Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2009:BK4757

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
22-10-2009
Datum publicatie
30-11-2009
Zaaknummer
563883 mb 09-194
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Toepassing vierde tranche Awb.

Betrokkene heeft de Belgische nationaliteit. Betrokkene is in Nederland staande gehouden door een surveillant van de KLPD vanwege een snelheidsovertreding. Surveillant heeft daarbij het risbewijs van betrokkene gevorderd. Betrokkene weigerde aanvankelijk dit af te geven omdat hij meende dat hij daartoe, als verdachte van een strafbaar feit, niet verplicht was. Vervolgens is aan betrokkene een beschikking opgelegd omdat hij niet op 1e vordering zijn rijbewijs heeft afgegeven, welke sanctie hij ter plekke contant heeft betaald. Betrokkene heeft beroep ingesteld dat door de officier van justitie niet-ontvankelijk is verklaard. De kantonrechter oordeelt dat betrokkene wel had moeten worden ontvangen in zijn beroep, omdat zijn beroep is ingesteld, direct na ontvangst van het beschikkingnummer, en de late mededeling daarvan aan hem niet kon worden tegengeworpen. De kantonrechter oordeelt dat betrokkene, nu hem was meegedeeld dat hij verdacht werd van een strafbaar feit, niet verplicht was mee te werken aan zijn veroordeling dienaangaande. De surveillant heeft daarom oneigenlijk gebruik gemaakt van zijn controlebevoegdheid, waardoor betrokkene daaraan geen gevolg behoefde te geven. Het beroep wordt gegrond verklaard en de bestreden beslissing wordt vernietigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Bergen op Zoom

zaaknummer : 563883 MB VERZ 09-194

CJIB-nummer: 129318095

uitspraak: 22 oktober 2009

Op de in het openbaar gehouden zitting van 22 oktober 2009 is mr. J.J. Minnaar, kantonrechter, bijgestaan door J.C.M. Franken als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door:

naam: : [betrokkene]

adres : [adres]

woonplaats : [woonplaats],

nader ook te noemen “betrokkene”.

Betrokkene is ter zitting verschenen in persoon.

Namens de officier van justitie is verschenen mw.mr. B.H.E. Kilian, werkzaam bij het CVOM.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal.

Betrokkene heeft beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld. Ter zitting heeft betrokkene medegedeeld de gronden van het beroep te handhaven.

De officier van justitie heeft meegedeeld de beslissing waarvan beroep is ingesteld, alsmede de verwerping van de bezwaren van betrokkene, te handhaven.

1. De beoordeling

De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Het beroep is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en er door de contante betaling van de sanctie, zekerheid is gesteld.

De door of namens betrokkene aangevoerde omstandigheden, te weten dat hem was meegedeeld dat hij verdacht werd van een strafbaar feit, leiden tot het oordeel dat hij niet verplicht was mee te werken aan een veroordeling dienaangaande. De verbalisant heeft daarom, door het rijbewijs van betrokkene te vorderen, oneigenlijk gebruik gemaakt van zijn controlebevoegdheid, waardoor betrokkene daaraan geen gevolg behoefde te geven. Dit betekent dat het beroep gegrond dient te worden verklaard en de bestreden beslissing dient te worden vernietigd.

2. De beslissing

De kantonrechter:

verklaart het beroep gegrond;

vernietigt de bestreden beslissing van de officier van justitie;

Waarvan proces-verbaal,

De griffier, De kantonrechter,

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien:

a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of

b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, Postbus 118, 4600 AC Bergen op Zoom en dient door degene die bij de sector kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.

U dient daarbij het zaaknummer te vermelden.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending beslissing: