Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2010:BO2762

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
18-10-2010
Datum publicatie
03-11-2010
Zaaknummer
6210010 ov 10-4042
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beschikking omzetten beschermingsbewind in ondercuratelestelling.

Wettelijke mogelijkheden binnen de maatregel onderbewindstelling schieten tekort om door betrokkene gesloten overeenkomsten/contracten aan te vechten.

Vooral aanvechten van telefonisch dan wel via internet gesloten overeenkomsten/contracten een probleem voor de beschermingsbewindvoerder.

Onvoldoende wettelijke mogelijkheden binnen meerderjarigenbewind daarom is wijziging in curatele geïndiceerd.

Tevens oplegging jaarlijkse rapportageplicht wat betreft het mentorgedeelte van de ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Team Bergen op Zoom

Zaaknummer: 620010 OV 10-4042

Beschikking d.d. 18 oktober 2010 op een verzoek tot wijziging van een onderbewindstelling in een ondercuratelestelling

ingediend door

Sikke Ward van Meer, gevestigd te (5660 AB) Geldrop, Postbus 56,

hierna te noemen verzoeker,

als bewindvoerder over de goederen van

[betrokkene], geboren op [geboortedatum en -plaats],

wonende te ([adres],

hierna te noemen betrokkene.

1. Het verloop van het geding

De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. de beschikking van de rechtbank te Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, van 25 juni 2002 en de in deze beschikking genoemde stukken;

b. de beschikking van de rechtbank te Breda, sector kanton, locatie Tilburg, van 28 augustus 2007 en de in deze beschikking genoemde stukken;

c. het op 3 september 2010 ter griffie ontvangen verzoekschrift ex artikel 1:379 van het Burgerlijk Wetboek (BW);

d. de uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens betreffende

betrokkene en de hierna te benoemen curator, alsmede het uittreksel uit het Curateleregister;

e. de bereidverklaring van de hierna te benoemen curator d.d. 3 september 2010;

f. de verklaring van geen bezwaar van de officier van justitie d.d.13 september 2010;

g. de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling ter zitting op 13 oktober 2010, waar zijn verschenen verzoeker, betrokkene en mevrouw [X], begeleidster van betrokkene bij stichting Prisma.

De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

a. betrokkene;

b. de bewindvoerder, tevens voorgesteld curator;

c. mevr. [X], begeleidster van betrokkene.

2. Het verzoek

Het verzoek strekt tot wijziging van de onderbewindstelling van de goederen van betrokkene in een ondercuratelestelling, met benoeming van de huidige bewindvoerder, de heer

Sikke Ward van Meer, h.o.d.n. SvM Bewindvoering, gevestigd te (5660 AB) Geldrop, Postbus 56, tot curator.

Betrokkene heeft ingestemd met het verzoek.

3. De beoordeling

3.1 Bij beschikking van 25 juni 2002 van de kantonrechter te Bergen op Zoom zijn de goederen van betrokkene onder bewind gesteld met benoeming van wijlen Egbert Bosman tot bewindvoerder. Bij beschikking van de rechtbank te Breda, sector kanton, locatie Tilburg van 28 augustus 2010 is Sikke Ward van Meer voornoemd benoemd tot mede- bewindvoerder.

3.2 Op 3 september 2010 heeft verzoeker verzocht de onderbewindstelling te wijzigen in een ondercuratelestelling.

3.3 Uit de gedingstukken, waaronder de brief d.d. 30 augustus 2010 en het verhandelde ter zitting is de kantonrechter van oordeel dat de geestelijke stoornis van betrokkene - al dan niet met tussenpozen - van dien aard is dat de maatregel onderbewindstelling niet (altijd) voldoende is om de financiële belangen van betrokkene optimaal te beschermen.

De ter zitting genoemde feiten en omstandigheden zijn voor de kantonrechter dan ook aanleiding het bewind te wijzigen in een ondercuratelestelling. Betrokkene blijkt onder meer moeilijk te beschermen tegen allerlei vormen van (agressieve) telefonische verkoop alsmede verkoop via internet. De huidige bewindvoerder wordt daardoor regelmatig geconfronteerd met telefonisch dan wel via internet door betrokkene gesloten overeenkomsten. Als bewind-voerder ontbreken in dit soort gevallen vaak de mogelijkheden om dit soort contracten/ overeenkomsten aan te vechten. Vaak blijkt de bewindvoerder afhankelijk van de welwillendheid van de contractant. De maatregel van curatele biedt op dat punt -mede gelet de publicatie hiervan en opname in het Curatelenregister- duidelijk meer mogelijkheden om de door betrokkene afgesloten overeenkomsten alsnog aan te vechten. Ter zitting heeft betrokkene ingestemd met de verzochte wijziging van bewind in curatele.

3.4 Verzoeker heeft ter zitting verzocht hem te benoemen tot curator.

3.5 Aangezien de voorgestelde curator zich bereid heeft verklaard het curatorschap te aanvaarden en ten aanzien van deze geen bezwaren zijn gebleken, zal de kantonrechter hem in die functie benoemen.

3.6 De kantonrechter acht het voorts gewenst dat de curator wat betreft zijn mentortaak binnen het curatorschap -in overstemming met artikel 1:459 BW- periodiek verantwoording aflegt over de wijze waarop het mentorschap door hem wordt uitgeoefend. Hij dient daartoe jaarlijks schriftelijk verslag te doen aan de kantonrechter van wat hij in de uitvoering van dat gedeelte van zijn taak heeft gedaan.

Hierbij dienen in elk geval de punten aan de orde te komen die in het door de griffie toe te zenden “modelformulier” worden vermeld.

3.7 De kantonrechter zal hierna voorts verstaan, dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister.

3.8 Ex artikel 1:390 BW is de curator gehouden om deze uitspraak tot ondercuratelestelling binnen tien dagen te publiceren in de Staatscourant alsmede in twee door de kantonrechter aan te wijzen dagbladen. Ingeval de curator daarmede nalatig is, is hij zelf hoofdelijk gehouden aan derden de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden. De curator dient zo spoedig mogelijk na publicatie aan de griffier van deze rechtbank bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat hij aan bovengenoemde publicatieverplichting heeft voldaan.

4. De beslissing

De kantonrechter:

- heft op met ingang van 1 november 2010 het over [betrokkene], geboren op [geboortedatum en -plaats], wonende te ([adres], ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Roosendaal, ingestelde bewind;

- stelt met ingang van 1 november 2010 onder curatele [betrokkene] voornoemd;

- ontslaat met ingang van 1 november 2010 over deze als bewindvoerder Sikke Ward van Meer, h.o.d.n. SvM Bewindvoering, gevestigd te (5660 AB) Geldrop, Postbus 56;

- benoemt met ingang van 1 november 2010 over deze tot curator Sikke Ward van Meer, h.o.d.n. SvM Bewindvoering, gevestigd te (5660 AB) Geldrop, Postbus 56;

- legt een jaarlijkse verantwoordingsplicht aan de curator op ten aanzien van zijn mentortaak;

- bepaalt dat verzoeker deze uitspraak tot ondercuratelestelling binnen tien dagen publiceert in de Staatscourant en wijst aan als dagbladen waarin deze uitspraak door verzoeker moet worden bekend gemaakt:

- het dagblad "Algemeen Dagblad" te Rotterdam en

- het dagblad "BN-De Stem" te Breda;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

- verstaat dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 oktober 2010, in tegenwoordigheid van de griffier.

Mededeling van de griffier:

Tegen deze beschikking kan voor zover het een eindbeslissing betreft hoger beroep worden ingesteld:

a. door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te

's-Hertogenbosch.

verzonden op: