Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BB0595

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
23-07-2007
Datum publicatie
31-07-2007
Zaaknummer
174856 / KG ZA 07-266
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Yonex verzet zich als merkhoudster tegen het gebruik van haar merk YONEX in, ondermeer de domeinnaam www.yonexbadminton.nl. Het beroep van Yonex op artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c en d BVIE slaagt niet. Evenmin is sprake van onrechtmatig handelen of misleiding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

Team handelsrecht

zaaknummer / rolnummer: 174856 / KG ZA 07-266

Vonnis in kort geding van 23 juli 2007

in de zaak van

rechtspersoon naar het land van vestiging

YONEX KABUSHIKI KAISHA,

gevestigd te Tokyo, Japan,

eiseres,

procureur mr. P.N.A.M. Claassen,

tegen

[verweerder] BELGRO BADMINTON WORLD,

wonende te Willemstad,

gedaagde,

in persoon verschenen.

Partijen zullen hierna Yonex en Belgro genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,

- de akte houdende vermeerdering van eis,

- de mondelinge behandeling,

- de pleitnota van Yonex,

- de pleitnota van Belgro.

Namens Belgro is ter zitting het woord gevoerd door [woordvoerder], echtgenoot van gedaagde.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. Yonex vordert, na vermeerdering van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad

1. om met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam www.yonexbadminton.nl, en iedere andere domeinnaam die YONEX of een daarmee overeenstemmend teken bevat te staken en gestaakt te houden; en

2. om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis al hetgeen te doen dat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam www.yonexbadminton.nl op naam wordt gesteld van, dan wel overgedragen wordt aan Yonex, dan wel aan een door Yonex aan te wijzen derde, in overeenstemming met de toepasselijke reglementen, door indiening van een door Belgro en Yonex ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de bevoegde autoriteit; en

3. om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis de subwebsite gelinkt aan de bannerlink met de aanduiding YONEX op een zodanige wijze aan te passen dat op de subwebsite nog enkel waren van Yonex worden aangeboden; en

4. om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis de metatags die de aanduiding YONEX bevatten van de website te verwijderen en verwijderd te houden; en

5. om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis de mededeling: “Eén van de 140 van de Yonex badminton dealers in Nederland” te verwijderen en verwijderd te houden;

6. om aan Yonex te voldoen een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,-- voor iedere overtreding van hetgeen waartoe gedaagde onder 1 tot en met 5 is veroordeeld, te vermeerderen met een dwangsom van € 5.000,-- per dag of gedeelte van een dag dat de verboden gedraging voortduurt; en

7. de volledige proceskosten gemaakt aan de zijde van Yonex te vergoeden. Dit onder verwijzing naar het per 1 mei 2007 in werking getreden artikel 1019h Rv op grond waarvan de houder van een intellectueel eigendomsrecht het recht heeft een volledige vergoeding van zijn proceskosten te vorderen. Deze kosten bedragen tot en met 9 juli 2007 een bedrag van € 10.886,41.

2.2. Belgro voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De feiten

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

a. Yonex is marktleider op de markt voor badmintonartikelen en zet haar producten in de markt af via distributeurs.

b. Yonex heeft als distributeur voor de Benelux Distrisport International NV te Antwerpen, België aangewezen.

c. Yonex is houdster van de navolgende Beneluxregistraties: YONEX, nr. 0319064, YONEX, nr. 0369265 en het Gemeenschapsmerk YONEX, nr. 000089870.

d. Belgro verkoopt sinds 30 jaar badmintonartikelen, ondermeer van het merk YONEX, via postorder en brengt sinds 1998 haar aanbod via een website met de domeinnamen www.belgro.nl en www.belgro.com onder de aandacht van haar klanten. e. In 2002 heeft Belgro de domeinnaam www.yonexbadminton.nl geregistreerd en gebruikt voor haar website.

f. Sinds 2006 verkoopt Belgro haar artikelen online via een webshop, toegankelijk via de domeinnamen www.belgro.nl , www.belgro.com en www.yonexbadminton.nl.

g. Na het intoetsen van de domeinnaam www.yonexbadminton.nl in de adresbalk van een internet-browser verschijnt op de adresbalk automatisch de domeinnaam http://www.belgro.com/catalog/index.php?cPath=59/ en verschijnt een website met de naam Belgro Badminton-world met bijpassend logo en een venster waarin een racket voorzien van het merk YONEX is afgebeeld, alsmede het logo van YONEX met de toevoeging badminton.nl, en de tekst: “Welkom in de webshop van Belgro, een van de 140 Yonex badminton dealers in Nederland”. Aan de linkerzijde van de pagina kan een keuze worden gemaakt uit de navolgende producten: Yonex badminton, Yonex shuttles, Yonex snaren, Yonex grips, Yonex schoenen, Yonex tassen en Yonex accessoires. Na doorklikken op één van de Yonex producten verschijnen uitsluitend diverse modellen van Yonex. Rechtsboven in de pagina bevindt zich een zoekvenster. Onderaan de website is een banner afgebeeld van MP Products, een fitnessartikelen outlet shop.

h. Zowel op de website www.belgro.com als op www.belgro.nl verschijnt de naam Belgro badminton world met een “racket-adviseur” en kan onderaan de pagina een keuze worden gemaakt uit diverse artikelen zoals rackets, shuttles, snaren, grips, schoenen, tassen en accessoires. Bij doorklikken op het product rackets verschijnen de logo’s van de merken CARLTON, WINEX en YONEX. Na doorklikken op de banner van Yonex verschijnen vijf verschillende types YONEX rackets, en een venster met de titel: “nieuwe artikelen voor juli”, waarin (in steeds wisselende samenstelling) verschillende artikelen van zowel Yonex als andere merken staan afgebeeld. Na doorklikken op een type YONEX racket verschijnen de YONEX rackets die Belgro van het geselecteerde type aanbiedt. Rechtsboven in de pagina bevindt zich een zoekvenster. Onderaan de website is een banner afgebeeld van MP Products, een fitnessartikelen outlet shop.

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter stelt met toepassing van artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) vast dat zijn bevoegdheid om van de vorderingen gebaseerd op de gestelde merkinbreuk kennis te nemen voort vloeit uit het feit dat gedaagde woonachtig is te Willemstad.

4.2. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde merkinbreuk een voortdurend karakter heeft.

4.3. Yonex grondt haar vorderingen ondermeer op de stelling dat Belgro inbreuk maakt op haar merkrechten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c en d BVIE. Kort gezegd voert Yonex hiertoe het navolgende aan:

Voor het gebruik van haar merk YONEX in de domeinnaam www.yonexbadminton.nl en als banner en metatag heeft zij geen toestemming aan Belgro gegeven. Door dit gebruik wordt de suggestie gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen partijen, terwijl Belgro slechts wederverkoper is. Er is sprake van zowel directe als indirecte verwarring, omdat consumenten bij het ingeven van de domeinnaam een website van Yonex verwachten, maar terecht komen op de website van Belgro. Belgro trekt zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit het gebruik van het bekende merk YONEX, door het merk YONEX aan te wenden om meer bezoekers naar haar website te lokken alwaar de aandacht van de consument wordt gevestigd op andere producten, zoals Winex. Dit gebruik door Belgro van het merk YONEX tast het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk YONEX aan. Het voorgaande is tevens onrechtmatig jegens Yonex en tenslotte verhindert de registratie van domeinnaam www.yonexbadminton.nl door Belgro dat Yonex deze registratie zelf kan doen.

4.4. Belgro beroept zich op artikel 7 lid 1 van de Richtlijn 89/104/EG betreffende de aanpassing van het merkrecht der lidstaten (de leden 1 en 2 van voormeld artikel vormen thans artikel 2.23 lid 3 BVIE), dat bepaalt: “Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht”. Belgro stelt zich op het standpunt dat zij gerechtigd is om met gebruikmaking van het merk YONEX reclame te maken voor Yonex Producten, omdat het originele, van Yonex afkomstige, producten betreft die zij al dertig jaar afneemt van Distrisport International NV, de door Yonex aangestelde distributeur voor de Benelux, die overigens ook de banner en afbeeldingen die zij op haar websites gebruikt aan haar heeft geleverd met het doel reclame te maken voor goederen van het merk Yonex. Belgro betwist dat van enige schade voor Yonex sprake is, aangezien Belgro uitsluitend originele Yonex producten aanbiedt en reclame voor die Yonex producten er juist toe zal leiden dat door Yonex meer omzet zal worden gegenereerd.

4.5. Artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

4.5.1. Yonex stelt dat Belgro zonder haar toestemming een teken gebruikt dat overeenstemt met het merk YONEX, namelijk het teken www.yonexbadminton.nl, voor de aanprijzing van dezelfde waren waarvoor Yonex het merk heeft ingeschreven.

4.5.2. Artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE is uitsluitend van toepassing op een teken dat gelijk is aan het merk en derhalve niet op tekens die daarmee overeenstemmen, zoals het teken www.yonexbadminton.nl. Voor zover Yonex heeft bedoeld te stellen dat Belgro het merk Yonex zonder haar toestemming gebruikt, overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

Ingevolge artikel 2.23 lid 3 BVIE omvat het uitsluitend recht van Yonex als merkhouder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd zijn. Nu als onweersproken vast staat dat Belgro onder het merk Yonex uitsluitend producten aanbiedt en verkoopt die van Yonex afkomstig zijn en dus met toestemming van Yonex in het verkeer zijn gebracht, en geen sprake is van een wijziging in de toestand van de waren, heeft te gelden dat Belgro als wederverkoper van door YONEX in het economisch verkeer gebrachte producten gebruik mag maken van het merk YONEX voor de producten die van Yonex afkomstig zijn.

Het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE faalt derhalve.

4.6. Artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE

4.6.1. Yonex stelt dat Belgro het merk YONEX in de domeinnaam www.yonexbadminton.nl op zodanige wijze gebruikt dat de indruk wordt gewekt dat een commerciële band bestaat tussen de onderneming van Belgro en de merkhouder Yonex, terwijl Belgro slechts wederverkoper van Yonex is. Volgens Yonex kan niet worden uitgesloten dat het publiek er vanuit gaat dat de ondernemingen van partijen op de ene of andere wijze verbonden zijn. Voor zover het duidelijk is dat men niet op de site van Yonex zit, maar op een site van een derde die tevens concurrerende producten aanbiedt, ligt het volgens Yonex voor de hand dat een deel van het publiek geïrriteerd raakt.

4.6.2. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de domeinnaam www.yonexbadminton.nl is aan te merken als een teken dat overeenstemt met het merk YONEX, in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Ter beoordeling staat of door het gebruik van de domeinnaam www.yonexbadminton.nl bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

Vast staat dat men, na het ingeven van de domeinnaam www.yonexbadminton.nl, terecht komt op een gedeelte van de website van Belgro waar producten van Yonex worden aangeboden. Op de website staat op duidelijke wijze vermeld dat men beland is bij Belgro Badminton-world, met de vermelding dat zij een van de 140 dealers van Yonex badminton in Nederland is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is deze vermelding feitelijk juist en zodanig duidelijk dat niet gezegd kan worden dat Belgro suggereert dat er tussen Belgro en Yonex een commerciële band is die niet bestaat en evenmin dat sprake is van verwarring in die zin dat het publiek zou kunnen denken dat het bij Yonex is beland. Anders dan in de zaak nokiastore.nl (WIPO Administration and Mediation Center, 27 januari 2006, Domjur 2006-254) waar Yonex zich op beroept, presenteert Belgro zich niet als een “Yonex-store”, maar als “een van de 140 dealers van yonex badminton in Nederland”. Bovendien wordt tevens in een groot en opvallend lettertype bovenaan de pagina vermeld dat men beland is op de website van Belgro Badminton-world. Het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan dan ook niet slagen.

4.7. Artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE

4.7.1. Yonex grondt haar beroep op voornoemd artikel op de stelling dat Yonex een bekend merk is en dat Belgro door het gebruik van dit merk in de domeinnaam www.yonexbadminton.nl en als banner en metatag voordeel wil behalen bij het succes en de bekendheid van YONEX door de consument die Yonex zoekt op deze wijze attent te maken op andere merken, zoals Carlton en Winex en op het bestaan van MP Products.

4.7.2. Het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE wordt gepasseerd. Gebruik van een merk in een domeinnaam, als banner en als metatag geldt volgens vaste jurisprudentie als ander gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Gesteld noch gebleken is dat Belgro het merk Yonex gebruikt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor Yonex het merk heeft ingeschreven.

4.8. Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

4.8.1. Yonex voert het navolgende aan:

Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE staat ander gebruik van een merk zonder geldige reden niet toe. Het is vaste jurisprudentie dat het enkel registreren van een domeinnaam waarin het merk van de merkhouder is opgenomen reeds wordt aangemerkt als gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Belgro heeft voor het gebruik geen geldige reden omdat Belgro een reële andere mogelijkheid heeft op zich op het internet te presenteren, namelijk door gebruikmaking van de website www.belgro.com en www.belgro.nl (nokiastore.nl, WIPO Administration and Mediation Center, 27 januari 2006, Domjur 2006-254). De enige reden die Belgro voor het gebruik heeft is om er voor te zorgen dat meer bezoekers haar website bezoeken. Via de zoekbalk rechtsboven op de pagina kan men naast specifieke YONEX-producten ook de producten van onder andere CARLTON en WINEX vinden, omdat men na het ingeven van een zoekterm terecht komt op de winkelsite van Belgro. Door gebruik van het merk YONEX probeert Belgro op deze wijze ook haar andere producten aan de man te brengen. Uit de plaatsing van een advertentie voor MP Products blijkt dat Belgro voordeel wil behalen bij het succes en de bekendheid van YONEX door de consument die Yonex zoekt op deze wijze attent te maken op het bestaan van MP Products en haar producten.

Daarnaast maakt Belgro gebruik van een banner die bestaat uit het woordbeeldmerk YONEX die leidt naar een site waarop artikelen worden aangeboden van concurrenten van Yonex. De banner van YONEX fungeert zodoende als lokkertje om de aandacht van de consument te vestigen op producten van concurrerende merken.

Tenslotte maakt Belgro gebruik van de woorden “Yonex Badminton” als (bij Google gesponsorde) metatag, met het gevolg dat het ingeven van de zoekopdracht “yonex badminton” op de pagina van www.google.nl als resultaat oplevert dat de website van Belgro als eerste verschijnt op de lijst van gesponsorde koppelingen die op de rechterzijde van de pagina met zoekresultaten wordt vermeld.

4.8.2. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.8.3. Volgens vaste jurisprudentie geldt dat gebruik van het merk als domeinnaam, banner of metatag is aan te merken als “gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” in de zin artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Anders dan Yonex stelt verbiedt artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE niet “ander gebruik” van een merk zonder geldige reden.

Voor een succesvol beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE dient allereerst de vraag te worden beantwoord of door dat “ander gebruik” ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk YONEX. Pas indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord komt de vraag aan de orde of Belgro voor dat gebruik een geldige reden heeft. De voorzieningenrechter zal hierna per “ander gebruik”, te weten in de domeinnaam, in de banner en in de metatag, het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE beoordelen. Dat Yonex voor het gebruik door Belgro van het merk YONEX in de domeinnaam, als banner en in de metatag geen toestemming heeft gegeven is door Belgro niet betwist.

4.8.4. gebruik in de domeinnaam www.yonexbadminton.nl

Yonex heeft aangevoerd dat Belgro in het verleden op de website www.yonexbadminton.nl naast producten van Yonex ook producten van andere merken aanbood. Deze stelling is echter thans niet relevant, aangezien Belgro op eerste verzoek van Distrisport de website zodanig heeft aangepast dat uitsluitend producten van Yonex worden aangeboden.

Dat Belgro het merk Yonex in de domeinnaam www.yonexbadminton.nl gebruikt om klanten te lokken en vervolgens die klanten over zou halen om een ander merk dan YONEX te kopen is niet aannemelijk. Op de website worden uitsluitend producten van het merk YONEX aangeboden. De zoekfunctie waar Yonex op doelt is weinig opvallend rechts boven in de pagina geplaatst en vertoont slechts een witte balk, zonder enige verwijzing naar de andere merken die Belgro aanbiedt. Dat het mogelijk is via deze zoekfunctie te zoeken in het gehele assortiment van Belgro, dat tevens producten van andere merken dan het merk YONEX omvat, maakt niet dat met de website www.yonexbadminton.nl ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk YONEX.

Ten aanzien van de banner van MP Products, een fitness artikelen outlet shop, is de voorzieningenrechter van oordeel dat die banner qua omvang (een kleine smalle balk) en plaatsing (pas waarneembaar na doorklikken onderaan de laatste tweede pagina) in verhouding tot de verdere inhoud van de webpagina, van zo ondergeschikt belang is, dat niet gezegd kan worden dat die banner enige rol van betekenis speelt.

De conclusie luidt dat geen sprake is van afbreuk van de reputatie van het merk YONEX, nu de website www.yonexbadminton.nl op positieve wijze reclame maakt voor het merk YONEX.

4.8.5. gebruik in de banner

Dat de banner met het beeldmerk YONEX fungeert als lokkertje om de aandacht van de consument te vestigen op producten van concurrerende merken, zoals Yonex stelt, is niet aannemelijk. Anders dan Yonex stelt verschijnen na een zoekopdracht naar Yonex artikelen geen artikelen van een ander merk dan Yonex. Onderaan de lijst met artikelen van het merk Yonex verschijnt een venster met in een blauwe balk het opschrift: nieuwe artikelen voor de maand juli, waarin, in steeds wisselende samenstelling, diverse artikelen van diverse merken, waaronder Yonex, staan afgebeeld. Dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk YONEX om de enkele reden dat op de website van Belgro ook producten van andere merken worden verhandeld, is evenmin aannemelijk. In een stoffelijke winkel worden immers ook producten van diverse merken naast elkaar verhandeld. Gesteld noch gebleken is dat Yonex niet toestaat dat Belgro naast het merk YONEX ook producten van andere merken aanbiedt. Andere omstandig¬heden die afbreuk doen aan de reputatie van het merk zijn gesteld noch gebleken.

4.8.6. gebruik in de metatag

De stelling van Yonex dat Belgro tracht door gebruik van de metatag “yonex badminton” meer bezoekers naar haar website te trekken klopt. Aangezien die bezoekers op de website de originele Yonex collectie wordt aangeboden en gelet op de overwegingen hiervoor onder r.o. 4.8.7. valt niet in te zien dat Belgro door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan de reputatie van het merk YONEX.

4.9. Onrechtmatig handelen

4.9.1. Yonex stelt in het kader van onrechtmatig handelen dat de registratie van domeinnaam www.yonexbadminton.nl door Belgro tot gevolg heeft dat Yonex deze registratie zelf niet kan doen en Yonex dit gebruik van het merk dus mis loopt.

4.9.2. Vooropgesteld wordt dat iedere domeinnaam uniek is en slechts één keer kan worden geregistreerd, zodat met betrekking tot de registratie van domeinnamen geldt: wie het eerst komt het eerst maalt. De omstandigheid dat Yonex niet meer zelf de domeinnaam www.yonexbadminton.nl kan registreren levert op zichzelf nog geen onrechtmatige daad op. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. Bijvoorbeeld in het geval de registrant met de registratie de enkele bedoeling heeft om specifiek aan een ander de mogelijkheid te ontnemen om de domeinnaam te registreren, zodat sprake is van hinderlijk blokkeren (loadit.nl, WIPO Administration and Mediation Center 25 april 2006, Domjur 2006, 262 en faveton.nl, WIPO Administration and Mediation Center 7 september 2006, Domjur 2006-288) en de registrant zelf geen gebruik maakt van de domeinnaam, noch voornemens is dat te doen (disneyworld.eu, voorzieningenrechter rechtbank Arnhem, 7 februari 2007, Domjur 2007-311). Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake.

Een bijkomende omstandigheid kan tevens gelegen zijn in het optreden van verwarringsgevaar, zoals in nokia-store.nl. Zoals hiervoor onder r.o. 4.6.2 is overwogen is daarvan evenmin sprake. Yonex heeft nog aangevoerd dat de domeinaam ook een onderscheidingsteken is waarmee een onderneming reclame kan maken, zodat het adres zelf naast een middel om toegang te krijgen tot een website ook een aanduidings- en reclamefunctie heeft en zij dit gebruik nu mis loopt. In dit verband is van belang dat het enkele feit dat Yonex de domeinnaam www.yonexbadminton.nl niet zelf kan gebruiken in het onderhavige geval niet betekent dat Yonex belemmerd wordt om zich via het internet te profileren. Yonex beschikt immers over de domeinnamen www.yonex.nl en www.yonex.com waaronder zij een website voert. Aangenomen mag worden dat webgebruikers die op zoek zijn naar een product van Yonex daar naar op internet in eerste instantie zullen zoeken via de websites van Yonex: www.yonex.nl en www.yonex.com. Bovendien heeft Belgro aangegeven dat zij te allen tijde bereid is met Yonex te overleggen over de inhoud van de website of zelfs over een mogelijke overdracht van de domeinnaam.

4.10. Misleiding

4.10.1. Yonex stelt dat het opnemen van de claim “één van de 140 yonex badminton dealers in Nederland”, te beschouwen is als een misleidende mededeling in de zin van artikel 6:194 sub i BW, aangezien Belgro geen enkele band meer heeft met Yonex. Yonex voert hiertoe aan dat Distrisport International NV niet meer aan Belgro levert en dat Belgro op de website van Distrisport International NV als wederverkoper van Yonex is verwijderd. Volgens Yonex betrekt Belgro haar producten van elders en is sprake van parallelimport.

4.10.2. Desgevraagd heeft Belgro geantwoord dat zij de afgelopen 30 jaar producten van het merk YONEX van Distrisport heeft afgenomen. Belgro stelt dat Distrisport tijdelijk niet aan haar wenst te leveren, omdat Belgro in verband met klachten over de kwaliteit van enkele door Distrisport geleverde Yonex producten haar betalingsverplichting heeft opgeschort. Belgro betwist bij gebrek aan wetenschap dat zij door Distrisport als wederverkoper van Yonex van de website is verwijderd. Belgro stelt tenslotte dat zij thans haar producten van het merk YONEX afneemt van Yonex Duitsland, dat rechtstreeks onderdeel uitmaakt van Yonex Japan.

4.10.3. Nu Yonex de stelling van Belgro dat zij thans haar producten afneemt van Yonex Duitsland niet heeft betwist en haar stelling omtrent parallelimport op geen enkele wijze heeft onderbouwd, gaat de voorzieningenrechter er vanuit dat Belgro originele van Yonex afkomstige producten verkoopt. Gesteld noch gebleken is dat Yonex in de Benelux gebruik maakt van een gesloten dealernet en evenmin dat Belgro zonder toestemming van Yonex producten van het merk YONEX verkoopt. Ter zitting is gebleken dat Distrisport enige dagen voor de mondelinge behandeling van de zaak Belgro als wederverkoper van haar website heeft verwijderd. Kennelijk is daarvan geen mededeling aan Belgro gedaan. Onder deze omstandigheden kan de mededeling van Belgro dat zij een van de 140 dealers van yonex badminton in Nederland is, niet als misleidend worden aangemerkt.

4.11. Op grond van al hetgeen hiervoor is overwogen worden de vorderingen afgewezen.

4.12. Yonex zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van gedaagde worden begroot op:

vast recht EUR 251,00

Totaal EUR 251,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. bepaalt dat de termijn als bedoeld in artikel 1091i Rv zes maanden bedraagt, te rekenen vanaf de datum waarop dit vonnis is gewezen

5.3. veroordeelt eiseres in de proceskosten, aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot op EUR 251,00;

5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. D. van de Kreeke-Schütz op 23 juli 2007.?