Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:14929

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
05-11-2014
Datum publicatie
08-12-2014
Zaaknummer
C-09-441004 HA ZA 13-412
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verdeling en vereffening bij ontbinding vennootschap onder firma popgroep. Onverkort handhaven van het in de overeenkomst neergelegde uitgangspunt voor de samenwerking en de verdeling in gelijke delen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, aangezien de inbreng van de vennoten louter uit arbeid bestond en de twee uitgetreden bandleden deze inbreng in het laatste deel van de v.o.f-periode in het geheel niet hebben geleverd, terwijl zij evenzeer een aandeel hadden in (het ontstaan) van het conflict dat tot het eind van de samenwerking leidde. Vraag wie rechthebbende is van de productierechten en het beeldmerk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2014/936
RO 2015/19
JONDR 2015/336
OR-Updates.nl 2014-0445
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/441004 / HA ZA 13-412

Vonnis van 5 november 2014

in de zaak van

1 [A],

wonende te [woonplaats],

2. [B],

wonende te [woonplaats],

eisers,

advocaat: mr. C. Beijer,

tegen

1 de vennootschap onder firma DANCE WITH THE WAR IS OVER V.O.F.

gevestigd te Den Haag,

2. [C],

wonende te [woonplaats],

3. [D],

wonende te [woonplaats],

4. [E],

wonende te [woonplaats],

5. [F],

wonende te [woonplaats],

6. [G],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

advocaat: mr. T.F.W. Bijloo.

Eisers worden tezamen aangeduid als de gebroeders [A] cs en apart als [A] en [B]. Gedaagden worden hierna Dance cs genoemd en apart Dance, [C], [D], [E], [F] respectievelijk [G]. [C], [D], [E] en [G] worden tezamen ook aangeduid als “de andere vennoten”.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaardingen van 28 maart 2013 en 2 april 2013 met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord met producties;

 • -

  het vonnis waarin een comparitie van partijen is gelast;

 • -

  het proces-verbaal van de op 26 september 2013 gehouden comparitie van partijen en de daarin genoemde stukken;

 • -

  de akte van de gebroeders [A];

 • -

  de antwoord akte van Dance cs.

1.2

Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1

Op 2 januari 2009 is de band de “Handsome Poets” (hierna: de band) opgericht. De muzikanten waren de gebroeders [A], [D], [E] en [G] (hierna tezamen: de bandleden). [C] was de producer en manager.

2.2

De band werd geëxploiteerd door The Handsome Poets v.o.f, later Handsome Poets v.o.f. (hierna: de v.o.f.). De vennoten waren de bandleden en [C] (hierna: de vennoten).

2.3

Op 8 december 2010 hebben de vennoten hun onderlinge rechten en plichten vastgelegd in een overeenkomst (hierna: de overeenkomst) die als volgt luidt:

“1.

Voor een looptijd van een jaar zullen de leden een werkrelatie met elkaar aangaan.

Deze looptijd gaat in op 8 december 2010.

Gedurende het jaar zal het volgende van elkaar verwacht worden:

Het succesvol maken van de band ‘Handsome Poets’.

Gedurende het jaar zal iedereen zich daar voor moeten inzetten.

De looptijd loopt tot 8 december 2011.

Algemene regels van de VOF:

 • -

  Handsome Poets gaat in de looptijd van het contract voor op overige ‘neven’ activiteiten

 • -

  Alle afspraken tijdens de looptijd van het contract lopen via VOF lid [C] inclusief het blokkeren van data voor ‘neven’ activiteiten

 • -

  Geschillen, onenigheden en gevoelens dienen ten allen tijde te worden aangegeven tijdens de wekelijks vergadering gepland (zonder tegenbericht) op woensdag middag.

 • -

  Mocht iemand zich niet aan deze regels houden, zie punt 3.

2.

Op 8 december 2011 zullen de VOF leden bij elkaar komen en wordt de VOF ter discussie gesteld.

Ieder heeft een gelijk recht in de VOF en zal dus gehoord worden.

Indien de leden van de VOF besluiten de VOF te handhaven zoals hij is zal de VOF een nieuwe overeenkomst aangaan voor een jaar.

Indien de leden van de VOF besluiten dat er een herziening moet komen in de VOF zal dat besloten worden met een stemming.

Met een meerderheid (minimaal 4 van de 6 stemmen) zal de VOF herzien worden volgens het inzicht van de meerderheid van de stemmen.

Indien de stemming gelijk is (3 van de 3 stemmen) zal de VOF geen bestaansrecht meer hebben en zal de VOF ontbonden worden en zullen de gelden (positief of negatief) gelijk verdeeld worden (1/6) over de VOF leden.

3.

Indien binnen de looptijd van een jaar een enkel (of meerdere) VOF lid (of leden besluiten) de VOF ter discussie te stellen zal dit eerst met alle VOF leden op een afgesproken plaats en tijdstip besproken moeten worden.

Ook zal er een minimum aan bedenktijd (van welke beslissing dan ook) van 1 week worden gegeven voordat het lid (of leden) besluiten de VOF te ontbinden.

Hierna gelden de punten genoemd onder punt 2 (de datum 8 december zal worden vervangen door de datum van uitschrijving van het VOF lid).

4.

Inbreng van een nieuw VOF lid kan alleen plaatsvinden met goedkeuring van alle VOF leden en met de inbreng van een nieuw VOF lid zal dit contract vervallen.

Hierna gelden de punten genoemd onder punt 2 (de datum 8 december zal worden vervangen door de datum van inschrijving van het nieuwe VOF lid).”

2.4

Op 25 maart 2011 heeft de band het album “Handsome Poets” uitgebracht.

2.5

In de zomer van 2011 is een conflict ontstaan in de band. Vanaf begin augustus 2011 hebben de gebroeders [A] niet meer gerepeteerd en opgetreden met de band en is hun plaats ingenomen door ingehuurde vervangers.

2.6

Op 8 augustus 2011 zijn [A] en [B] per 3 respectievelijk 8 augustus 2011 uitgeschreven als vennoot van de v.o.f. Deze uitschrijving is op 27 oktober 2011 door de Kamer van Koophandel (KvK) ongedaan gemaakt, na het gegrond verklaard bezwaar van de gebroeders [A]. In de beslissing van de KvK staat dat niet gebleken is dat de vereiste onderliggende besluiten juist genomen waren.

2.7

Op 1 november 2011 is het beeldmerk van de Handsome Poets op naam van [E] gedeponeerd.

2.8

Op 7 december 2011 hebben de vennoten – inclusief de gebroeders [A] – besloten de v.o.f. per 8 december 2011 te ontbinden en de boekhouder van de v.o.f opdracht te geven een eindafrekening op te stellen.

2.9

Op 9 december 2011 is Dance opgericht. De vennoten zijn [C], [D], [E], [F]en [G]. Dance heeft de exploitatie van de band Handsome Poets voortgezet.

2.10

In eindafrekening voor de v.o.f. gemaakt over de periode van 8 december 2010 tot 8 december 2011 (hierna: de eindafrekening) staat dat de in die periode gemaakte winst

€ 70.944 bedroeg en is het winstaandeel van de gebroeders [A] en dat van de andere vennoten gesteld op – per vennoot – € 6.708 respectievelijk € 14.382.

2.11

Dance staat bij Sena geregistreerd als houder van de producentenrechten van het album “Handsome Poets”.

3 Het geschil

3.1

De gebroeders [A] vorderen – kort gezegd – dat bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:

1. [C], [D], [E] en [G] hoofdelijk te veroordelen tot betaling van

€ 30.555,30, vermeerderd met de wettelijke handelsrente;

2. [C], [D], [E] en [G] hoofdelijk te veroordelen tot betaling van tweezesde deel van de Sena-vergoeding over 2011, vermeerderd met de wettelijke handelsrente;

3. Dance cs hoofdelijk te bevelen tot het registreren bij Sena van de producentenrechten op het album ‘Handsome Poets’ op naam van de gebroeders [A], [C], [D], [E] en [G], op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000 en een dwangsom van € 1.500 voor iedere dag dat zij deze veroordeling niet nakomen, met een maximum van € 100.000;

4. voor recht te verklaren dat Dance cs hoofdelijk verplicht zijn tot betaling aan de gebroeders [A] van een vergoeding – nader op te maken bij staat – van aan de naam Handsome Poets verbonden goodwill;

5. voor recht te verklaren dat Dance cs onrechtmatig gebruik hebben gemaakt van het beeldmerk van de Handsome Poets en hoofdelijk zijn verplicht tot betaling van een vergoeding – nader op te maken bij staat - aan [B];

6. het Benelux merkdepot van het beeldmerk van de Handsome Poets nietig te verklaren en Dance cs te verbieden om op enigerlei wijze na betekening van het te dezen te wijzen vonnis van het beeldmerk gebruik te maken;

7. te bevelen dat Dance cs hoofdelijk bij het niet, niet volledig of niet geheel tijdig nakomen van het onder 6. genoemde bevel een direct opeisbare dwangsom van

€ 10.000 verschuldigd zijn en een dwangsom van € 1.500 voor iedere dag dat zij dit bevel niet tijdig nakomen, met een maximum van € 100.000;

8. Dance cs hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten, waaronder begrepen de nakosten, vermeerderd met wettelijke rente.

3.2

De gebroeders [A] stellen daartoe dat de eindafrekening onjuist is, dat zij ieder voor 1/6 deel rechthebbende zijn op de door Sena geïnde producentenrechten van het album Handsome Poets en de aan de naam ‘Handsome Poets verbonden goodwill en dat [B] rechthebbende is van het beeldmerk van de Handsome Poets.

3.3

Dance cs betwisten de vordering.

3.4

Op de standpunten van partijen wordt hierna – voor zover van belang – ingegaan.

4 De beoordeling

4.1

Deze zaak gaat over de vereffening na ontbinding van de v.o.f. per 8 december 2011. De vereffening heeft – tot nu toe – bestaan uit het opmaken van de eindafrekening. Daarin is bij de verdeling rekening gehouden met het gegeven dat de gebroeders [A] na begin augustus 2011 feitelijk geen deel meer uitmaakten van de band, waarbij 8 augustus 2011 is aangehouden als datum van uittreden uit de band.

4.2

De gebroeders [A] stellen dat zij gerechtigd zijn op 1/6 deel van de winst van de v.o.f. tot en met 8 december 2011, aangezien deze naar evenredigheid over de vennoten verdeeld moet worden. Dance cs stellen daar tegenover dat i) de v.o.f. per 8 augustus 2011 is gewijzigd met het uittreden van de gebroeders [A] en ii) dat de verdeling in de eindafrekening gerechtvaardigd wordt, onder meer omdat de overeenkomst die voor de verdeling van winst en verlies de geleverde arbeid als uitgangspunt neemt.

4.3

Het beroep van de gebroeders [A] op de formele rechtskracht van de beslissing van de Kamer van Koophandel, waar een – niet gevolgde – rechtsgang voor open staat bij het College voor Beroep voor het Bedrijfsleven, slaagt. Bijzondere omstandigheden op grond waarvan in deze procedure niet van de juistheid van deze beslissing dient te worden uitgegaan zijn gesteld noch gebleken. Niet in geschil is dat het besluit tot ontbinding van de v.o.f. van 7 december 2011 wel rechtsgeldig is genomen. Na ontbinding van de v.o.f. diende deze te worden vereffend.

4.4

Niet blijkt dat de vennoten iets anders dan arbeid hebben ingebracht in de v.o.f.. In dat geval moet de in artikel 7A:1670 BW neergelegde regel voor verdeling van winsten en verliezen van de vennootschap aldus worden verstaan dat de vennoten gelijk delen in de winst en het verlies van die vennootschap, zulks behoudens — uitdrukkelijk of stilzwijgend — andersluidend beding. Daarbij verdient aantekening dat een zodanige verdeling onder — door de gewezen vennoot die zich daarop beroept, te stellen en bij voldoende gemotiveerde tegenspraak te bewijzen — omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn. Zie HR 7 maart 2003, NJ 2003, 326.

4.5

Artikel 2 van de overeenkomst bepaalt dat bij de daar omschreven ontbinding van de v.o.f. “de gelden (positief of negatief gelijk verdeeld worden (1/6) over de VOF leden”. Tijdens de comparitie van partijen hebben partijen eenstemmig verklaard dat binnen de v.o.f. als uitgangspunt gold dat alles gelijkelijk gedeeld/verdeeld zou worden onder/over de vennoten, ook in financiële zin. Dat blijkt ook uit de door de gebroeders [A] overgelegde e-mailwisseling tussen [A] en [C] in het kader van het opstellen van de overeenkomst, waarin over “berekening winst en verdeling” staat “alles door 1/6”.

4.6

Dance cs baseren hun standpunt over verdeling aan de hand van geleverde arbeid op artikel 1 van de overeenkomst, in het bijzonder de bepaling dat iedereen zich gedurende het jaar zal moeten inzetten voor de band. Deze bepaling heeft echter betrekking op de door de vennoten te leveren inspanning voor het realiseren van de doelstelling van de v.o.f. en biedt onvoldoende aanknopingspunt voor het oordeel dat de vennoten bij het aangaan van de overeenkomst kennelijk hebben beoogd dat de inzet – zowel in positieve als in negatieve zin – van invloed zou kunnen zijn op de in de overeenkomst neergelegde evenredige verdeling van de winsten en verliezen bij ontbinding. Het standpunt van Dance cs is bovendien in tegenspraak met het uitgangspunt van gelijke verdeling, dat juist los laat staat van de inzet van de individuele vennoten.

4.7

Het standpunt van Dance cs strekt er kennelijk (ook) toe te betogen dat de overeengekomen evenredige verdeling van winsten en verliezen per 8 december 2011 in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, aangezien de gebroeders [A] vanaf begin augustus 2011 feitelijk geen deel meer uitmaakten van de band en zich ook niet meer inzetten voor de in artikel 1 van de overeenkomst geformuleerde doelstelling van het succesvol maken van de band. De gebroeders [A] hebben daar tegenin gebracht dat het hen onmogelijk werd gemaakt om nog aan de band deel te nemen.

4.8

Vaststaat dat de gebroeders [A] vanaf begin augustus 2011 feitelijk geen deel meer uitmaakten van de band en dat hun plaats in de band was ingenomen door ingehuurde vervangers. Daarmee is begin augustus 2011 een eind gekomen aan een van de essentiële eigenschappen van een v.o.f., te weten samenwerking (min of meer op de voet van gelijkheid) en droegen de gebroeders [A] vanaf dat moment niet meer bij aan verwezenlijking van de doelstelling van de v.o.f.

4.9

Uit de in het geding gebrachte e-mailberichten en verslagen van de v.o.f.-vergadering blijkt dat het conflict in de band betrekking had op repeteren in de zomer van 2011. [A] was aan het verhuizen en gaf in antwoord op mails van [C] over repeteren in juli 2011 te kennen dat hij vanwege zijn verhuizing drie weken niet beschikbaar was, “Ik heb mijn tijd nodig en neem die voor deze keer ook. Na 29 juli ben ik weer helemaal beschikbaar en klaar om te knallen!” De andere bandleden wilden wel repeteren. Met deze mededeling heeft [A] er kennelijk voor gekozen om niet, zoals in artikel 1 van de overeenkomst staat, dit punt met de anderen te bespreken tijdens de wekelijkse vergadering en – zoals dit artikel voorschrijft – daar samen met de andere vennoten te zoeken naar een oplossing.

4.10

Uit de stukken blijkt dat na deze mededeling van [A] gesprekken zijn gevoerd, die hebben geleid tot het verzoek van 3 augustus 2011 van de andere vennoten aan [A] om de band te verlaten. [B] had bedenkingen hierbij en had een paar dagen eerder (op 1 augustus 2011) aan de andere vennoten laten weten “Het is niet goed dat het zover moet komen, ik heb dus nog geen behoefte om al te stemmen (...)” en schreef op 7 augustus 2011 aan de andere bandleden: “Het kan nog, we kunnen binnen een week de verkeerde conclusie terugdraaien.”

4.11

Uit het verslag van de v.o.f.-vergadering waar de andere vennoten aan deelnamen van 7 augustus 2011 blijkt dat [B] de daaraan voorafgaande zaterdag zijn spullen had opgehaald en een mail had verstuurd waarin hij het vertrek van [C] eiste. In het verslag staat verder: Conclusie: Deze acties zijn niet goed te praten en schadelijk voor de band. (...) Om verdere schade voor de VOF te beperken hebben we met vier ([C], [E], [G] & [D]) man ‘voor’ besloten dat [B] per onmiddellijk dat VOF Handsome Poets verlaat. Wel willen we eraan toevoegen (BELANGRIJK !!!): De komende tijd willen we alsnog met [B] om de tafel gaan zitten, en is het bespreekbaar om [B] weer toe te laten in de Band en de VOF.”

4.12

In een e-mailbericht van 7 augustus 2011 van [C] aan [A] staat: “na al dat gezeik met jou, uiteindelijk telefonisch laten weten dat we maar onderling moeten uitzoeken of jij eruit vliegt of niet!!!!! Wij helemaal wanhopig, besluiten dat je maar beter kunt vertrekken omdat je voor de 1000ste keer je weer helemaal belachelijk opstelt en de sfeer aan het verzieken bent!!!!! Hebben dus ook een serieus probleem omdat er simpelweg contracten lopen waaraan de band moet voldoen (OPTREDENS!!!!!!!!) En idd Ja! Om aan die toestanden te kunnen voldoen hebben wij binnen belachelijk korte tijd invallers gevonden om in ieder geval die optredens te kunnen doen (incl. bassist omdat jij je broer hierin meetrekt!!!)”.

4.13

De gebroeders [A] wijzen erop dat al direct na 3 augustus 2011 (zo niet eerder) vervangende muzikanten waren ingehuurd en benadrukken dat zij geen van beiden ooit te kennen hadden gegeven dat ze niet beschikbaar waren voor optredens. De gang van zaken in juli en begin augustus 2011 rechtvaardigt naar het oordeel van de rechtbank echter de conclusie dat vanaf begin augustus verder samenwerken met de voltallige band niet meer mogelijk was vanwege de ernstig verstoorde verhoudingen tussen [A] en – in mindere mate – [B] en de andere vennoten. [A] en [B] hebben onmiskenbaar een aandeel gehad in (het ontstaan van) het conflict binnen de band, onder meer met het gedurende een aantal weken niet willen repeteren van [A] in juli 2011.

4.14

Nu de inbreng van de vennoten in de v.o.f. louter uit arbeid bestond en de gebroeders [A] deze inbreng vanaf begin augustus 2011 in het geheel niet hebben geleverd, terwijl zij evenzeer een aandeel hadden in (het ontstaan) van het conflict dat tot het eind van de samenwerking leidde, is een volledig evenredige verdeling van de winsten en verliezen over de vennoten per 8 december 2011 – en daarmee het onverkort handhaven van het in de overeenkomst neergelegde uitgangspunt voor de samenwerking en de verdeling – in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Met Dance cs wordt geoordeeld dat voor de verdeling van winst en verlies dient te worden aangesloten bij de periode van feitelijke deelname aan de band, waarvan de einddatum voor de gebroeders [A] op 8 augustus 2011 wordt gesteld en voor de andere vennoten op 8 december 2011. Aanknopen bij de geleverde arbeid betekent dat de gebroeders [A] aanspraak kunnen maken op 1/6 deel van de winsten en verliezen voortvloeiend uit de activiteiten van de v.o.f. tot 8 augustus 2011.

4.15

Toepassing van dit uitgangspunt betekent dat de kosten van de invallers en andere in geschil zijnde uitgaven die de v.o.f. in de periode na 8 augustus 2011 heeft gedaan of die ten laste van de v.o.f. zijn gebracht, niet ten laste van de gebroeders [A] dienen te komen. Kosten van voor 8 augustus 2011 dienen wel ten laste te komen van de gebroeders [A], die ten aanzien van de door hen ter discussie gestelde kosten onvoldoende hebben gesteld dat deze kosten – van eten en drinken, instrumenten en vervoer – ten onrechte ten laste van de v.o.f. zijn gebracht.

4.16

Toepassing van dit uitgangspunt betekent verder dat voor de verkoop van de merchandise 8 augustus 2011 als grens geldt. Partijen twisten over de hoeveelheid verkochte merchandise en de daarmee gemoeide bedragen. Dit moet worden uitgezocht. De te benoemen deskundige (zie hierna r.o. 4.13) zal dienen te onderzoeken hoeveel merchandise de v.o.f. tussen 8 december 2010 en 8 augustus 2011 heeft verkocht en wat de daaruit behaalde winst was.

4.17

Partijen twisten verder over de in de eindafrekening opgenomen opbrengsten van de verkoop van cd’s en de digitale verkoop van liedjes van het album Handsome Poets.

De gebroeders [A] kunnen in het kader van de eindafrekening aanspraak maken op vergoeding van hun aandeel in deze opbrengsten tot 8 december 2011, aangezien deze voortvloeien uit het voor 8 augustus 2011 uitgebrachte album “Handsome Poets”. Hetzelfde geldt voor de door Sena geïnde vergoedingen voor producentenrechten voor dit album. Ook hier geldt het uitgangspunt dat bij de verdeling dient te worden aangeknoopt bij de (periode van de) geleverde arbeid. Dat betekent dat de gebroeders [A] aanspraak kunnen maken op ieder 12% van deze opbrengsten tot 8 december 2011. Aan de andere vennoten komt dan ieder 19% van deze opbrengsten toe. De juistheid van de door partijen genoemde opbrengsten volgt niet zonder meer uit hun over en weer gemotiveerd betwiste stellingen en de door hen in het geding gebrachte stukken. Ook dit dient dus te worden onderzocht. Daartoe zal een deskundige worden benoemd, aan wie zal worden gevraagd om te onderzoeken:

- hoeveel cd’s van het album Handsome Poets tot 8 december 2011 zijn verkocht en wat de daaruit behaalde winst is;

- wat de opbrengst is van digitale verkoop van liedjes van het album Handsome Poets tot 8 december 2011.

De deskundige zal verder dienen te onderzoeken of en in hoeverre door Sena geinde vergoedingen voor producentenrechten voor het album Handsome Poets die betrekking hebben op de periode tot 8 december 2011 in de eindafrekening dienen te worden verwerkt.

4.18

Het laatste geschilpunt over de eindafrekening gaat over de werkzaamheden die [C] – volgens de gebroeders [A] ten onrechte – aan de v.o.f heeft gefactureerd voor een totaalbedrag van € 4.734,78 ex btw. Dance cs stellen daar tegenover dat is afgesproken dat [C] deze kosten, die betrekking hadden op het opnemen van een cd, mocht declareren.

4.19

Tijdens de comparitie van partijen hebben partijen eenstemmig verklaard dat rond 2010 is gesproken over het opnemen en produceren van een cd. Afgesproken is dat [C] dat ter hand zou nemen en dat daarmee de cd tegen aanzienlijk lagere kosten zou kunnen worden uitgebracht. [C] heeft verklaard dat hij daarbij heeft gezegd dat hij daar wel apart voor betaald wilde worden, los van zijn inkomsten als vennoot, en dat de anderen daarmee hebben ingestemd. De andere vennoten hebben dit tijdens de comparitie van partijen beaamd. [A] heeft verklaard dat absoluut is gesproken over de besparing van het door [C] laten uitvoeren van deze werkzaamheden, maar dat hij niet accoord is gegaan met aparte betaling, los van de inkomsten als vennoot.

4.20

Uit het voorgaande blijkt dat de gefactureerde werkzaamheden betrekking hebben op werkzaamheden in verband met het opnemen van een cd, die anders door derden zouden zijn uitgevoerd en die dus niet kunnen worden aangemerkt als een deel van de reguliere inbreng van [C] in de v.o.f. De vennoten hebben dat destijds ook onderkend en zo besproken. Dit rechtvaardigt aparte betaling van deze werkzaamheden, dat bovendien volgens het merendeel van de vennoten met zoveel woorden is overeengekomen. Als, zoals [A] heeft verklaard, alleen is gesproken over het niet door derden maar door [C] laten uitvoeren van deze werkzaamheden en de besparing die dat oplevert, volgt daar logischerwijze uit dat [C] dus – net als de derden die het werk anders zouden hebben gedaan – zou worden betaald voor deze werkzaamheden. Dit rechtvaardigt het door [C] factureren van deze kosten aan de v.o.f.

4.21

Dance heeft de exploitatie van de band Handsome Poets na 8 december 2011 voortgezet. De stelling van de gebroeders [A] dat Dance zonder hun toestemming – en daarmee onrechtmatig – gebruik maakt van de naam Handsome Poets is in tegenspraak met de reactie van [A] op het verslag van de vergadering van 7 december 2011, waarin staat: “Er zijn geen afspraken gemaakt met [A] en [B] omtrent het al dan niet doorgaan van de overige vennoten onder de naam Handsome Poets. Vooralsnog wordt dit door ons gedoogd, wat niet wil zeggen dat wij afstand van onze rechten doen. Misschien is dit een gespreksonderwerp voor een volgende vergadering.” Hieruit blijkt dat de gebroeders [A] zich niet verzetten tegen het gebruik van de naam Handsome Poets – in het kader van de voortzetting van de exploitatie van de band door Dance – maar daar wel afspraken over wilden maken en aanspraak maakten op hun “rechten”. Zij maken in deze procedure aanspraak op vergoeding van ieder 1/6 van de aan de naam Handsome Poets verbonden goodwill en stellen dat zij ieder voor 1/6 deel rechthebbende zijn op de producentenrechten van het album Handsome Poets. Tot slot stellen zij in dit verband dat [B] rechthebbende is van het door hem vervaardigde beeldmerk van de Handsome Poets.

4.22

Aan de naam Handsome Poets verbonden goodwill maakt deel uit van het vennootschapsvermogen, waarop de gebroeders [A] in het kader van de vereffening van de v.o.f. aanspraak kunnen maken. Ook hier geldt het uitgangspunt dat bij de verdeling dient te worden aangeknoopt bij de (periode van de) geleverde arbeid, zodat de gebroeders [A] aanspraak kunnen maken op ieder 12% van de goodwill die bij ontbinding van de v.o.f., op 8 december 2011 was verbonden aan de naam Handsome Poets. Partijen twisten over de manier waarop de goodwill dient te worden gewaardeerd en – in het verlengde daarvan – over de waarde van de goodwill. De te benoemen deskundige zal ook worden gevraagd zich uit te laten over de vraag aan de hand van welke waarderingsmethode de goodwill dient te worden bepaald en om de waarde van de goodwill te bepalen.

4.23

Of de gebroeders [A], over de periode na 8 december 2011 rechthebbende zijn van de door Sena geïncasseerde producentenrechten (naburige rechten) voor het album Handsome Poets, hangt af van het antwoord op de vraag of zij rechthebbenden zijn de Wet op de naburige rechten (Wnr).

4.24

Op grond van artikel 1a Wnr wordt behoudens bewijs van het tegendeel voor de houder van een naburig recht gehouden degene die op of in het op grond van deze wet beschermde materiaal als zodanig is aangeduid, of bij gebreke van een dergelijke aanduiding, degene die bij de openbaarmaking of het in het verkeer brengen van dit materiaal als uitvoerende kunstenaar, producent van fonogrammen, producent van eerste vastleggingen van films, of omroeporganisatie, daarvan is bekend gemaakt door degene die het materiaal openbaar maakt of in het verkeer brengt.

4.25

Op grond van deze bepaling wordt de v.o.f., die het album Handsome Poets openbaar heeft gemaakt en in het verkeer heeft gebracht, gehouden voor de houder van de naburige rechten op dit album. Het tegendeel is niet gesteld of gebleken. De stelling van de gebroeders [A], dat zij rechthebbenden zijn, stuit hierop af. Wel kunnen zij in het kader van de vereffening van de v.o.f. ieder aanspraak maken op 12% van de waarde van deze rechten per 8 december 2011, die deel uitmaakten van het vermogen van de ontbonden v.o.f. Een redelijke uitleg van de vordering van de gebroeders [A] houdt in dat deze mede strekt tot betaling van dit aandeel.

4.26

Tot slot twisten partijen over de vraag wie rechthebbende is van het beeldmerk van de Handsome Poets. Partijen zijn het erover eens dat het beeldmerk is ontworpen door [B]. Het beeldmerk is door de v.o.f. gebruikt.

4.27

Niet in geschil is dat het beeldmerk een werk in de zin van de Auteurswet (Aw) is. Artikel 8 Aw regelt de hier aan de orde zijnde situatie, dat een v.o.f. een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij een natuurlijke persoon als de maker ervan te vermelden. In dat geval wordt de v.o.f., tenzij bewezen wordt dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was, aangemerkt als de maker van dat werk. Niet gesteld en ook niet gebleken is dat sprake is van een onder de bedoelde omstandigheden als onrechtmatig aan te merken openbaarmaking van het beeldmerk door de v.o.f. Wat de gebroeders [A] verder naar voren brengen, onder meer dat het niet de bedoeling kan zijn dat de v.o.f. zich het beeldmerk via “de omweg” van artikel 8 Aw toeëigent, kan hen niet baten. Dat het beeldmerk zonder instemming van [B] is gedeponeerd, kan dus niet tot nietigheid van dit depot leiden. Ook hier geldt dat de gebroeders Trouhorst in het kader van de vereffening van de v.o.f. ieder aanspraak kunnen maken op 12% van de waarde van het beeldmerk per 8 december 2011, die deel uitmaakte van het vermogen van de ontbonden v.o.f. en dat een redelijke uitleg van hun vordering inhoudt dat deze mede strekt tot betaling van dit aandeel.

4.28

Partijen worden in de gelegenheid worden gesteld zich gelijktijdig uit te laten over de persoon van de te benoemen deskundige en de aan hem te stellen vragen, die zouden kunnen luiden:

1. hoeveel merchandise heeft de v.o.f. tussen 8 december 2010 en 8 augustus 2011 verkocht ?

2. wat was de uit deze verkoop van de merchandise behaalde winst ?

3. hoeveel cd’s van het album Handsome Poets zijn tot 8 december 2011 verkocht ?

4. wat was de uit de verkoop van deze cd’s behaalde winst ?

5. wat was opbrengst van de digitale verkoop van liedjes van het album Handsome Poets tot 8 december 2011?

6. zijn er door Sena geïnde vergoedingen voor producentenrechten voor het album Handsome Poets die betrekking hebben op de periode tot 8 december 2011 die nog in de eindafrekening van de v.o.f. dienen te worden verwerkt ?

7. bij bevestigende beantwoording van de voorgaande vraag: tot welk bedrag ?

8. aan de hand van welke waarderingsmethode dient de goodwill van de naam Handsome Poets te worden bepaald ?

9. wat was de waarde van de goodwill van de naam Handsome Poets op 8 december 2011?

10. wat was de waarde van de naburige rechten op het album Handsome Poets op 8 december 2011?

11. wat was de waarde van het beeldmerk van de Handsome Poets op 8 december 2011?

4.29

Nu het gaat om vragen in verband met de vereffening van de v.o.f., die de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vennoten is, dienen de vennoten naar evenredigheid van hun aandeel – uitgaande van de geleverde arbeid – bij te dragen aan het voorschot van de deskundige: de gebroeders [A] dienen 24% van het voorschot te voldoen en de andere vennoten tezamen 76%.

4.30

Uit het voorgaande volgt dat de gebroeders [A] in verband met de vereffening van de v.o.f. mogelijk een vordering hebben op de andere vennoten. Een grondslag voor een vordering op Dance en [F]is gesteld noch gebleken. De vordering jegens hen zal in het te zijner tijd te wijzen eindvonnis worden afgewezen.

4.31

De procedure zal naar verwachting de volgende stappen doorlopen:

- een akte uitlaten over de persoon van de deskundige en de aan hem te stellen vragen door beide partijen;

- tussenvonnis waarin de deskundige wordt benoemd;

- het opstellen en uitbrengen rapport deskundige;

- desgewenst aktes na deskundigenbericht;

- een tussenvonnis na het deskundigenbericht, waarin de geschilpunten waarop de aan de deskundige gestelde vragen betrekking hebben verder worden beoordeeld;

- een akte waarin de nieuwe eindafrekening die na het tussenvonnis moet worden opgesteld met inachtneming van de beslissingen in dat vonnis en dit vonnis in het geding wordt gebracht;

- het eindvonnis waarin de bedragen zijn vastgesteld waar de gebroeders [A] in verband met de vereffening van de v.o.f. aanspraak op kunnen maken.

Het zal dus nog enige tijd duren voor een eindoordeel is gegeven over alle geschilpunten en definitief kan worden afgerekend. Gelet op de tijd die met de verdere afwikkeling van deze zaak gemoeid is en de kosten (voor deskundigen en advocaten) die partijen daarvoor naar redelijke verwachting zullen moeten maken – die naar verwachting relatief hoog zullen zijn in verhouding met het geldelijk belang waar het hier om gaat – wordt aan partijen in overweging gegeven om – opnieuw – te bezien of zij met een minnelijke regeling een eind kunnen maken aan dit geschil over vereffening van de v.o.f. Daarbij geldt dat het ook mogelijk is om op onderdelen, ten aanzien van bepaalde geschilpunten/posten, overeenstemming te bereiken. Benadrukt wordt dat het partijen vrij staat om te bepalen of zij dat doen of niet; het is aan hen om hun eigen proceshouding te bepalen en ervoor te kiezen om deze procedure al dan niet helemaal tot het eind toe te doorlopen.

4.32

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1

verwijst de zaak naar de rol van 3 december 2014 voor het gelijktijdig nemen van een akte door partijen, waarin zij zich uitlaten over de persoon van de te benoemen deskundige en de aan hem te stellen vragen (zie r.o. 4.28);

5.2

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 5 november 2014.