Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BB8343

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
29-10-2007
Datum publicatie
21-11-2007
Zaaknummer
AWB 07/3276
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2012:BY3267, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2017:10850, Overig
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Dranken die zijn bereid op basis van door gegisting van fruit ontstane alcohol - een soort vlakke, witte vruchtenwijn - ontlenen volgens de rechtbank hun wezenlijke karakter aan het basisingrediënt vruchtenwijn en behouden dit wezenlijke karakter ook na de toevoeging van gedistilleerde alcohol, geur-, smaakstoffen en eventueel room. Voor wat betreft de toevoeging van gedistilleerde alcohol acht de rechtbank daarbij van belang dat deze toevoeging in beperkte mate geschiedt en dat in het eindproduct het gehalte gedistilleerde alcohol lager blijft dan het gehalte van de (door gegisting ontstane) alcohol die reeds aanwezig was in het tussenproduct. Tevens acht de rechtbank van belang dat een medewerker van het Douanelaboratorium ter zitting heeft verklaard dat het karakter van de vruchtenwijn in het eindproduct herkenbaar blijft. Voor de accijnsheffing moeten de goederen worden aangemerkt als “niet-mousserende tussenproducten” als bedoeld in artikel 11b Wet op de Accijns. Beroep gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 07/3276

Uitspraakdatum: 29 oktober 2007

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

[belanghebbende] BV, gevestigd te [woonplaats], eiseres,

en

de inspecteur van de Belastingdienst, verweerder.

Eiseres en verweerder worden hierna aangeduid als respectievelijk belanghebbende en inspecteur.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen het door haar over het tijdvak 1 juni 2007 tot en met 30 juni 2007 op aangifte voldane bedrag aan accijns. De inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 19 juli 2007 het bezwaar ongegrond verklaard. Belanghebbende heeft daartegen bij brief van 23 juli 2007, ontvangen bij de rechtbank Arnhem op 23 juli 2007, beroep ingesteld. De rechtbank Arnhem heeft de zaak ter behandeling verwezen naar de rechtbank Breda. De inspecteur heeft een verweerschrift ingediend. Belanghebbende heeft bij fax van 14 september 2007 nadere stukken ingediend die door de griffier in kopie aan de inspecteur zijn verstrekt.

1.2. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 september 2007 te Breda. Aldaar zijn verschenen en gehoord, namens belanghebbende, haar gemachtigde, alsmede de inspecteur. Voor het verhandelde ter zitting verwijst de rechtbank naar het proces-verbaal van de zitting dat aan deze uitspraak is gehecht.

2. Feiten

Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting staat het volgende vast:

2.1. Belanghebbende heeft op 3 juli 2007 aangifte gedaan voor de accijns ter zake van de uitslag van alcoholhoudende dranken. De op aangifte vermelde accijns ad € 39.353 is voldaan op 10 juli 2007. Van dit bedrag had een gedeelte betrekking op de uitslag van de volgende dranken (verder: de goederen):

Inhoud Alcohol% Inhoud Alcohol%

[drank1] 75 cl 14,70% FT Jonge 70 cl 14,70%

[drank2] 75 cl 12,50% Tiburon Mango 50 cl 14,70%

[drank3] 75 cl 14,70% Tiburon Pineapple 50 cl 14,70%

[drank4] 75 cl 14,70% Tiburon Coconut 50 cl 14,70%

[drank5] 70 cl 14,70% MF Sour Apple 37,5 cl 15%

[drank6] 70 cl 14,70% MF Sour Apple 70 cl 15%

[drank7] 70 cl 14,70% MF Sour Raspberry 37,5 cl 15%

[drank8] 70 cl 14,70% MF Sour Raspberry 70 cl 15%

[drank9] 70 cl 14,70% MF Sour Blueberry 37,5 cl 15%

[drank10] 70 cl 14,70% MF Sour Bleuberry 70 cl 15%

(FT = Famouse Tastes MF = Mickey Finn)

2.2. Belanghebbende heeft de goederen in de aangifte aangemerkt als “overige alcoholhoudende producten” als bedoeld in artikel 12 van de Wet op de accijns

(hierna: WA). In haar bezwaar stelt zij dat de goederen moeten worden aangemerkt als “niet-mousserende tussenproducten” als bedoeld in artikel 11b WA en dat derhalve op aangifte € 1.100,88 teveel accijns is voldaan.

2.3. De goederen worden bereid op basis van alcohol die is ontstaan door de fermentatie van vruchten. Het daardoor ontstane tussenproduct is een soort vlakke witte vruchtenwijn waaraan gedistilleerde alcohol, kleur- en smaakstoffen worden toegevoegd en in een enkel geval ook room. De in het eindproduct aanwezige alcohol bestaat voor meer dan 50% uit vergiste (gefermenteerde) alcohol en de karakteristieke kenmerken van de vergiste alcohol (de witte vruchtenwijn) zijn daarin nog aanwezig.

2.4. Aan belanghebbende zijn door de bevoegde instantie in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot een aantal van de in geding zijnde producten bindende tariefinlichtingen (BTI’s) verstrekt als bedoeld in artikel 12 van EG Verordening 2913/92 en de artikelen 5 tot en met 14 van EG Verordening 2454/93. Dat betreft – voor zover te dezen van belang - de volgende BTI’s:

Product Datum GN-code

[product1] 30-10-2006 [0000 0000]

[product2] 26-10-2006 [0000 0000]

[product3] 26-10-2006 [0000 0000]

[product4] 27-10-2007 [0000 0000]

[product5] 27-10-2007 [0000 0000]

[product6] 27-10-2007 [0000 0000]

[product7] 27-10-2007 [0000 0000]

[product8] 27-10-2007 [0000 0000]

[product9] 27-10-2007 [0000 0000]

[product10] 30-10-2006 [0000 0000]

[product11] 26-10-2006 [0000 0000]

[product12] 26-10-2006 [0000 0000]

[product13] 26-10-2006 [0000 0000]

[product14] 26-10-2006 [0000 0000]

[product15] 26-10-2006 [0000 0000]

[product16] 30-10-2006 [0000 0000]

2.5. Aan [bedrijf] te [woonplaats] zijn door de bevoegde instantie in Ierland met betrekking tot een aantal van de in geding zijnde producten eveneens een aantal BTI’s verstrekt. Dat betreft – voor zover te dezen van belang - de volgende BTI’s:

Product Datum GN-code

[product15] 14-9-2006 [0000000000]

[product16] 14-9-2006 [0000000000]

[product17] 14-9-2006 [0000000000]

[product18] 14-9-2006 [0000000000]

3. Geschil

3.1. In geschil is of ter zake van de uitslag van de goederen accijns verschuldigd is naar het op grond van artikel 11d WA geldende tarief van € 72,89 per hectoliter omdat de goederen moeten worden ingedeeld onder tariefpost [0000], zoals belanghebbende bepleit, dan wel terecht accijns is voldaan naar het op grond van artikel 13 WA gelden tarief van € 15,04 per hectoliter per volumepercentage alcohol omdat de goederen moeten worden ingedeeld in tariefpost [0000], zoals de inspecteur voorstaat. Tussen partijen is niet in geschil dat alle onder 2.1. vermelde producten, ofschoon zij verschillend zijn samengesteld, dezelfde relevante kenmerken hebben voor de indeling in de GN.

3.2. Partijen doen hun standpunten steunen op de gronden die daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken, alsmede hetgeen zij daar ter zitting aan hebben toegevoegd.

3.3. Belanghebbende concludeert tot gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de uitspraak op bezwaar en teruggaaf van € 1.100,88. De inspecteur concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

4. Toepasselijk wet- en regelgeving

4.1. De relevante artikelen uit de WA zijn:

Art. 11a. Tussenprodukten worden onderscheiden in niet-mousserende tussenprodukten en mousserende tussenprodukten

Art. 11b. Onder niet-mousserende tussenprodukten worden verstaan alle niet als bier of wijn aan te merken produkten van GN-codes [0000], [0000] en [0000] met een alcoholgehalte van meer dan 1,2%vol maar niet meer dan 22%vol, die ingevolge artikel 11c niet als mousserende tussenprodukten worden aangemerkt.

Art. 11d. 1. De accijns bedraagt per hectoliter voor niet-mousserende tussenprodukten met een alcoholgehalte van:

a. niet meer dan 15%vol € 72,89;

b. meer dan 15%vol € 102,68.

Art. 12. 1. Onder overige alcoholhoudende produkten worden verstaan:

a. alle produkten van GN-codes [0000] en [0000] met een alcoholgehalte van meer dan 1,2%vol, ook wanneer deze produkten bestanddeel zijn van een produkt van een GN-code uit een ander hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur;

b. produkten van GN-codes [0000], [0000] en [0000] met een alcoholgehalte van meer dan 22%vol.

2. Onder overige alcoholhoudende produkten worden mede verstaan gedistilleerde dranken als bedoeld in het eerste lid, wanneer deze dranken andere produkten, al dan niet in oplossing, bevatten.

Art. 13. De accijns bedraagt voor overige alcoholhoudende produkten per hectoliter bij een temperatuur van 20°C per volume-percent alcohol € 15,04.

4.2. De relevante omschrijvingen in de gecombineerde nomenclatuur (GN, [00000000000000000]) zijn:

[0000] 00 Andere gegiste dranken (bijvoorbeeld appelwijn, perenwijn, honigdrank); mengsels van gegiste dranken en mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije dranken,

elders genoemd noch elders onder begrepen:

[0000] - piquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- andere:

- - mousserend:

[0000] - - - appelwijn en perenwijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - niet mousserend, in verpakkingen inhoudende:

- - - niet meer dan 2 l:

[0000] - - - - appelwijn en perenwijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - - andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - meer dan 2 l:

[0000] - - - - appelwijn en perenwijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - - andere .

[0000] Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan

80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde

alcohol bevatten:

[0000] - dranken, gedistilleerd uit wijn of druivenmoer:

- - in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:

[0000] - - - Cognac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - Armagnac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - Grappa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - Brandy de Jerez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l:

[0000] - - - ruw distillaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - andere:

[0000] - - - - Cognac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - - Armagnac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - - Grappa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - - Brandy de Jerez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - - andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - whisky: (…)

[0000] - rum en tafia: (…)

[0000] - gin en jenever: (…)

[0000] - wodka: (…)

[0000] - likeuren:

[0000] - - in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - andere:

- - arak, in verpakkingen inhoudende:

[0000] - - - niet meer dan 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - meer dan 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - pruimenbrandewijn, perenbrandewijn en kersenbrandewijn, in verpakkingen inhoudende:

[0000] - - - niet meer dan 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - meer dan 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - andere gedistilleerde dranken en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten, in

verpakkingen inhoudende:

- - - niet meer dan 2 l:

[0000] - - - - ouzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - andere:

- - - - - gedistilleerde dranken:

- - - - - - uit fruit:

[0000] - - - - - - - Calvados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - - - - - andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - andere:

[0000] - - - - - - - zogenaamde „Korn” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - - - - - tequila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - - - - - andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - - - andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - meer dan 2 l (…)

- - - - gedistilleerde dranken:

[0000] - - - - - uit fruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - - - tequila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - - - andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[0000] - - - - andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3. De GS-toelichtingen bij de tariefposten [0000] en [0000] luiden achtereenvolgens, voor zover te dezen van belang:

[0000]

Deze post omvat gegiste dranken van alle soorten, andere dan die bedoeld bij de posten [00.00] t/m [00.0000] .

Onder de post wordt onder meer ingedeeld:

1. appeldrank, ook cider of appelwijn genoemd, verkregen door gisting van appelsap;

2. peredrank, ook perewijn genoemd, een drank die veel overeenkomst vertoont met appeldrank (vandaar ook de benaming perecider), verkregen door gisting van peresap;

3. honigdrank, ook wel mede of mee genoemd, verkregen door gisting van een oplossing van honig in water. Honigdrank waaraan witte wijn, aromatische zelfstandigheden en diverse andere stoffen zijn toegevoegd, wordt eveneens onder deze post ingedeeld;

4. wijn van rozijnen;

5. vruchtenwijn, verkregen door gisting van most of van sap van andere vruchten dan verse druiven (vijgenwijn, dadelwijn, bessenwijn, enz.) of van groentesappen, met een alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol;

6. zogenaamde malton, een gegiste drank gemaakt van moutextract en wijnmoer;

7. zogenaamde sprossenbier of spruce, gemaakt van het sap, de naalden en de loten van bepaalde sparren;

8. saké of rijstwijn;

9. palmwijn, verkregen uit het sap van bepaalde palmen;

10. gemberbier of kruidenbier, zijnde bruisende dranken gemaakt van suiker en water, waaraan gember of kruiden zijn toegevoegd en die door toevoeging van gist aan het gisten zijn gebracht.

Bedoelde dranken kunnen van nature mousserend zijn of door toevoeging van kooldioxide mousserend zijn gemaakt. Zij blijven ook onder deze post ingedeeld wanneer alcohol is toegevoegd of het alcoholgehalte is verhoogd door verdere gisting.

Deze post omvat mede mengsels van alcoholvrije dranken en gegiste dranken en mengsels van gegiste dranken als bedoeld bij de voorgaande posten van dit hoofdstuk, b.v. mengsels van limonade en bier of wijn, mengsels van bier en wijn, met een alcoholgehalte van meer dan 0,5% vol.

Sommige van deze dranken kunnen ook toegevoegde vitaminen of ijzerverbindingen bevatten. Deze produkten, die soms 'voedingssupplementen' worden genoemd, zijn bestemd om het organisme gezond te houden.

[0000]

Deze post omvat, ongeacht het alcoholvolumegehalte alcohol:

A. gedistilleerde dranken verkregen door distillatie (zonder toevoeging van aromatische stoffen) van spontaan gegiste natuurlijke vloeistoffen, zoals wijn en appeldrank, of van gegiste vruchten, droesem, granen of andere plantaardige produkten. Bedoelde dranken hebben een kenmerkend bouquet (geur en smaak) toe te schrijven aan bepaalde secundaire aromatische bestanddelen (esters, aldehyden, zuren, hogere alcoholen, enz.) die eigen zijn aan de gebruikte grondstoffen;

B. likeuren, dat wil zeggen alcoholhoudende dranken waaraan aromatische stoffen en vrijwel steeds ook suiker zijn toegevoegd;

C. alle andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten en niet zijn genoemd of niet zijn begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk.

Deze post omvat eveneens niet gedenatureerde ethylalcohol met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80% vol, zowel bedoeld voor menselijke consumptie als voor industrieel gebruik. Bedoelde ethylalcohol kan worden onderkend van de produkten bedoeld onder A, B en C hiervoor, ook indien hij bestemd is voor menselijke consumptie, doordat hij geen aromatische bestanddelen bevat.

Van de produkten bedoeld bij deze post kunnen derhalve ethylalcohol met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80% vol, worden genoemd:

1. dranken gestookt uit wijn of druivenmoer (cognac, armagnac, grappa, enz.);

2. whisky, wodka en andere gedistilleerde dranken verkregen door distillatie van een gegist beslag van granen (gerst, haver, rogge, enz.) of aardappelen;

3. dranken verkregen door het afstoken van gegiste suikerrietmelasse of van gegist suikerrietsap (rum en tafia), alsmede dranken verkregen door het afstoken van beetwortelmelasse;

4. jenever en gin, zijnde gedistilleerde dranken die de aromatische bestanddelen van jeneverbessen bevatten, alsmede alcoholhoudende dranken, verkregen door distillatie van alcohol met vruchten of met andere plantendelen, zoals aquavit;

5. alcoholhoudende dranken verkregen door het afstoken van appeldrank of van gegist appelmost (Calvados, enz.), van kersen (kirsch, enz.) of van andere vruchten;

6. arak, een gedistilleerde drank uit rijst of palmwijn;

7. alcoholhoudende dranken verkregen door het afstoken van een gegist beslag van sint-jansbrood;

8. dranken die gedistilleerde alcohol bevatten, in het algemeen likeuren genoemd, zoals anisette (bereid met anijszaad of steranijszaad), curaçao (bereid met schillen van bittere sinaasappelen), kummel (gearomatiseerd met karwijzaad of komijnzaad);

9. likeuren, ook wel crèmes genoemd in verband met hun stroperigheid en hun kleur. Zij hebben in het algemeen een betrekkelijk laag alcoholgehalte, maar zij zijn zeer zoet (crème de cacao, crème de banane, crème de vanille, crème de café, crème de cassis, enz.). Hiertoe behoren eveneens dranken bestaande uit emulsies in alcohol van eieren (advocaat) of van room (zogenaamde emulsielikeuren);

10. ratafias. Dit zijn likeuren die bereid zijn met vruchtesappen waaraan vaak een kleine hoeveelheid aromatische stoffen is toegevoegd (ratafia van kersen, zwarte bessen, frambozen, abrikozen, enz.);

11. aperitieven (absint, bitters, enz.), andere dan die bereid met wijn van verse druiven, die onder post 22.05 vallen;

12. limonades (niet geneeskrachtig) met alcohol;

13. vruchte- of groentesappen waaraan alcohol is toegevoegd, met een alcohol-volumegehalte van meer dan 0,5% vol, andere dan de produkten bedoeld bij post 22.04;

14. dranken die gedistilleerde alcohol bevatten en die soms 'voedingssuplementen' worden genoemd en bestemd zijn om het organisme gezond te houden. Zij kunnen b.v. zijn samengesteld op basis van plantenextracten, vruchtenconcentraten, lecithine, chemische produkten en toegevoegde vitaminen of ijzerverbindingen bevatten;

15. dranken met het uiterlijk van een wijn en verkregen door het mengen van gedistilleerde dranken met vruchtesap en/of water, suiker, kleurstoffen, aromatische of andere bestanddelen, andere dan de produkten bedoeld bij post 22.04.

Van deze post zijn uitgezonderd:

a. vermout en andere aperitieven die bereid zijn met wijn van verse druiven (post 22.05);

b. gedenatureerde ethylalcohol en gedenatureerde gedistilleerde dranken, ongeacht het alcohol-volumegehalte, alsmede niet-gedenatureerde ethylalcohol met een alcohol-volumegehalte van 80% vol of meer (post [00.00]).

4.4. Bijlage 1 van de Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG L 256), zoals deze luidt op 19 oktober 1992 bevat in Titel 1, onder a, geeft onder meer de volgende algemene regels voor de interpretatie van de GN (indelingsregels):

1 - De tekst van de opschriften van de afdelingen, van de hoofdstukken en van de onderdelen van hoofdstukken wordt geacht slechts als aanwijzing te gelden; voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken en - voor zover dit niet in strijd is met de bewoordingen van bedoelde posten en aantekeningen - de navolgende regels.

(…)

3 - Indien goederen met toepassing van het bepaalde onder 2 b of om enige andere reden vatbaar zijn voor indeling onder twee of meer posten, geschiedt de indeling als volgt:

a. de post met de meest specifieke omschrijving heeft voorrang boven posten met een meer algemene strekking. Indien echter twee of meer posten elk afzonderlijk slechts betrekking hebben op een gedeelte van de stoffen of bestanddelen waaruit een mengsel of goed is samengesteld of op een gedeelte van de artikelen, in het geval van goederen in te stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, worden die posten, met betrekking tot bedoelde mengsels en goederen, aangemerkt als even specifiek, zelfs indien een van de posten daarvan een vollediger of nauwkeuriger omschrijving geeft;

b. mengsels, werken die zijn samengesteld uit of met verschillende stoffen dan wel zijn vervaardigd door samenvoeging van verschillende goederen, zomede goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, waarvan de indeling niet mogelijk is aan de hand van het bepaalde onder 3 a, worden ingedeeld naar de stof of naar het goed, waaraan de mengsels, de werken, de stellen of assortimenten hun wezenlijke karakter ontlenen, indien dat kan worden bepaald;

c. in de gevallen waarin indeling aan de hand van het bepaalde onder 3 a en 3 b niet mogelijk is, wordt van de verschillende in aanmerking komende posten, de post toegepast die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst.

(…)

6 Voor de indeling van de goederen onder de onderverdelingen van een post zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van die onderverdelingen en de aanvullende aantekeningen, alsmede "mutatis mutandis" de vorenstaande regels, met dien verstande dat uitsluitend onderverdelingen van gelijke rangorde met elkaar kunnen worden vergeleken. Voor de toepassing van deze regel en voor zover niet anders is bepaald, zijn de aantekeningen op de afdelingen en op de hoofdstukken eveneens van toepassing.

5. Beoordeling van het geschil

5.1. Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG (HvJ EG) dat voor de tariefindeling van goederen in beginsel moet worden aangesloten bij hun objectieve kenmerken en eigenschappen zoals omschreven in de tekst van de betreffende tariefpost en de in GS-toelichting bij de afdelingen of hoofdstukken (HvJ EG 25 mei 1999, nr. C-40/88). Daarnaast blijkt uit de rechtspraak van het HvJ EG dat voor de vraag aan welke omschrijving van het GDT alcoholhoudende dranken beantwoorden, moet worden gekeken naar bestanddelen, alcoholgehalte en functie (HvJ EG 14-12-1995, C-106/94 en C-139/94, r.o. 32).

5.2. Vaststaat dat de basis van alle goederen (verder: het tussenproduct) bestaat uit een vloeistof met daarin door gegisting van fruit ontstane alcohol, zoals ter zitting door belanghebbende is gezegd: een soort vlakke, witte vruchtenwijn.

