Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP5309

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
02-02-2011
Datum publicatie
22-02-2011
Zaaknummer
10/2104
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid beroep en proceskostenvergoeding. De inspecteur komt tijdens de beroepsfase geheel aan belanghebbendes bezwaren tegemoet maar heeft een en ander ten tijde van de zitting nog niet geformaliseerd. Het beroep is toch niet-ontvankelijk wegens gebrek aan belang. Belanghebbende, onderneemster, heeft recht op vergoeding van reis- en verletkosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2011/21.22.5
FutD 2011-0484
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector bestuursrecht, enkelvoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 10/2104

Uitspraakdatum: 2 februari 2011

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 27d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in het geding tussen

[belanghebbende], wonende te [woonplaats],

eiseres,

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Oost-Brabant, kantoor ’s-Hertogenbosch,

verweerder.

Eiseres wordt hierna belanghebbende genoemd en verweerder inspecteur.

De bestreden uitspraken op bezwaar

De uitspraken van de inspecteur van 14 april 2010 op het bezwaar van belanghebbende tegen de aan haar over het jaar 2004 opgelegde aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en de bij gelijktijdige beschikking in rekening gebrachte heffingsrente.

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 januari 2011 te Breda. Aldaar zijn verschenen en gehoord, belanghebbende, alsmede namens de inspecteur, [gemachtigde].

1.Beslissing

De rechtbank:

-verklaart het beroep niet-ontvankelijk;

-veroordeelt de inspecteur in de proceskosten van belanghebbende tot een bedrag van € 104,77;

-gelast de inspecteur het door belanghebbende voldane griffierecht van € 41 aan deze te vergoeden.

2.Gronden

2.1.Belanghebbende exploiteert in 2004 een organisatiebureau voor evenementen, feesten en incentives.

2.2.Met dagtekening 31 december 2007 heeft de inspecteur aan belanghebbende over het jaar 2004 ambtshalve de aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 61.705 (aanslagnummer [nummer].H46) opgelegd alsmede bij gelijktijdige beschikking € 3.073 heffingsrente in rekening gebracht.

2.3.Naar aanleiding van een bij belanghebbende ingesteld boekenonderzoek naar onder meer de aanvaardbaarheid van de aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over 2004 en 2005 en belanghebbendes bezwaar tegen voornoemde ambtshalve opgelegde aanslag heeft de inspecteur bij uitspraken op bezwaar van 14 april 2010 het belastbaar inkomen uit werk en woning over 2004 vastgesteld op € 12.587 en de heffingsrente dienovereenkomstig verminderd. Daarbij heeft de inspecteur de door belanghebbende geclaimde aftrekpost ter zake van reis- en verblijfkosten en representatiekosten ter hoogte van € 876 respectievelijk € 1477 niet als zakelijk aangemerkt en zodoende daarvoor geen aftrek verleend. De inspecteur heeft de reis- en verblijfkosten alsmede de representatiekosten over het jaar 2005 wel toegekend.

2.4.In geschil is het antwoord op de vraag of belanghebbende de reis- en verblijfkosten en de representatiekosten over 2004 in dat jaar ten laste van de winst mag brengen. Belanghebbende beantwoordt de vraag bevestigend. Zij voert hiertoe onder meer aan dat de handelwijze van de inspecteur betreffende de aanslag over 2005 bij haar vertrouwen heeft gewekt dat moet worden gehonoreerd. De inspecteur meent dat op grond van de wet geen recht op aftrek van voornoemde kosten bestaat, maar geeft in zijn verweerschrift te kennen op grond van het vertrouwensbeginsel geheel aan belanghebbendes bezwaar tegemoet te komen. De inspecteur heeft ter zitting verklaard dienovereenkomstig ook ambtshalve teruggaaf van premie Ziekenfondswet 2004 te verlenen, tegen welke aanslag belanghebbende wel bezwaar maar geen beroep heeft ingesteld.

2.5.Gelet op het vorenoverwogene heeft belanghebbende geen belang meer bij een uitspraak van de rechtbank over de gegrondheid van het beroep omdat zij daarmee niet in een gunstiger positie kan komen te verkeren. Vergelijk Hoge Raad 3 december 2010, nr. 09/04397, gepubliceerd op www.rechtspraak.nl met kenmerk LJN BO5988. Dat de vermindering ten tijde van de zitting nog niet door de inspecteur was verleend maakt dit niet anders, zo leidt de rechtbank af uit het arrest van de Hoge Raad van 8 september 2006, nr. 41568, LJN AU4755. De rechtbank komt dan ook niet meer toe aan een inhoudelijke beoordeling. Belanghebbendes verzoek daartoe laat dat onverlet.

2.6.Gelet op het vorenoverwogene is het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

2.7.De rechtbank ziet aanleiding de inspecteur te veroordelen in de gevorderde reiskosten van € 20,14 (tweemaal enkele reis per openbaar vervoer 2e klas [traject] en de verletkosten in verband met het bijwonen van de zitting van € 84,63 (25 minuten voor het bijwonen van de zitting en tweemaal de reistijd van 36 minuten enkele reis). De stelling van de inspecteur dat de verletkosten niet voor vergoeding in aanmerking komen omdat belanghebbende de kosten namens de onderneming maakt wordt door de rechtbank verworpen. Het verzoek van belanghebbende om de proceskosten in bezwaar te vergoeden wordt afgewezen. Het verzoek dient op grond van artikel 7:15, derde lid, van de Awb reeds in bezwaar te worden gedaan. Uit de stukken blijkt niet dat belanghebbende ten tijde van de bezwaarfase een dergelijk verzoek heeft gedaan.

Aldus gedaan door mr. W.A.P. van Roij, rechter, en door deze en mr. M.J.M. Mies, griffier, ondertekend.

De griffier, De rechter,

Uitgesproken in het openbaar op 2 februari 2011.

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op: 14 februari 2011.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583,

5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.