Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2009:BI6860

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
02-06-2009
Datum publicatie
08-06-2009
Zaaknummer
533135 ov 09-651
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Burgerlijk Wetboek

Artikel 1:385 BW

Verzoek tot wijziging ondercuratelestelling.

Verzoek tot ontslag huidige curatrice en benoeming van haar dochter tot nieuwe curatrice toegewezen ondanks bezwaar van één van de belanghebbenden.

De kantonrechter benadrukt, dat bij zijn oordeel het belang van betrokkene (curandus) voorop dient te staan. De voorgestelde curatrice heeft als dochter van de huidige curatrice gedurende de afgelopen 19 jaar van dichtbij mogen meemaken hoe het curatorschap over betrokkene werd ingevuld. Dit maakt dat de voorgestelde curatrice op dit moment een geschiktere kandidaat is om de huidige curatrice op te volgen dan een andere neef of nicht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 533135 OV VERZ 09-651

beschikking d.d. 2 juni 2009 op een verzoek tot wijziging van een ondercuratelestelling

ingediend door

[verzoekster], [adres],

hierna te noemen verzoekster,

inzake:

[betrokkene], geboren op [datum],

wonende te [adres],

hierna te noemen betrokkene.

1. Het verloop van het geding

1.1 De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. het op 26 februari 2009 ter griffie ontvangen verzoekschrift ex artikel 1:385 van het Burgerlijk Wetboek met bijlagen;

b. de op 8 mei 2009 ontvangen brief van verzoekster;

c. de beschikking van de rechtbank te Breda, van 22 januari 1992, met alle daarin vermelde stukken;

d. het uittreksel uit het curateleregister betreffende betrokkene;

e. de uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens betreffende betrokkene en de hierna te benoemen curator;

f. de bereidverklaring van de hierna te benoemen curator;

g. de verklaring van geen bezwaar van de officier van justitie;

h. de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling ter zitting op

26 mei 2009.

1.2 De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

1.3 Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

1. betrokkene;

2. de broers en zussen van betrokkene;

3. de huidige curatrice.

2. Het verzoek

Het verzoek strekt tot ontslag van de huidige curator en tot benoeming van een andere curator over betrokkene.

3. De beoordeling

3.1 Per 1 mei 2007 is in werking getreden de Wet van 22 november 2006, Stb. 2006, 589 (de Wet Herschikking). Krachtens deze wet is de kantonrechter vanaf die datum bevoegd kennis te nemen van onder meer verzoeken tot wijziging van een ondercuratelestelling.

3.2 Bij voormelde beschikking is betrokkene onder curatele gesteld met benoeming van [verzoekster] voornoemd, tot curatrice.

De curatrice verzoekt op de door haar aangevoerde gronden te worden ontslagen als curator.

3.3 De belanghebbenden (broers en zussen) hebben met uitzondering van de heer [B] (broer) schriftelijk verklaard geen bezwaar te hebben tegen wijziging van de curatrice en het benoemen van de voorgestelde curatrice (dochter van de huidige curatrice). Tijdens de mondelinge behandeling van 26 mei 2009 heeft de heer [B] zijn bezwaar nader toegelicht. Zijn bezwaar richt zich niet direct tegen de persoon van de voorgestelde curatrice maar hij blijkt verbolgen over het feit, dat zijn kinderen niet zijn gevraagd om eventueel als curator te gaan optreden. Hij acht met name een van zijn zoons zeer geschikt om het curatorschap over te nemen. De kantonrechter heeft tijdens genoemde zitting al aangegeven dat hij het bezwaar van de heer [B] verwerpt en dat hij over zal gaan tot benoeming van de voorgestelde curatrice. De kantonrechter benadrukt hierbij, dat bij zijn oordeel het belang van betrokkene voorop dient te staan. De voorgestelde curatrice heeft als dochter van de huidige curatrice gedurende de afgelopen 19 jaar van dichtbij mogen meemaken hoe het curatorschap over betrokkene werd ingevuld. Zij heeft -kort gezegd- kunnen zien wat dit concreet inhoudt. Zij is in de afgelopen jaren ook al direct betrokken bij de invulling van het curatorschap door haar moeder. Dit maakt dat de voorgestelde curatrice op dit moment een geschiktere kandidaat is om de huidige curatrice op te volgen dan een andere neef of nicht. Ook de overdracht van het curatorschap zal hierdoor naar verwachting beter verlopen. De kantonrechter heeft tijdens de zitting al benadrukt dat deze keuze geen afbreuk doet aan de mogelijke geschiktheid van de zoon van de heer [B] als curator.

3.4 De kantonrechter zal de curatrice overeenkomstig het verzoek uit haar functie ontslaan, nu een ander persoon zich schriftelijk bereid heeft verklaard de curatele over te nemen en gebleken is dat de overname in het belang van de curandus is.

3.5 Aangezien de voorgestelde curatrice zich bereid heeft verklaard het curatorschap te aanvaarden en ten aanzien van haar geen bezwaren zijn gebleken, zal de rechtbank haar in die functie benoemen.

3.6 De kantonrechter zal hierna voorts verstaan, dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhagen in verband met aantekening in het Curateleregister.

4. De beslissing

De kantonrechter:

- ontslaat, met ingang van 1 juli 2009, [verzoekster], geboren [datum], [adres], als curatrice over de onder curatele gestelde [betrokkene], geboren te Rucphen op [datum], ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Rucphen;

- benoemt, met ingang van 1 juli 2009, over de onder curatele gestelde [betrokkene], tot curatrice [M.D], geboren [plaats en datum], wonende te [adres];

- bepaalt dat de ontslagen curatrice rekening en verantwoording zal afleggen ten overstaan van de kantonrechter ter zake het door haar gevoerde beheer over het vermogen van de onder curatele gestelde.

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

- verstaat dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 juni 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.

Mededeling van de griffier:

Tegen deze beschikking kan voor zover het een eindbeslissing betreft hoger beroep worden ingesteld:

a. door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te

's-Hertogenbosch.

verzonden op: