Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC8563

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
01-04-2008
Datum publicatie
07-04-2008
Zaaknummer
481112 ov 08-873 en 481187 ov 08-879
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ambtshalve wijziging curatele door omzetting in onderbewindstellnig en mentorschap. Dit n.a.v. het niet tot tevredenheid van de kantonrechter functioneren van de curatrice.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 389
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2008/97
JPF 2009/41
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Bergen op Zoom

zaak/rolnr.:

Ambtshalve beschikking d.d. 1 april 2008 tot wijziging van een ondercuratelestelling in een onderbewindstelling en een mentorschap

inzake:

[rechthebbende],

verblijvende in de woongemeenschap Sterrebos te Roosendaal,

hierna te noemen betrokkene.

1. Het verloop van het geding

1.1 De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. de beschikkingen van de rechtbank te Breda van 22 oktober 2004, 19 april 2005 en

20 januari 2006;

b. het uittreksel uit het curateleregister betreffende betrokkene;

c. de bereidverklaringen van de hierna te benoemen bewindvoerster en mentrix;

d. het proces-verbaal van gehoor in verband met de gehouden zitting op 18 maart 2008.

1.2 De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

1.3 Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

1. betrokkene;

2. de huidige curatrice [curatrice], hierna ook te noemen curatrice.

2. De ambtshalve wijziging

De ambtshalve wijziging strekt tot ontslag van de huidige curatrice en tot benoeming van Stichting Cliëntengelden S&L zorg, gevestigd te 4873 GS Etten Leur aan de Huijgenslaan 34 tot bewindvoerster en tot benoeming van curatrice tot mentrix.

3. De beoordeling

3.1 Per 1 mei 2007 is in werking getreden de Wet van 22 november 2006, Stb. 2006, 589 (de Wet Herschikking). Krachtens deze wet is de kantonrechter vanaf die datum bevoegd kennis te nemen van onder meer verzoeken tot wijziging van een ondercuratelestelling.

3.2 Bij beschikking van 22 oktober 2004 van de Rechtbank Breda, sector familierecht is betrokkene onder curatele gesteld met benoeming van [curatrice] voornoemd, tot curatrice.

3.3 Bij brief van 30 augustus 2004 heeft de kantonrechter te Bergen op Zoom de sector familierecht van de rechtbank te Breda verzocht curatrice te ontslaan als curatrice over betrokkene. Bij beschikking van 22 oktober 2004 heeft genoemde sector de kantonrechter verzocht curatrice alsnog in de gelegenheid te stellen om de gevraagde rekening en verantwoording in te dienen. De kantonrechter heeft aan dit verzoek voldaan en heeft bij brief van 28 december 2005 de rekening en verantwoording over de periode 1 januari 2000 tot 1 december 2005 voor gezien getekend onder vermelding van een viertal instructies voor verantwoordingen in de toekomst.

3.4 Op 20 april 2007 is de rekening en verantwoording ontvangen over de periode 1 december 2005 tot 1 april 2007 op de wijze zoals aangegeven in voornoemde brief van 28 december 2005. Curatrice is vervolgens verzocht om een nadere verklaring te geven met betrekking tot de betaling van een bedrag van € 7.000,-- aan OZ. Verder is verzocht aanvullende informatie te verstrekken naar aanleiding van de uitgavenposten:

• Bankafschrift 369 d.d. 25 april 2006: Rabobank Muntrolle Etten-Leur Pinautomaat

€ 554,-- AF

• Bankafschrift 370 d.d. 9 mei 2006: PVU-Rosmalen Combinatie BV € 842,65 AF

• Bankafschrift 372 d.d. 6 juni 2006: PVU-Rosmalen Combinatie BV € 599,58 AF

• Bankafschrift 375 d.d. 18 juli 2006: PVU-Rosmalen Combinatie BV € 280,89 BIJ.

3.5 Bij brief van 27 februari 2008 heeft de kantonrechter curatrice medegedeeld dat haar antwoord – in samenhang met eerdere ontwikkelingen in dit dossier – als onvoldoende dient te worden aangemerkt. In genoemde brief heeft de kantonrechter aangegeven van oordeel te zijn dat het om die reden wenselijk is dat de financiën voor betrokkene door een derde worden verzorgd. Ter zitting van 18 maart 2008 heeft de kantonrechter zijn standpunt in deze herhaald.

3.6 Ter zitting heeft curatrice medegedeeld dat zij het regelmatig heel druk heeft; dat betrokkene 2 dagen per week bij haar verblijft; dat zij veel eigen vermogen aan betrokkene uitgeeft; dat de administratie altijd op de tweede plaats komt; dat zij geen bezwaar heeft tegen haar ontslag als curatrice en de benoeming van een professionele bewindvoerder. Curatrice verzoekt de kantonrechter nadrukkelijk haar te benoemen als mentrix. De kantonrechter beschouwt dit verzoek als een mondelinge bereidverklaring van curatrice om als mentrix op te willen treden. Voorts verzoekt curatrice de kantonrechter de mogelijkheden te onderzoeken om Stichting Cliëntengelden S&L Zorg te benoemen tot bewindvoerster, aangezien deze stichting vaak wordt benoemd tot bewindvoerder voor bewoners van de woongemeenschap Sterrebos te Roosendaal.

3.7 Bij brief van 27 maart 2008 heeft Stichting Cliëntengelden S&L Zorg voornoemd zich bereid verklaard als bewindvoerster op te willen treden.

3.8 De kantonrechter zal - gelet op de inhoud van de brief van 27 februari 2008 en de mondelinge toelichting ter zitting van 18 maart 2008 - curatrice uit haar functie ontslaan, Stichting Cliëntengelden S&L zorg benoemen tot bewindvoerster en curatrice benoemen tot mentrix.

3.9 De kantonrechter zal hierna voorts verstaan, dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister.

3.10 Ex art. 1:390 BW is de curatrice gehouden om deze uitspraak tot opheffing van de ondercuratelestelling binnen tien dagen te publiceren in de Staatscourant alsmede in twee door de kantonrechter aan te wijzen dagbladen. Ingeval de curatrice daarmede nalatig is, is zij zelf hoofdelijk gehouden aan derden de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden. De curatrice dient zo spoedig mogelijk na publicatie aan de griffier van deze rechtbank bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat zij aan bovengenoemde publicatieverplichting heeft voldaan.

4. De beslissing

De kantonrechter:

- ontslaat - met ingang van 1 mei 2008 - [curatrice], wonende te ([adres] als curatrice over de onder curatele gestelde [rechthebbende], verblijvende in de woongemeenschap Sterrebos te Roosendaal;

- heft - met ingang van 1 mei 2008 - op de ondercuratelestelling van [belanghebbende] voornoemd;

- stelt - met ingang van 1 mei 2008 - een bewind in over alle goederen die toebehoren of zullen toebehoren aan: [belanghebbende] voornoemd;

-stelt - met ingang van 1 mei 2008 - een mentorschap in over: [belanghebbende] voornoemd;

- benoemt - met ingang van 1 mei 2008 tot bewindvoerster: Stichting Cliëntengelden S&L zorg voornoemd;

- benoemt - met ingang van 1 mei 2008 - tot mentrix: [curatrice] voornoemd.

- bepaalt dat de ontslagen curatrice rekening en verantwoording zal afleggen ten overstaan van de kantonrechter ter zake het door haar gevoerde beheer over het vermogen van de onder curatele gestelde;

- zal hierna voorts verstaan, dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister.

- bepaalt dat de curatrice deze uitspraak tot opheffing van de ondercuratelestelling binnen tien dagen publiceert in de Staatscourant en wijst aan als dagbladen waarin deze uitspraak door de curatrice moet worden bekend gemaakt:

het dagblad "Algemeen Dagblad" te Rotterdam en het dagblad "BN-De Stem" te Breda;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W..E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 april 2008, in tegenwoordigheid van de griffier.