Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:12138

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
10-09-2014
Datum publicatie
15-10-2015
Zaaknummer
C-09-464707 - FA RK 14-3050
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

adoptie buitenlands kind

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 14-3050

Zaaknummer: C/09/464707

Datum beschikking: 10 september 2014

Adoptie buitenlands kind

Beschikking op het op 24 april 2014 ingekomen verzoekschrift van:

[verzoekster] ,

verzoekster,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. M.E. Tuinman te Den Haag.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag,

zetelend te Den Haag,

hierna: de ambtenaar.

Procedure

De rechtbank heeft kennis genomen van:

- het verzoekschrift;

 • -

  het F9-formulier d.d. 1 mei 2014, met bijlagen, van de zijde van verzoekster;

 • -

  de brief d.d. 12 juni 2014 van de ambtenaar;

 • -

  de brief d.d. 24 juli 2014 van de zijde van verzoekster, waarmee zij haar inleidend verzoek aanvult.

Verzoek

Het verzoek strekt tot:

- adoptie door verzoekster van de minderjarige [de minderjarige] , geboren op

[geboortedatum] te [geboorteplaats] , Marokko;

- vaststellen van de geboortegegevens van de minderjarige;

- wijziging van de voornaam en van de geslachtsnaam van de minderjarige, in dier

voege dat de namen van de minderjarige zullen luiden: [naam] ;

een en ander voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

De ambtenaar heeft zich ten aanzien van het adoptieverzoek en de verzochte voornaams- en geslachtsnaamwijziging gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Hij heeft geen bezwaar tegen de volgende vaststelling van de geboortegegevens van de minderjarige: [naam] , van het vrouwelijk geslacht, geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Marokko.

Feiten

 • -

  Op [geboortedatum] is te [geboorteplaats] , Marokko, geboren de minderjarige [naam] .

 • -

  Bij beslissing van 31 december 2012 van de rechtbank in eerste aanleg te Tétouan,

Marokko, is verklaard dat voornoemde minderjarige een verlaten kind is.

- Bij beslissing van 15 april 2013 van [naam] , rechter in zaken

betreffende minderjarigen bij de rechtbank in eerste aanleg te Tétouan, Marokko,

is de voogdij (kafala) over voornoemde minderjarige aan verzoekster toegewezen.

- De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft verzoekster toestemming

verleend tot opneming van de minderjarige ter adoptie in Nederland (de

Beginseltoestemming).

 • -

  Verzoekster heeft de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit.

 • -

  De minderjarige heeft de Marokkaanse nationaliteit.

Beoordeling

Adoptie

De rechtbank acht, gelet op het vorenstaande, voldoende aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer aanwezig om van het onderhavige verzoek kennis te nemen.

Toepasselijk is het Nederlandse recht, met dien verstande dat de vraag welke betekenis toekomt aan de toestemming van de biologische ouders van de minderjarige, in beginsel wordt beantwoord naar de regels die het nationale recht van de minderjarige (te weten het Marokkaanse recht) daarover bevat.

De rechtbank stelt voorop dat de biologische ouders van de minderjarige niet zijn opgeroepen, omdat is gebleken dat het kind is verlaten. In de overgelegde gelegaliseerde geboorteakte is als naam van de vader van de minderjarige ‘ [naam] ’ opgenomen en als naam van de moeder ‘ [naam] ’. Echter, uit de hierboven genoemde beslissing van

31 december 2012 blijkt dat de minderjarige als vondelinge is aangetroffen op de avenue Rabd Asfal Msala Kadima, ter hoogte van gebouw nummer 77. De ervaring leert dat op grond van de Marokkaanse wetgeving, in het geval er sprake is van een vondeling, zogenaamde fictieve ouders/fictief toegekende namen worden opgenomen in de akte van geboorte van een kind. De ambtenaar merkt op dat uit het verzoekschrift moet blijken dat de in de akte genoemde ouders fictieve ouders zijn. Het verzoekschrift meldt hier niets over. Er zijn geen nadere gegevens bekend van de biologische ouders van de minderjarige.

Verzoekster is benoemd tot voogdes over de minderjarige.

Bij de in het geding gebrachte stukken bevindt zich een fotokopie van het Marokkaanse paspoort ten name van de minderjarige. De rechtbank concludeert hieruit dat overeenkomstig het nationale recht van de minderjarige is ingestemd met haar vertrek.

Verzoekster is geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Marokko. Blijkens de persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie [woonplaats] is de minderjarige op

3 juni 2013 ingeschreven op het adres van verzoekster, zodat verzoekster de minderjarige sindsdien derhalve gedurende ten minste één jaar heeft verzorgd en opgevoed.

Nu aan de artikelen 1:227 en 1:228 van het Burgerlijk Wetboek (BW) – voor zover in deze zaak van toepassing – is voldaan, waarbij mede in aanmerking is genomen dat voor de adoptie Beginseltoestemming van het Ministerie van Justitie is gegeven, zal de rechtbank het verzoek tot adoptie toewijzen.

Vaststelling geboortegegevens

Voldoende aannemelijk is gemaakt dat met betrekking tot de minderjarige niet kan worden beschikt over een overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte akte van geboorte van de minderjarige, althans dat niet kan worden beschikt over een overeenkomstig de voorschriften naar Nederlands recht opgemaakte akte van geboorte.

De rechtbank is van oordeel dat uit de inhoud van de in het geding gebrachte stukken voldoende aanwijzingen zijn verkregen omtrent de omstandigheden waaronder en de datum waarop de geboorte van voornoemde minderjarige moet hebben plaatsgehad.

De rechtbank zal derhalve de geboortegegevens van de minderjarige vaststellen, conform het advies van de ambtenaar.

Naamswijziging

De namen van de minderjarige luiden volgens voormelde geboorteakte: [naam] ,

welke naamsvaststelling volgens artikel 10:19 BW dient te worden erkend in Nederland.

Nu de rechtbank heeft overwogen dat de adoptie van de minderjarige zal worden uitgesproken, zijn op het verzoek tot voornaamswijziging achtereenvolgens de artikelen 10:22 en 10:20 BW van toepassing. Ongeacht of de minderjarige nog een andere nationaliteit heeft, meent de rechtbank dat – vooruitlopend op de verkrijging van het Nederlanderschap door de minderjarige – thans reeds op het verzoek tot voornaamswijziging kan worden beslist volgens Nederlands recht. Het verzoek tot voornaamswijziging kan als op de wet gegrond worden toegewezen.

De minderjarige komt door adoptie in familierechtelijke rechtsbetrekking tot verzoekster te staan en zal op grond van artikel 1:5, derde lid, BW van rechtswege de geslachtsnaam [naam] krijgen.

Uitvoerbaarverklaring bij voorraad

De aard van de hierboven genoemde verzoeken verzet zich tegen de eveneens verzochte uitvoerbaarverklaring bij voorraad, zodat deze dient te worden afgewezen.

Beslissing

De rechtbank:

spreekt uit de adoptie van [de minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Marokko,

door [verzoekster] ;

stelt de volgende voor het opmaken van een geboorte noodzakelijke gegevens vast:

geslachtsnaam : [naam]

voornaam : [naam]

geboortedatum : [geboortedatum]

geboorteplaats : [geboorteplaats] , Marokko

geslacht : vrouwelijk;

onder vermelding van de verklaring van verzoekster ten overstaan van de rechtbank dat de minderjarige de geslachtsnaam ‘ [naam] ’ zal hebben;

gelast de wijziging van de voornaam van de minderjarige in de voornaam ‘ [naam] ’;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.P. Verloop, kinderrechter, bijgestaan door

mr. K.M. Heins als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 september 2014.