5.3. De inspecteur heeft gesteld dat de goederen “likeuren” zijn als bedoeld in tariefpost [0000]. De rechtbank verwerpt deze stelling. Uit de context van post [0000] en de GS toelichting daarop leidt de rechtbank af dat met de omschrijving ”likeur” wordt gedoeld op producten waarvan de basis bestaat uit gedistilleerde alcohol.

5.4. Naar het oordeel van de rechtbank is “een soort vlakke, witte, vruchtenwijn”, zoals partijen de vloeistof betitelen die in het onderhavige geval ontstaat door de vergisting van vruchten, een gegiste drank als is bedoeld in post [0000]. Voor de betiteling “drank” is naar het oordeel van de rechtbank niet van belang dat, zoals de inspecteur heeft betoogd, de vloeistof niet zonder meer is bestemd voor consumptie, nu de vloeistof blijkbaar alle wezenlijke kenmerken van vruchtenwijn bevat, niet is gesteld of gebleken is dat de vloeistof voor consumptie ongeschikt is en de vloeistof bestemd is om – zij het met toevoegingen – als drank te dienen.

5.5. Vaststaat dat de goederen, naast gefermenteerde alcohol, ook gedistilleerde alcohol bevatten. Derhalve voldoen zij tevens aan de omschrijving van post [0000].

5.6. Nu zowel post [0000] als post [0000] slechts een gedeelte van de bestanddelen van de producten noemen, en (onderdelen van) beide posten derhalve in aanmerking komen voor de indeling van de producten van belanghebbende, dient op grond van indelingsregel 3b te worden beoordeeld waar de stof moet worden ingedeeld waaraan de eindproducten hun wezenlijke karakter ontlenen.

5.7. De rechtbank leidt uit de samenstelling en omschrijving van de producten af dat zij hun wezenlijke karakter ontlenen aan het basisingrediënt vruchtenwijn, en dat de producten dit wezenlijke karakter hebben behouden, ook na de toevoeging van gedistilleerde alcohol, geur-, smaakstoffen en eventueel room. Voor wat betreft de toevoeging van gedistilleerde alcohol acht de rechtbank daarbij van belang dat deze toevoeging in beperkte mate geschiedt en dat in het eindproduct het gehalte gedistilleerde alcohol lager blijft dan het gehalte van de (door gegisting ontstane) alcohol die reeds aanwezig was in het tussenproduct. Tevens acht de rechtbank van belang dat de medewerker van het Douanelaboratorium ter zitting heeft verklaard dat het karakter van de vruchtenwijn in het eindproduct herkenbaar blijft.

5.8. Het onder 5.1. tot en met 5.7. overwogene leidt tot de conclusie dat de goederen ingedeeld moeten worden onder post [0000], zoals belanghebbende heeft betoogd. Het gelijk is aan belanghebbende. De vraag of de inspecteur gebonden is aan de in het Verenigd Koninkrijk en Ierland afgegeven BTI’s, dan wel of belanghebbende aan de afgifte van die BTI’s het in rechte te honoreren vertrouwen kan ontlenen dat de daarin vastgestelde indeling ook wordt gevolgd voor de accijnsheffing in andere EU Lidstaten dan die van afgifte van de BTI’s, behoeft dan geen beantwoording meer.

5.9. Gelet op het vorenoverwogene dient het beroep gegrond te worden verklaard.

6. Proceskosten

De rechtbank vindt aanleiding de inspecteur te veroordelen in de kosten die belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar en het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken.

Niet is gesteld of gebleken dat kosten zijn gemaakt voor door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand in de bezwaarfase. In de beroepsfase is van kosten voor rechtsbijstand eerst gebleken bij de aanwezigheid van de gemachtigde ter zitting, nu het beroepschrift door belanghebbende zelf is ingediend. De kosten voor rechtsbijstand stelt de rechtbank derhalve op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht op € 322 (1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 322 en een wegingsfactor 1). Overige kosten zijn door belanghebbende niet aangevoerd.

7. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- verleent teruggaaf van accijns tot een bedrag van € 1.100,88 ;

- veroordeelt de inspecteur in de proceskosten van belanghebbende ten bedrage van € 322 en wijst de Staat aan als de rechtspersoon die dit bedrag aan belanghebbende moet vergoeden;

- gelast dat de Staat het door belanghebbende betaalde griffierecht van € 285 aan deze vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan op 29 oktober 2007 door mr. A.F.M.Q. Beukers-van Dooren, voorzitter, mr. A.J. Kromhout en mr. E. Polak, rechters, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. M.C.W. Hermus, griffier.

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Arnhem (belastingkamer), Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.