Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ7632

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
08-06-2011
Datum publicatie
14-06-2011
Zaaknummer
652828 ov 11-1510
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beschikking instellen curatele.

Uitgangspunt bij instellen curatele is dat de betrokkene zelf wordt gehoord.

In dit geval wordt door raadsman van betrokkene namens betrokkene verklaard en mede hierom afgezien van het horen van betrokkene zelf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Team kanton

Locatie Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 652828 OV VERZ 11-1510

Beschikking d.d. 8 juni 2010 tot wijziging van een onderbewindstelling in een ondercuratelestelling

inzake:

[betrokkene], geboren op [geboortedatum en -plaats], thans verblijvende in [X]. gevestigd (1096 AH) Amsterdam,

aan de [adres],

hierna te noemen betrokkene,

gemachtigde, mr. H.J.A.M. Tinga, advocaat te Roosendaal.

1. Het verloop van het geding

1.1 De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. de beschikking van de kantonrechter te Bergen op Zoom, van 19 oktober 2005 en de in deze beschikking genoemde stukken;

b. de beschikking d.d. 11 oktober 2010 van de kantonrechter te Bergen op Zoom en de in deze beschikking genoemde stukken;

c. het op 30 maart 2011 ter griffie van de Rechtbank Breda, team kanton Bergen op Zoom ontvangen verzoekschrift tot ondercuratelestelling, met bijlagen;

d. het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens betreffende betrokkene;

e. de bereidverklaring van de hierna te benoemen curator;

f. de verklaring van geen bezwaar van de officier van justitie d.d. 11 mei 2011;

g. de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling ter zitting op 1 juni 2011.

1.2 De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

1.3 Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

a. betrokkene;

b. de moeder van betrokkene;

c. de huidige bewindvoerder.

2. Het verzoek

Het verzoek strekt tot wijziging van de onderbewindstelling van betrokkene in een ondercuratelestelling, met benoeming van de huidige bewindvoerder, F.O. Huijbregts-de Swaef, h.o.d.n. P.’BHZ’, gevestigd te (4622 RE) Bergen op Zoom, Ampèrestraat 6c tot curator.

3. De beoordeling

3.1 Bij beschikking van 19 oktober 2005 van de kantonrechter te Bergen op Zoom zijn de goederen van betrokkene voornoemd onder bewind gesteld met benoeming van Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen te Halsteren tot bewindvoerder. Bij beschikking van 11 oktober 2010 van de kantonrechter te Bergen op Zoom is F.O. Huijbregts-de Swaef, h.o.d.n. P.’BHZ’ benoemd tot opvolgend bewindvoerder.

3.2 Op 30 maart 2011 is ter griffie van de Rechtbank te Breda, team Bergen op Zoom, het verzoek van de moeder van betrokkene en bewindvoerder voornoemd ontvangen om de onderbewindstelling te wijzigen in een ondercuratelestelling.

3.3 Tijdens de mondelinge behandeling op 1 juni 2011 zijn verschenen de huidige bewindvoerder en haar advocaat/ raadsman mr. Tinga. Beide geven een uitvoerige toelichting op de situatie, zoals deze rond betrokkene is ontstaan. Beide benadrukken het belang om nu te komen tot het instellen van curatele. De moeder van betrokkene is -hoewel deugdelijk opgeroepen zonder bericht van verhindering- niet ter zitting verschenen.

Zij heeft het onderhavige verzoek tot het instellen van curatele wel meeondertekend.

3.4 Betrokkene verblijft momenteel in genoemde Forensisch Psychiatrische Kliniek ([X]) te Amsterdam. Om die reden is betrokkene ook niet in staat om ter zitting te verschijnen.

Mr. Tinga verklaart desgevraagd voldoende volmacht te hebben om namens betrokkene te verklaren. Hij verklaart dat betrokkene instemt met haar ondercuratelestelling.

Gelet hierop ziet de kantonrechter af van het persoonlijk (doen) horen van betrokkene in genoemde [X]. Dit klemt te meer omdat enige spoed dient te worden betracht bij het instellen van de onderhavige beschermende maatregel. Voldoende is gebleken van een grond om het onderhavige beschermingsbewind te wijzigen in curatele. Dit in verband met de noodzaak om ook de immateriële belangen van betrokkene op korte termijn te gaan behartigen. Vanwege haar geestelijke toestand is betrokkene niet in staat dit zelf naar behoren te doen.

3.5 Aangezien de voorgestelde curator zich bereid heeft verklaard het curatorschap te aanvaarden en ten aanzien van deze geen bezwaren zijn gebleken, zal de kantonrechter hem in die functie benoemen.

3.6 De kantonrechter zal hierna voorts verstaan, dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister.

3.7 Ex artikel 1:390 BW is de curator gehouden om deze uitspraak tot ondercuratelestelling binnen tien dagen te publiceren in de Staatscourant alsmede in twee door de kantonrechter aan te wijzen dagbladen. Ingeval de curator daarmede nalatig is, is hij zelf hoofdelijk gehouden aan derden de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden. De curator dient zo spoedig mogelijk na publicatie aan de griffier van deze rechtbank bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat hij aan bovengenoemde publicatieverplichting heeft voldaan.

4. De beslissing

De kantonrechter:

- heft op het over [betrokkene], geboren op [geboortedatum en -plaats], thans verblijvende te (1096 AH) Amsterdam, [adres], ingestelde bewind;

- stelt onder curatele [betrokkene] voornoemd;

- benoemt over deze tot curator F.O. Huijbregts-de Swaef, h.o.d.n. P.’BHZ’, gevestigd te (4622 RE) Bergen op Zoom, Ampèrestraat 6C, geboren te Erembodegem (België) op 1 mei 1951;

- bepaalt dat curator deze uitspraak tot ondercuratelestelling binnen tien dagen publiceert in de Staatscourant en wijst aan als dagbladen waarin deze uitspraak door verzoeker moet worden bekend gemaakt:

- het dagblad "Algemeen Dagblad" te Rotterdam en

- het dagblad "BN-De Stem" te Breda;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

- verstaat dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 juni 2011, in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.