Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1184

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
11-04-2011
Datum publicatie
14-04-2011
Zaaknummer
647993 ov 11-945
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beschikking tot opheffing meerderjarigenbewind en mentorschap onder gelijktijdige instelling van curatele.

Benoeming -in afwijking van huidige wetgeving- van twee curatoren, ''één professionele curator ten behoeve van de vermogensrechtelijke belangen en één familie curator (pleegouder) ten behoeve van de niet-vermogensrechtelijke belangen.

Jaarlijkse rapportageplicht voor laatstgenoemde curator.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Team Bergen op Zoom

Zaaknummer: 647993 OV VERZ 11-945

Beschikking d.d. 11 april 2011 op een verzoek tot wijziging van een onderbewindstelling en een mentorschap in een ondercuratelestelling

ingediend door

Officier van Justitie in het Arrondissement te Breda.

hierna te noemen verzoeker,

inzake

[betrokkene], geboren te [geboorteplaats en datum], wonende te

[adres],

hierna te noemen betrokkene.

1. Het verloop van het geding

De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. de beschikking van de rechtbank te Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, van

27 maart 2009 en de in deze beschikking genoemde stukken;

b. het op 2 maart 2011 ter griffie ontvangen verzoekschrift ex artikel 1:379 van het Burgerlijk Wetboek (BW);

c. het psychologisch verslag van drs. R.H.M. Gevers, psycholoog, ter toelichting van het ziektebeeld van betrokkene;

d. de uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens betreffende betrokkene en de hierna te benoemen curatoren, alsmede het uittreksel uit het Curateleregister;

e. de bereidverklaringen van de hierna te benoemen curatoren;

f. de verklaring van geen bezwaar van de officier van justitie d.d. 28 februari 2011;

g. de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling ter zitting op 29 maart 2011, waar zijn verschenen betrokkene, de heer [X] en mevrouw [Y], zijnde de pleegouders van betrokkene, en mevrouw P.J.M. Musters namens de Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen.

De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

a. betrokkene;

b. de pleegouders van betrokkene.

2. Het verzoek

Het verzoek strekt -na mondelinge wijziging ter zitting- tot wijziging van de onderbewindstelling van de goederen van betrokkene en het mentorschap, met respectievelijk het ontslag van Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen, gevestigd te Bergen op Zoom, Postbus[X]] wonende te [adres], als mentor, in een ondercuratelestelling, met benoeming van Andreas Johannes Ludovicus Weebers, h.o.d.n. Bewindvoering Brabant vof, gevestigd te (4840 AB) Prinsenbeek, Postbus 72 en [X] voornoemd, tot curatoren, voor respectievelijk de vermogensrechtelijke belangen en de niet-vermogensrechtelijke belangen van betrokkene.

Betrokkene heeft ingestemd met het verzoek.

3. De beoordeling

3.1 Bij beschikking van 27 maart 2009 van de kantonrechter te Bergen op Zoom zijn de goederen van betrokkene onder bewind gesteld en is een mentorschap ingesteld met de respectievelijke benoeming van Stichting Beschermin[X]] beiden voornoemd tot bewindvoerder en mentor.

3.2 Op 2 maart 2011 heeft de Officier van Justitie te Breda verzocht de onderbewindstellling en het mentorschap te wijzigen in een ondercuratelestelling.

3.3 Uit de gedingstukken, waaronder de medische verklaring, het verhandelde ter zitting, alsmede het gehouden verhoor van betrokkene, blijkt dat betrokkene wegens een geestelijke stoornis - al dan niet met tussenpozen - niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen.

Ter zitting heeft betrokkene ingestemd met de verzochte wijziging.

3.4 De benoeming van de beide curatoren is in overeenstemming met de uitdrukkelijke voorkeur van betrokkene.

3.5 In het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 1 december 2000 (NJ 2001/390) zal door de kantonrechter voorbij worden gegaan aan de wettelijke beperking dat slechts één curator kan worden benoemd. Bij het treffen van een beschermende maatregel ten behoeve van betrokkene ziet de kantonrechter zich gehouden maatwerk na te streven.

In dat kader past een beslissing om het huidige beschermingsbewind om te zetten in een curatele. Betrokkene is vanuit zijn gedragsstoornis bekend met een hoge mate van impulsiviteit. Vanuit deze houding heeft betrokkene al verschillende keren in korte tijd veel schulden opgebouwd. Betrokkene heeft onder meer in één maand tijd 5 (vijf) abonnementen gesloten voor mobiele telefonie en voorts een rekening geopend bij een bank. Het huidige beschermingsbewind biedt te weinig mogelijkheden om adequaat te kunnen reageren op dit soort handelen.

3.6 Het huidige mentorschap verloopt daarentegen uitstekend. De huidige mentor (pleegouder van betrokkene) dient dan ook de mogelijkheid te worden geboden om zijn taak binnen de maatregel van curatele te kunnen blijven voortzetten. Het huidige wettelijke systeem -zijnde de benoeming van één curator- voorziet daar echter niet in.

3.7 Gelet hierop ziet de kantonrechter aanleiding om toch twee curatoren te benoemen ten behoeve van betrokkene. De kantonrechter realiseert zich dat de te benoemen curatoren geen familierelatie hebben, zoals de Hoge Raad in genoemd arrest van 1 december 2000 voor ogen stond. De kantonrechter zal Johannes Ludovicus Weebers voornoemd benoemen tot curator wat betreft de vermogensrechtelijke belangen van betrokkene en hij zal [X] voornoemd benoemen tot curator wat betreft de niet-vermogensrechtelijke belangen van betrokkene.

3.8 Aangezien de voorgestelde curatoren zich bereid hebben verklaard het curatorschap te aanvaarden en ten aanzien van deze geen bezwaren zijn gebleken, zal de kantonrechter hen in die functie benoemen.

3.9 Op het bewind en de beloning van curator Andreas Johannes Ludovicus Weebers voornoemd zijn ex art. 1:386 BW onder meer de wettelijke bepalingen in de artikelen 1: 337 -371 BW van overeenkomstige toepassing.

3.10 De kantonrechter legt aan curator [X] voornoemd de verplichting op dat hij jaarlijks een schriftelijke rapportage aan de kantonrechter overlegt, waarin verslag wordt gedaan van de door hem verrichte werkzaamheden ten behoeve van betrokkene.

3.11 De beide te benoemen curatoren zijn derhalve -ieder voor zich- verantwoording schuldig aan de kantonrechter maar slechts wat betreft hun eigen gedeelte van hun taak als curator.

3.12 De kantonrechter zal hierna voorts verstaan, dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister.

3.13 Ingevolge ex art. 1:390, lid 2, BW is bij een verzoek van de Officier van Justitie de curator gehouden om deze uitspraak tot ondercuratelestelling binnen tien dagen te publiceren in de Staatscourant alsmede in twee door de kantonrechter aan te wijzen dagbladen. In deze zaak is de te benoemen curator Andreas Johannes Ludovicus Weebers voornoemd de meest gerede persoon om zorg te dragen voor deze publicatie. Ingeval Andreas Johannes Ludovicus Weebers voornoemd daarmede nalatig is, is hij zelf hoofdelijk gehouden aan derden de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden. Andreas Johannes Ludovicus Weebers voornoemd dient zo spoedig mogelijk na publicatie aan de griffier van deze rechtbank bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat hij aan bovengenoemde publicatieverplichting heeft voldaan.

4. De beslissing

De kantonrechter:

- heft -met ingang van 1 mei 2011- het over [betrokkene], geboren te [geboorteplaats en datum], wonende te [adres], ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Halderbergen, ingestelde bewind en mentorschap op;

- ontslaat -met ingang van 1 mei 2011- Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen voornoemd, als bewindvoerster over de goederen van [betrokkene], voornoemd;

- ontslaat -met ingang van 1 mei 2011- [X]voornoemd, als mentor over [betrokkene], voornoemd;

- stelt -met ingang van 1 mei 2011- onder curatele [betrokkene] voornoemd;

- benoemt -met ingang van 1 mei 2011- over deze tot curatoren:

Andreas Johannes Ludovicus Weebers, h.o.d.n. Bewindvoering Brabant vof, gevestigd te 4840 AB Prinsenbeek, Postbus 72 wat betreft de vermoge[X]] geboren te [geboortedatum en plaats], wonende te [adres], wat betreft de niet-vermogensrechtelijke belangen;

- legt een jaarlijkse schriftelijke rapportageplicht aan [X] op;

- bepaalt dat Andreas Johannes Ludovicus Weebers voornoemd deze uitspraak tot ondercuratelestelling binnen tien dagen publiceert in de Staatscourant en wijst aan als dagbladen waarin deze uitspraak door verzoeker moet worden bekend gemaakt:

- het dagblad "Algemeen Dagblad" te Rotterdam en

- het dagblad "BN-De Stem" te Breda;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

- verstaat dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 april 2011, in tegenwoordigheid van de griffier.

Mededeling van de griffier:

Tegen deze beschikking kan voor zover het een eindbeslissing betreft hoger beroep worden ingesteld:

a. door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te

's-Hertogenbosch.

verzonden op: