Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2013:17607

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
03-12-2013
Datum publicatie
12-12-2013
Zaaknummer
AWB 13/11780
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing aanvraag tewerkstellingsvergunning in de functie van frituurkok Chinese keuken kan in rechte stand houden op de grond van aanwezigheid van prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt. Eiseres heeft niet betwist dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt genoeg basiskoks te vinden zijn. Voorts is niet in geschil dat het enige aanvullende opleiding vereist om van een basiskok een kok in de Chinese keuken te worden.

De rechtbank toetst (de invulling van het begrip) prioriteitgenietend aanbod vol en oordeelt dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat dit begrip mede omvat het algemeen keukenpersoneel dat met een interne opleiding geschikt kan worden gemaakt om de vacature te vervullen. Van eiseres mag worden verwacht, zoals dat van werkgevers in zijn algemeenheid mag worden verwacht, om basispersoneel intern te trainen. In zijn algemeenheid immers zal op de arbeidsmarkt (lang) niet altijd direct inzetbaar personeel zijn te vinden. Deze invulling van het begrip prioriteitgenietend aanbod past bovendien in de bepaling in paragraaf van 12 van de uitvoeringsregels van de Wav. De rechtbank heeft voorts in overweging genomen dat, zoals uit de rapportage van EVZ organisatieadvies van december 2012 blijkt, met de interne opleiding tot frituurkok een periode tot 12 maanden is gemoeid. Naar het oordeel van de rechtbank is het redelijk om deze inspanning van een werkgever te verwachten. De door eiseres aangevoerde omstandigheid dat zij geen capaciteit heeft om iemand intern op te leiden, biedt geen grond voor een ander oordeel. Gebrek aan tijd om personeelsleden op te leiden ligt immers in de risicosfeer van de werkgever. Gelet op het imperatieve karakter van deze afwijzingsgrond is er geen ruimte voor een belangenafweging.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 13/11780

uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 3 december 2013 in de zaak tussen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiseres] B.V.,

gevestigd te [plaats],

eiseres,

en

[eiser],

eiser,

tezamen aan te duiden als eisers,

(gemachtigden: S. El Boumassaoudi, consultant en werkzaam bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam 1] B.V. en mr. A. van Driel, advocaat te Alkmaar),

en

De Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), verweerder,

(gemachtigde: mr. J.J.M. van den Boogaard),

Procesverloop

Bij besluit van 19 september 2012 heeft verweerder de aanvraag van eiseres tot het verlenen van een tewerkstellingsvergunning (twv) ten behoeve van eiser, in de functie van frituurkok Chinese keuken, afgewezen.

Bij besluit van 18 maart 2013 heeft verweerder het bezwaar van eisers ongegrond verklaard.

Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft op 11 oktober 2013 een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 oktober 2013. Eisers hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting geschorst en eisers in de gelegenheid gesteld om nadere inlichtingen te verstrekken. Dat hebben eisers gedaan bij brief van 21 oktober 2013. Verweerder heeft bij brief van 1 november 2013 hierop gereageerd. Partijen hebben vervolgens de rechtbank toestemming verleend om zonder nadere zitting uitspraak te doen.

Overwegingen

1.

Verweerder heeft de aanvraag van eiseres afgewezen op grond van artikel 8, eerste lid, aanhef en onder a en artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Zelfs als wordt aangenomen dat er sprake is van een reële vacante arbeidsplaats respectievelijk dat de noodzaak tot uitbreiding met (extra) koks aanwezig is, is voor de arbeidsplaats van frituurkok Chinese keuken prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt. Voorts heeft eiseres zich onvoldoende ingespannen om binnen de arbeidsmarkt een geschikte kandidaat te vinden voor de betreffende arbeidsplaats.

2.

Eiseres voert aan dat zij heeft aangetoond dat het koksboekje van eiser geregistreerd staat bij de Chinese autoriteiten. Eiser is dan ook terecht aangemerkt als een gespecialiseerde frituurkok. Eiseres wijst er op dat artikel 8 van de Wav spreekt over prioriteitgenietend aanbod dat beschikbaar is. Verweerder heeft het dan ook ten onrechte over werkzoekenden die voor de functie in aanmerking kunnen worden gebracht. Eiseres meent met de brieven van het UWV WERKbedrijf en het EURES te hebben bewezen dat er voor de functie van frituurkok geen prioriteitgenietend aanbod beschikbaar is. Dit blijkt volgens eiseres ook uit de omstandigheid dat er zich geen kandidaat heeft gemeld bij het UWV WERKbedrijf en er evenmin een reactie is gekomen op de geplaatste advertenties in de kranten en op internet. Voor eiseres is niet mogelijk om kandidaten extern dan wel intern op te leiden vanwege capaciteitstekort. Eiseres voert verder aan dat zij met de aanmelding van de vacature bij het UWV WERKbedrijf en het EURES en de plaatsing van advertenties in de lokale en Europese kranten alsmede de landelijk banensites meer inspanning heeft verricht dan hetgeen het stappenplan Chinees-Indische horeca haar voorschrijft. Dit plan is volgens eiseres onverkort op haar van toepassing.

3.

Op grond van artikel 8, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wav wordt een tewerkstellingsvergunning geweigerd, indien voor de desbetreffende arbeidsplaats prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt beschikbaar is.

3.1

Op grond van artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wav kan een tewerkstellingsvergunning worden geweigerd indien de werkgever niet kan aantonen voldoende inspanningen te hebben gepleegd de arbeidsplaats door prioriteitgenietend op de arbeidsmarkt beschikbaar aanbod te vervullen.

3.2

In paragraaf 12 van de Uitvoeringsregels Wav behorende bij het Delegatie- uitvoeringsbesluit Wav (hierna: de Uitvoeringsregels) is -voor zover van belang- bepaald dat voor tewerkstelling in de horecasector het restrictieve toelatingsbeleid onverkort van toepassing is. Voorts is ten aanzien van -onder meer- Chinees-Indische restaurants bepaald dat een tewerkstellingsvergunning zal worden geweigerd, indien algemeen bedienend- of keukenpersoneel op de arbeidsmarkt beschikbaar is. Ook voor andere restaurants met een specifieke keuken zal getoetst moeten worden of voor het bereiden van de specifieke gerechten met een korte opleiding kan worden volstaan, dan wel of eventuele specialiteiten ook door reeds beschikbaar personeel kunnen worden vervaardigd. Gespecialiseerd personeel dient te beschikken over gewaarmerkte diploma’s en getuigschriften aangaande hun vakbekwaamheid. Ingevolge artikel 4 van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wav dienen deze gewaarmerkte diploma’s en getuigschriften bij de vergunningaanvraag te worden gevoegd.

4.

De rechtbank stelt vast dat verweerder als eerste afwijzingsgrond heeft gehanteerd dat sprake is van prioriteitgenietend aanbod. Verweerder heeft er in dat verband op gewezen dat er voldoende algemeen keukenpersoneel beschikbaar is, alsmede koks die in Nederland een algemene opleiding hebben genoten (hierna: basiskoks).

4.1

De rechtbank stelt vast dat verweerder aldus aan het begrip prioriteitgenietend aanbod de betekenis heeft gegeven dat het ook omvat basiskoks die intern kunnen worden opgeleid tot kok in de Chinese keuken. De rechtbank zal eerst beoordelen of dat juist is.

4.2

De Wav geeft van het begrip prioriteitgenietend aanbod in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, de volgende omschrijving: prioriteitgenietend aanbod is aanbod van de zijde van Nederlanders en vreemdelingen als bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, onder a, en 4, eerste lid van de Wav.

Artikel 3, eerste lid, onder a, van de Wav betreft vreemdelingen voor wie niet de eis geldt van een tewerkstellingsvergunning en artikel 4, eerste lid van de Wav betreft vreemdelingen die een verblijfstitel hebben op grond waarvan zij mogen werken. De Memorie van Toelichting op dit artikel vult dit begrip niet nader in. Evenmin is dit begrip nader uitgewerkt in een Algemene maatregel van bestuur.

In de uitvoeringsregeling Wav, behorende bij het Delegatie en uitvoeringsbesluit Wav (zijnde een Ministeriële regeling), staat onder artikel 8, eerste lid Wav, bij het kopje “10. prioriteitgenietend aanbod” onder meer: “Als arbeidsaanbod beschikbaar is, zal geen vergunning kunnen worden verleend, ook als het effectueren van dit aanbod extra inspanningen van de zijde van de werkgever vergt”.

4.3

Eiseres heeft niet betwist dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt genoeg basiskoks te vinden zijn. Voorts is niet in geschil dat het enige aanvullende opleiding vereist om van een basiskok een kok in de Chinese keuken te worden.

In de rapportage van [naam 3] organisatieadvies, van december 2012, dat in opdracht van verweerder een onderzoek heeft ingesteld naar de vraag of en in hoeverre werkzaamheden in de Chinese keuken met Nederlands personeel kan worden vervuld, staat onder meer het volgende. Het is voor een in Nederland opgeleide kok mogelijk om in de Chinese keuken te werken. Een afgestudeerd kok aan het ROC kan binnen 3 tot 6 maanden als volledig zelfstandig werkende nasi/bami-kok in de Chinese keuken werken. Voor de frituurkok (niveau 4) geldt een langere inleertijd van 3 tot 12 maanden.

In het rapport van [naam 2] Adviesbureau van oktober 2013, opgesteld na overleg met het UWV en de vereniging Chinese Horecaondernemers, is een opleidingsplan verwoord. Dit opleidingsplan bestaat -kort gezegd- uit een theoretisch deel, een praktijkdeel en een stage, die tezamen een periode van zes maanden omvat en aansluitend wordt vervolgd met een contractperiode van zes maanden werken in een Chinese keuken. Het rapport stelt: “Pas aan het einde van de contractperiode zal de Nederlandse kok als zelfstandig en volwaardig basiskok op functie niveau 3 / 4 kunnen gaan functioneren”.

4.4

De rechtbank toetst (de invulling van het begrip) prioriteitgenietend aanbod vol. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat dit begrip mede omvat het algemeen keukenpersoneel dat met een interne opleiding geschikt kan worden gemaakt om de vacature te vervullen. Hierbij heeft de rechtbank in overweging genomen dat van eiseres mag worden verwacht, zoals dat van werkgevers in zijn algemeenheid mag worden verwacht, om basispersoneel intern te trainen. In zijn algemeenheid immers zal op de arbeidsmarkt (lang) niet altijd direct inzetbaar personeel zijn te vinden. Deze invulling van het begrip prioriteitgenietend aanbod past bovendien in de hierboven aangehaalde bepaling in de uitvoeringsregels van de Wav. De rechtbank heeft voorts in overweging genomen dat, zoals hierboven is weergegeven, met de interne opleiding tot frituurkok een periode tot 12 maanden is gemoeid. Naar het oordeel van de rechtbank is het redelijk om deze inspanning van een werkgever te verwachten.

De door eiseres aangevoerde omstandigheid dat zij geen capaciteit heeft om iemand intern op te leiden, biedt geen grond voor een ander oordeel. Gebrek aan tijd om personeelsleden op te leiden ligt immers in de risicosfeer van de werkgever.

4.5

Wat er ook zij van verweerders tegenwerping dat eiseres niet heeft aangetoond dat er sprake is van een reële vacante arbeidsplaats respectievelijk dat de noodzaak tot uitbreiding met een (extra) kok niet is aangetoond en wat er ook zij van verweerders tegenwerping dat eiser niet heeft aangetoond dat hij een gespecialiseerde frituurkok is, heeft verweerder zich op grond van de voorgaande overwegingen terecht op het standpunt gesteld dat voor de arbeidsplaats van frituurkok Chinese keuken prioriteitgenietend aanbod beschikbaar is op de arbeidsmarkt. Reeds op grond van artikel 8, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wav kan de afwijzing van de aanvraag van eiseres in rechte stand houden. Gelet op het imperatieve karakter van deze afwijzingsgrond is er geen ruimte voor een belangenafweging.

4.6

Gelet op het voorgaande behoeft de vraag of het stappenplan Chinees-Indische horeca van toepassing is, geen beantwoording meer. Dit stappenplan ziet immers op de door de werkgever te verrichten inspanningen om een vacature te vervullen en is daarmee een invulling van artikel 9 van de Wav. Eiseres heeft zich echter bij haar inspanningen, zoals hierboven is overwogen, ten onrechte niet gericht op vervulling van de vacatures door intern op te leiden algemeen keukenpersoneel. Nu het beroep reeds op grond van het voorgaande ongegrond is, behoeven de overige beroepsgronden geen nadere bespreking.

5.

Het beroep is ongegrond.

6.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. C.W.M. Giesen, rechter, in aanwezigheid van mr. S. Vosse-Pirs, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 3 december 2013.

griffier rechter

afschrift verzonden aan partijen op:

Coll:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen vier weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.