Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2013:15443

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
10-10-2013
Datum publicatie
04-12-2013
Zaaknummer
C-09-445880 KG ZA 13-750
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Procedure tussen twee telecomaanbieders. De vraag ligt voor of de uitlatingen van gedaagde over eiseres als misleidend en onrechtmatig kunnen worden gekwalificeerd. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag bevestigend met name vanwege de gebruikte bewoordingen en de wijze waarop en de context waarin die mededelingen zijn gedaan. Gedaagde wordt bevolen de webpagina's waarop de uitlatingen zijn gedaan offline te houden en haar wordt verboden om misleidende mededelingen te doen over eiseres. De gevorderde rectificatie wordt niet toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/445880 / KG ZA 13-750

Vonnis in kort geding van 10 oktober 2013

in de zaak van

1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MTTM Partners B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZakelijkeNummers B.V.,

beide gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,

eiseressen,

advocaat mr. P. Burger te Amsterdam,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Belfabriek B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag,

gedaagde,

advocaat mr. N.J. Linssen te ’s-Hertogenbosch.

Eiseressen worden hierna tezamen aangeduid als ‘MTTM c.s.’ en ieder afzonderlijk als ‘MTTM Partners’ en ZakelijkeNummers’. Gedaagde wordt hierna aangeduid als ‘Belfabriek’.

1 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 26 september 2013 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

1.1.

Zowel MTTM c.s. als Belfabriek zijn aanbieders van 0800- en 0900-servicenummers (hierna: servicenummers) aan zakelijke gebruikers. Zij beschikken niet over een eigen telecommunicatienetwerk. Zij maken voor de aansluiting van de nummers van hun klanten op dat netwerk gebruik van netwerkaanbieders.

1.2.

MTTM c.s. maken onderdeel uit van de MTTM Group. The Power Foon B.V. is de bestuurder van MTTM Partners en van ZakelijkeNummers, maar ook van onder meer Dialing the Numbers B.V. MTTM Partners is bestuurder van onder meer Zakelijke Telefonie.nl B.V.

1.3.

In 2006 en 2007 hebben partijen geprocedeerd over uitlatingen en handelwijzen van MTTM Telecom Limited jegens klanten van Belfabriek, die volgens Belfabriek onrechtmatig waren jegens haar. Dit heeft geleid tot meerdere vonnissen als ook een vaststellingsovereenkomst van 29 augustus 2007, waarin MTTM Partners onder meer heeft verklaard dat een in de vaststellingsovereenkomst genoemd vonnis en arrest (ook) jegens haar werken en dat derhalve de daarin aan MTTM Telecom Limited opgelegde verboden ook voor haar zullen gelden.

1.4.

In de tweede helft van 2012 heeft het bedrijf [A] , dat zich onder meer bezig houdt met bedrijfsrecherche, in opdracht van Belfabriek onderzoek gedaan naar (zo wordt vermeld in de rapportage van 20 november 2012) de werk- en handelwijze en de vermeende illegale en oneerlijke praktijken van MTTM/Zakelijke Telefonie.nl en haar directeur, de heer [B] .

1.5.

Sinds 10 december 2012 is een bodemprocedure aanhangig waarin Belfabriek onder meer aanspraak maakt op door MTTM Partners verbeurde boetes dan wel dwangsommen. Deze procedure is nog niet afgerond.

1.6.

Door Hoffman is ook in 2013 in opdracht van Belfabriek een onderzoek gedaan, waarover op 23 juli 2013 is gerapporteerd.

1.7.

In maart 2013 hebben MTTM c.s. jaarcijfers gepubliceerd, waarin voor 2012 een negatief eigen vermogen staat genoteerd.

1.8.

Op 26 maart 2013 is het faillissement van Dailing the Numbers B.V. uitgesproken.

1.9.

Omstreeks 1 april 2013 heeft de Belfabriek een poster/folder in A3 formaat (hierna: de folder) in een koker verstuurd naar een groot aantal houders van servicenummers in Nederland. In de folder staat het volgende vermeld:

[tekst folder]

[tekst folder]

[tekst folder]

[tekst folder]

[tekst folder] .

1.10.

Op 2 april 2013 is er door het bedrijf Massxess, een aanbieder van telecommunicatiediensten, een persbericht verspreid met de tekst:

[tekst persbericht]

1.11.

Op de webpagina www.belfabriek.nl/mttm-problemen, waarnaar in de folder wordt verwezen, heeft van 2 tot en met 7 april 2013 (onder meer) de volgende tekst gestaan:

[tekst webpagina]

(…)

1. Wat is er met MTTM aan de hand?

De afgelopen jaren heeft MTTM (ook wel handelend onder de namen MTTM.NL, MTTM Partners, Teleron, Teledeals, Zakelijke Telefonie, ZakelijkeNummers ) de servicenummermarkt buitengewoon agressief benaderd. Daarbij werden klanten gelokt met tarieven die, naar nu blijkt, verre van realistisch waren. Hierdoor is MTTM in ernstige financiële problemen geraakt. Alle tot de MTTM groep behorende bedrijven noteerden in 2012 dieprode cijfers, de oprichter is aan de kant geschoven en men probeert haastig nieuw kapitaal aan te trekken. Hier wordt echter weinig van verwacht, aangezien serieuze spelers niet met het bedrijf geassocieerd willen worden. Update 28 maart : inmiddels is de eerste werkmaatschappij failliet (DTN) en worden de eerste nummers buiten werking gesteld.

2. Wij zijn ook aangesloten bij MTTM – Zakelijke Nummers. Wat betekent dit voor ons?

Wat er precies gaat gebeuren, is onduidelijk. Kan uw nummer morgen nog gebeld worden? Gaat de stekker er binnenkort helemaal uit? Ontvangt u als 0900 nummerhouder de inkomsten waar u recht op heeft of kunt u naar uw geld fluiten? Het zijn vragen waar veel MTTM klanten (terecht) mee worstelen. Ook wij weten niet exact wat er gaat gebeuren, maar de berichten zijn negatief. Update 30 maart: inmiddels zijn de eerste tientallen nummers afgesloten. (…) Het gaat hier om vele honderden nummers.

Wel kunnen wij uw nummer(s) met een speciale spoedprocedure naar ons platform overzetten. We proberen het overzetten zo snel mogelijk te regelen en werken dag-en-nacht door. Uw bereikbaarheid loop dan dus geen gevaar meer. -> HAAL ME WEG BIJ MTTM!

(…)

Update donderdag 4 april

Inmiddels zijn er twee persberichten verschenen, waarin wordt gesteld dat de aankiesbaarheid van MTTM servicenummers veilig is gesteld, in samenspraak met Massxess, Colt en UPC Telecom. Opvallend genoeg kunnen of willen Colt en UPC dit bericht niet bevestigen, terwijl het persbericht alweer twee dagen oud is.

Door de 0900-lijnen aankiesbaar te houden, genereert men extra inkomsten. Dit klinkt positief, maar zegt niets over de uitbetalingen aan 0900-nummerhouders. Men creëert zo meer schade dan er al is. Onze helpdesk heeft inmiddels al vele gedupeerden gesproken die al lange tijd, soms zelfs meer dan een jaar, wachten op uitbetaling.

Daarnaast worden partijen momenteel geïnformeerd via en uitgenodigd bij Massxess, wat de onduidelijkheid over de situatie in de hand werkt. Veel klanten weten niet meer met wie zij zaken doen, onder meer door de omzetting van contracten naar steeds andere B.V.’s. Een e-mail waarin wordt aangekondigd dat uitbetalingen komende maand (mogelijk) door weer een andere B.V. worden verzorgd, werkt die verwarring in de hand. Bovendien krijgen sommige klanten die hun nummer willen verhuizen, daarvoor geen toestemming, aangezien MTTM stelt dat de nummers hun eigendom zijn (de nummers zouden niet geregistreerd zijn op naam van de klant). Hierover hebben wij contact opgenomen met de OPTA, aangezien wij van mening zijn dat klanten het recht hebben hun nummer te verhuizen. Ook zou een flink deel van de medewerkers zijn opgestapt, zodat het serviceniveau is gedaald.

Als u geen verdere onzekerheid wenst, adviseren wij u om direct naar een andere aanbieder over te stappen. Belfabriek heeft hiervoor een speciale spoedprocedure.

Update 2 april

De uitbetalingen over de maand februari van 0900 nummers zijn nog (immer) niet gedaan.

Update 28 maart

Inmiddels is de eerste werkmaatschappij in staat van faillissement.”

1.12.

Belfabriek heeft bij voormelde uitlatingen een standaard opzeggingsbrief verstrekt, gericht aan MTTM waarin, om redenen als in die brief vermeld, wordt verzocht het servicenummer per direct naar Belfabriek over te zetten.

1.13.

Belfabriek heeft op haar website verwezen naar de webpagina www.scribd.com, een site waarop anoniem documenten geplaatst en uitgewisseld kunnen worden, meer specifiek naar een gebruiker met de naam mttm-problemen. Deze gebruiker heeft enkele documenten op de site geplaatst, waaronder (i.) een document getiteld ‘Telefoonrekening (2) met opgepompte kosten’, waaronder een (deels onleesbaar gemaakte) tabel staat vermeld, (ii.) een document met een tekst over ‘onduidelijkheid met wie men zaken doet’, waaronder een (deels onleesbaar gemaakt) LinkedIn profiel van een ‘Key Account Manager at MTTM.nl’ staat vermeld en (iii.) een document met de tekst ‘in de offerte’s wordt gesteld als zou MTTM de telecomaanbieders vertegenwoordigen’, waaronder een regel uit een brief staat vermeld.

1.14.

Sinds 8 april 2013 staat op de webpagina www.belfabriek.nl/mttm-problemen vermeld:

[nieuwe tekst webpagina]

1.15.

Bij brief van 26 juni 2013 hebben MTTM c.s. Belfabriek gewezen op de onrechtmatigheid van haar uitlatingen en gesommeerd te handelen conform het petitum van de (concept)dagvaarding in dit kort geding. Hieraan heeft Belfabriek niet voldaan. Op 28 juni 2013 hebben MTTM c.s. een aanvraag voor dagbepaling van een kort geding bij deze rechtbank gedaan. Als zittingsdatum is 16 augustus 2013 bepaald.

1.16.

Bij beschikkingen van 7 augustus 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam op verzoek van (onder meer) MTTM Partners aan haar verlof verleend voor het leggen van beslag onder derden ten laste van Belfabriek. Een deel van de vordering die MTTM Partners op Belfabriek stelt te hebben betreft een vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige uitlatingen van Belfabriek. De voorzieningenrechter van diezelfde rechtbank heeft bij vonnis van 16 augustus 2013 het verzoek van Belfabriek tot opheffing van de beslagen afgewezen, met herbegroting van de vordering op € 50.000,-. De voorzieningenrechter heeft bij de afwijzing van het verzoek tot opheffing van de beslagen onder meer als volgt overwogen:

“(…) 4.5. Voorshands kan niet worden uitgesloten dat (de rechter zal oordelen dat) de handelwijze van Belfabriek in de gegeven omstandigheden onrechtmatig is jegens MTTM, en dat MTTM tengevolge daarvan schade heeft geleden en nog lijdt. Belfabriek heeft niet betwist dat (op zijn minst enkele) opzeggingen hebben plaatsgevonden door middel van de door Belfabriek beschikbaar gestelde standaardbrief.

4.6.

De omstandigheden dat MTTM – zoals Belfabriek op zichzelf wel voldoende aannemelijk heeft gemaakt – in het verleden zelf (ook) dubieuze methoden heeft gehanteerd om klanten van Belfabriek over te halen om naar MTTM over te stappen en dat over de bedrijfsvoering van MTTM veelvuldig is geklaagd, hetgeen zelfs heeft geleid tot Kamervragen, doet aan het voorgaande niet af, net zomin als de stelling van Belfabriek dat zij het plaatsen van informatie over MTTM zag als ‘maatschappelijke taak’ omdat MTTM zelf niet de nodige openheid jegens het publiek heeft betracht. Belfabriek had op dat laatste punt kunnen volstaan met het verwijzen naar MTTM en/of naar klachteninstanties terzake en had in dat verband klanten van MTTM niet op de indringende wijze als zij dat heeft gedaan behoeven aan te sporen naar Belfabriek over te gaan. Met haar berichtgeving en de toon daarvan tracht Belfabriek kennelijk paniek te zaaien onder de klanten van MTTM, die daardoor geneigd zullen zijn over te stappen naar Belfabriek.

1.17.

Op 14 augustus 2013 hebben MTTM c.s., met instemming van Belfabriek, verzocht om de zitting in deze procedure te verplaatsen naar een datum ná 30 augustus 2013 om in onderling overleg een minnelijke regeling te beproeven voor de diverse onderlinge geschillen. Vervolgens is als zittingsdatum 26 september 2013 bepaald, op welke datum de zaak is behandeld.

2 Het geschil

2.1.

MTTM c.s. vorderen, na wijziging van eis, zakelijk weergegeven:

- Belfabriek te gelasten onmiddellijk de webpagina’s www.belfabriek.nl/mttm-problemen en https://www.belfabriek.nl/klachten-mttm alsmede webpagina’s met uitingen van soortgelijke strekking offline te halen en houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

- Belfabriek te verbieden om schriftelijke of mondelinge misleidende, suggestieve, onjuiste en/of ongefundeerde mededelingen te doen of laten doen over MTTM c.s. en haar bedrijfsactiviteiten, of verwijzingen te maken of laten maken naar dergelijke mededelingen, waaronder in ieder geval begrepen de wijze van klantenwerving van MTTM c.s., de financiële positie van MTTM c.s. en de mogelijke afsluiting van servicenummers van (klanten van) MTTM c.s., op straffe van een dwangsom;

- Belfabriek te gebieden opgave te doen van de servicenummerhouders aan wie de folder is gestuurd alsmede wanneer die verzending heeft plaatsgevonden (vergezeld van een accountantsverklaring waaruit de juistheid en volledigheid van de lijst blijkt), op straffe van verbeurte van een dwangsom;

- Belfabriek te gebieden opgave te doen van de bedrijven en personen die in opdracht van Belfabriek door [A] zijn bezocht in de periode maart – juni 2013 alsmede wanneer dat bezoek heeft plaatsgevonden (vergezeld van een accountantsverklaring waaruit de juistheid en volledigheid van de lijst blijkt), op straffe van verbeurte van een dwangsom;

- Belfabriek te gebieden een ondertekende rectificatiebrief te versturen aan de bedrijven en personen voorkomend op de hiervoor bedoelde lijsten met afschrift aan de advocaat van MTTM c.s. met daarin opgenomen de tekst als vermeld in de dagvaarding, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

- Belfabriek te verbieden eigen uitingen te doen over of toelichtingen te geven op de rectificatiebrieven als hiervoor bedoeld die het nuttig effect van de rectificatie te niet doen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

met veroordeling van Belfabriek in de kosten van dit geding.

2.2.

