Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:10691

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
28-08-2014
Datum publicatie
28-08-2014
Zaaknummer
09/807897-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Den Haag veroordeelt een 60-jarige man voor verduistering van 400.000 euro als directeur bij de Stichting Vervoer Gehandicapten (SVG) in Rijswijk. Hij krijgt hiervoor een celstraf van 18 maanden.

De man heeft zes jaar lang zich schuldig gemaakt aan verduistering, door geld van de stichting via de rekening van een kopersvereniging naar privérekeningen over te boeken. Hij maakte hierbij gebruik van door hem vervalste fakturen. Van die kopersvereniging was hij de penningmeester. Er was al die tijd geen controle op zijn doen en laten, omdat de man zowel bij de SVG als bij de kopersvereniging als enige betalingen mocht doen en door zijn omgeving werd vertrouwd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 09/807897-14

Datum uitspraak: 28 augustus 2014

Verstek

(Promis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum 1] 1954 te [geboorteplaats],

adres: [adres]

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 14 augustus 2014.

De verdachte is, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet ter terechtzitting verschenen.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. S. Sleeswijk Visser.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in op een of meer tijdstippen in de periode(n) van 12 januari 2007 tot en met 1 mei 2013 te Zoetermeer en/of Rijswijk en/of Den Haag in elk geval in Nederland opzettelijk 400.000 euro, althans enig geldbedrag in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan Stichting Vervoer Gehandicapten (SVG) te Rijswijk, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk(e) goed(eren) verdachte uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking van/als directeur bij voornoemde Stichting, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

2.

hij op een of meer tijdstippen in de periode(n) van 12 januari 2007 tot en met 1 mei 2013 te Zoetermeer en/of Rijswijk en/of Den Haag in elk geval in Nederland (telkens)

- salarisbetalingen en/of

- facturen,

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte toen en daar (telkens) valselijk

- in die salarisbetalingen opgenomen/ingevuld [persoon A.] (als zijnde een medewerker van SVG) met ING banknummer [bankrekeningnummer 3] en/of

- in die facturen (declaraties) vermeld de naam [kopersvereniging A] BV [adres] ING [bankrekeningnummer 1] KvK [nummer] en/of de naam van[kopersvereniging B] Rabobank [bankrekeningnummer 2] KvK Haaglanden nr. [nummer] en/of de naam [kopersvereniging C] Rabo bank [bankrekeningnummer 2] Kamer van Koophanden [nummer] en/of vermeld dat in voornoemde periode(n) door de drie voornoemde bedrijven vervoerswerkzaamheden/ritten waren verricht ten behoeve/in opdracht van Stichting Vervoer Gehandicapten Rijswijk (teneinde voornoemde Stichting te bewegen tot uitbetaling )

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

3.

hij op een of meer tijdstippen in de periode(n) van 12 januari 2007 tot en met 1 mei 2013 te Zoetermeer en/of Rijswijk en/of Den Haag in elk geval in Nederland meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e)

- salarisbetalingen en/of

- facturen,

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, (telkens) opzettelijk die salarisbetalingen en/of (valse) facturen heeft opgemaakt/ingezonden/ingeleverd aan/bij de Stichting Vervoer Gehandicapten (teneinde voornoemde Stichting te bewegen tot uitbetaling waarna hij, verdachte, in zijn hoedanigheid van penningmeester van de Kopervereniging [kopersvereniging A] en/of Directeur van de Stichting Vervoer Gehandicapten de uitbetaling(en) doorsluisde/overboekte naar zijn privérekening(en))

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat

- in die salarisbetaling was vermeld [persoon A.] en/of ING bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 3] (zulks terwijl [persoon A.] niet op de loonlijst van de Stichting Vervoer Gehandicapten stond en/of het het ING bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 3] op naam stond van verdachte) en/of

- in die (valse) facturen (declaraties) was vermeld dat [kopersvereniging A] ING [bankrekeningnummer 1] KvK [nummer] en/of[kopersvereniging B] Rabobank [bankrekeningnummer 2] KvK Haaglanden nr. [nummer] en/of [kopersvereniging C] Rabo bank [bankrekeningnummer 2] Kamer van Koophandel [nummer] vervoerswerkzaamheden/ritten in voormelde periode(n) ten behoeve/in opdracht van Stichting Vervoer Gehandicapten verrichtte (zulks terwijl voornoemde drie bedrijven en/of Kamer van Koophandel nummer(s) fictief was/waren en/of het ING bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 1] de zakelijke

rekening was van de Kopersvereniging [kopersvereniging A] te Zoetermeer waarvan hij, verdachte, penningmeester was en/of het Rabo bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 2] de privérekening was van verdachte);

3 Bewijsoverwegingen

3.1

Inleiding

Verdachte wordt (kort gezegd) verweten dat hij zich gedurende een periode van ruim zes jaar schuldig heeft gemaakt aan verduistering van 400.000 euro uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking als directeur bij de Stichting Vervoer Gehandicapten (hierna: SVG) (feit 1), waarbij hij gebruik heeft gemaakt van door hem vervalste geschriften (feiten 2 en 3). Verdachte zou daarbij (onder meer) gebruik hebben gemaakt van de bankrekening van kopersvereniging [kopersvereniging A] (hierna: [kopersvereniging A]) te Zoetermeer, waarvan hij penningmeester was.

3.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden.

3.3

De beoordeling van de tenlastelegging1

Aangiftes tegen verdachte

Op 16 april 2013 heeft [secretaris kopersvereniging A], secretaris van de kopersvereniging [kopersvereniging A] te Zoetermeer, aangifte gedaan tegen verdachte van fraude dan wel oplichting. Verdachte is de penningmeester van [kopersvereniging A] geweest.2 Als penningmeester had verdachte de beschikking over de rekeningen van [kopersvereniging A].3

Op 16 april 2013 heeft [aangever], thans interim-directeur van SVG, namens SVG Haaglanden te Rijswijk, aangifte gedaan tegen verdachte.4 [aangever] was (aanvankelijk) als administratiekantoor door SVG ingehuurd om de administratie op orde te brengen, waarmee hij begin 2012 is begonnen. [aangever] is hierbij op diverse onregelmatigheden gestuit. [aangever] heeft onder meer verklaard dat verdachte meer dan 10 jaar directeur is geweest bij SVG en dat hij alle betalingen deed en het alleenrecht daartoe had.5

Facturen

Uit onderzoek naar de aan SVG gerichte facturen op naam van [kopersvereniging A] BV, van [kopersvereniging B] en van [kopersvereniging C] BV is het volgende gebleken:

Facturen [kopersvereniging A] BV

Op deze (40) aan SVG gerichte facturen staan de naam [kopersvereniging A] BV, het nummer van de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) [nummer], het adres “[adres] Zoetermeer en het ING bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 1] vermeld.6 Bij navraag bij de KvK en het politiezoeksysteem Blueview bleek de naam [kopersvereniging A]/[kopersvereniging A] BV in combinatie met het KvK-nummer [nummer] niet voor te komen en op genoemd adres bleek geen bedrijf ingeschreven te staan en/of ingeschreven te hebben gestaan onder die naam. De op de facturen voorkomende straatnaam ‘Kelvinstrtaat’ te Zoetermeer komt niet voor in de gemeente Zoetermeer. In deze gemeente komt wel de straatnaam Kelvinstraat voor.

Achter een aantal facturen zit een rittenstaat, waarop de factuurdatum, firma [kopersvereniging A], een periode, ritnummers, bedragen per rit en het totaalbedrag vermeld staan.7

Volgens een e-mail van 15 februari 2013 van verdachte aan de boekhouder [aangever] gaat het om juiste facturen van [kopersvereniging A] over de periode van januari tot en met juli.8

Volgens aangever [secretaris kopersvereniging A] heeft [kopersvereniging A], als kopersvereniging, (uiteraard) geen personenvervoer verzorgd.9

[kopersvereniging B]

Op deze (12) aan SVG gerichte facturen staat de naam [kopersvereniging B] en onderaan de factuur staan KvK Haaglanden nr. [nummer], en het [adres] ’s-Gravenhage, met daaronder het Rabobank nr. [bankrekeningnummer 2] vermeld. Een KvK-nummer uit het handelsregister bij de KvK heeft over het algemeen een cijferreeks van 8 cijfers, terwijl het KvK Haaglanden nr. [nummer] op genoemde facturen een cijferreeks heeft van 9 cijfers. Bij navraag bij de KvK en het politiezoeksysteem Blueview bleek de naam [kopersvereniging B] in combinatie met het KvK-nummer [nummer] niet voor te komen en op genoemd adres bleek geen bedrijf ingeschreven te staan en/of ingeschreven te hebben gestaan onder de naam [kopersvereniging B].

Achter een aantal facturen zit een rittenstaat, waarop de factuurdatum, firma [kopersvereniging B], een periode, ritnummers, bedragen per rit en een totaalbedrag staan vermeld.10

[kopersvereniging C] BV

Bij de (11)11 aan SVG gerichte facturen op naam van [kopersvereniging C] BV staat het adres [adres] Delft en onderaan de factuur staat het Rabobank nr. [bankrekeningnummer 2] met daaronder het KvK Haaglanden nr. [nummer] vermeld. Bij navraag bij de KvK en het politiezoeksysteem Blueview bleek de naam [kopersvereniging C] BV in combinatie met het KvK-nummer [nummer] niet voor te komen en bleek op genoemd adres geen bedrijf ingeschreven te staan en/of ingeschreven te hebben gestaan onder deze naam. Uit onderzoek blijkt dat op het adres [adres] Delft de Interkerkelijksociaal Fonds Delft gevestigd te zijn.12

Onderzoek bankrekeningnummers en betalingen

Bankrekeningnummers

Het ING Bank rekeningnummer [bankrekeningnummer 3] staat op naam van verdachte.13 Verdachte heeft verklaard dat zijn bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 3] is14 en dat hij als enige van de rekening gebruik kon maken.15

Het Rabobank rekeningnummer [bankrekeningnummer 2] staat op naam van verdachte: [verdachte] eo [vrouw van verdachte].16 Getuige[vrouw van verdachte] heeft verklaard dat haar man (verdachte) alle bankzaken regelde, dat het bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 2] haar niet bekend voorkomt en dat zij helemaal geen bankrekening bij de Rabobank heeft.17

Het ING Bank rekeningnummer [bankrekeningnummer 1] betreft de zakelijke rekening van de Kopersvereniging [kopersvereniging A].18

Betalingen

Uit door [aangever] verricht onderzoek is naar voren gekomen dat er vanaf 2007 door SVG betalingen zijn gedaan aan [persoon A.], en, dat deze [persoon A.] niet op de loonlijst van SVG bleek te staan. Er waren eveneens betalingen gedaan aan [kopersvereniging A] op rekeningnummer [bankrekeningnummer 1]. [kopersvereniging A] zou het zwemvervoer binnen de stichting regelen, maar er werd geen zwemvervoer gedaan door de stichting. Tenslotte zijn er op het rekeningnummer 383282705 betalingen gedaan aan twee bedrijven, genaamd [kopersvereniging B] en [kopersvereniging C]B.V.19

Uit onderzoek door een financieel rechercheur blijkt dat er ten laste van de rekening van SVG een bedrag van in totaal minimaal € 40.281,57 is betaald aan [persoon A.], al dan niet geboekt als ‘salaris’.20

Uit onderzoek door een financieel rechercheur blijkt voorts dat in de periode van 28 augustus 2009 tot en met 30 januari 2013 ten laste van de rekening(en) van SVG meerdere keren bedragen zijn overgeboekt ten gunste van één of meerdere bankrekeningen van verdachte en/of bankrekeningen waarover verdachte de beschikking had.21

Verdachte zou door zijn handelen de SVG in de periode van 12 januari 2007 tot en met maart 2013 benadeeld hebben voor een totaalbedrag van minimaal € 402.964,78. Analyse van rekeningnummers 383282705 en [bankrekeningnummer 3] leert de financiële recherche dat verdachte met zijn handelwijze zelfs een wederrechtelijk voordeel heeft verkregen van in totaal minimaal € 422.650,25.22

Het oordeel van de rechtbank

Uit de bovengenoemde bewijsmiddelen volgt dat verdachte in de ten laste gelegde periode met gebruikmaking van valse of vervalste facturen en salarisbetalingen een bedrag van € 400.000,00 van SVG heeft verduisterd. Verdachte had als directeur van SVG de beschikking over dit geld en heeft onder meer door gebruikmaking van zijn functie als penningmeester bij [kopersvereniging A] geld via de rekening van [kopersvereniging A] overgeboekt naar zijn privérekeningen. Zowel bij SVG als bij [kopersvereniging A] ontbrak controle op verdachte, en ook zijn toenmalige echtgenote hield zich niet bezig met geldzaken. Nu bovendien twee van de betrokken bedrijven, vermeld op de gebruikte facturen, niet bestonden en deze

niet-bestaande bedrijven gebruik maakten van een rekeningnummer waarover verdachte de beschikking had, terwijl verdachte hierover in een e-mail nog stelde dat dit juiste facturen betrof, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat het verdachte was die de gebruikte facturen en salarisbetalingen valselijk heeft opgemaakt of heeft vervalst. Voor de mogelijkheid dat nog een ander dan verdachte hierbij was betrokken, biedt het dossier geen aanknopingspunten.

Al het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, leidt de rechtbank tot het oordeel dat hetgeen verdachte onder 1, 2 en 3 ten laste is gelegd, wettig en overtuigend bewezen kan worden.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen dat:

1.

hij in de periode van 12 januari 2007 tot en met 1 mei 2013 te Zoetermeer en/of Rijswijk opzettelijk 400.000 euro, die toebehoorde aan Stichting Vervoer Gehandicapten (SVG) te Rijswijk, en welk goed verdachte uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking als directeur bij voornoemde Stichting onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

2.

hij in de periode van 12 januari 2007 tot en met 1 mei 2013 te Zoetermeer en/of Rijswijk (telkens)

- salarisbetalingen en

- facturen,

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte toen en daar (telkens) valselijk

- in die salarisbetalingen opgenomen/ingevuld [persoon A.] (als zijnde een medewerker van SVG) met ING banknummer [bankrekeningnummer 3] en

- in die facturen (declaraties) vermeld de naam [kopersvereniging A] BV [adres] ING [bankrekeningnummer 1] KvK [nummer] en/of de naam van [kopersvereniging B][adres][adres][adres] 's-Gravenhage Rabobank [bankrekeningnummer 2] KvK Haaglanden nr. [nummer] en de naam [kopersvereniging C] Rabo bank [bankrekeningnummer 2] Kamer van Koophandel [nummer] en vermeld dat in voornoemde periode door de drie voornoemde bedrijven werkzaamheden/ritten waren verricht ten behoeve/in opdracht van Stichting Vervoer Gehandicapten Rijswijk (teneinde voornoemde Stichting te bewegen tot uitbetaling)

zulks (telkens) met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

3.

hij in de periode(n) van 12 januari 2007 tot en met 1 mei 2013 te Zoetermeer en/of Rijswijk meermalen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van valse of vervalste

- salarisbetalingen en

- facturen,

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, (telkens) opzettelijk die salarisbetalingen en (valse) facturen heeft opgemaakt en ingezonden/ingeleverd aan/bij de Stichting Vervoer Gehandicapten (teneinde voornoemde Stichting te bewegen tot uitbetaling waarna hij, verdachte, in zijn hoedanigheid van penningmeester van de Kopersvereniging [kopersvereniging A] en Directeur van de Stichting Vervoer Gehandicapten de uitbetalingen doorsluisde/overboekte naar zijn privérekening(en))

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat

- in die salarisbetaling was vermeld K.[persoon A.] en ING bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 3] (zulks terwijl [persoon A.] niet op de loonlijst van de Stichting Vervoer Gehandicapten stond en het ING bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 3] op naam stond van verdachte) en

- in die (valse) facturen (declaraties) was vermeld dat [kopersvereniging A] BV [adres] ING [bankrekeningnummer 1] KvK [nummer] en [kopersvereniging B][adres][adres][adres] 's-Gravenhage Rabobank [bankrekeningnummer 2] KvK Haaglanden nr. [nummer] en [kopersvereniging C] Rabobank [bankrekeningnummer 2] Kamer van Koophandel [nummer] werkzaamheden/ritten in voormelde periode ten behoeve/in opdracht van Stichting Vervoer Gehandicapten verrichtte (zulks terwijl voornoemde drie bedrijven en Kamer van Koophandel nummers fictief waren en het ING bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 1] de zakelijke rekening was van de Kopersvereniging [kopersvereniging A] te Zoetermeer waarvan hij, verdachte, penningmeester was en het Rabo bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 2] de privérekening was van verdachte).

4 De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

5 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig maanden.

6.2

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank neemt daarbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Verdachte heeft zijn positie als penningmeester bij kopersvereniging [kopersvereniging A] en als directeur van SVG misbruikt, door gedurende een periode van ruim zes jaren een geldbedrag van minstens € 400.000,00 te verduisteren. Hierbij heeft hij gebruik gemaakt van valse of vervalste facturen en valse salarisbetalingen om de geldbedragen te kunnen verantwoorden. Verdachte moet van het gebrek aan controle door (mede)bestuursleden van [kopersvereniging A] en SVG hebben geweten en hij heeft aldus het vertrouwen dat [kopersvereniging A] en SVG in hem hebben gesteld ernstig en langdurig beschaamd. Aan de ernst van een en ander draagt bij dat SVG een uitvoerende stichting is die veelal met publieke middelen het vervoer coördineert van kinderen uit het speciaal onderwijs, kinderdagcentra, werknemers van sociale werkplaatsen en cliënten van activiteitencentra in Haaglanden en opdrachtgevers in de regio. Hoewel de dagelijkse werkzaamheden van SVG kennelijk geen gevaar hebben gelopen, blijft staan dat het door verdachte verduisterde bedrag niet meer kan worden besteed aan het gehandicaptenvervoer, zodat daarmee alle betrokkenen zijn benadeeld. Verdachte heeft hiervoor geen oog gehad en kennelijk slechts gehandeld uit eigen financieel gewin. De rechtbank rekent verdachte dit alles zwaar aan.

De rechtbank houdt bij de strafoplegging rekening met een uittreksel Justitiële Documentatie betreffende verdachte van 16 juli 2014, waaruit volgt dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is geweest.

Naar het oordeel van de rechtbank kan gelet op de ernst van de feiten niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank heeft bij de hoogte van de gevangenisstraf aansluiting gezocht bij de landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting bij fraude, welke in gevallen als deze een onvoorwaardelijke gevangenisstraf tussen twaalf en achttien maanden tot uitgangspunt nemen. Gelet op het forse benadelingsbedrag van € 400.000 neemt de rechtbank een gevangenisstraf van vijftien maanden in deze zaak als algemeen vertrekpunt. Als strafverzwarende factoren betrekt zij daarbij nog de lange duur van de verduistering, het niet uit eigen beweging beëindigen daarvan, het totale voordeel dat verdachte hierdoor heeft verkregen, het feit dat verdachte niet heeft meegewerkt aan het onderzoek, dat hij het ontstane nadeel niet ongedaan heeft gemaakt en dat de benadeelde SVG een instelling betreft die belast is met de uitvoering van een publieke taak, te weten gehandicaptenvervoer.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank na te noemen gevangenisstraf, hoewel van een kortere duur dan zoals door de officier van justitie is gevorderd, een passende straf.

7 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen:

- 57, 225 en 322 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft;

ten aanzien van feit 2:

valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 3:

opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 18 (achttien) MAANDEN.

Dit vonnis is gewezen door

mr. M.L. Harmsen, voorzitter,

mrs H.N. Pabbruwe en A.P. Sno, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M.A. Schaap, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 augustus 2014.

mr. M.A. Schaap is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer PL1561-2013074865, van de regiopolitie Haaglanden, met bijlagen (doorgenummerd blz. 1 t/m 458, met ongenummerde bijlage Civiel conservatoir beslag).

2 Proces-verbaal aangifte ([secretaris kopersvereniging A]), p. 13.

3 Proces-verbaal aangifte ([secretaris kopersvereniging A]), p. 14.

4 Proces-verbaal aangifte ([aangever]), p. 31.

5 Proces-verbaal aangifte ([aangever]), p. 32.

6 Proces-verbaal van bevindingen, p. 256-257.

7 Proces-verbaal van bevindingen, p. 257.

8 Een geschrift, te weten een e-mail van 15 februari, p. 190.

9 Proces-verbaal aangifte ([secretaris kopersvereniging A]), p. 16.

10 Proces-verbaal van bevindingen, p. 257.

11 Proces-verbaal van bevindingen, p. 256.

12 Proces-verbaal van bevindingen, p. 258.

13 Proces-verbaal van bevindingen, p. 458.

14 Proces-verbaal verhoor verdachte, p. 27.

15 Proces-verbaal verhoor verdachte, p. 28.

16 Proces-verbaal van bevindingen, p. 458.

17 Proces-verbaal verhoor getuige[vrouw van verdachte], p. 249.

18 Proces-verbaal aangifte ([secretaris kopersvereniging A]), p. 14.

19 Proces-verbaal aangifte ([aangever]), p. 32.

20 Proces-verbaal van bevindingen, p. 261.

21 Proces-verbaal van bevindingen, p. 261.

22 Proces-verbaal van bevindingen, p. 458.