Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ4026

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
13-02-2013
Datum publicatie
13-03-2013
Zaaknummer
1194583/12-5286
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verschuldigdheid facturen na niet doorgaan fusie

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Team kanton Leiden/Gouda

Locatie Leiden

DL

Rolnr.: 1194583 / 12-5286

Datum: 13 februari 2013

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Best Opleidingen B.V., tevens h.o.d.n. Argos Onderzoek & Advies,

statutair gevestigd te Spijkenisse, kantoorhoudende te Vianen,

eisende partij in conventie,

verwerende partij in reconventie,

gemachtigde: mr. W. Th. Van Dijk,

tegen

de besloten vennootschap Solidé Projectadvies B.V.,

statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende te Zoetermeer,

gedaagde partij in conventie,

eisende partij in reconventie,

gemachtigde: mr. M. de Wijs.

Partijen worden aangeduid als "Best" en "Solidé".

1 De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- de dagvaarding van 31 juli 2012 met producties;

- conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie, met producties;

- conclusie van antwoord in reconventie;

- aantekeningen van de griffier van het verhandelde ter comparitie van partijen van 19 november 2012.

2 De overwegingen

2.1 Tussen partijen staat, in conventie en in reconventie, het volgende vast:

a. Best verzorgt opleidingen op onder andere het gebied van asbestinventarisaties. Het verzorgen van opleidingen bedraagt ongeveer 80% van haar werkzaamheden. Daarnaast verzorgt Best onder de naam "Argos" asbestinventarisatiewerkzaamheden.

b. Solidé houdt zich bezig met asbestinventarisaties en begeleidt onder andere asbestsaneringsprojecten.

c. Begin 2011 hebben partijen de mogelijkheden besproken van een fusie waarbij Solidé en Best zouden fuseren tot één vennootschap.

d. Partijen hebben afgesproken om voorafgaande aan de daadwerkelijke fusie, die op 1 juni 2011 gepland was, samen te werken als ware de fusie al een feit.

e. De fusie tussen partijen heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden.

2.2 Best vordert in conventie dat Solidé wordt veroordeeld tot betaling van € 17.865,54, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 12 november 2011 tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten ad € 904,--, met veroordeling van Solidé in de kosten van het geding, daaronder begrepen de kosten van de gelegde beslagen.

2.3 Ter onderbouwing van haar vorderingen in conventie stelt Best, samengevat, het volgende. Best heeft in opdracht en voor rekening van Solidé diensten geleverd tot een totaalbedrag van € 17.865,54. Solidé heeft de terzake verzonden facturen, ondanks aanmaningen, onbetaald gelaten. Best was daarom genoodzaakt om haar vordering aan haar incassogemachtigde over te dragen, waarvan zij tevens de kosten vordert. Ter verzekering van het verhaal van haar vordering heeft Best op 18 juli 2012 conservatoir derdenbeslag doen leggen onder Woningbouwverening Habeko Wonen en Woningstichting Ons Doel. Best verzoekt Solidé ook in de beslagkosten te veroordelen.

2.4 Solidé voert in conventie, samengevat, het volgende verweer. Vooruitlopende op de fusie heeft Best in opdracht van Solidé werkzaamheden verricht en heeft Solidé in opdracht van Best verricht. Partijen hebben elkaar opdrachten gegeven die niet gegeven zouden zijn als er geen fusie zou plaatsvinden. Verder hebben partijen elkaar opdrachten gegeven die los moeten worden gezien van de fusie. Ten slotte hebben zij werkzaamheden verricht ter voorbereiding op de fusie, die zij vanzelfsprekend niet bij elkaar in rekening hebben gebracht. In de situatie dat de fusie doorgang zou vinden, zouden partijen elkaar geen facturen zenden. Partijen zouden de opbrengsten immers delen en facturering zou tot hetzelfde resultaat leiden. Dit valt ook te lezen in het door Best opgestelde gespreksverslag van 3 mei 2011, waarin staat: "Er wordt overgedragen per balansdatum 31-12-2010. Resultaten komen vanaf 1-1-2011 voor rekening van koper en verkoper gezamenlijk." en "De activiteiten gaan op 1 juni 2011 over. Er zal, zowel aan de kant als BOL als Solidé, geen afrekening worden gemaakt voor vooruitfactureringen/ontvangsten." Partijen hebben derhalve afgesproken dat zij de werkzaamheden die zij voor elkaar hebben verricht, niet zouden declareren indien de fusie doorgang zou vinden. Zij hebben echter geen afspraken gemaakt voor de situatie dat de voorgenomen fusie geen doorgang zou vinden. Vanuit praktisch oogpunt verkeerde Solidé in de veronderstelling dat beide partijen de verrichte werkzaamheden niet zouden declareren. Nu Best echter haar werkzaamheden volledig heeft gedeclareerd, heeft ook Solidé haar werkzaamheden gedeclareerd bij factuur van 20 september 2012 ad € 18.156,60. Er is sprake van een tweetal overeenkomsten van opdracht waarbij Best en Solidé ieder zijn aan te merken als opdrachtgever en opdrachtnemer. In tegenstelling tot wat Best aangeeft, hebben partijen geen afspraken gemaakt over de doorberekening van de werkzaamheden van Best of over de hoogte van een eventuele vergoeding. De omschrijving op de factuur van 12 oktober 2012 "Doorberekening uren i.o.m. de heer [A.] volgens bijlagen." ad € 11.399,90 is dan ook feitelijk onjuist. Omdat nimmer overeenstemming is bereikt over de hoogte van de vergoeding dient te worden aangesloten bij artikel 7:405 BW. Best hanteert voor de door haar verrichte werkzaamheden een uurtarief van € 50,-- en een reiskostenvergoeding van € 0,30 per gereisde kilometer. Gelet op de aard van de werkzaamheden, zijnde asbestinventarisatiewerkzaamheden, betreft dit een commercieel tarief. De werkzaamheden die door Solidé zijn verricht betreffen managementwerkzaamheden, waaronder het verzorgen van offertes, het controleren van opgestelde rapportages, het behandelen van klachten en het beoordelen van sollicitanten. Een redelijk loon voor managementwerkzaamheden ligt in de regel hoger dan een redelijk loon voor feitelijk uitvoerende werkzaamheden. Solidé hanteert dan ook een zeer redelijk uurtarief van € 75,-- per uur en een reiskostenvergoeding van € 0,30 per gereisde kilometer voor de door haar verrichte werkzaamheden. Best is voor de door Solidé verrichte werkzaamheden een totaalbedrag van € 23.561,36 verschuldigd. Aangezien Best ingebreke is gebleven met de betaling van de eerste factuur van Solidé, heeft Solidé haar betalingsverplichting opgeschort ten aanzien van de latere facturen van Best. Gelet op deze opschorting is geen sprake van verzuim bij Solidé en is zij dus ook geen rente of kosten van beslag verschuldigd aan Best. Verder doet Solidé een beroep op verrekening ex artikel 6:127 BW. Na verrekening resteert geen vordering van Best op Solidé. De vordering in conventie dient dan ook te worden afgewezen. Best is na verrekening nog een bedrag van € 5.695,82 (€ 23.561,36 - € 17.865,54) verschuldigd aan Solidé.

2.5 Solidé vordert in reconventie dat Best wordt veroordeeld tot betaling van € 23.561,36, dan wel het (resterende) bedrag dat niet door verrekening is teniet gegaan, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de dag dat de betaaltermijn van de factuur van 20 september 2012 is verstreken (21 oktober 2012).

2.6 Best voert in reconventie gemotiveerd verweer, waarop onder het oordeel nader zal worden ingegaan.

2.7 De kantonrechter oordeelt als volgt.

in conventie en in reconventie:

2.8 Tussen partijen is niet in geschil dat zij de werkzaamheden die zij in de periode voorafgaande aan de voorgenomen fusie hebben verricht aan elkaar in rekening kunnen brengen. Wel verschillen zij van mening over de posten en bedragen. Voor zover Best bedragen verschuldigd is aan Solidé erkent zij dat deze verrekend kunnen worden met haar vordering in conventie. De kantonrechter zal hierna de vorderingen en verweren over en weer per factuur bespreken.

Best: factuur 1685 d.d. 7-9-2011 ad € 2.697,44 incl. btw;

Best: creditfactuur 1925 d.d. 16-12-2011 ad € -946,05 incl. btw:

2.9 Solidé heeft de verschuldigdheid van deze twee facturen niet bestreden.

Best: factuur 11.216 d.d. 12-10-2011 ad € 16.114,15 incl. btw:

2.10 Van deze factuur erkent Solidé de verschuldigdheid van de posten "sloophamer" (€ 106,40 excl. btw) en "cursuskosten [X]" (€ 2.035,-- excl. btw). De derde post "doorberekening uren i.o.m. de heer [A.]" ad € 11.399,90 excl. btw wordt door Solidé wel bestreden. Omdat Solidé geen akkoord heeft gegeven op het in rekening brengen van enige vergoeding, dient er voor de te betalen vergoeding volgens Solidé te worden aangesloten bij artikel 7:405 BW. Best hanteert voor de door haar verrichte werkzaamheden een uurtarief van € 50,-- en een reiskostenvergoeding van € 0,30 per gereisde kilometer. Gelet op de aard van de werkzaamheden, zijnde asbestinventarisatiewerkzaamheden, betreft dit een commercieel tarief. De werkzaamheden die door Solidé zijn verricht betreffen managementwerkzaamheden. Een redelijk loon voor managementwerkzaamheden ligt in de regel hoger dan een redelijk loon voor feitelijk uitvoerende werkzaamheden. Solidé hanteert dan ook een zeer redelijk uurtarief van € 75,-- per uur en een reiskostenvergoeding van € 0,30 per gereisde kilometer voor de door haar verrichte werkzaamheden, aldus Solidé.

2.11 De kantonrechter begrijpt het verweer van Solidé aldus dat zij de verschuldigdheid van deze factuur niet bestrijdt, maar dat zij haar eigen werkzaamheden in rekening wenst te brengen tegen haar managementtarief ad € 75,-- per uur. Dat laatste betreft evenwel een andere factuur (zie hierna). Nu de verschuldigdheid van deze factuur niet gemotiveerd is bestreden, ligt het bedrag voor toewijzing gereed.

Solidé: factuur 11.3826 d.d. 26 juli 2011 ad € 2.312,40 incl. btw;

Solidé: factuur 11.3968 d.d. 24 oktober 2011 ad € 92,61incl. btw;

Solidé: factuur 11.3973 d.d. 28 oktober 2011 ad € 578,10 incl. btw:

2.12 Best heeft de verschuldigdheid van deze drie facturen niet bestreden.

Solidé: factuur 12.4524 d.d. 9 juli 2012 ad € 2.421,65 incl. btw:

2.13 Best voert als verweer tegen deze factuur aan dat haar niet duidelijk is wat Solidé bedoelt met de verrekening opleiding [Y].

2.14 Solidé heeft naar aanleiding van dit verweer gesteld dat dit een verrekening van kosten betreft in verband met personeelsuitwisseling. Best brengt op dezelfde wijze de kosten van opleiding van [X] in rekening aan Solidé.

2.15 Aangezien Best het vorenstaande niet gemotiveerd heeft weersproken, verwerpt de kantonrechter haar verweer tegen deze factuur.

Solidé: factuur 12.4753 d.d. 20 september 2012 ad € 18.156,60 incl. btw:

2.16 Best bestrijdt dat zij over onvoldoende management beschikte om managementwerkzaamheden uit te voeren en dat zij Solidé heeft verzocht managementwerkzaamheden voor haar te verrichten. Deze factuur betreft kennelijk werkzaamheden die de directeur van Solidé, [Q], heeft verricht. Tussen partijen was afgesproken dat de inspanningen van de beide directeuren van de "fusiepartners" niet aan de ander zouden worden vergoed. Ook door de directeur van Best, [A.], zijn veel managementwerkzaamheden met het oog op de beoogde samenwerking verricht. Best wil deze werkzaamheden, zodra zij zijn gespecificeerd en onderbouwd aan de hand van stukken, substantiëren en in het geding brengen. [Q] heeft, zonder dat hij daartoe opdracht heeft gekregen van Best, op eigen initiatief alle uitgaande aanbiedingen en rapporten gecontroleerd. Daarmee wilde hij vooruitlopend op de samenwerking en zijn toekomstige functie van directeur invloed uitoefenen op de processen waarmee hij naar verwachting na de fusie zou worden belast. Vanuit Best bestond geen enkele noodzaak om offertes door [Q] te laten controleren. Bovendien is het door Solidé gehanteerde tarief van € 75,-- per uur voor eenvoudige, niet-noodzakelijke werkzaamheden buiten alle proporties. Best laat deze werkzaamheden gewoonlijk door haar eigen middenkader verrichten tegen een bruto uurverloning van niet meer dan € 15,--. Omdat de meeste werkzaamheden ook door het personeel van Best zijn verricht c.q. zouden zijn verricht en uitsluitend op verzoek van [Q] door hemzelf dienden te worden gecontroleerd, heeft Best zich deze kosten niet door de "inspanningen" van [Q] bespaard.

2.17 Solidé heeft naar aanleiding van dit verweer gesteld dat zij de uren die [Q] heeft besteed aan de aanstaande fusie niet in rekening heeft gebracht. De factuur betreft uitsluitend de uren die [Q] voor Argos (Best) aan bepaalde projecten heeft gewerkt. [Q] heeft offertes opgesteld, klanten bezocht, vragen van klanten beantwoord. Dit zijn managementwerkzaamheden. Best had geen management, Solidé had behoefte aan uitvoerend personeel waarover Best wel beschikte. Solidé ondersteunde Best dus op managementgebied. Als er geen fusiebesprekingen waren geweest zou Solidé deze uren op dezelfde wijze aan Best in rekening hebben gebracht.

2.18 De kantonrechter verwerpt het verweer van Best. Uit de specificatie en onderliggende e-mails blijkt dat het om werkzaamheden gaat die betrekking hadden op concrete opdrachten/projecten en dus niet op de fusie. Ook blijkt uit de overgelegde e-mails dat het niet om werkzaamheden ging die [Q] op eigen initiatief heeft verricht en eigenlijk overbodig waren. Er zijn door de ondersteuning vragen aan hem voorgelegd, hij controleerde rapporten en nam beslissingen. Best heeft ook niet besteden dat de betreffende leiding en aansturing op dat moment bij haar ontbrak en dat mede daarom door partijen werd gestreefd naar een fusie. Een uurtarief van € 75,-- is naar het oordeel van de kantonrechter niet buiten proportie voor werkzaamheden als deze. Aangezien de specificatie voor het overige niet inhoudelijk door Best is bestreden, zal de kantonrechter de vordering van Solidé wat betreft deze factuur toewijzen.

Conclusie:

2.19 Gelet op het vorenstaande heeft Best in totaal een vordering van € 17.865,54 incl. btw op Solidé en heeft Solidé in totaal een vordering van € 23.561,36 incl. btw op Best. Na verrekening van beide vorderingen, resteert er geen vordering in conventie. De kantonrechter zal deze dan ook afwijzen. Na verrekening van beide vorderingen resteert er wel een vordering in reconventie, te weten tot een bedrag van € 5.695,82 incl. btw. De kantonrechter zal deze vordering toewijzen. Omdat tot op heden onduidelijk was of er na verrekening van de vorderingen over een weer een bedrag zou resteren en, zo ja, door wie dat betaald diende te worden, zal de kantonrechter de wettelijke rente laten ingaan twee weken na de datum van dit vonnis.

2.20 Aangezien deze zaak de afwikkeling betreft van een fusie die niet is doorgegaan, waarbij partijen over en weer vorderingen op elkaar hebben die met elkaar kunnen worden verrekend, ziet de kantonrechter aanleiding om de proceskosten in conventie en in reconventie te compenseren en wel zodanig dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

3 De beslissing

De kantonrechter:

in conventie:

- wijst de vordering af;

in reconventie:

- veroordeelt Best om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Solidé te betalen € 5.695,82 incl. btw, welk bedrag - indien het niet binnen twee weken na heden volledig wordt betaald - wordt vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na heden tot aan de dag der algehele voldoening;

in conventie en in reconventie:

- compenseert de proceskosten zodanig dat ieder der partijen de eigen kosten draagt;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. D. de Loor en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 februari 2013.