverde uren naar CZ. De rechtbank stelt vast dat CZ (mede) op basis hiervan is overgegaan tot het definitief vaststellen van de rechtmatigheid van eerder uitgekeerde voorschotten aan [bedrijfsnaam verdachte].

Nu de wijze van declareren op basis van indicatie niet is afgesproken met [bedrijfsnaam verdachte] en [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] voorts gebruik hebben gemaakt van vervalste zorgroosters ter onderbouwing van de facturen, heeft de rechtbank geconcludeerd dat [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] deze facturen valselijk hebben opgemaakt en dit gebeurd is met als doel bij [bedrijfsnaam verdachte] het te doen voorkomen dat de op de facturen vermelde zorg daadwerkelijk was geleverd en aldus op het, via [bedrijfsnaam verdachte], wederrechtelijk verkrijgen van AWBZ gelden van CZ.

Uit het vorenstaande blijkt, aldus het oordeel van de rechtbank, dat [bedrijfsnaam verdachte] niet op de hoogte was van het verschil tussen de daadwerkelijk geleverde zorguren en de aan [bedrijfsnaam verdachte] gefactureerde uren. [verdachte] en[medeverdachte 2] hebben zich naar het oordeel van de rechtbank niet schuldig gemaakt aan het vervalsen van zorgroosters.

Conclusie feiten 1, 2 en 3

De rechtbank acht het bewijs dat het wederrechtelijk verkrijgen van gelden van CZ gebeurde in samenspraak met [bedrijfsnaam verdachte] niet geleverd. Uit het dossier kan wellicht worden afgeleid dat medewerkers van [bedrijfsnaam verdachte], onder verantwoordelijkheid van [verdachte] en bij haar afwezigheid van[medeverdachte 2], onvoldoende controle hebben uitgeoefend op de door [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] gedeclareerde uren, maar bewijs dat [bedrijfsnaam verdachte] daadwerkelijk ervan op de hoogte was dat een groot aantal uren zorg niet was verleend heeft de rechtbank niet aangetroffen. Anders dan de officieren van justitie ziet de rechtbank in het gegeven dat [bedrijfsnaam verdachte] richting CZ geen melding heeft gemaakt van onderaannemerschap door [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] geen bewijs voor het ‘administratief toedekken’ van door [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] gepleegde fraude. CZ heeft niet verklaard dat zij niet tot uitkering zou zijn overgegaan als het onderaannemerschap wel expliciet zou zijn vermeld. Bovendien blijkt uit het dossier dat [verdachte] en[medeverdachte 2] de samenwerking van en uitbesteding van de productie aan [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en [bedrijfsnaam medeverdachte 6] niet koste wat het kost hebben willen verhullen voor CZ.

De rechtbank acht op grond van het voorgaande dan ook niet wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] vanaf januari 2010 tot april 2012 opzettelijk deel heeft uitgemaakt van een samenwerkingsverband dat het oogmerk had het plegen van misdrijven. Niet is komen vast te staan dat [verdachte] het opzet had deel te nemen aan een criminele organisatie die het oogmerk had op het plegen van misdrijven. Voorts acht de rechtbank geen bewijs in het dossier voorhanden dat verdachte de onder feit 1 subsidiair, meer en meest subsidiair tenlastegelegde feiten heeft begaan. Dat geldt ook ten aanzien van het onder feit 2 tenlastegelegde primaire en subsidiaire feit en het onder 3 tenlastegelegde feit. De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van deze feiten.

Gezien het voorgaande behoeven de ter terechtzitting door de raadsman gevoerde verweren geen bespreking.

5 De vordering van de benadeelde partij

[betrokkene 39] als gemachtigde optredende voor CZ Zorgkantoor BV, heeft zich, voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. Nu de rechtbank verdachte vrij zal spreken van de tenlastegelegde feiten zal zij CZ Zorgkantoren BV niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering.

6 De beslissing

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de bij dagvaarding ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

bepaalt dat de benadeelde partij CZ Zorgkantoor BV niet-ontvankelijk is in haar vordering;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door

mr. H. Steenhuis, voorzitter,

mrs. S.L.M. Staals en E.A. Lensink, rechters

in tegenwoordigheid van mr. B. Schaafsma, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 december 2014.

Bijlage

tenlastelegging

Feit 1.

(onderzoek Budget)

zij

in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 17 april 2012

te ’s-Gravenhage en/of Nijmegen en/of elders in Nederland

heeft deelgenomen aan een organisatie,

bestaande uit haar, verdachte, en/of [medeverdachte 4]/of[medeverdachte 12] en/of

[medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 11] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer andere natuurlijke perso(o)n(en)

en/of

[bedrijfsnaam medeverdachte 5] en/of [bedrijfsnaam medeverdachte 5] beheer B.V. en/of [bedrijfsnaam verdachte] en/of[bedrijfsnaam verdachte]. en/of [bedrijfsnaam verdachte]. en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en)

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven,

namelijk

het plegen van oplichting als bedoeld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht

en/of

het plegen van valsheid in geschrift als bedoeld in artikel 225 lid 1 en lid 2 van het Wetboek van Strafrecht

en/of

het plegen van witwassen als bedoeld in artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 17 april 2012,

te Nijmegen en/of 's-Gravenhage en/of Breda en/of Tilburg en/of elders in

Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

het Zorgkantoor Haaglanden en/of CZ Zorgkantoren en/of CZ Zorgkantoren B.V.

en/of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en/of het Centraal Administratie

Kantoor (CAK)

heeft bewogen tot de afgifte van

(totaal) euro 3.126.904,29, in elk geval een of meer (maandelijkse

(voorschot)) geldbedrag(en), te weten een of meer

geldbedrag(en) in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

en/of Zorg In Natura (ZIN), in elk geval een of meer geldbedrag(en),

en/of 301.015, in elk geval een of meer geldbedrag(en),

hebbende zij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

zich ([bedrijfsnaam verdachte]) in de/het ja(a)r(en) 2010 en/of 2011 en/of 2012

ingeschreven op de inkoopprocedure van CZ Zorgkantoor B.V.

(bestaande die inschrijving onder meer uit een bestuursverklaring, in welke

bestuursverklaring(en) geen mededeling werd gedaan van doorcontractering van

productie aan (een) onderaannemer(s))

en/of

aan CZ Zorgkantoorregio Haaglanden als correspondentieadres van de

zorgaanbieder [bedrijfsnaam verdachte] aangegeven[adres medeverdachte bedrijf 2]

(AH/091 Regus Overeenkomst "Virtual Office")

en/of

in overleg(gen) met (medewerk(st)er(s) van) CZ Zorgkantoren B.V. mededeling

gedaan dat met [bedrijfsnaam medeverdachte 6] en/of [bedrijfsnaam medeverdachte 5] een franchise overeenkomst was

gesloten en/of dat geen sprake was van onderaanneming door [bedrijfsnaam medeverdachte 6] en/of

[bedrijfsnaam medeverdachte 5]

(bijlage D-148)

en/of

(jaarlijks) produktieafspraken en/of budgetafspraken gemaakt met ((een)

medewerk(st)er(s) van CZ Zorgkantoren en/of (produktie)cijfers aangeleverd

voor de vaststelling van en/of nacalculatie van de/het voorschot(ten) en/of

het budget(ten) en/of prijs/prijzen

en/of

een formulier Budget 2011 AWBZ-zorgaanbieders (gedateerd 11-10-2010)

ingevuld en/of doen invullen en/of hierop/hierin (onder meer) als bedrag

"Totaal beslag op contracteerruimten 2011" euro 1.343.242 opgenomen en/of

doen opnemen en/of (vervolgens) ingediend en/of doen indienen bij het

Zorgkantoor Haaglanden en/of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)

(bijlage D/154)

en/of

een formulier Herschikking Budget 2010 AWBZ-zorgaanbieders (gedateerd

15-10-2010) en/of een formulier Herschikking Budget 2010 Extramuraal

ingevuld en/of doen invullen en/of hierop/hierin (onder meer) als bedrag(en)

"Totaal beslag op contracteerruimten 2010" en/of "Totaal prestaties

Persoonlijke verzorging t/m behandeling" euro 1.841.282 opgenomen en/of doen

opnemen en/of (vervolgens) ingediend bij het Zorgkantoor Haaglanden en/of de

Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)

(bijlage(n) D/156-1, D/156-2)

en/of

in de "Bestuursverklaring sector verpleging & verzorging ten behoeve van de

zorginkoop AWBZ 2012" verklaart dat geen sprake was van onderaannemersschap

bij zorgaanbieder [bedrijfsnaam verdachte] en/of verzwegen dat sprake was van

onderaannemersschap bij zorgaanbieder [bedrijfsnaam verdachte]

en/of

een formulier Budget 2012 AWBZ-zorgaanbieders (gedateerd 18-10-2011) en/of een

formulier Budget 2012 Extramuraal

ingevuld en/of doen invullen en/of hierop/hierin (onder meer) als bedrag(en)

"Afspraken ten laste van de niet-geoormerkte contracteerruimte" en/of "Totaal

prestaties Persoonlijke verzorging t/m behandeling" euro 3.013.276 opgenomen

en/of doen opnemen en/of (vervolgens) ingediend bij het Zorgkantoor

Haaglanden en/of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)

(bijlage D/155-1, D/155-2)

en/of

een formulier Herschikking Budget 2011 AWBZ-zorgaanbieders (gedateerd

18-10-2011) en/of een formulier Herschikking 2011 Extramuraal en/of

hierop/hierin (onder meer) als bedrag(en) "Totaal beslag op contracteerruimten

2011" en/of "Totaal prestaties Persoonlijke verzorging t/m behandeling" euro

3.709.201 opgenomen en/of doen opnemen en/of (vervolgens) ingediend en/of doen

indienen bij het Zorgkantoor Haaglanden en/of de Nederlandse Zorgautoriteit

(NZA)

(bijlage(n) D/157-1, D/157-2),

waardoor (telkens) het Zorgkantoor Haaglanden en/of CZ Zorgkantoren en/of CZ

Zorgkantoren B.V. en/of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en/of het Centraal

Administratie Kantoor (CAK)

werd(en) bewogen tot de afgifte van bovenbedoeld(e) goed(eren) en/of

geldbedrag(en);

meer subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of

een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 17 april 2012,

te Nijmegen en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(telkens) opzettelijk (totaal) euro 3.126.904,29, in elk geval enig(e)

geldbedrag(en)/goed(eren),

geheel of ten dele toebehorende aan het Zorgkantoor Haaglanden en/of CZ

Zorgkantoren en/of CZ Zorgkantoren B.V. en/of het Centraal Administratie

Kantoor (CAK) en/of de Staat der Nederlanden, in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s),

welk(e) geld(bedrag(en)/goed(eren) verdachte en/of haar mededader(s)

als (een) (maandelijkse) voorschot op de uitkering van zorgverlening in het

kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en/of Zorg In Natura

(ZIN), in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den),

(telkens) wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

meest subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of

een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 17 april 2012,

te Nijmegen en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans,

(telkens) geschriften (bedrijfsadministratie(s)) die bestemd zijn om tot bewijs

van enig feit te dienen,

(telkens) opzettelijk valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk

heeft doen opmaken en/of doen vervalsen,

hebbende zij, verdachte, en/of haar mededader(s)

toen daar

(telkens) opzettelijk

in de bedrijfsadministratie van de [bedrijfsnaam verdachte] en/of de

bedrijfsadministratie van[bedrijfsnaam verdachte].,

zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het

daarin vermelde te dienen,

(telkens)

1. een grote hoeveelheid valse en/of vervalste facturen

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 6] Care gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

en/of

2. een grote hoeveelheid valse en/of vervalste facturen

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte] en/of

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte],

te weten (onder meer)

1A.

2, in elk geval een of meer, valse en/of vervalste factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 6] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

(referentie [betrokkene 7]")

(bijlage(n) D-176e 1/2 t/m D/176e 2/2)

en/of

1B.

10, in elk geval een of meer, valse en/of vervalste factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 6] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

(betreft "urenzorg" cliënt/referentie [betrokkene 27]")

(bijlage(n) D-177d 3/13 t/m D/177d 11/13, D/177d 13/13)

en/of

1C.

6, in elk geval een of meer, valse en/of vervalste factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 6] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

(referentie "[betrokkene 28]")

(bijlage(n) D-179f 1/6 t/m D/179f 6/6)

en/of

1D.

6, in elk geval een of meer, valse en/of vervalste factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 6] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

(betreft "urenzorg" cliënt/referentie "[betrokkene 29]")

(bijlage(n) D-180e 1/6 t/m D/180e 6/6)

en/of

1E.

13, in elk geval een of meer, valse en/of vervalste factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 6] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

(betreft "urenzorg" cliënt/referentie "[betrokkene 30]")

(bijlage(n) D-181f 1/13 t/m D/181f 13/13)

en/of

1F.

13, in elk geval een of meer, valse en/of vervalste factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 6] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

(betreft "urenzorg" cliënt/referentie "[betrokkene 31]")

(bijlage(n) D-182e 1/13 t/m D/182e 13/13, D/50)

en/of

1G.

5, in elk geval een of meer, valse en/of vervalste factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 6] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

(betreft "urenzorg" cliënt/referentie "[betrokkene 32]")

(bijlage(n) D-183d 3/7 t/m D/183d 7/7)

en/of

2A.

17, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt "[betrokkene 33]"

(bijlage(n) D-184f-1 t/m D/184f-17)

en/of

2B.

2, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam medeverdachte 6]

betreffende "declaratie uren" cliënt "[betrokkene 17]"

(bijlage(n) D-185f-1 t/m D/185f-2)

en/of

17, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt "[betrokkene 17]"

(bijlage(n) D-185f-3 t/m D/185f-19, D-052 1/7, D-055 1/7)

en/of

2, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt [betrokkene 17]"

(bijlage(n) D-185f-20 t/m D/185f-21)

en/of

2C.

7, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt [betrokkene 20]"

(bijlage(n) D-186d-1 t/m D/186d-7)

en/of

3, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt [betrokkene 20]"

(bijlage(n) D-186d-8 t/m D/186d-10)

2D.

7, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt [betrokkene 21]"

(bijlage(n) D-187e 1/10 t/m D/187e 7/10)

en/of

3, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt [betrokkene 21]"

(bijlage(n) D-187e 8/10 t/m D/187e 10/10)

en/of

2E.

13, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt "[betrokkene 22]"

(bijlage(n) D-188e-1 t/m D/188-e13)

en/of

3, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt "[betrokkene 22]"

(bijlage(n) D-188e-14 t/m D/188e-16)

en/of

2F.

3, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt [betrokkene 23]"

(bijlage(n) D-189e 1/4 t/m D/189e 3/4)

en/of

1, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt [betrokkene 23]"

(bijlage D-189e 4/4)

en/of

2G.

18, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt [betrokkene 24]"

(bijlage(n) D-190e-1 t/m D/190e-18)

en/of

3, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt "[betrokkene 24]"

(bijlage(n) D-190e-19 t/m D/190e-21)

en/of

2H.

1, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt [betrokkene 25]"

(bijlage D-53 1/7)

en/of

2I.

1, in elk geval een of meer, factu(u)r(en)

op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 5] gericht aan [bedrijfsnaam verdachte]

betreffende "declaratie uren" cliënt "[betrokkene 26]"

(bijlage D-54 1/5),

(digitaal) opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of

doen boeken en/of doen verwerken door (een) ander(en),

bestaande die valshe(i)d(en) en/of vervalsing(en) met betrekking tot die onder

1A. en/of 1B. en/of 1C. en/of 1D. en/of 1E. en/of 1F. en/of 1G. genoemde

factu(u)r(en) (telkens) hierin

dat in/op die factu(u)r(en) -in strijd met de waarheid-

(een) te ho(o)g(e) aantal(len) uren en/of een onjuist uurtarief (ten onrechte

24-uurs zorg gefactureerd) en/of een onjuiste zorgfunctie (PV (persoonlijke

verzorging) en/of VP (verpleging) en/of BG (begeleiding individueel en BG

groep)) en/of (een) te ho(o)g(e) (factuur)bedrag(en)

was/waren vermeld en/of geschreven en/of opgenomen,

en/of

bestaande die valshe(i)d(en) en/of vervalsing(en) met betrekking tot die onder

2A. en/of 2B. en/of 2C. en/of 2D. en/of 2E. en/of 2F. en/of 2G. en/of 2H.

en/of 2I genoemde factu(u)r(en) (telkens) hierin

dat in/op die factu(u)r(en) -in strijd met de waarheid-

(een) te ho(o)g(e) aantal(len) uren en/of (een) te ho(o)g(e)

(factuur)bedrag(en)

was/waren vermeld en/of geschreven en/of opgenomen,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel(len) van) geschrift(en)

als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken;

2.

(onderzoek Budget)

zij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks het jaar 2011,

te 's-Gravenhage en/of Nijmegen en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een groot aantal, in elk geval een of meer, zorgrooster(s),

waaronder

een zorgrooster V&V April 2011

betreffende [betrokkene 27]

(bijlage D177c 3/11)

en/of

een zorgrooster Augustus 2011

betreffende [betrokkene 27]

(bijlage D177c 7/11)

en/of

een zorgrooster 1-11-2011 t/m 30-11-2011

betreffende [betrokkene 27]

(bijlage D177c 10/11)

en/of

een zorgrooster V&V September 2011

betreffende [betrokkene 28]

(bijlage D179e 1/2)

en/of

een zorgrooster 1-12-2011 t/m 31-12-2011

betreffende [betrokkene 28]

(bijlage D179d 5/5)

en/of

een zorgrooster V&V Juni 2011

betreffende[betrokkene 29]

(bijlage D180d 3/6)

en/of

een zorgrooster V&V Januari 2011

betreffende[betrokkene 30]

(bijlage D181d 1/10)

en/of

een zorgrooster Mei 2011

betreffende[betrokkene 30]

(bijlage D181d 5/10)

en/of

een zorgrooster V&V Juni 2011

betreffende[betrokkene 31]

(bijlage D182c 6/10)

en/of

een zorgrooster Oktober 2011

betreffende[betrokkene 31]

(bijlage D182c 10/10)

en/of

een zorgrooster V&V Juni 2011

betreffende[betrokkene 32]

(bijlage D183c 4/6)

en/of

een zorgrooster Juli 2011

betreffende[betrokkene 32]

(bijlage D183c 5/6)

en/of

een zorgrooster V&V April 2011

betreffende[betrokkene 33]

(bijlage D184e-5)

en/of

een zorgrooster V&V Mei 2011

betreffende[betrokkene 33]

(bijlage D184e-6)

en/of

een zorgrooster V&V Maart 2011

betreffende [betrokkene 17]

(bijlage D185e-4)

en/of

een zorgrooster V&V April 2011

betreffende [betrokkene 17]

(bijlage D185e-5)

en/of

een zorgrooster V&V April 2011

betreffende [betrokkene 20]

(bijlage D186c-3)

en/of

een zorgrooster 01-10-2011 t/m 31-10-2011

betreffende [betrokkene 20]

(bijlage D186c-5)

en/of

een zorgrooster V&V Februari 2011

betreffende [betrokkene 22]

(bijlage D188d-4)

en/of

een zorgrooster V&V Mei 2011

betreffende [betrokkene 22]

(bijlage D188d-7),

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs

van enig feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk

heeft/hebben doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door

(een) ander(en),

immers heeft/hebben verdachte en/of haar, verdachtes, mededader(s)

toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

op/in die zorgrooster(s)

(telkens) een te hoog aantal uren zorg en/of (een) te lange periode(n) en/of

(een) onjuist(e) tijdstip(pen) (Van Tot) verleende zorg

vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen

en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

en/of

die zorgrooster(s) voorzien van (een) valse hand- en/of ondertekening(en),

althans van (een) hand- en/of ondertekening(en) welke (telkens) moest(en)

doorgaan voor de handtekening van de cliënt,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

de [bedrijfsnaam verdachte]

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks het jaar 2011,

te 's-Gravenhage en/of Nijmegen en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk heeft voorhanden gehad

(een) vals(e) of vervalst(e) zorgrooster(s),

Waaronder

een zorgrooster V&V April 2011

betreffende [betrokkene 27]

(bijlage D177c 3/11)

en/of

een zorgrooster Augustus 2011

betreffende [betrokkene 27]

(bijlage D177c 7/11)

en/of

een zorgrooster 1-11-2011 t/m 30-11-2011

betreffende [betrokkene 27]

(bijlage D177c 10/11)

en/of

een zorgrooster V&V September 2011

betreffende [betrokkene 28]

(bijlage D179e 1/2)

en/of

een zorgrooster 1-12-2011 t/m 31-12-2011

betreffende [betrokkene 28]

(bijlage D179d 5/5)

en/of

een zorgrooster V&V Juni 2011

betreffende[betrokkene 29]

(bijlage D180d 3/6)

en/of

een zorgrooster V&V Januari 2011

betreffende[betrokkene 30]

(bijlage D181d 1/10)

en/of

een zorgrooster Mei 2011

betreffende[betrokkene 30]

(bijlage D181d 5/10)

en/of

een zorgrooster V&V Juni 2011

betreffende[betrokkene 31]

(bijlage D182c 6/10)

en/of

een zorgrooster Oktober 2011

betreffende[betrokkene 31]

(bijlage D182c 10/10)

en/of

een zorgrooster V&V Juni 2011

betreffende[betrokkene 32]

(bijlage D183c 4/6)

en/of

een zorgrooster Juli 2011

betreffende[betrokkene 32]

(bijlage D183c 5/6)

en/of

een zorgrooster V&V April 2011

betreffende[betrokkene 33]

(bijlage D184e-5)

en/of

een zorgrooster V&V Mei 2011

betreffende[betrokkene 33]

(bijlage D184e-6)

en/of

een zorgrooster V&V Maart 2011

betreffende [betrokkene 17]

(bijlage D185e-4)

en/of

een zorgrooster V&V April 2011

betreffende [betrokkene 17]

(bijlage D185e-5)

en/of

een zorgrooster V&V April 2011

betreffende [betrokkene 20]

(bijlage D186c-3)

en/of

een zorgrooster 01-10-2011 t/m 31-10-2011

betreffende [betrokkene 20]

(bijlage D186c-5)

en/of

een zorgrooster V&V Februari 2011

betreffende [betrokkene 22]

(bijlage D188d-4)

en/of

een zorgrooster V&V Mei 2011

betreffende [betrokkene 22]

(bijlage D188d-7),

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs

van enig feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk

heeft/hebben doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door

(een) ander(en),

immers heeft/hebben verdachte en/of haar, verdachtes, mededader(s)

toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

op/in die zorgrooster(s)

(telkens) een te hoog aantal uren zorg en/of (een) te lange periode(n) en/of

(een) onjuist(e) tijdstip(pen) (Van Tot) verleende zorg

vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen

en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

en/of

die zorgrooster(s) voorzien van (een) valse hand- en/of ondertekening(en),

althans van (een) hand- en/of ondertekening(en) welke (telkens) moest(en)

doorgaan voor de handtekening van de cliënt,

terwijl genoemde [bedrijfsnaam verdachte] en/of haar, verdachtes, mededader(s)

wist(en) en/of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die zorgrooster(s) / geschrift(en)

bestemd was/waren voor gebruik als ware het echt en onvervalst,

hebbende zij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans

alleen,

(telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke

leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en);

3.

(onderzoek Budget)

zij

op of omstreeks 26 juli 2011,

in elk geval op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de maand juli 2011,

te Nijmegen en/of elders in Nederland,,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een "bestuursverklaring (sector verpleging & verzorging)

ten behoeve van de zorginkoop AWBZ 2012"

van zorgaanbieder [bedrijfsnaam verdachte]

(bijlage D-123)

zijnde (telkens) een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te

dienen,

(telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk

heeft/hebben doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door

(een) ander(en),

immers heeft/hebben verdachte en/of haar, verdachtes, mededader(s)

toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in die bestuursverklaring (bij/met betrekking tot punt 5)

"verklaart hierbij het volgende aangaande onderaannemerschap"

niet de namen (van de onderaannemer(s)) [bedrijfsnaam medeverdachte 5] en/of [bedrijfsnaam medeverdachte 6], in elk

geval in het geheel geen (na(a)m(en) van) onderaannemer(s),

vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen

en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

en/of

die Bestuursverklaring heeft voorzien van haar, verdachte, hand- en/of

ondertekening (als ware die bestuursverklaring naar waarheid ingevuld),

zulks (telkens) met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te

gebruiken of door anderen te doen gebruiken;