Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2011:BU3986

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
08-11-2011
Datum publicatie
10-11-2011
Zaaknummer
241125 / KG ZA 11-568
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Zorgaanbieder vordert van CZ toekenning van een prijsopslag voor "stimuleren extern netwerk" conform het Zorginkoopdocument 2012. Vordering niet toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 241125 / KG ZA 11-568

Vonnis in kort geding van 8 november 2011

in de zaak van

de stichting

STICHTING GORS,

gevestigd te Goes,

eiseres,

advocaat mr. J.B. de Meester te Goes,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CZ ZORGKANTOREN BV,

gevestigd te Tilburg,

gedaagde,

advocaat mr. A.J.H.W.M. Versteeg te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Gors en CZ genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Gors

- de pleitnota van CZ.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. Gors vordert dat de voorzieningenrechter CZ bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad veroordeelt tot nakoming van de gesloten overeenkomst door toekenning aan Gors van de prijsopslagen als volgens het Zorginkoopdocument 2012 bestaande uit de opslag van 1,5 % en 1,25 %, subsidiair CZ veroordeelt door te onderhandelen met Gors teneinde het beoogde resultaat (stimuleren extern netwerk) te realiseren en CZ veroordeelt in de kosten van deze procedure.

2.2. CZ voert verweer.

2.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De feiten

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

a. CZ is één van de zorgkantoren die op grond van een mandaats- en volmachtovereenkomst de voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna te noemen: AWBZ) toegelaten zorgverzekeraar vertegenwoordigen in de regio waarvoor zij als verbindingskantoor zijn aangewezen.

b. Voor de zorg waarop aanspraak bestaat uit hoofde van de AWBZ wordt het tarief dat een zorgverzekeraar ten hoogste in rekening mag brengen en een zorgkantoor ten hoogste mag betalen, vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

c. Voor het gebruik van haar contracteerbevoegdheid heeft CZ een inkoopprocedure vorm gegeven die opgenomen is in het Zorginkoopdocument 2012 dat van toepassing is voor de sector waarbinnen zorg wordt geboden.

d. Partijen hebben op 19 augustus 2011 de overeenkomst 2012 ondertekend. Bij deze overeenkomst hoort het Zorginkoopdocument 2012.

e. In het Inkoopdocument 2012 is beschreven onder welke voorwaarden aanbieders in aanmerking kunnen komen voor een prijsopslag voor de prestatie “Stimuleren extern netwerk” voor zowel de extramurale als en intramuraal te verlenen zorg, namelijk indien:

(..)

de deelnemende zorgaanbieder voor 1 september 2011 een plan van aanpak aangeleverd heeft waarbij inzichtelijk wordt:

- op welke manier de zorgaanbieder invulling geeft aan het in kaart brengen van het externe cliëntennetwerk en

-gebeurtenissen;

- hoe de zorgaanbieder het externe cliëntennetwerk gaat stimuleren om actieve betrokkenheid te realiseren en hoe hij activiteiten gaat opzetten met cliënten;

- hoe de cliëntenraad betrokken is bij het monitoren van afspraken die zijn vastgelegd in de afzonderlijke zorg(leef)plannen;

- hoe de zorgaanbieder zorg draagt voor de ondersteuning van medewerkers in dit proces;

- op welke manier de resultaten getoetst worden.

(…)

f. Bij e-mailbericht van 6 oktober 2011 heeft CZ aan Gors medegedeeld:

(..) Bij de beoordeling van het plan van aanpak voor de prijsopslag Extern Netwerk is vastgesteld dat het plan van aanpak technisch onvolledig is. Meerdere onderdelen ontbreken. Derhalve komt uw organisatie niet in aanmerking voor zowel de intramurale als de extramurale prijsopslag Extern Netwerk. (…)

g. Gors heeft bij brief van 14 oktober 2011 bezwaar gemaakt tegen de weigering van CZ om de prijsopslag Extern Netwerk voor de intramurale en extramurale zorg toe te kennen en daarbij medegedeeld:

(..)

Blijkens de overeenkomst over het lopende jaar en het komende jaar (uw beslissing heeft directe gevolgen voor de financiering 2012) blijkt dat Gors ten aanzien van het stimuleren van extern netwerk in aanmerking komt voor de opslag indien Gors voor 1 september 2011 een plan van aanpak heeft aangeleverd waarin de door u genoemde 5 punten inzichtelijk worden. Met het aanbieden van het ‘Project externe netwerken cliënten versie augustus” heeft Gors aan die voorwaarden voldaan.

Uiterlijk 1 augustus 2012 moet dan een rapport worden aangeleverd waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan en moet de Cliëntenraad aan dat rapport zijn akkoord hebben gegeven. Uit het Zorginkoopdocument volgt dat u achteraf zult toetsen of het afgesproken resultaat is behaald.

Met uw weigering om de opslag toe te kennen toetst u niet achteraf, maar vooraf en dat is niet wat in het inkoopdocument staat.”

4. De beoordeling

4.1. Gors grondt haar vordering op de stelling dat sprake is van een toerekenbare niet-nakoming door CZ van de tussen partijen gesloten overeenkomst, omdat in die overeenkomst is bepaald dat achteraf zal worden getoetst of Gors aan de voorwaarden voor de prijsopslag “Stimuleren Extern Netwerk” heeft voldaan en CZ in afwijking van die overeenkomst thans vooraf heeft getoetst. Dat CZ achteraf zal toetsen of het afgesproken resultaat is gehaald blijkt volgens Gors uit het Zorginkoopdocument 2012 waarin is bepaald dat uiterlijk 1 augustus 2012 een rapport moet worden aangeleverd waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan en de Cliëntenraad aan dat rapport zijn akkoord moet hebben gegeven. Er staat voorts: “Indien de orgaanbieder niet het afgesproken resultaat heeft behaald wordt de toegekende opslag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.” Gezien die bewoordingen is er duidelijk sprake van toetsing achteraf. Met de weigering om de opslag toe te kennen toetst CZ niet achteraf maar vooraf en dat is, aldus Gors.

Volgens Gors is de beslissing van CZ om de prijsopslagen inzake “Stimuleren extern netwerk” voor zowel intramurale als extramurale zorg te weigeren omdat het plan van aanpak “technisch onvolledig was” in strijd met de overeenkomst en in strijd met het doel dat in het zorgdocument wordt gesteld, namelijk dat Gors in staat wordt gesteld in 2012 actief te investeren in het in kaart brengen van externe cliëntennetwerk en/of gebeurtenissen. Daarom meent Gors dat een redelijke uitvoering van de overeenkomst met zich meebrengt dat Gors in de gelegenheid moet worden gesteld om het projectplan aan te vullen en te wijzigen indien CZ van mening is dat het plan inhoudelijk niet voldoet aan de eisen en wensen van CZ.

4.2. CZ stelt dat het Zorginkoopdocument 2012 duidelijk maakt dat CZ vóór 1 september 2011 van zorgaanbieders die voor de prijsopslag ‘Stimuleren Extern Netwerk’ in aanmerking willen komen, een plan van aanpak verlangt dat moet voldoen aan de elementen genoemd in het Zorginkoopdocument 2012, alsmede een uiterlijk op 1 augustus 2012 aan te leveren rapportage waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan. Anders dan Gors verdedigt zijn er volgens CZ derhalve twee toetsingsmomenten: vooraf wordt aan de hand van een plan van aanpak getoetst of de zorgaanbieder inzichtelijk heeft gemaakt hoe hij aan de in het Inkoopdocument beschreven elementen voornemens is te voldoen en achteraf wordt aan de hand van een rapportage beoordeeld of de zorgaanbieder geslaagd is in de uitvoering van zijn plan. Wordt het vooraf afgesproken resultaat niet behaald, dan wordt de toegekende opslag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. De woorden: “vooraf afgesproken” wijzen op een beoordeling vooraf en dus op een toetsing van een plan van aanpak.

CZ licht toe dat het plan van aanpak van Gors is afgewezen omdat niet is aangegeven “hoe de cliëntenraad betrokken is bij het monitoren van de afspraken die zijn vastgelegd in de afzonderlijke zorg(leef)plannen”. Weliswaar heeft Gors in haar plan aangegeven dat op 31 augustus 2012 “in algemene zin” bekend zal zijn hoe de cliëntenraad “betrokken werd” bij dit project, maar daarmee is niet voldaan aan de door CZ gestelde voorwaarde omdat niet vooraf beschreven is welke rol voor de cliëntenraad is weggelegd. Het plan is bovendien afgewezen omdat niet, althans onvoldoende beschreven is hoe medewerkers die uitvoering aan het project moeten geven, ondersteund en/of geschoold worden en evenmin op welke wijze Gors een bijdrage levert aan het opzetten of uitbreiden van een extern netwerk.

C stelt dat het Zorginkoopdocument 2012 bepaalt dat een plan van aanpak voor 1 september 2012 moest worden ingediend en dat die datum fataal is in die zin dat CZ plannen of aanpassingen van plannen na die datum niet meer in behandeling mag nemen.

Het Zorginkoopdocument 2012 laat op dit punt geen uitzondering toe en het is vaste rechtspraak dat CZ het gelijkheidsbeginsel heeft te eerbiedigen en om die reden de voorschriften van het inkoopdocument strikt heeft toe te passen.

4.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit het Zorginkoopdocument 2012 voor de redelijk geïnformeerde en normaal oplettende zorgvuldige inschrijver duidelijk is dat ook vooraf toetsing plaats vindt. Uit het Zorginkoopdocument 2012 (pagina’s 30 en 46) blijkt immers dat CZ van zorgaanbieders die voor een prijsopslag in aanmerking willen komen voor 1 september 2011 een plan verlangt dat moet voldoen aan de elementen genoemd in het Inkoopdocument 2012 alsmede een rapportage waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan en die uiterlijk op 1 augustus 2012 moet worden aangeleverd. Voldoende duidelijk is daarmee dat er niet alleen achteraf een toetsing plaatsvindt, maar dat ook vooraf aan de hand van een plan van aanpak wordt getoetst of de zorgaanbieder inzichtelijk heeft gemaakt hoe hij aan de in het inkoopdocument beschreven elementen voornemens is te voldoen.

Dat het door Gors ingediende plan van aanpak op de door CZ genoemde onderdelen niet inzichtelijk maakt hoe Gors voornemens is aan die voorwaarden te voldoen staat vast.

In het plan van aanpak komt het woord cliëntenraad in het geheel niet voor, is niet vermeld op welke wijze de medewerkers die uitvoering aan het project moeten geven, ondersteund en/of geschoold worden en evenmin op welke wijze Gors een bijdrage levert aan het opzetten of uitbreiden van een extern netwerk.

Omdat CZ op grond van het gelijkheidsbeginsel gehouden is alle inschrijvende partijen te houden aan de voorschriften van het Zorginkoopdocument 2012, die zij met de inschrijving hebben aanvaard, kan CZ niet toestaan dat Gors de inschrijving ná sluiting van de inschrijvingstermijn nog mag aanvullen. Volgens vaste aanbestedingsrechtspraak is een aanvulling na sluiting van de inschrijvingstermijn alleen toegelaten indien sprake is van ondergeschikte gegevens die de beoordeling van de bieding niet veranderen. Daarvan is hier geen sprake.

Op grond van al hetgeen hiervoor is overwogen worden de gevorderde voorzieningen geweigerd. Daarbij verdient nog opmerking dat de verzochte onderhandelingen niet kunnen worden toegewezen omdat de inkoopprocedure geen ruimte laat voor onderhandelingen tussen partijen indien niet voldaan is aan de voorschriften van het inkoopdocument, zoals door CZ onbetwist is gesteld.

5. De kostenveroordeling

5.1. Gors zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van CZ worden begroot op:

- griffierecht EUR 560,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.376,00

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

6.1. weigert de gevorderde voorzieningen;

6.2. veroordeelt Gors in de proceskosten, aan de zijde van CZ tot op heden begroot op EUR 1.376,00,

6.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Leijten en in het openbaar uitgesproken op 8 november 2011 in aanwezigheid van de griffier, mr. Van de Kreeke-Schütz..