Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ3401

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
02-05-2011
Datum publicatie
04-05-2011
Zaaknummer
231977 / HA RK 11-40
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verkoop in beslag genomen aandelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 231977 / HA RK 11-40

Beschikking van 2 mei 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLDING HANS SPIERING B.V.,

statutair gevestigd te Zevenbergen,

verzoekster,

advocaat: mr. J. van Oijen,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLDING GERARD SPIERING B.V.,

statutair gevestigd te Zevenbergen,

verweerster,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLDING KINDEREN SPIERING B.V.,

statutair gevestigd te Zevenbergen,

belanghebbende,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLDING JOSÉ SPIERING B.V.,

statutair gevestigd te Zevenbergen,

belanghebbende,

advocaat: mr. J. Visser,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZUID-HOLLANDSE LOONBEDRIJVEN BEHEER B.V.,

statutair gevestigd te Moerdijk,

belanghebbende,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CHEMIE-PACK NEDERLAND B.V.,

statutair gevestigd te Zevenbergen,

belanghebbende,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CHEMIE-PACK ONROEREND GOED B.V.,

statutair gevestigd te Zevenbergen,

belanghebbende.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 4 maart 2011, met tien producties;

- het mailbericht namens mr. J. van Oijen van 11 maart 2011, met bijlage;

- de aantekeningen van de griffier van de op 18 april 2011 gehouden mondelinge behandeling.

Partijen worden hierna aangeduid als Holding Hans Spiering en Holding Gerard Spiering.

De belanghebbenden worden hierna aangeduid als Holding Kinderen Spiering, Holding José Spiering, Zuid-Hollandse Loonbedrijven, Chemie-Pack Nederland en Chemie-Pack Onroerend Goed.

2. Het verzoek

Holding Hans Spiering verzoekt de rechtbank te bepalen dat en binnen welke termijn tot verkoop en overdracht van de in beslag genomen aandelen zal worden overgegaan en op welke wijze en onder welke voorwaarden deze verkoop zal dienen plaats te vinden, met veroordeling van Holding Gerard Spiering in de kosten van deze procedure.

Namens Holding Gerard Spiering is gevolmachtigde ter zitting verschenen.

Namens Holding José Spiering is mr. J. Visser ter zitting verschenen.

Voorts is de heer H.P. van der Linden, deurwaarder, ter zitting verschenen.

Van de zijde van Holding Kinderen Spiering, Zuid-Hollandse Loonbedrijven, Chemie-Pack Nederland en Chemie-Pack Onroerend Goed is niemand ter zitting verschenen.

3. De beoordeling

3.1 Bij beslagexploit van 3 maart 2011 is op verzoek van Holding Hans Spiering ten laste van Holding Gerard Spiering beslag gelegd op alle aandelen (genummerd 36 t/m 105) die Holding Gerard Spiering heeft in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding Kinderen Spiering B.V. (hierna: Holding Kinderen Spiering), zulks uit kracht van de grosse van het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 3 maart 2011. Het belang van Holding Gerard Spiering in Holding Kinderen Spiering bedraagt 66,66%. Holding Kinderen Spiering is op haar beurt enig aandeelhouder van de aandelen in Zuid-Hollandse Loonbedrijven, die op haar beurt weer enig aandeelhouder is van de aandelen in Chemie-Pack Nederland en Chemie-Pack Onroerend Goed.

In voornoemd vonnis is Holding Gerard Spiering veroordeeld tot betaling aan Holding Hans Spiering van een bedrag van Euro 1.455.559,--, te vermeerderen de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 25 februari 2011 tot de dag der voldoening,

met veroordeling van Holding Gerard Spiering in de proces¬kosten.

3.2 Holding Hans Spiering stelt recht en belang te hebben bij verkoop van de in beslag genomen aandelen op grond van de bij voornoemd vonnis verkregen executoriale titel, nu Holding Gerard Spiering tot op heden niet aan haar veroordeling heeft voldaan.

3.3 Gelet op de bepalingen in de statuten van Holding Kinderen Spiering, waarin in artikel 7 lid 1 een blokkeringsregeling is opgenomen, dient volgens Holding Hans Spiering, alvorens wordt overgegaan tot openbare verkoop, eerst getracht te worden om tot onderhandse verkoop van de in beslag genomen aandelen te geraken. Ingevolge de blokkeringsregeling dienen de aandelen daartoe ter overname te worden aangeboden aan mede-aandeelhouder Holding José Spiering, die houdster is van (de overige) 33,33% van de aandelen in Holding Kinderen Spiering. In dit kader stelt Holding Hans Spiering voor om op de voet van artikel 7 lid 9 van de toepasselijke statuten de heer [medewerker], registeraccountant, werkzaam bij Deloitte te Breda, tot deskundige te benoemen ter bepaling van de prijs van de over te nemen aandelen.

Indien binnen een termijn van zes maanden geen onderhandse verkoop heeft plaatsgevonden, dient te worden overgegaan tot openbare verkoop bij wege van een veiling door notaris mr. R.G.P.M. van de Eijnden te Etten-Leur op de in het verzoekschrift vermelde wijze, aldus Holding Hans Spiering.

3.4 Zowel namens Holding Gerard Spiering als namens Holding José Spiering is ter zitting ingestemd met het verzoek en de voorgestelde wijze van verkoop.

3.5 Bij gebreke van verweer, zal de rechtbank, nu aan alle formaliteiten met betrekking tot het leggen van executoriaal beslag en het instellen van het verzoek is voldaan, het verzoek toewijzen. De rechtbank zal bepalen dat verkoop van de aandelen eerst -na vaststelling van de prijs van de over te nemen aandelen door de heer [medewerker]- middels onderhandse verkoop dient plaats te vinden, waarbij de blokkeringsregeling dient te worden opgevolgd, en dat, voor het geval binnen een termijn van zes maanden geen onderhandse verkoop heeft plaatsgevonden, de verkoop ook kan plaatsvinden middels openbare verkoop op na te melden wijze. De rechtbank acht bij deze wijze van openbare verkoop de meeste waarborgen aanwezig voor de totstandkoming van een reële verkoopprijs.

3.6 Holding Gerard Spiering zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Deze kosten worden begroot op:

- vast recht: Euro 568,--;

- salaris advocaat: Euro 904,-- (2 punten x € 452,--)

-----

Totaal: Euro 1.472,--

Daarnaast dienen ook de kosten van de verdere executie van de aandelen voor rekening van Holding Hans Spiering te komen.

3.7 Gelet op het bovenstaande zal de rechtbank beslissen als na te melden, waarbij zij de beslissingen (ambtshalve) op de voet van artikel 288 Rv uitvoerbaar bij voorraad zal verklaren.

4. De beslissing

De rechtbank

bepaalt dat een door verzoekster aan te wijzen deurwaarder kan overgaan tot onderhandse verkoop en overdracht van alle in beslag genomen aandelen van verweerster in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding Kinderen Spiering B.V. aan de mede-aandeelhouder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding José Spiering B.V., zulks met inachtneming van de terzake geldende wettelijke bepalingen;

bepaalt dat de prijs voor de aandelen ingevolge artikel 7 lid 9 van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding Kinderen Spiering B.V. wordt vastgesteld door de door betrokken partijen aangewezen deskundige, de heer [medewerker], registeraccountant, werkzaam bij Deloitte te Breda;

bepaalt dat de aandelen op grond van artikel 7 lid 1 van de toepasselijke statuten tegen de door de deskundige vastgestelde prijs ter overname aangeboden dienen te worden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding José Spiering B.V.;

bepaalt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding José Spiering B.V. vanaf de datum van het aanbod tot overname gedurende een termijn van twee weken in de gelegenheid dient te worden gesteld om schriftelijk aan de deurwaarder kenbaar te maken of zij de aandelen tegen de door de deskundige vastgestelde prijs wenst over te nemen;

bepaalt dat, indien en voor zover de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding José Spiering B.V. binnen voormelde termijn schriftelijk aan de deurwaarder kenbaar maakt dat zij de aandelen wenst over te nemen, de overdracht van de aandelen binnen één week na deze kennisgeving dient plaats te vinden ten overstaan van notaris mr. R.G.P.M. van den Eijnden te Etten-Leur, waarbij de notariële kosten voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding José Spiering B.V. komen;

bepaalt, voor het geval binnen een termijn van zes maanden bovenstaande onderhandse verkoop en overdracht niet heeft plaatsgevonden, dat verkoop en overdracht van de aandelen kan plaatsvinden door middel van openbare verkoop bij wege van een door notaris mr. R.G.P.M. van den Eijnden uit te voeren veiling, waarbij de veiling van de aandelen plaatsvindt bij wijze van opbod en de notaris de (nadere) veilingvoorwaarden vaststelt;

bepaalt dat de door verzoekster aangewezen deurwaarder in het kader van de veiling de aan hem bij de wet opgedragen taken uitoefent, dat hij de hiervoor genoemde belanghebbenden voor de veiling oproept door middel van een aangetekende brief en dat hij de datum, het tijdstip en de locatie van de veiling, alsmede de veilingvoorwaarden, bekend maakt door middel van een advertentie in BN/De Stem;

bepaalt dat alle aan de aandeelhouder toekomende rechten en verplichtingen door de door verzoekster aan te wijzen deurwaarder worden uitgeoefend en nagekomen;

veroordeelt verweerster in de proceskosten, aan de zijde van verzoekster begroot op Euro 1.472,--, waarin begrepen een bedrag van Euro 904,-- aan salaris advocaat, alsmede in de kosten van de verdere executie van de aandelen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. Poerink, mr. Schoenmakers en mr. Van de Wetering en in het openbaar uitgesproken op 2 mei 2011.

Deze beschikking is ondertekend door mr. Schoenmakers, nu mr. Poerink buiten staat is om deze te ondertekenen.