Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2008:BD0111

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
21-04-2008
Datum publicatie
28-04-2008
Zaaknummer
485930 ov 08-1375 en 485961 ov 08-1376
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Omzetting curatele in meerderjarigenbewind en mentorschap. Tevens overdracht van de bevoegdheid tot het houden van toezicht

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 485930 OV 08-1375 en 485961 OV VERZ 08-1376

Beschikking d.d. 21 april 2008 tot wijziging van een ondercuratelestelling in een onderbewindstelling en een mentorschap

inzake:

[betrokkene], geboren op [datum en plaats],

verblijvende op de locatie De Sterre van de Stichting Tragel, aan het adres Hofplein 2 te (4567 EB) Clinge,

hierna te noemen betrokkene.

1. Het verloop van het geding

1.1 De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. het op 14 april 2008 ter griffie van de Rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom ontvangen verschoekschrift ex artikel 1:385 van het Burgerlijk Wetboek, met bijlagen;

b. de beschikkingen van de rechtbank te Middelburg van 5 november 1986 en van de rechtbank te Breda van 28 april 1998;

c. het uittreksel uit het curateleregister betreffende betrokkene;

d. de bereidverklaringen van de hierna te benoemen bewindvoerster en mentrix.

1.2 De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

1.3 Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

1. betrokkene;

2. de huidige curatrice [X], wonende te [adres], hierna ook te noemen curatrice en

3. de Stichting Administratie en Beheer Verpleegdengelden, gevestigd te (4537 AX) Terneuzen, aan het adres Axelsestraat 210, hierna ook te noemen bewindvoerster.

2. Het verzoek

De verzoek strekt tot ontslag van de huidige curatrice en tot benoeming van Stichting Administratie en Beheer Verpleegdengelden voornoemd tot bewindvoerster en [X] voornoemd tot mentrix.

3. De beoordeling

3.1 Per 1 mei 2007 is in werking getreden de Wet van 22 november 2006, Stb. 2006, 589 (de Wet Herschikking). Krachtens deze wet is de kantonrechter vanaf die datum bevoegd kennis te nemen van onder meer verzoeken tot wijziging van een ondercuratelestelling.

3.2 Bij beschikking van 5 november 1986 van de Rechtbank te Middelburg is betrokkene onder curatele gesteld met benoeming van [Y] tot curator en [X] voornoemd tot toeziend curatrice.

Bij beschikking van 28 april 1989 van de Rechtbank te Breda is -wegens het overlijden van de curator [Y]- [X] voornoemd benoemd tot curatrice.

3.3 Op 14 april 2008 is ter griffie van de Rechtbank te Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, het verzoek ontvangen van de curatrice om de ondercuratelestelling te wijzigen in een onderbewindstelling en een mentorschap. Bij dit verzoek is een medische verklaring gevoegd van L.A. Goffin, A.V.G., gedateerd 1 april 2008.

3.4 De curatrice geeft in haar verzoek aan dat curandus in een beschermde woonomgeving woont, waardoor hij niet in de gelegenheid is om op een onverstandige manier te veel geld uit te geven. Tevens kan door deze beschermde woonomgeving geen misbruik van zijn vertrouwen worden gemaakt.

3.5 Bij brief van 10 maart 2008 heeft Stichting Administratie en Beheer Verpleegdengelden voornoemd zich bereid verklaard als bewindvoerster op te willen treden. Tevens heeft [X] voornoemd zich per brief d.d. 17 maart 2008 bereid verklaard mentrix te worden van curandus.

3.6 De kantonrechter zal - gelet op de inhoud van het verzoekschrift met bijlagen - curatrice uit haar functie ontslaan, Stichting Administratie en Beheer Verpleegdengelden benoemen tot bewindvoerster en curatrice benoemen tot mentrix.

3.7 Met inachtneming van de LOK-aanbevelingen omtrent het overgangsrecht in lopende curatelebewinden, ziet de kantonrechter nu aanleiding de bevoegdheid tot het houden van het toezicht op het bewind over de goederen van rechthebbende over te dragen aan de kantonrechter te Terneuzen.

Hierbij heeft de kantonrechter in overweging genomen dat de rechthebbende woonachtig is in Clinge en dat de bewindvoerster gevestigd is te Terneuzen, welke plaatsen gelegen zijn binnen het rechtsgebied van de kantonrechter te Terneuzen.

De kantonrechter zal om praktische redenen tevens het mentorschapsdossier overdragen aan zijn ambtsgenoot te Terneuzen.

3.8 De kantonrechter zal hierna voorts verstaan, dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister.

3.9 Ex art. 1:390 BW is de curatrice gehouden om deze uitspraak tot opheffing van de ondercuratelestelling binnen tien dagen te publiceren in de Staatscourant alsmede in twee door de kantonrechter aan te wijzen dagbladen. Ingeval de curatrice daarmede nalatig is, is zij zelf hoofdelijk gehouden aan derden de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden. De curatrice dient zo spoedig mogelijk na publicatie aan de griffier van deze rechtbank bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat zij aan bovengenoemde publicatieverplichting heeft voldaan.

4. De beslissing

De kantonrechter:

- ontslaat - met ingang van 1 juni 2008 - [X], [adres] als curatrice over de onder curatele gestelde [betrokkene], geboren op [datum en plaats], verblijvende op de locatie De Sterre van de Stichting Tragel, aan het adres Hofplein 2 te (4567 EB) Clinge;

- heft - met ingang van 1 juni 2008 - op de ondercuratelestelling van [betrokkene] voornoemd;

- stelt - met ingang van 1 juni 2008 - een bewind in over alle goederen die toebehoren of zullen toebehoren aan: [betrokkene] voornoemd;

- stelt - met ingang van 1 juni 2008 - een mentorschap in over: [betrokkene] voornoemd;

- benoemt - met ingang van 1 juni 2008 tot bewindvoerster: Stichting Administratie en Beheer Verpleegdengelden, gevestigd te (4530 GA) Terneuzen, aan het adres Axelsestraat 210;

- benoemt - met ingang van 1 juni 2008 - tot mentrix: [X] voornoemd;

- bepaalt dat de ontslagen curatrice rekening en verantwoording zal afleggen ten overstaan van de kantonrechter ter zake het door haar gevoerde beheer over het vermogen van de onder curatele gestelde;

- draagt de bevoegdheid tot het houden van het toezicht op het onderhavige bewind en mentorschap over aan de rechtbank Middelburg, sector kanton Terneuzen, Postbus 1040,

4530 GA Middelburg;

- zal hierna voorts verstaan, dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister;

- bepaalt dat de curatrice deze uitspraak tot opheffing van de ondercuratelestelling binnen tien dagen publiceert in de Staatscourant en wijst aan als dagbladen waarin deze uitspraak door de curatrice moet worden bekend gemaakt:

het dagblad "Algemeen Dagblad" te Rotterdam en het dagblad "BN-De Stem" te Breda;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W..E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 april 2008, in tegenwoordigheid van de griffier.

Mededeling van de griffier:

Tegen deze beschikking kan voor zover het een eindbeslissing betreft hoger beroep worden ingesteld:

a. door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een procureur worden ingediend bij het gerechtshof te

's-Hertogenbosch.

verzonden op: