Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:13368

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
30-09-2014
Datum publicatie
10-11-2014
Zaaknummer
C-09-472068 KG ZA 14-996
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Aanbestedingszaak. De inschrijving van de eisende partij is door de aanbestedende dienst ongeldig verklaard, onder meer omdat de eisende partij een verouderde versie van het inschrijfformulier heeft gehanteerd. Daarin wordt een andere rekenformule gehanteerd dan in de meest actuele versie van het inschrijfformulier die volgens de aanbestedingsstukken gehanteerd moest worden. De stelling van eiseres dat er sprake is van een voor eenvoudig herstel vatbare fout, wordt door de voorzieningenrechter niet gevolgd. Reeds hierom hebben en kunnen de aanbestedende diensten de inschrijving van eiseres ongeldig kunnen en moeten verklaren, zodat de vorderingen van de eisende partij niet voor toewijzing vatbaar zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAAN 2015/11 met annotatie van mr. drs. T.H. Chen
Module Aanbesteding 2015/786
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/472068 / KG ZA 14-996

Vonnis in kort geding van 30 september 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Retro Donatio B.V.

gevestigd te Leek,

eiseres,

advocaat mr. Th. Dankert te Leeuwarden,

tegen:

1 de naamloze vennootschap N.V. Rova Holding,

gevestigd te Zwolle,

2. de naamloze vennootschap N.V. Area Reiniging,

gevestigd te Emmen,

3. het openbare lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht,

gevestigd te Soest,

4. de naamloze vennootschap Berkel Milieu N.V.,

gevestigd te Zutphen,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Circulus B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

6. het openbare lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Regeling GAD Gooi en Vechtstreek,

gevestigd te Bussum,

gedaagden,

advocaat mr. E.E. Zeelenberg te Nijmegen,

waarin is tussengekomen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Twence Afvalscheiding B.V.,

gevestigd te Hengelo,

advocaat mr. L.E.M. Haverkort te Deventer.

Eiseres wordt hierna aangeduid als ‘Retro Donatio’, gedaagden worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de aanbestedende diensten’ en de tussenkomende partij wordt hierna aangeduid als ‘TAS’.

1 Het incident tot tussenkomst dan wel voeging

1.1.

TAS heeft gevorderd te mogen tussenkomen in de procedure tussen Retro Donatio en de aanbestedende diensten, dan wel zich te mogen voegen aan de zijde van de aanbestedende diensten.

1.2.

Ter zitting van 16 september 2014 is, alvorens op dit verzoek te beslissen, aan de orde geweest de omstandigheid dat Retro Donatio een aantal producties in het geding heeft gebracht, die zij niet aan TAS heeft verstrekt en ook niet aan TAS wenst te verstrekken. Deze producties bevatten volgens Retro Donatio bedrijfsgevoelige informatie. Partijen hebben ter zitting overeenstemming bereikt over welke (delen van die) producties onderdeel uitmaken van het dossier in deze zaak en welke (delen van die) producties door Retro Donatio worden ingetrokken. Over de (delen van) producties die onderdeel uitmaken van het dossier hebben alle partijen de beschikking gekregen.

1.3.

Nu voor het overige niet is gebleken van bezwaren van Retro Donatio en de aanbestedende diensten tegen de tussenkomst, is TAS vervolgens toegelaten als tussenkomende partij, aangezien zij aannemelijk heeft gemaakt dat zij daarbij voldoende belang heeft. In dit kader wordt overwogen dat TAS in de hierna nader aangeduide aanbestedingsprocedure voorlopig als tweede is geëindigd. Zij is echter een kort geding gestart, dat nog bij deze rechtbank zal dienen, tegen de partij, aan wie de aanbestedende diensten voornemens zijn de opdracht te gunnen (Sita Recycling Services B.V., hierna: Sita). In dat kort geding zal zij zich, zo stelt zij, op het standpunt stellen dat de inschrijving van Sita ongeldig is, zodat de opdracht aan TAS moet worden gegund. TAS heeft daarmee voldoende toegelicht dat haar belang in de onderhavige procedure, waar de (on)geldigheid van de inschrijving van Retro Donatio aan de orde is, in het geding is. Voorts is niet gebleken dat de toewijzing van de gevorderde tussenkomst in de weg staat aan de vereiste spoed bij dit kort geding en de goede procesorde in het algemeen.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 16 september 2014 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.

Met ingang van 1 januari 2015 worden de gemeenten als ketenregisseur verantwoordelijk voor het sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsafval. De aanbestedende diensten zijn zes overheidsbedrijven die 86 gemeenten in het oosten en midden van Nederland vertegenwoordigen. Deze bedrijven hebben besloten in een gezamenlijke aanbesteding een geschikte marktpartij te zoeken om het op- en overslaan, transporteren, sorteren en vermarkten uit te voeren. Er is gekozen voor één gezamenlijke aanbesteding voor de onderscheiden percelen (hierna: de aanbesteding of de aanbestedingsprocedure).

2.2.

Ten behoeve van de aanbesteding is de aanbestedingsleidraad van 26 februari 2014 gepubliceerd. Hierin staat, voor zover thans relevant, vermeld:

2 Inhoud van de opdracht

(…)

Omvang van de aanbesteding

Ervaringscijfers over hoeveelheden verpakkingsmateriaal worden gegeven in de factsheets (zie bijlage 1).

Hiermee wordt geen garantie voor een bepaalde hoeveelheid of samenstelling van het ingezamelde verpakkingsmateriaal gegeven. De gemeentelijke afvallogistiek (inzameling en dergelijke) is in ontwikkeling en kan de komende jaren wijzigen. (…) Aan de in de factsheets genoemde verpakkingshoeveelheden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Inschrijver dient rekening te houden met deze mogelijke wijzigingen gedurende de looptijd van de te sluiten overeenkomsten.

Factsheets

(…) Daarnaast zijn in een aparte factsheet per perceel onder andere de onderstaande onderwerpen opgenomen:

(…)

huidige hoeveelheden verpakkingsmateriaal;

(…)

De verstrekte informatie is bedoeld als achtergrondinformatie. Daaraan kunnen geen verdere rechten worden ontleend (bijvoorbeeld in de zin van een ‘aanleverplicht’ in de vorm van minimaal aan te leveren hoeveelheden); wel geldt exclusiviteit voor aanleveren van brongescheiden ingezameld verpakkingsmateriaal.

(…)

3 Procedurele bepaling

3.1

Algemeen

In deze aanbesteding wordt de openbare procedure gevolgd op basis van de richtlijnen van de Aanbestedingswet 2012 (…). De openbare procedure bestaat uit één fase. Marktpartijen worden uitgenodigd om in te schrijven op deze aanbesteding (een offerte uit te brengen) op basis van de onderhavige aanbestedingsleidraad inclusief de bijlagen.

(…)

3.3

Communicatie en inlichtingen

De aanbestedende dienst kiest er in deze aanbesteding voor om de communicatie zoveel mogelijk langs elektronische weg te laten plaatsvinden. (…)

(…)

3.4

Indienen aanbieding

Uw aanbieding dient in een gesloten enveloppe in drievoud (1 origineel, 1 kopie en 1 digitale kopie op USB-stick) (…) te worden aangeleverd (…).

(…) aanbiedingen die (…) niet voldoen aan de in dit document gestelde voorwaarden, worden ter zijde gelegd. (…)

Voorwaarden bij indienen aanbieding

De door de inschrijver opgestelde aanbieding dient te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

(…)

De aanbieding dient alle voor de beoordeling (op basis van de selectie-eisen en gunningcriteria) benodigde informatie te bevatten. In bijlage 6 wordt expliciet ingegaan op de te hanteren opbouw van uw aanbieding. De aldaar aangegeven opbouw en volgorde dienen strikt gehanteerd te worden.

(…)

Aanbiedingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden ter zijde gelegd.

(…)

4 Wijze van gunnen

(…)

4.3

Gunning

De inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving krijgt de opdracht gegund. (…) De beoordeling is gebaseerd op een rekenkundige toedeling van punten. Hierna wordt uitgelegd op welke wijze de score van de aanbiedingen wordt bepaald en welke informatie daarvoor moet worden aangeleverd.

4.3.1

Aan te leveren gegevens

Inschrijvers dienen ten behoeve van de beoordeling op de gunningscriteria conform het bijgevoegde inschrijfformulier (zie bijlage 5, formulier A) informatie aan te leveren.

In onderstaande tabel worden de aan te leveren gegevens nader toegelicht.

Criterium Aan te leveren gegevens

Prijs Inschrijfprijs in euro per ton (prijspeil 1 januari 2015) conform het inschrijfformulier

(bijlage 5, formulier A). (…)

(…)

(…)

4.3.2

Beoordeling

De aanbiedingen worden beoordeeld op de volgende aspecten:

Gunningcriterium Maximale punten per criterium

1. Prijs 25

(…)

Totaal 100

Beoordeling en gunning

De beoordeling vindt plaats op basis van de opgaaf conform het inschrijfformulier (zie bijlage 5, formulier A1 en paragraaf 4.3.1 en bijlage 6) en het plan van aanpak (zie paragraaf 4.3.1 en bijlage 6). Er zal worden gegund aan de inschrijver met de vanuit de aanbestedende dienst economisch meest voordelige inschrijving: de inschrijver met de hoogste puntenscore. (…)

Ad 1. Prijs

(…)

Voor de beoordeling wordt voor iedere inschrijver een integraal ‘beoordelingstarief’ bepaald dat bestaat uit de verhouding tussen:

enerzijds de optelsom van:

(…)

het door de inschrijver opgegeven tarief per ton hergebruikte kunststoffen voor sorteren kunststof vermenigvuldigd met de hoeveelheid hergebruikte kunststoffen (berekend als resultaat van de totale hoeveelheid op jaarbasis aangeboden verpakkingsmateriaal vermenigvuldigd met het door de inschrijver op het inschrijfformulier gegarandeerde minimale hergebruikpercentage kunststofen);

(…)

en anderzijds de totale hoeveelheid hergebruikte kunststoffen, drankenkartons en blik.

(…)”

In bijlage 5 bij de aanbestedingsleidraad staat, voor zover thans relevant, vermeld:

“Formulieren

De formulieren zijn digitaal bijgevoegd voor gebruik door de inschrijver. Het betreft:

a. Het inschrijfformulier (excelbestand met referentienummer 1013302-32c);

(…)”

In bijlage 6 bij de aanbestedingsleidraad staat, voor zover thans relevant, vermeld:

Opbouw aanbieding

(…)

De inschrijver dient in de aanbieding aan te geven tegen welke prijs en tarieven (prijspeil 1 januari 2015) de werkzaamheden uitgevoerd worden. Hiertoe dient te worden bijgevoegd:

a. Een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (…)”

2.3.

Aan de geïnteresseerde partijen is vijf maal een digitaal inschrijfformulier verstrekt, waarin voor wat betreft de kosten het volgende staat vermeld (voor zover thans relevant):

4 1. Kosten

6 Omschrijving Prijsopgaaf (€ / ton)

(….)

9 Tarief sorteren kunststof verpakkingen per ton hergebruikte kunststoffen € 0,00 per ton hergebruik

(…)

14 Beoordelingstarief € 0,00 per ton hergebruik

2.4.

Indien in dit formulier digitaal een tarief wordt ingevuld, verschijnt bovenin het formulier een rekenformule in beeld ter berekening van het beoordelingstarief (hierna: de rekenformule). In het inschrijfformulier van (in ieder geval) 20 mei 2014 luidt deze formule als volgt:

((D7*(C36+C46))+D8*(C36+C37+C41+C46))+(D9*(29708*D23))+D10*3876)+(D11*1400)+(D12*3876)+(D13*1400))/((29708*D23)+(3876+1400))”

2.5.

Tijdens de procedure zijn een aantal nota’s van inlichtingen verstrekt. In de nota van inlichtingen van 20 mei 2014 staat vermeld dat een van de aanbestedende diensten zich heeft teruggetrokken, zodat een van de percelen van de aanbesteding is komen te vervallen.

2.6.

Op 21 mei 2014 is in de aanbestedingsprocedure digitaal de volgende mededeling gedaan:

Correctie Inschrijfformulier

In aansluiting bij de eerder vandaag aangekondigde correctie van de totale hoeveelheid kunststofverpakkingsmateriaal, hebben wij ook de hoeveelheid kunststofverpakkingsmateriaal in het inschrijfformulier aangepast. In de formule voor berekening van het beoordelingstarief is de totale hoeveelheid kunststofverpakkingsmateriaal gecorrigeerd van 29.708 ton naar 25.508 ton.

U wordt verzocht bij uw inschrijvingen gebruik te maken van dit aangepaste inschrijfformulier (met documentnummer 1013302-044a).”

De rekenformule die in beeld verschijnt bij invulling van het inschrijfformulier dat op 21 mei 2014 is verstrekt (hierna: het inschrijfformulier van 21 mei 2014) luidt:

“((D7*(C36+C46))+D8*(C36+C37+C41+C46))+(D9*(25508*D23))+D10*3876)+(D11*1400)+(D12*3876)+(D13*1400))/((25508*D23)+(3876+1400))”.

2.7.

Over het inschrijfformulier van 21 mei 2014 is in de Nota van Inlichtingen van 3 juni 2014 de volgende vraag opgenomen:

Ik heb een bestand ontvangen die ik helaas niet kan wijzigen. Het betreft een ‘alleen lezen bestand’. Dit betekent dat ik de functie Ctrl + M = invoegen, niet kan toepassen.

Zou u e mij het originele bestand toe kunnen zenden?”

Het hierop gegeven antwoord luidt:

“Dit is een terechte constatering. Bij het beveiligen van het bestand is iets misgegaan. Dit is in bijgevoegde bestand gecorrigeerd.”

2.8.

In het inschrijfformulier van 5 juni 2014, dat is aangepast overeenkomstig het antwoord als hiervoor vermeld, is de in de rekenformule vermelde hoeveelheid kunststof verpakkingsmateriaal van 25.508 ton, zoals vermeld in het inschrijfformulier van 21 mei 2014, ongewijzigd gebleven.

2.9.

Retro Donatio heeft tijdig ingeschreven op de aanbesteding. De aanbestedende diensten hebben naast de inschrijving van Retro Donatio nog vijf inschrijvingen ontvangen.

2.10.

De aanbestedende diensten hebben bij brief van 30 juli 2014 aan Retro Donatio bericht dat zij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan Sita Recycling Services B.V. Daarbij hebben zij tevens meegedeeld dat zij de inschrijving van Retro Donatio als ongeldig hebben aangemerkt om een drietal redenen. Naast de redenen “geen realistische aanbieding nieuwe installatie” en de reden “calamiteitenplan voldoet niet” wordt als reden aangevoerd “onjuist inschrijfformulier”, hetgeen nader is gemotiveerd als volgt:

“Retro Donatio heeft niet de juiste, op 21 mei 2014 gepubliceerde versie van het inschrijfformulier (met documentnummer 1013302-044a) gebruikt, maar een verouderde versie. Op basis van het door Retro Donatio ingevulde formulier, dat een andere hoeveelheid kunststofverpakkingsmateriaal bevat, ontstaat een ander beoordelingstarief. Uw inschrijving is daardoor onvergelijkbaar met de overige inschrijvingen en moet daarom van de aanbesteding worden uitgesloten.”

3 Het geschil

3.1.

Retro Donatio vordert, zakelijk weergegeven, de aanbestedende diensten te gebieden:

voor zover de opdracht al is gegund, die gunning ongedaan te maken, alsmede de gunningsbeslissing van 30 juli 2014 in te trekken dan wel te herroepen en tevens

primair: alsnog de inschrijving van Retro Donatio mee te nemen in de beoordeling en, voor zover de aanbestedende diensten niet meer van gunning van de opdracht kunnen afzien, naar aanleiding van de hiervoor bedoelde beoordeling een nieuwe mededeling van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers te doen, dan wel

subsidiair: voor zover de aanbestedende diensten de opdracht nog willen gunnen, tot heraanbesteding over te gaan;

op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van de aanbestedende diensten in de proceskosten en nakosten en van TAS in de kosten van het incident.

3.2.

Daartoe voert Retro Donatio, samengevat, het volgende aan. De drie redenen die de aanbestedende diensten aanvoeren voor de ongeldigverklaring van haar inschrijving kunnen deze beslissing niet dragen. Retro Donatio heeft weliswaar gebruik gemaakt van een verouderde versie van het inschrijfformulier, maar de tekst hiervan is gelijkluidend aan de tekst van de laatste versie van dit formulier. Alleen de rekenformule is afwijkend. Hierdoor is er sprake van een verschoonbare omissie die eenvoudig kan worden hersteld. Indien de aanbestedende diensten op de door Retro Donatio aangeboden tarieven de juiste rekenformule toepassen, volgt hieruit immers een correct beoordelingstarief dat met de overige inschrijvers kan worden vergeleken. In dit kader is van belang dat de hoeveelheden die in de rekenformule zijn verwerkt, fictieve hoeveelheden zijn, waaraan de inschrijver geen rechten kan ontlenen. Deze hoeveelheden dienen enkel een rekenkundig doel, te weten het kunnen vergelijken van de ingediende inschrijvingen op prijs. De als tweede aangevoerde reden kan reeds geen stand houden omdat Retro Donatio niet heeft ingeschreven met een nieuwe installatie als bedoeld in de aanbestedingsstukken. De sorteerinstallatie waarmee zij heeft ingeschreven zal immers gereed zijn voor ingang van de overeenkomst. Ook om andere redenen kan deze ongeldigheidsgrond geen stand houden. Ten slotte is Retro Donatio in het ingediende plan van aanpak wel degelijk ingegaan op de vraag hoe zij de continuïteit bij calamiteiten waarborgt. Het plan van aanpak is derhalve volledig en een beoordeling van de inhoud van dit plan kan niet leiden tot ongeldigverklaring van de inschrijving. Overigens is de aanbieding van Sita, die heeft ingeschreven met haar bestaande installatie te Rotterdam, niet realistisch. Zij zal met die beperkte capaciteit niet in staat zijn de aanbestede hoeveelheden te sorteren. Haar inschrijving behoort dan ook ongeldig te worden verklaard.

3.3.

De aanbestedende diensten en TAS voeren gemotiveerd verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

3.4.

TAS vordert, zakelijk weergegeven, Retro Donatio niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen, althans de vorderingen af te wijzen en de aanbestedende diensten te verbieden de opdracht te gunnen aan een ander dan TAS dan wel de aanbestedende diensten te verbieden de opdracht te gunnen op basis van de gunningsbeslissing van 30 juli 2014 zolang deze gunningsbeslissing ter zake de inschrijving van Sita niet nader en deugdelijk is gemotiveerd, met veroordeling van Retro Donatio, althans de aanbestedende diensten in de kosten van deze procedure.

3.5.

Verkort weergegeven stelt TAS daartoe dat zij er belang bij heeft dat de opdracht definitief aan haar gegund wordt. Zij stelt daarvoor in aanmerking te komen omdat de inschrijving van Sita ongeldig is, zoals zij nog zal betogen in het kort geding dat zij tegen de aanbestedende diensten is gestart. Zij heeft derhalve belang bij afwijzing van de vorderingen van Retro Donatio, nu de definitieve gunning aan haar daardoor in gevaar kan komen.

3.6.

Voor zover nodig zullen de standpunten van Retro Donatio en de aanbestedende diensten met betrekking tot de vorderingen van TAS hierna worden besproken.

4 De beoordeling van het geschil

4.1.

De aanbestedende diensten hebben drie redenen aangevoerd die volgens hen, ook ieder afzonderlijk, voldoende grond opleveren voor de ongeldigverklaring van de inschrijving van Retro Donatio, waartegen Retro Donatio in dit geding opkomt. Hierna zal als eerste worden beoordeeld of op grond van de door de aanbestedende diensten aangevoerde reden dat door Retro Donatio een onjuist inschrijfformulier is ingevuld, de ongeldigverklaring van de inschrijving van Retro Donatio naar voorshands oordeel stand kan houden. Indien dat het geval is, behoeven de overig aangevoerde redenen geen beoordeling meer.

4.2.

In dit kader kan het volgende worden vastgesteld. In de aanbestedingsprocedure is aan de inschrijvers verzocht het meest recente inschrijfformulier te hanteren. Dat is het formulier van 21 mei dan wel 5 juni 2014. Die twee versies van het formulier zijn namelijk inhoudelijk gezien, ook wat betreft de rekenformule, geheel gelijk. Er is enkel sprake van een verschil op het gebied van de digitale beveiliging en de bewerkmogelijkheid. Retro Donatio heeft echter een oudere versie van het inschrijfformulier ingediend. Het betreft een versie – volgens de aanbestedende diensten waarschijnlijk de versie van 20 mei 2014 – die afwijkt van de versies van 21 mei en 5 juni 2014 voor wat betreft de rekenformule. Retro Donatio heeft ter zitting niet langer betwist dat zij dit fout heeft gedaan. Daarbij is voldoende gebleken dat dit een fout betreft die ertoe leidt dat de inschrijving van Retro Donatio thans onvergelijkbaar is met de overige inschrijvingen. De fout leidt immers tot een ander beoordelingstarief.

4.3.

Retro Donatio meent dat deze fout eenvoudig door de aanbestedende diensten kan en ook moet worden hersteld en wel zo dat de aanbestedende diensten op het door Retro Donatio aangeboden tarief de juiste rekenformule toepassen ter berekening van het beoordelingstarief. Onder die omstandigheden is voor ongeldigverklaring van haar inschrijving volgens Retro Donatio geen plaats. Dit wordt door de aanbestedende diensten en door TAS betwist.

4.4.

Het uitgangspunt is dat een aanbestedende dienst bij de beoordeling van inschrijvingen moet uitgaan van de inschrijvingen zoals deze bij het sluiten van de inschrijvingstermijn zijn ontvangen. De beginselen van gelijke behandeling en transparantie verzetten zich in beginsel tegen de mogelijkheid dat een inschrijver of de aanbestedende dienst zijn inschrijving nadien nog wijzigt of aanvult. Volgens vaste rechtspraak kan daar slechts in uitzonderlijke gevallen een uitzondering op worden gemaakt indien een inschrijving klaarblijkelijk een eenvoudige precisering behoeft of om kennelijke materiële fouten recht te zetten, mits de wijziging/aanvulling er niet toe leidt dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt voorgesteld (HvJEU 29 maart 2012, zaaknummer C-599/10/SAG).

4.5.

Voor zover TAS heeft willen betogen dat er in dit geval geen uitzondering op het onder 4.4. vermelde uitgangspunt mogelijk is, omdat in de aanbestedingsleidraad tot tweemaal toe staat vermeld dat aanbiedingen die niet voldoen aan de in dat document gestelde voorwaarden ter zijde worden gelegd, gaat de voorzieningenrechter daaraan voorbij. Ook onder die omstandigheden is in uitzonderlijke gevallen een uitzondering op het genoemde uitgangspunt mogelijk. Het herstel dat Retro Donatio voorstaat, zoals onder 4.3. vermeld, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet een dergelijk uitzonderlijk geval. Van een inschrijving die klaarblijkelijk een eenvoudige precisering behoeft of van een kennelijke materiële fout die eenvoudig recht gezet kan worden is geen sprake. Retro Donatio heeft weliswaar gesteld dat zij het door haar aangeboden tarief heeft gebaseerd op de juiste hoeveelheid kunststof verpakkingsmateriaal – derhalve de lagere hoeveelheid dan in het door haar ingediende inschrijvingsformulier staat vermeld – maar dat kan niet op basis van objectieve gegevens worden vastgesteld. Dit kan door de aanbestedende diensten dan ook niet zonder meer worden aangenomen. Eveneens is mogelijk dat Retro Donatio het door haar aangeboden tarief heeft gebaseerd op de onjuiste, hogere, hoeveelheid kunststofverpakkingsmateriaal, zoals in de rekenformule van het door haar ingediende inschrijfformulier staat vermeld. De aanbestedende diensten hebben er in dat verband terecht op gewezen dat in dat geval niet zonder meer kan worden aangenomen dat Retro Donatio hetzelfde tarief zou hebben geboden als zij van de juiste, lagere, hoeveelheid was uitgegaan. Een lagere hoeveelheid kan immers, ook als het slechts een geschatte en geen gegarandeerde hoeveelheid is, van invloed zijn op het aangeboden tarief, gelet op bijvoorbeeld investeringen die in het tarief worden verdisconteerd. Hier komt nog bij dat de door Retro Donatio voorgestane wijziging er ook toe leidt dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt voorgesteld. Door de wijziging wijzigt immers het beoordelingstarief, hetgeen een van de essentiële onderdelen van de inschrijving betreft.

4.6.

Het vorenstaande leidt ertoe dat de aanbestedende diensten naar het oordeel van de voorzieningenrechter de inschrijving van Retro Donatio op deze grond ongeldig hebben kunnen en ook moeten verklaren. Gelet daarop heeft Retro Donatio geen belang meer bij een beoordeling van de andere door de aanbestedende diensten genoemde ongeldigheidsgronden en evenmin bij een beoordeling van haar stellingen betreffende de inschrijving van Sita. Dit leidt ertoe dat de grondslag aan al de vorderingen van Retro Donatio is komen te ontvallen. Deze zullen dan ook worden afgewezen.

4.7.

Ook de primaire en subsidiaire vordering van TAS zullen worden afgewezen bij gebrek aan een deugdelijke grondslag. In dit geding is het uitgangspunt dat de aanbestedende diensten voornemens zijn de opdracht aan Sita te gunnen. TAS heeft weliswaar in dit geding enkele – overigens zeer algemene – opmerkingen gemaakt over de (volgens haar) ongeldigheid van de inschrijving van Sita, maar de vraag of daarvan sprake is, is aan de orde in het kort geding dat door TAS tegen de aanbestedende diensten is gestart en nog bij deze rechtbank moet dienen. Daarop kan thans niet vooruit gelopen worden.

4.8.

TAS zal worden veroordeeld in de kosten van de aanbestedende diensten, welke kosten worden begroot op nihil, nu niet is gebleken dat de aanbestedende diensten als gevolg van deze vorderingen extra kosten hebben moeten maken. Ondanks de afwijzing van de vorderingen van TAS moet Retro Donatio in haar verhouding tot TAS worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij. Het doel van TAS was immers te voorkomen dat de inschrijving van Retro Donatio alsnog in de beoordeling zou worden meegenomen en dat doel is bereikt. Retro Donatio zal dan ook worden veroordeeld in de proceskosten van TAS. Voorts zal Retro Donatio, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van de aanbestedende diensten.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het gevorderde af;

- veroordeelt TAS in haar zaak tegen de aanbestedende diensten in de kosten van deze partij, tot dusver begroot op nihil;

- veroordeelt Retro Donatio in de overige proceskosten van de aanbestedende diensten, tot dusverre begroot op € 1.424,-, waarvan € 608,- aan griffierecht en € 816,- aan salaris advocaat;

- veroordeelt Retro Donatio tevens in de nakosten aan de zijde van de aanbestedende diensten, forfaitair begroot op € 131,- aan salaris advocaat;

- bepaalt dat, indien niet binnen veertien dagen na heden aan deze proceskostenveroordelingen jegens de aanbestedende diensten is voldaan, wettelijke rente over de genoemde bedragen verschuldigd is;

- bepaalt dat, indien en voor zover Retro Donatio niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en het vonnis om die reden door de aanbestedende diensten is betekend, de aan de aanbestedende diensten te betalen nakosten worden vermeerderd met een bedrag van € 68,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de vijftiende dag na voormelde aanschrijving tot de dag van algehele voldoening, en met de explootkosten van de betekening van dit vonnis;

- veroordeelt Retro Donatio tevens in de proceskosten van TAS, tot dusverre begroot op € 1.424,-, waarvan € 608,- aan griffierecht en € 816,- aan salaris advocaat.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 30 september 2014.

ts