Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BB5445

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
02-10-2007
Datum publicatie
11-10-2007
Zaaknummer
456879 OV 07-271
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Boek 1 Personen- en Familierecht

Titel 16 Curatele (art. 378-391)

Verzoek tot wijziging van een ondercuratelestelling in verband met overlijden curator (vader van betrokkene)

Verzoek strekt tot benoeming twee (nieuwe) curatoren, te weten: de moeder en de zus van betrokkene

Wettelijke beperking ex art. 1: 383, lid 1 BW dat slechts een curator mag worden benoemd

Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK) inzake meerderjarigenbewind en mentorschap

Art. 8 EVRM

Wettelijke voorkeur en belang betrokkene

Verzoek tot benoeming twee curatoren toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RFR 2008, 9
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 456879 OV VERZ 07-2711

beschikking d.d. 2 oktober 2007 op een verzoek tot wijziging van een ondercuratelestelling

ingediend door

[verzoeker 1], wonende te [adres]

[verzoeker 2], wonende te [adres] en

[verzoeker 3], wonende te [adres],

hierna te noemen verzoekers,

inzake:

[betrokkene], geboren op [datum en plaats], wonende te ([adres],

hierna te noemen betrokkene.

1. Het verloop van het geding

1.1 De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. het op 3 september 2007 ter griffie ontvangen verzoekschrift ex artikel 1:385 van het Burgerlijk Wetboek met bijlagen;

b. de beschikking van de rechtbank te Breda, van 7 april 1997, met alle daarin vermelde stukken;

c. het uittreksel uit het curateleregister betreffende betrokkene;

d. de uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens betreffende betrokkene, alsmede de hierna te benoemen curatoren;

e. de bereidverklaringen van de hierna te benoemen curatoren;

f. de conclusie van de officier van justitie in het arrondissement Breda, ter griffie ontvangen op 20 september 2007;

g. het uittreksel uit het register van overlijden betreffende de huidige curator.

1.2 De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

1.3 Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

1. betrokkene;

2. moeder, broer en zus van betrokkene.

2. Het verzoek

Het verzoek strekt primair tot benoeming van twee andere curatoren (zijn moeder en zijn zus) over betrokkene wegens het overlijden van de huidige curator. Subsidiair, voor zover het primaire verzoek niet kan worden toegewezen, wordt verzocht zijn zus [verzoeker 3] voornoemd als enige curator te benoemen.

Geen van de belanghebbenden heeft zich tegen het verzoek verweerd.

3. De beoordeling

3.1 Per 1 mei 2007 is in werking getreden de Wet van 22 november 2006, Stb. 2006, 589 (de Wet Herschikking). Krachtens deze wet is de kantonrechter vanaf die datum bevoegd kennis te nemen van onder meer verzoeken tot wijziging van een ondercuratelestelling.

3.2 Bij voormelde beschikking is betrokkene onder curatele gesteld met benoeming van [J. A], laatstelijk wonende te [woonplaats], tot curator.

Zoals blijkt uit het overgelegde uittreksel uit het register van overlijden is deze inmiddels overleden zodat thans een andere curator moet worden benoemd.

3.3 De belanghebbenden hebben schriftelijk verklaard geen bezwaar te hebben tegen het benoemen van de voorgestelde curatoren over betrokkene.

3.4 De voorgestelde curatoren hebben zich bereid verklaard het curatorschap te aanvaarden en ten aanzien van hen zijn geen bezwaren gebleken.

3.5 Artikel 383, lid 1, van Boek 1 BW kent (helaas) nog steeds de wettelijke beperking dat slechts een curator kan worden benoemd. In zijn arrest van 1 december 2001 (NJ 2001,390) heeft de Hoge Raad toegestaan, dat beide ouders benoemd worden als curator over hun kind onder overeenkomstige toepassing van de wettelijke regels inzake de gezamenlijke voogdij. Met verwijzing naar art. 8 EVRM wordt inmiddels het benoemen van twee bewindvoerders in het kader van onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen (art. 1 431 e.v. BW) mogelijk geacht. Dit geldt ook voor het benoemen van twee mentoren bij mentorschap ten behoeve van meerderjarigen (art. 1:450 e.v BW). De kantonrechter verwijst naar de Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK). Voorwaarde is steeds dat het belang van betrokkene zich niet tegen deze benoeming verzet. De wet geeft voorts zowel bij curatele, meerderjarigenbewind als ook bij mentorschap aan, dat de te benoemen curator, bewindvoerder en mentor bij voorkeur moet worden gezocht binnen kort gezegd- de (naaste) familiekring. In deze zaak verzoeken de moeder van betrokkene en zijn enige zus benoemd te worden tot curatoren over betrokkene. De enige broer van betrokkene sluit zich aan bij dit verzoek. De kantonrechter concludeert dat binnen de familie van betrokkene is afgesproken, dat zijn moeder en zijn zus de zorg voor betrokkene in de toekomst gezamenlijk wensen te gaan dragen. Dit is een goede zaak en zeker in het belang van betrokkene. De kantonrechter zal hierna de voorgestelde curatoren dan ook in hun functie benoemen.

3.6 De kantonrechter zal hierna voorts verstaan, dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister.

4. De beslissing

De kantonrechter:

- benoemt over de onder curatele gestelde [betrokkene], geboren te [plaats en datum], ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Steenbergen, tot curatoren:

[verzoeker 1], geboren te [plaats en datum], wonende te [adres] en

[verzoeker 3], geboren te [plaats en datum], [adres];

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

- verstaat dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 oktober 2007, in tegenwoordigheid van de griffier.