Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2008:BD2397

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
23-05-2008
Datum publicatie
26-05-2008
Zaaknummer
484602 ov 08-1798
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Handlichting voor 16 jarige voorzitter van een sportvereniging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Breda

zaaknummer: 484602 OV VERZ 08-1798

beschikking d.d. 23 mei 2008 op een verzoek tot handlichting

1. Procesgang

De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a) het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen ter griffie op 2 april 2008;

b) de aantekeningen van de griffier met betrekking tot de mondelinge behandeling van

15 mei 2008;

c) de op 16 mei 2008 ter griffie ingekomen statuten van de Lacrosse Vereniging “Breda Beavers”.

De inhoud van deze stukken dient als hier ingevoegd te worden beschouwd.

2. Beoordeling

2.1.

Steven van de Put, blijkens het overgelegde bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens d.d. 25 maart 2008, geboren op 23 november 1991 en wonende aan de Bergdreef 100 te Breda, verzoekt de kantonrechter hem handlichting te verlenen voor het verrichten van rechtshandelingen in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Lacrosse Vereniging “Breda Beavers”, blijkens de statuten opgericht op 2 april 2008 door Johannes Adrianus Wilhelmus Lucien van de Put, zijn vader, en Jermain Anthony van Hooff.

2.2.

De ouders van Steven van de Put hebben het verzoekschrift voor akkoord ondertekend en hebben bij gelegenheid van de mondelinge behandeling van het verzoek hun instemming met de handlichting ook nog mondeling bevestigd.

2.3.

Handlichting is een rechterlijke vergunning, waardoor een minderjarige in bepaalde opzichten handelingsbevoegdheid als meerderjarige verkrijgt. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever heeft gedacht aan zeer uiteenlopende werkzaamheden, waarbij opvalt dat het steeds gaat om het exploiteren van bedrijven.

Niet valt in te zien, waarom handlichting zich niet ook zou kunnen uitstrekken tot activiteiten van niet-bedrijfsmatige aard, zoals het optreden als bestuurder van een vereniging. Dergelijke activiteiten hebben in het algemeen minder grote maatschappelijke gevolgen dan het op jeugdige leeftijd optreden als ondernemer, terwijl ook het persoonlijk vermogen in veel mindere mate met die activiteiten is gemoeid.

2.4.

De kantonrechter heeft kennis genomen van de statuten van de vereniging. Daaruit blijkt dat bij de oprichting van de vereniging Steven van de Put is benoemd tot voorzitter van het bestuur van de vereniging. Het doel van de vereniging is “het faciliteren van de sport Lacrosse in al haar facetten voor studenten en niet-studenten van verschillende leeftijdsgroepen uit Breda en omstreken met als nevendoel het combineren van plezier en de beoefening van topsport”. Blijkens art. 11 van de statuten vertegenwoordigt het bestuur, dat uit ten minste 5 personen moet bestaan, de vereniging (lid 1), komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester (lid 2) en kan het bestuur volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen (lid 3).

2.5.

Naar het oordeel van de kantonrechter zijn in de omstandigheid dat het bestuur voor het overige uit meerderjarigen bestaat en in het bepaalde in lid 2 van art. 11 van de statuten alsmede in de bevoegdheid van de algemene vergadering (art. 9 lid 3) voldoende waarborgen gelegen voor een maatschappelijk verantwoord gebruik van de bevoegdheden, die door handlichting aan Steven van de Put zullen worden verleend, terwijl de voor Steven van de Put aan de handlichting verbonden risico’s te overzien zijn, zeker wanneer een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering wordt gesloten. De kantonrechter zal daarom het verzoek op na te noemen manier toewijzen.

3. Beslissing

De kantonrechter:

- kent aan Steven van de Put voornoemd, indien en zolang hij bestuurder van de Lacrosse Vereniging “Breda Beavers” is, de bevoegdheid toe van een meerderjarige, uitsluitend voor het verrichten van rechtshandelingen als bestuurder van die vereniging, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1:235 lid 3 en 4 van het Burgerlijk Wetboek;

- bepaalt dat deze bevoegdheden vervallen met ingang van de datum, waarop de statuten van de vereniging worden gewijzigd of waarop het aantal bestuurders van de vereniging minder dan 3 gaat bedragen;

- bepaalt dat deze handlichting voor rekening van verzoeker bekend zal worden gemaakt in "De Nederlandse Staatscourant", in het dagblad "BN De Stem" en het dagblad "Algemeen Dagblad".

Deze beschikking is gegeven op 23 mei 2008 en diezelfde dag uitgesproken in het openbaar door de kantonrechter voornoemd en door deze en de griffier getekend.

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een procureur worden ingediend bij het gerechtshof te 's Hertogenbosch.