Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BB2238

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
21-08-2007
Datum publicatie
27-08-2007
Zaaknummer
452527 ov 07-2330
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

wijziging curator

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 452527 OV VERZ 07-2330

beschikking d.d. 21 augustus 2007 op een verzoek tot wijziging van een ondercuratelestelling

ingediend door

[FFFV],

wonende te [adres],

hierna te noemen verzoeker,

inzake:

[MV], geboren op [datum en plaats],

verblijvende te [adres],

hierna te noemen betrokkene.

1. Het verloop van het geding

1.1 De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. het op 12 juli 2007 ter griffie ontvangen verzoekschrift ex artikel 1:385 van het Burgerlijk Wetboek met bijlage;

b. de beschikking van de rechtbank te Middelburg van 5 februari 1992;

c. de beschikking van de rechtbank te Breda van 7 januari 1994, met alle daarin vermelde stukken;

d. het uittreksel uit het curateleregister betreffende betrokkene;

e. de uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens betreffende betrokkene, alsmede de hierna te benoemen curator;

f. de bereidverklaring van de hierna te benoemen curator.

1.2 De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

1.3 Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

1. betrokkene;

2. de broers/zusters van betrokkene;

3. de huidige curator.

2. Het verzoek

Het verzoek strekt tot ontslag van de huidige curator en tot benoeming van een andere curator over betrokkene. Geen van de belanghebbenden heeft zich tegen het verzoek verweerd.

3. De beoordeling

3.1 Per 1 mei 2007 is in werking getreden de Wet van 22 november 2006, Stb. 2006, 589 (de Wet Herschikking). Krachtens deze wet is de kantonrechter vanaf die datum bevoegd kennis te nemen van onder meer verzoeken tot wijziging van een ondercuratelestelling.

3.2 Bij beschikking van de rechtbank te Middelburg van 5 februari 1992 is betrokkene onder curatele gesteld met benoeming van [FV], wonende te [woonplaats], tot curator. Bij beschikking van de rechtbank te Breda van 7 januari 1994 is de curator ontslagen en is [FFFV], voornoemd, tot curator benoemd.

De curator verzoekt om hem moverende redenen te worden ontslagen als curator.

3.3 De belanghebbenden hebben schriftelijk verklaard geen bezwaar te hebben tegen wijziging van de curator en het benoemen van de voorgestelde curator over betrokkene.

3.4 De kantonrechter zal de curator overeenkomstig het verzoek uit zijn functie ontslaan, nu een ander persoon zich schriftelijk bereid heeft verklaard de curatele over te nemen en gebleken is dat de overname in het belang van de curandus is.

3.5 Aangezien de voorgestelde curator zich bereid heeft verklaard het curatorschap te aanvaarden en ten aanzien van hem geen bezwaren zijn gebleken, zal de rechtbank hem in die functie benoemen.

4. De beslissing

De kantonrechter:

- ontslaat [FFFV], voornoemd, als curator over de onder curatele gestelde [MV], voornoemd;

- benoemt over de onder curatele gestelde tot curator [JJV], geboren te [plaats en datum], wonende te [adres];

- bepaalt dat de ontslagen curator rekening en verantwoording zal afleggen ten overstaan van de kantonrechter ter zake het door hem gevoerde beheer over het vermogen van de onder curatele gestelde;

- verstaat dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de griffie van de rechtbank ’s-Gravenhage in verband met aantekening van dit rechtsfeit in het curateleregister;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 augustus 2007, in tegenwoordigheid van de griffier.

Mededeling van de griffier:

Tegen deze beschikking kan voor zover het een eindbeslissing betreft hoger beroep worden ingesteld:

a. door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een procureur worden ingediend bij het gerechtshof te

's-Hertogenbosch.

verzonden op: