Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2013:8707

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
01-07-2013
Datum publicatie
06-08-2013
Zaaknummer
AWB-12_11121
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHDHA:2014:1683, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

[X] is handelaar in en leverancier van elektriciteit en is in het bezit van een vergunning tot levering aan kleinverbruikers. [X] heeft met [I], een landelijk opererende coöperatieve vereniging, een zogenoemde 'overeenkomst tot facilitering van eigen verbruik van elektriciteit door leden van [I]' gesloten. Het doel van [I] is de opwekking van duurzame energie ten behoeve van haar leden. Rechtbank Den Haag oordeelt dat [X] energiebelasting is verschuldigd over het verbruik van de door [I] opgewekte elektriciteit door de Leden. [X] heeft deze elektriciteit in de zin van de Wet belastingen op milieugrondslag geleverd. Het beroep is ongegrond

Wetsverwijzingen
Wet belastingen op milieugrondslag 48
Wet belastingen op milieugrondslag 56
Wet belastingen op milieugrondslag 50
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2013/1902
V-N 2013/44.2.4
FutD 2013-2087
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Team belastingrecht

zaaknummer: SGR 12/11121

uitspraak van de meervoudige kamer van 1 juli 2013 in de zaak tussen

[X] BV h.o.d.n [Y], gevestigd te [Z], eiseres

(gemachtigde: [A]),

en

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder.

Procesverloop

Eiseres heeft op 3 april 2012 aangifte energiebelasting gedaan over het tijdvak februari 2012. Het desbetreffende aangiftebiljet vermeldt als zodanig een bedrag van € 187.999. Dit bedrag is vervolgens door eiseres voldaan.

Verweerder heeft het door eiseres ingediende bezwaar tegen de door haar op aangifte afgedragen energiebelasting bij uitspraak van 25 oktober 2012 afgewezen.

Eiseres heeft daartegen bij brief van 3 december 2012, ontvangen bij de rechtbank op

3 december 2012, beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 23 april 2013.

Namens eiseres zijn verschenen [B], [C], [D] en
[A]. Namens verweerder zijn verschenen [E], [F] en [G].

Gemachtigde en verweerder hebben ter zitting een pleitnota overgelegd en voorgedragen.

Overwegingen

Feiten

1.

Eiseres is handelaar in en leverancier van elektriciteit. Zij is door de landelijke netbeheerder [H] erkend als partij bevoegd tot het dragen en uitvoeren van programmaverantwoordelijkheid voor zichzelf en ten behoeve van anderen (zie onder 4 hierna). Eiseres is voorts in het bezit van een vergunning tot levering aan kleinverbruikers.

2.

[I] is een landelijk opererende coöperatieve vereniging, de leden van de vereniging zijn natuurlijke personen. Het doel van [I] is de opwekking van duurzame energie ten behoeve van haar leden. [I] plaatst windturbines in eigen beheer en exploiteert vier windturbines waarmee zij voor haar leden (hierna: de Leden) elektriciteit opwekt.

3.

Eiseres en [J] B.V. hebben op 9 augustus 2005 een overeenkomst gesloten met als titel ‘Raamovereenkomst voor de levering van elektriciteit opgewekt met windturbines door [J] of deelnemingen van [J] aan [eiseres]’. In deze overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen:

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1.

Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

(…)

7.

Leveringspunt: het punt ter plaatse van de windturbine waar de fysieke Duurzame Elektriciteit wordt ingevoed op het Net;

(…)

3. Koop en levering

3.1

Gedurende de looptijd zoals aangegeven per addendum koopt [eiseres] van [J], gelijk [J] aan [eiseres] verkoopt en daarom verplicht is te leveren alle opgewekte elektriciteit van de per addendum vastgelegde windturbine(s).

3.2

De levering geschiedt ten tijde van het tot stand komen van deze overeenkomst door invoeding van de fysieke elektriciteit op het Net op het Leveringspunt.

(…)

4.

[I] (in de overeenkomst genoemd: producent) en [J] BV (in de overeenkomst genoemd: afnemer) hebben op 13 februari 2006 een overeenkomst gesloten met als titel ‘Raamovereenkomst voor de levering van duurzame elektriciteit door [I] aan [K] VOF’. In deze overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen:

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1.

Definities

(…)

5.

kWh: de door Producent geproduceerde en aan het Net geleverde kilowattuur elektriciteit;

6.

Leveringspunt: het punt ter plaatse van de windturbine waar de fysieke Duurzame Elektriciteit wordt ingevoed op het Net;

(…)

10.

Programmaverantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid van afnemers, niet zijnde beschermde afnemers, en vergunninghouders om programma’s met betrekking tot de productie, het transport en het verbruik van elektriciteit op te stellen of te doen opstellen ten behoeve van de Netbeheerder en zich met inachtneming van de voorwaarden, bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998, te gedragen overeenkomstig die programma’s zoals omschreven in artikel 1, lid 1, aanhef onder o van de Elektriciteitswet 1998;

“2. Koop en levering

2.1 Afnemer koopt van Producent, gelijk Producent aan Afnemer verkoopt en daarom verplicht is te leveren (i) alle gedurende de looptijd van deze overeenkomst door de ‘[L]’ opgewekte Duurzame elektriciteit, alsmede (…)

(…)

2.3 De levering geschiedt ten tijde van het tot stand komen van deze overeenkomst:

- wat betreft de (fysieke) Duurzame Elektriciteit door invoeding op het Net op het Leveringspunt;

(…)

19.1 Het staat partijen niet vrij om zonder schriftelijke toestemming van de andere partij rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst geheel of ten dele over te dragen aan derden. Deze toestemming zal niet op onredelijke gronden geweigerd worden.

19.2 De bovenstaande toestemming is echter niet vereist voor overdracht door Producent aan de financier van de windturbine of een door de financier aan te wijzen derde (…)

20.

Looptijd raamovereenkomst/aanvang levering

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de tijdsduur van 10 jaren, de overeenkomst gaat in op 1 maart 2005 en eindigt 10 jaren later.”

5.

[I] heeft op 10 maart 2011 een overeenkomst met eiseres gesloten, met als titel ‘overeenkomst tot facilitering van eigen verbruik van elektriciteit door leden van [I]. In deze overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen:

OVERWEGINGEN:

(1) [Eiseres] is handelaar in, en leverancier van, elektriciteit, is door de landelijke netbeheerder [H] erkend als partij bevoegd tot het dragen en uitvoeren van programmaverantwoordelijkheid voor zichzelf en ten behoeve van anderen, en is in het bezit van een vergunning tot levering aan kleinverbruikers.

(…)

(3) [I] en [J] zijn schriftelijk overeengekomen, dat [I] de door de windturbine opgewekte elektriciteit uitsluitend zal verkopen en leveren aan [J] (Leveringscontract)

(4) [J] en [eiseres] zijn schriftelijk overeengekomen, dat [J] de door [J] van [I] gekochte elektriciteit zal doorverkopen en leveren aan [eiseres] (Raamovereenkomst).

(5) In het kader van Leveringscontract en Raamovereenkomst is [eiseres] al leverancier in de betekenis van de Elektriciteitswet voor de windturbines van [I].

(6) [I] wenst een deel van de door de windturbine opgewekte elektriciteit aan te wenden voor Eigen Verbruik door haar leden (…), en de resterende elektriciteit (Restdeel) te blijven verkopen en leveren aan [J] conform het Leveringscontract.

(7) [J] wenst het Restdeel te blijven doorverkopen en leveren aan [eiseres] conform de Raamovereenkomst.

(8) Het Leveringscontract en de Raamovereenkomst blijven overigens onverminderd van kracht.

(9) Gegeven dat het Leveringscontract [I] verplicht alle door haar windturbine geproduceerde elektriciteit aan [J] te leveren, is [J] slechts bereid tot medewerking aan Eigen Verbruik onder de voorwaarde dat dit voor haar geen negatieve financiële gevolgen heeft. Partijen willen alles dusdanig regelen dat de financiële gevolgen van het Eigen Verbruik door de Leden zonder financiële gevolgen blijft in deze keten van contracten, leveringen en betalingen.

(…)

14.

Partijen wensen in deze Overeenkomst de voorwaarden vast te leggen voor de wijze waarop, met inachtneming van deze overwegingen, Eigen Verbruik gefaciliteerd zal worden.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN

1) Definities en interpretatie

1) Eigen Verbruik (EV), (ook wel genoemd “zelflevering”): Het verbruiken van elektriciteit op een andere aansluiting dan de productielocatie, waarbij de rechthebbende op de aanleveringslocatie als Lid van [I] tevens mede-eigenaar is van het productiemiddel.

2) Faciliteren van Eigen Verbruik (FEV): Alle activiteiten die nodig zijn om EV te realiseren.

3) In deze Overeenkomst worden verder termen gebruikt die in de Algemene voorwaarden voor levering aan Kleinverbruikers van [eiseres] reeds zijn gedefinieerd. Die definities zijn ook voor deze Overeenkomst van toepassing.

(…)

2) Faciliteren van Eigen Verbruik

1) De elektriciteit die valt onder EV wordt door [I] niet meer, conform het Leveringscontract, verkocht en geleverd aan [J]. [Eiseres] faciliteert het EV tot een maximum van 3.500 kWh per Lid per jaar. Genoemde hoeveelheid kan op verzoek van [I] worden bijgesteld.

3) Aanmelding van Leden

1) [I] zal de leden uitnodigen om deel te nemen aan FEV. [I] zal aan de leden

uitleg over het project geven, en aan hen alle bijbehorende instructies verstrekken,

2) [Eiseres] zal een web-aanmeldpagina aanmaken die alleen voor aanmelding van Leden voor

toetreding tot FEV bestemd is. Deze pagina zal aansluiten bij de look and feel van de

website van [I]

3) Leden kunnen bij aanmelding kiezen uit het aangaan van een overeenkomst voor FEV van
elektriciteit met een variabele, of met een vaste prijs per kWh. Alleen groene stroom is

mogelijk. De in rekening te brengen tarieven zullen op elk moment gelijk liggen aan de

openbare tarieven van [eiseres], die [eiseres] in rekening brengt aan haar andere klanten.

4) Afname boven 3500 kWh per jaar zal aan het Lid in rekening worden gebracht tegen

vergelijkbare tarieven die [eiseres] in rekening brengt aan haar andere klanten.

5) Alvorens de door een Lid een via de web-aanmeldpagina aangemaakte overeenkomst tot

FEV van elektriciteit te accepteren, zal [eiseres], naast haar andere controles, controleren of

de naam van het betreffende Lid voorkomt op de door [I] aan [eiseres] te verstrekken

ledenlijst van [I] voorkomt.

6) Indien Leden er voor kiezen om ook gas af te nemen van [eiseres], dan valt een dergelijke

overeenkomst geheel buiten het kader van deze Overeenkomst.

(…)

4) Levering aan Leden

1)[Eiseres] zal zich naar netbeheerders en Energiekamer opstellen als leverancier van de
deelnemende Leden, en de daarbij behorende taken vervullen.

2) [Eiseres] zal bij het in rekening brengen van de aan de deelnemende Leden elektriciteit geen
energiebelasting in rekening brengen, doch onder de noemer fonds EV een bedrag gelijk aan de
energiebelasting inclusief BTW die in andere gevallen in rekening zou zijn gebracht. (…)

5.

Facturatie aan leden

1) Eiseres factureert aan de deelnemende leden zoveel als mogelijk gebruik makend van de standaard systemen.

2) De posten op de factuur aan een deelnemend lid zullen andere omschrijvingen en boekingshoofden krijgen:

a) Levering Elektriciteit  vergoeding voor FEV

b) Vastrecht levering  vastrecht FEV

c) Energiebelasting  fonds EV v.w.b. de eerste 3.500 kWh, en Energiebelasting voor de verdere
levering

d) Heffingskorting  geen verandering

e) Netwerkkosten  geen verandering

(…)

3) Betalingscondities blijven gelijk aan de standaardlevering van [eiseres]

(…)

8) Discussie
1) (…)
2) Indien er een rechtzaak gevoerd dient te worden over de legitimiteit van het niet in rekening brengen van energiebelasting inzake EV gedane leveringen van elektriciteit (…)

13) Slotbepalingen

(…)

6) Behalve de bij deze Overeenkomst gevoegde “Algemene Voorwaarden voor levering aan Kleinverbruikers door [eiseres]”(…)

6.

[I], [J] BV en eiseres hebben op 10 maart 2011 een ‘overeenkomst tot aanpassing van verrekening van elektrische energie’ gesloten. In deze overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen:

“OVERWEGINGEN

(…)

5

[I] wenst (een deel van) de door de windturbines opgewekte elektriciteit aan te wenden voor eigen gebruik door haar leden, en de resterende elektriciteit (Restdeel) te blijven verkopen en leveren aan [J] conform het Leveringscontract;

6

[J] wenst het Restdeel te blijven doorverkopen en leveren aan [eiseres] conform de Raamovereenkomst;

7

Het Leveringscontract en de Raamovereenkomst blijven onverminderd van kracht.

8.

Partijen wensen in deze Overeenkomst de voorwaarden vast te leggen voor de wijze waarop het Restdeel tussen Partijen wordt verkocht, gekocht en geleverd.

7.

De Leden sluiten ieder afzonderlijk met eiseres een ‘overeenkomst van levering van energie aan kleinverbruikers’ af. In deze overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen:

[Eiseres], (…), verder te noemen de Leverancier en [verbruiker], verder te noemen de Contractant komen het volgende overeen:

1.

De Leverancier zal aan de Contractant zo spoedig mogelijk/ vanaf 02-12-2011 of zoveel later als de Levering door de Leverancier aan de Contractant daadwerkelijk een aanvang neemt elektriciteit en of gas leveren op de Aansluiting van de Contractant op het in de Annex(en) van deze overeenkomst genoemde aansluitadres.

2.

Het tarief en de bij deze overeenkomst behorende algemene voorwaarden waartegen de Leverancier aan de Contractant elektriciteit en of gas levert staan vermeld in de Annex(en).

4.

De Leverancier gaat bij berekeningen van voorschotten, jaarrekening en eindafrekening uit van de gegevens zoals aan haar verstrekt door de Netbeheerder van de Contractant. De Leverancier draagt hierbij zorg voor de communicatie en validatie van de meterstanden van de Contractant aan de Netbeheerder.

(…)

7.

Deze overeenkomst en de vaste prijsperiode (conform de annex) gaan in op de datum dat de levering aan de Contractant door de Leverancier tot stand is gebracht.

8.

De vaste prijsperiode eindigt op de datum dat de looptijd van deze prijsperiode is verstreken. De tarieven en de looptijd bij een vaste prijsperiode worden automatisch geactualiseerd en met een zelfde periode verlengd, nadat de looptijd verstreken is.

9.

Contractant gaat akkoord en is bekend met het doorberekenmodel (leveranciersmodel/nota verlegging) en de algemene voorwaarden voor kleinverbruikers van de netbeheerder.

(…)

Belangrijke Informatie omtrent overeenkomst

Tarieven/Tariefswijzigingen

De tarieven van de Leverancier worden door haar vastgesteld op basis van de actuele marktsituatie, vermeerderd met energiebelasting, BTW en eventueel verminderd met een heffingskorting. Door de overheid bepaalde verhogingen of verlagingen van energiebelasting, BTW en eventuele toekomstige heffingen worden aan de Contractant in rekening gebracht.

(…)

Transportkosten

In de voorschotfacturen zijn de transportkosten van de netbeheerder inbegrepen. Per netbeheerder worden verschillende doorberekenmodellen en algemene voorwaarden gehanteerd (notaverlegging leveranciersmodel). Met deze overeenkomst gaat u akkoord met het door de netbeheerder gehanteerde model en haar algemene voorwaarden. Deze informatie kunt u terugvinden op de

website van de netbeheerder, of bij de Leverancier opvragen.

(…)

Facturatie/Automatische incasso

Uw eerste factuur wordt berekend op basis van het aantal resterende dagen na de switchdatum en wordt zo snel mogelijk geïnd of verstuurd.

In de annex bij de overeenkomst worden de in rekening te brengen tarieven per kWh aangegeven.

8.

De door [I] opgewekte elektriciteit wordt op de productielocatie op het net ingevoed en door de netbeheerder getransporteerd naar de Leden.

9.

De energiebelasting die verband houdt met het verbruik door de Leden van de door [I] opgewekte groene stroom (hierna: de groene stroom) in februari 2012 (tot 3.500 kWh per Lid) bedraagt € 3.888,23. Eiseres heeft dit bedrag aan verweerder afgedragen.

Geschil

10. In geschil is:

  1. of eiseres energiebelasting is verschuldigd over het verbruik van elektriciteit door de Leden tot 3.500 kWh, en zo ja;

  2. of artikel 50, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) kan worden toegepast.

11.

Eiseres stelt zich op het standpunt dat zij slechts als dienstverlener optreedt ten behoeve van de Leden. Zij faciliteert in die hoedanigheid slechts het (zelf)verbruik van de door de Leden zelf opgewekte elektriciteit. Er is sprake van zelflevering (eigen verbruik) door de Leden, zodat geen belastbare levering door eiseres geconstateerd kan worden. Eiseres stelt, in het kader van ‘zelflevering’ geen elektriciteit op het net beschikbaar voor verbruik, dit doen de Leden zelf. Er vindt evenmin verkoop, noch juridische eigendomsoverdracht van de door [I] opgewekte elektriciteit plaats van eiseres aan de Leden. Eiseres heeft op geen enkel moment (eigendoms)rechten op de door [I] opgewekte en door de Leden verbruikte elektriciteit; zij kan deze dus ook niet leveren. Subsidiair stelt eiseres zich op het standpunt dat er tussen de opgewekte en door de leden verbruikte elektriciteit saldering plaats dient te vinden. Beperking van deze regeling tot de situatie waarbij invoeding en onttrekking op één en dezelfde aansluiting plaatsvindt is volgens eiseres in strijd met artikel 14 EVRM en artikel 26 IVBPR, nu er zowel rechtens als feitelijk geen relevant verschil is met het invoeden en onttrekken via verschillende aansluitingen.

12.

Eiseres concludeert tot gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de uitspraak op bezwaar en vermindering van het verschuldigde bedrag aan energiebelasting met € 3.888,23.

13.

Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiseres de door de leden tot 3.500 kWh verbruikte elektriciteit door de Leden aan hen heeft geleverd en daarover derhalve ter zake terecht energiebelasting heeft afgedragen. Verweerder concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

14.

Voor het overige verwijst de rechtbank naar de gedingstukken.

Beoordeling van het geschil

De relevante wetgeving

15.

Ingevolge artikel 48, eerste lid, van de Wbm wordt onder de naam energiebelasting een belasting geheven op aardgas en elektriciteit. Artikel 50, eerste lid, van de Wbm luidt: “Met betrekking tot aardgas en elektriciteit wordt de belasting geheven ter zake van de levering via een aansluiting aan de verbruiker. Ingevolge artikel 53, eerste lid, van de Wbm wordt met betrekking tot elektriciteit de belasting geheven van degene die de levering verricht.

Het begrip levering

16.

Nu de Wbm geen eigen definitie van het begrip levering geeft en doel en strekking van de Wbm evenmin een andere dan civielrechtelijke interpretatie rechtvaardigen, dient dit begrip conform het civiele recht te worden verstaan.

Is eiseres belastingplichtig?

17.

De rechtbank stelt voorop dat de opwekking van de elektriciteit geschiedt met windturbines in eigendom van [I], zodat ook [I] gerechtigd is tot die elektriciteit en niet de Leden. [I] is immers een zelfstandige rechtspersoon. Verbruik van de elektriciteit door de Leden is vervolgens eerst mogelijk na overdracht aan de Leden. De daartoe door [I], eiseres en de Leden gesloten overeenkomsten beschouwt de rechtbank als overeenkomst van verkoop en levering van de elektriciteit via eiseres. De rechtbank heeft hierbij het volgende in aanmerking genomen.

18.

Ingevolge artikel 7:1, van het Burgerlijk Wetboek (BW) is koop de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. Naar het oordeel van de rechtbank is eiseres met de deelnemende Leden een overeenkomst aangegaan welke is aan te merken als consumentenkoop in de zin van artikel 7:5, eerste lid van het BW, waarin elektriciteit uitdrukkelijk onder de roerende zaken wordt begrepen. Ingevolge artikel 3:84, eerste lid, van het BW wordt voor overdracht van een goed vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken. Ingevolge artikel 3:95, eerste lid, van het BW geschiedt de levering door een daartoe bestemde akte.

19.

[I] kan de door haar opgewekte elektriciteit feitelijk niet rechtstreeks aan de Leden ter beschikking stellen. Eiseres heeft ter zitting verklaard dat de Directie Toezicht Energie van de NMA weliswaar heeft geconcludeerd dat [I] geen vergunning nodig heeft voor de levering van elektriciteit aan haar leden maar dat dit in de praktijk niet kan omdat de leveranties en afname(s) niet geadministreerd kunnen worden, daar [I] niet over een leveringsvergunning beschikt en derhalve geen programmaverantwoordelijkheid (zie ook onderdeel 4 hiervoor) kan dragen. Nu [I], die niet door [H] als programmaverantwoordelijke is erkend, geen programmaverantwoordelijkheid mag dragen, is het noodzakelijk dat eiseres als leverancier en programmaverantwoordelijke fungeert. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het onder 5 vermelde contract tot gevolg dat eiseres de elektriciteit aan de Leden kan leveren conform het in 7 vermelde contract. Hierdoor hebben eiseres en [I] het voor de Leden mogelijk gemaakt de door [I] opgewekte elektriciteit te gebruiken. De rechtbank acht hierbij voorts van belang dat eiseres en [I] telkens de begrippen ‘leveren’, ‘levering’ en ‘leverancier’ in relatie tot eiseres hanteren. Ook in de overeenkomst tussen eiseres en de Leden worden deze begrippen gehanteerd. De stelling van eiseres dat zij niet heeft geleverd, acht de rechtbank in het licht van de gedingstukken en hetgeen zij verder heeft verklaard en bij gebrek aan (nader) bewijs onaannemelijk. Dat in de onder 5 vermelde overeenkomst begrippen als ‘eigen verbruik’ en faciliteren eigen gebruik’ zijn opgenomen en dat bepaalde posten op de factuur een andere benaming krijgen, doet aan voorgaand oordeel niet af. De rechtbank acht hierbij van belang dat eiseres het elektriciteitsverbruik van de Leden bijhoudt en, naar zij ter zitting heeft toegelicht, een bedrag naar rato daarvan aan hen factureert op basis van de tarieven per KWh geleverde stroom die gelden in de actuele marktsituatie (zie onder ‘Tarieven/Tariefswijzigingen’ in onderdeel 7 hiervoor) en dat zij, naar zij ter zitting heeft verklaard, de door de Leden betaalde vergoeding voor aan hen geleverde (groene) stroom aan [I] doorbetaalt.

20.

De Leden zijn niet degenen die elektriciteit op het distributienet hebben ingevoed, dit is [I]. Gelet hierop is artikel 50, tweede lid, van de Wbm niet van toepassing. Nu er naar het oordeel van de rechtbank sprake is van een levering door eiseres in de zin van artikel 50, eerste lid, van de Wbm, kunnen het vierde en vijfde lid van dat artikel evenmin aan de orde komen.

Verschuldigdheid energiebelasting

21.

Ingevolge artikel 56, eerste lid, onderdeel a, ten eerste, van de Wbm wordt de belasting met betrekking tot de levering van elektriciteit verschuldigd in geval een voorschotnota wordt uitgereikt op het tijdstip waarop een voorschotnota wordt uitgereikt. De – door verweerder betwiste – stelling van eiseres dat zij geen factuur aan de Leden heeft gestuurd voor de groene stroom strookt niet met hetgeen is opgenomen in artikel 5

1) ‘Facturatie aan leden’ van de in 5 hiervoor opgenomen overeenkomst en de in 7 vermelde overeenkomst (onder ‘Transportkosten’ en ‘Facturatie/Automatische incasso’). Voorts worden in de annex bij laatstgenoemde overeenkomst de in rekening te brengen tarieven per kWh aangegeven. Gelet hierop en met name ook op de toelichting van eiseres ter zitting dat zij naar rato van elektriciteitsverbruik en op basis van voornoemde tarieven aan de Leden factureert acht de rechtbank de – niet met bewijs gestaafde – stelling van eiseres dat de vergoeding van de Leden niet ziet op een vergoeding per verbruikte kWh stroom maar enkel ziet op een vergoeding voor de dienstverlening van en het dragen van programmaverantwoordelijkheid door eiseres en ter compensatie voor het feit dat de groene stroom niet op de markt wordt gebracht, niet aannemelijk.De rechtbank heeft hierbij tevens in aanmerking genomen dat de aan de Leden in rekening gebrachte vergoeding per kWh groene stroom gelijk is aan de vergoeding die eiseres in rekening brengt voor de extra geleverde stroom.

22.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen heeft eiseres terecht energiebelasting afgedragen. Verlening van een (buitenwettelijke) vrijstelling van belasting op de grond dat dit in overeenstemming zou zijn met doel en strekking van de energiebelasting dan wel op grond van onverenigbaarheid met Nederlandse en Europese (fiscale) milieudoelstellingen, is naar het oordeel van de rechtbank, niet mogelijk.

23.

Gelet op het vorenoverwogene dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

Proceskosten

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A. Zonneveld, voorzitter, mr. E. Kouwenhoven, en

mr. J.A. Booij, leden, in aanwezigheid van mr. S.R.M. Dekker, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 1 juli 2013.

griffier voorzitter

afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na verzending hoger beroep instellen bij het gerechtshof Den Haag (belastingkamer), Postbus 20021,

2500 EA Den Haag.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1.

bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2.

het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

  1. . de naam en het adres van de indiener;

  2. . een dagtekening;

  3. . een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

  4. . de gronden van het hoger beroep.