Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2009:BO5424

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
24-06-2009
Datum publicatie
30-11-2010
Zaaknummer
08/1026
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Deze uitspraak wordt gepubliceerd op verzoek. De rechtbank had de uitspraak niet voor publicatie geselecteerd. Om die reden is er geen samenvatting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer

Procedurenummers: AWB 08/1023 en AWB 08/1026

Uitspraakdatum: 24 juni 2009

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 27d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in het geding tussen

[belanghebbende] BVBA, gevestigd te [plaats] BELGIË,

eiseres,

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Limburg, kantoor Heerlen,

verweerder.

Eiseres wordt hierna belanghebbende genoemd en verweerder inspecteur.

Betreft

Het beroep tegen de uitspraak van de inspecteur van 15 januari 2008 op het bezwaar van belanghebbende tegen de aan belanghebbende voor het jaar 2003 opgelegde aanslag vennootschapsbelasting met aanslagnummer: [nummer].V.36.01.12, bij de rechtbank geregistreerd onder nummer AWB 08/1023.

Het verzoek van belanghebbende om de inspecteur te veroordelen in de schade betreffende de bezwaar- en beroepsprocedure met betrekking tot de aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 2003, bij de rechtbank geregistreerd onder nummer AWB 08/1026.

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 juni 2009.

Aldaar zijn verschenen en gehoord, de gemachtigde van belanghebbende, mr. [gemachtigde] tot bijstand vergezeld van mr. [gemachtigde], beiden verbonden aan [kantoornaam gemachtigde] te Heerlen, alsmede namens de inspecteur,

mr. [gemachtigden].

De zaken bij de rechtbank geregistreerd onder de nummers AWB 08/1023, AWB 08/1024, AWB 08/1025, AWB 08/1026, AWB 08/1027 en AWB 08/1028 zijn gelijktijdig ter zitting behandeld.

1.Beslissing

De rechtbank:

-verklaart het beroep ongegrond;

-wijst het verzoek om schadevergoeding af.

2.Gronden

Ten aanzien van de uitspraak op bezwaar betreffende de aanslag vennootschapsbelasting 2003

2.1.Belanghebbende heeft aangifte vennootschapsbelasting gedaan over het jaar 2003 naar een belastbaar bedrag van € 14.370 negatief. Bij de aanslagregeling is de inspecteur afgeweken van de aangifte door met dagtekening 30 juni 2007 een aanslag vennootschapsbelasting over het jaar 2003 op te leggen van nihil en het verlies over dat jaar bij beschikking vast te stellen op € 8.425. De correcties van de inspecteur betreffen de door belanghebbende in aftrek gebrachte kosten in verband met Belgische adviseurs ad € 3.544 alsmede rentekosten van rekening-courant [onderneming C] BVBA ad € 2.401, in totaal

€ 5.945.

Belanghebbende heeft met dagtekening 4 oktober 2007 bezwaar aangetekend tegen deze aanslag. De inspecteur heeft op 15 januari 2008 uitspraak op bezwaar gedaan en de aanslag gehandhaafd.

2.2.Belanghebbende heeft ter zitting bevestigd dat de voormelde correcties niet worden bestreden. Het beroep met betrekking tot de aanslag is derhalve ongegrond verklaard.

2.3.Nu het beroep ongegrond is verklaard, ziet de rechtbank geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Ten aanzien van het verzoek tot schadevergoeding

2.4.Belanghebbende verzoekt om vergoeding van de schade die zij heeft geleden doordat de inspecteur volgens belanghebbende een onrechtmatige overheidsdaad heeft gepleegd. Ingevolge artikel 8:73, eerste lid van de Awb kan de rechtbank uitsluitend beslissen tot veroordeling van de inspecteur in de door belanghebbende geleden schade, indien het beroep gegrond is verklaard. Nu het beroep ongegrond is verklaard, is artikel 8:73 van de Awb derhalve niet van toepassing.

2.5.Gelet op het vorenoverwogene is het verzoek tot schadevergoeding afgewezen.

Aldus gedaan door mr. W. Brouwer, voorzitter, mr.drs. G.H.C. Blommers en mr. R.W. Otto, rechters, en door de voorzitter en mr. M.C.W. Hermus, griffier, ondertekend.

De griffier, De voorzitter,

Uitgesproken in het openbaar op 24 juni 2009.

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op: 8 juli 2009

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583,

5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.