Daartoe voeren MTTM c.s. onder meer, kort gezegd, het volgende aan. De mededelingen die Belfabriek op diverse manieren heeft gedaan, zoals in de folder en via de website, zijn grotendeels onjuist, suggestief en misleidend. Onder meer de uitlatingen over omstreden klantenwervingspraktijken en de suggesties dat MTTM c.s. op wankelen zouden staan, dat in april 2013 vele honderden servicenummers van MTTM c.s. waren afgesloten, dat de rest vermoedelijk op korte termijn zal volgen en dat er geen uitbetalingen meer zullen worden verricht, zijn onjuist. Voorts wordt met diverse mededelingen gesuggereerd dat er sprake is van een malafide bedrijf. Daarvan is echter geen sprake en dat wordt ook niet onderbouwd. Belfabriek onderbouwt de juistheid van haar uitlatingen op geen enkele manier. De verwijzingen naar Kamervragen die zijn gesteld, naar klachten en discussies op bepaalde websites, naar documenten op Scribd en naar een faillissement hebben allemaal betrekking op andere vennootschappen binnen MTTM Group. Die vennootschappen houden zich echter niet bezig met servicenummerdienstverlening, terwijl de mededelingen en de adviezen om over te stappen specifiek gericht zijn aan (zakelijke) afnemers van servicenummers. Van belang is om te kijken naar alle mededelingen en uitingen in samenhang bezien, het beeld dat Belfabriek daarmee creëert en de angstgevoelens die zij daarmee bij klanten opwekt. Voorts moet in aanmerking worden genomen dat een en ander niet met een “maatschappelijk” doel is gedaan, te weten het informeren van verontruste servicenummergebruikers zoals Belfabriek doet voorkomen, maar met als doel het stelen van klanten/servicenummergebruikers van MTTM c.s. Dit is ook gelukt. Als gevolg van de uitingen hebben verscheidene nummerhouders opgezegd. Belfabriek heeft dan ook onrechtmatig tegenover MTTM c.s. gehandeld, onder meer op grond van artikel 6:194 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De uitingen kwalificeren voorts als reclame-uitingen die niet voldoen aan de voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame.

2.3.

Belfabriek voert gemotiveerd verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

3 De beoordeling van het geschil

Spoedeisend belang

3.1.

Gebleken is dat Belfabriek de webpagina zoals hiervoor onder 1.11 vermeld op 7 april 2013 heeft vervangen door de pagina als onder 1.14 vermeld, welke laatstgenoemde pagina zij op 15 augustus 2013 heeft verwijderd als gevolg van een toezegging in het kader van onderhandelingen. Dit leidt er naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet toe dat moet worden geoordeeld dat MTTM c.s. geen spoedeisend belang (meer) hebben bij hun vorderingen, zoals Belfabriek stelt. Ook op de gewijzigde pagina stonden uitlatingen die volgens MTTM c.s. onrechtmatig zijn en Belfabriek heeft niet toegezegd dat de pagina’s verwijderd zullen blijven. MTTM c.s. hebben ook het spoedeisend belang bij hun vordering tot rectificatie nader onderbouwd met de stelling dat er nog steeds opzeggingen binnen komen en dat veel klanten de folder zullen hebben bewaard. MTTM c.s. hebben naar het oordeel van de voorzieningenrechter het spoedeisend belang om in hun vorderingen te kunnen worden ontvangen dan ook voldoende aannemelijk gemaakt.

Onrechtmatigheid van de uitlatingen

3.2.

Aan de orde is de vraag of de uitlatingen van Belfabriek als misleidend kunnen worden gekwalificeerd, in welk geval ingevolge artikel 6:194 BW sprake is van onrechtmatig handelen in de situatie als in dat artikel beschreven, zoals hier aan de orde. Ook is ingevolge artikel 6:194a BW vergelijkende reclame niet toegestaan indien deze misleidend is. Belfabriek beantwoordt die vraag ontkennend en stelt daartoe primair, kort gezegd, dat al haar mededelingen betreffende de financiële problemen en laakbare handelwijze juist zijn, waarbij overigens niet van belang is of klachten waaraan zij refereert betrekking hebben op MTTM c.s. of een andere vennootschap van de MTTM Group. Zij geeft immers aan wat onder MTTM moet worden verstaan, zijnde de bedrijven met de genoemde handelsnamen. MTTM c.s. hebben deze stellingen van Belfabriek gemotiveerd betwist.

3.3.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat ook als, ondanks de betwisting van MTTM c.s., de juistheid van de mededelingen zou worden aangenomen, deze als misleidend moeten worden aangemerkt, gezien de gebruikte bewoordingen, de wijze waarop en de context waarin Belfabriek de mededelingen heeft gedaan. Er wordt niet slechts gewezen op – publiekelijke bekende – financiële problemen bij MTTM c.s., maar er worden onder meer bewoordingen gebruikt [bewoordingen] ’, en er wordt verwezen naar een faillissement van een andere vennootschap. Vervolgens wordt vermeld dat er een spoedprocedure is om over te stappen naar Belfabriek, waarmee de bereikbaarheid van het servicenummer en toekomstige uitbetalingen veilig worden gesteld, welke procedure via de website in gang kan worden gezet door de tekst ‘haal me weg bij MTTM’ of ‘ik wil overstappen’ aan te klikken. Hiermee is evident niet beoogd om servicenummergebruikers op objectieve wijze te informeren over feitelijkheden, maar om – zoals ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam in zijn vonnis van 16 augustus 2013 heeft overwogen – paniek te zaaien onder de klanten van MTTM c.s. en daarmee te trachten hen over te laten stappen naar Belfabriek. Daar komt nog het volgende bij. De boodschap die Belfabriek wil overbrengen is gezien de inhoud ervan expliciet bedoeld voor de klanten van MTTM c.s.. Dat zijn immers de vennootschappen binnen MTTM Group die zich met servicenummerdienstverlening bezig houden. Het gaat dan niet aan om in die boodschap veelvuldig te refereren aan kwalijke praktijken van andere vennootschappen binnen die groep. De onderbouwing van Belfabriek van de aantijgingen betreffende omstreden klantenwervingspraktijken met een verwijzing naar juridische procedures, klachten en Kamervragen, ziet overduidelijk op het bedrijf Zakelijke Telefonie.nl en niet op MTTM c.s. Dit kan, wat van de juistheid hiervan ook zij, niet aan MTTM c.s. worden toegerekend. De voorzieningenrechter volgt niet de stelling van Belfabriek dat hier geen onderscheid in gemaakt hoeft te worden omdat die vennootschappen onderdeel uitmaken van de MTTM Group en alle werkmaatschappijen van die groep door dezelfde persoon worden aangestuurd en in hetzelfde gebouw zijn gevestigd. Het gaat immers om op zichzelf staande rechtspersonen. Ook de verwijzing door Belfabriek bij haar uitlatingen over MTTM c.s. naar de website Sribd acht de voorzieningenrechter misleidend. Hierbij is van belang dat het een website betreft waarop anoniem documenten worden geplaatst, welke documenten op geen enkele wijze, althans niet met enige mate van zekerheid, kunnen worden herleid tot MTTM c.s.

3.4.

Al het vorenstaande, in samenhang bezien, maakt reeds dat de uitingen van Belfabriek als misleidend en onrechtmatig moeten worden aangemerkt. Bij dit oordeel is in aanmerking genomen dat enige mate van overdrijving toelaatbaar is, maar de grens hiervan is naar het oordeel van de voorzieningenrechter overschreden. Ook is acht geslagen op de omstandigheid dat de mededelingen gericht waren aan ondernemers. Ook voor een gemiddeld geïnformeerde en oplettende ondernemer moeten de teksten misleidend worden geacht. Daarbij staat vast dat er opzeggingen van ondernemers zijn binnengekomen door middel van de door Belfabriek beschikbaar gestelde standaard opzeggingsbrief. De stelling van Belfabriek dat er van onrechtmatigheid van de uitlatingen geen sprake kan zijn omdat de informatie die zij verstrekt ook al door andere instanties publiek was gemaakt, wordt niet gevolgd. Niet alleen verwijst Belfabriek hiertoe wederom naar websites die melding maken van klachten over een ander bedrijf (Zakelijke Telefonie.nl), maar ook de omstandigheid dat gebruikers van servicenummers via andere weg al op de hoogte waren geraakt van de financiële problemen van MTTM c.s. doet niet af aan de onrechtmatigheid van de uitlatingen van Belfabriek, gezien de bewoordingen van die uitlatingen, de wijze waarop en de context waarin die uitlatingen zijn gedaan zoals hiervoor vermeld.

Gevolgen onrechtmatige uitlatingen

3.5.

Nu de webpagina’s met de uitlatingen zoals voormeld thans niet online zijn, zoals tussen partijen in confesso is, hebben MTTM c.s. geen belang bij een gebod om deze pagina’s offline te halen. Zij hebben naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter wel belang bij een gebod deze webpagina’s, als ook andere webpagina’s waarin uitlatingen met dezelfde strekking staan, offline te houden. Die vordering zal worden toegewezen, gezien het onrechtmatige karakter van de uitlatingen en nu niet aannemelijk is geworden dat Belfabriek deze pagina’s niet opnieuw zal plaatsen. Ook de vordering tot het opleggen aan Belfabriek van een verbod om uitlatingen te doen over MTTM c.s. en haar bedrijfsactiviteiten acht de voorzieningenrechter in het licht van het vorenstaande toewijsbaar, met dien verstande dat dit verbod zal worden beperkt tot het doen van misleidende en/of onjuiste mededelingen op de wijze als hierna vermeld.

3.6.

De voorzieningenrechter acht de vordering om Belfabriek te gelasten om een rectificatiebrief te versturen niet toewijsbaar. De folder, waarin wordt verwezen naar de webpagina’s, is omstreeks 1 april 2013 verzonden. Ter zitting is vanwege MTTM c.s. verklaard dat de opzeggingen naar aanleiding van de uitlatingen (met name) direct na de verzending, in april en mei 2013, hebben plaatsgevonden. Eerst op 28 juni 2013 is de aanvraag voor dit kort geding ingediend en thans zijn (mede vanwege door partijen gevoerde onderhandelingen) meer dan zes maanden verstreken sinds de verzending van de folder. Het gelasten van een rectificatie zoals gevorderd acht de voorzieningenrechter nu niet meer passend.

3.7.

MTTM c.s. hebben (hun belang bij) de vordering om opgave te doen van de servicenummerhouders aan wie de folder is verstuurd niet nader onderbouwd. Voor zover zij hiermee het oog hebben gehad op de te verzenden rectificatiebrief, is voor toewijzing geen plaats, nu die vordering zoals voormeld zal worden afgewezen. Overigens heeft Belfabriek ter zitting toegelicht dat zij de folder heeft verzonden aan al diegene die bereikbaar zijn op een 0800 en 0900-nummer, zoals vermeld in een bestand van de OPTA. Ook de vordering om een opgave te verschaffen van de bedrijven en personen die in opdracht van Belfabriek door [A] zijn bezocht, is door MTTM c.s. niet nader onderbouwd. De enkele stelling dat Hoffman onrechtmatige uitlatingen jegens klanten van MTTM c.s. heeft gedaan acht de voorzieningenrechter onvoldoende voor toewijzing van deze vordering jegens Belfabriek. Ook deze vordering zal derhalve worden afgewezen.

3.8.

Oplegging van een dwangsom, als stimulans tot nakoming van de te geven beslissing, acht de voorzieningenrechter aangewezen. De op te leggen dwangsom zal echter worden gematigd en gemaximeerd. Voorts zal er worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

3.9.

Belfabriek zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

4 De beslissing

De voorzieningenrechter:

- gebiedt Belfabriek de webpagina’s www.belfabriek.nl/mttm-problemen en https://www.belfabriek.nl/klachten-mttm alsmede webpagina’s met uitingen van soortgelijke strekking als de uitingen die op genoemde webpagina’s waren weergegeven zoals hiervoor onder de feiten vermeld, offline te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag dat Belfabriek hiermee in strijd handelt, met een maximum van € 250.000,--;

- verbiedt Belfabriek om onjuiste en/of misleidende mededelingen te doen of laten doen over MTTM c.s. en hun bedrijfsactiviteiten of verwijzingen te maken of laten maken naar dergelijke mededelingen, waaronder in ieder geval zijn begrepen de mededelingen zoals in de folder en op genoemde websites gedaan waarvan in dit vonnis is geoordeeld dat deze misleidend zijn, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag dat Belfabriek hiermee in strijd handelt, met een maximum van € 250.000,--;

- bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder 3.8 is vermeld;

- veroordeelt Belfabriek in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van MTTM c.s. begroot op € 1.481,71,--, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat, € 589,-- aan griffierecht en € 76,71 aan dagvaardingskosten;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken door mr. J.J. van der Helm op 10 oktober 2013.

ts