Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BA7206

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
05-04-2007
Datum publicatie
14-06-2007
Zaaknummer
AWB 07/1289
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Belanghebbende X BV heeft een deelneming verkocht tegen uitreiking van aandelen in de kopende vennootschap Y NV. Het verkregen belang vormt een deelneming. Als gevolg van een emissie verwatert het relatieve belang van X BV in Y NV in 1998 tot beneden 5%. Onder vermelding van de relevante feiten en omstandigheden stelt de gemachtigde van X BV zich in een buiten de aangifte aan de inspecteur gerichte brief gemotiveerd op het standpunt dat sprake is van een zogeheten oneigenlijke deelneming als bedoeld in artikel 13, derde lid, Wet VPB, en verzoekt de inspecteur dit standpunt te willen bevestigen. De inspecteur geeft daarop te kennen de vraag voor te willen leggen aan een kennisgroep. Hij stelt daartoe een notitie op waarin hij zich kritisch uitlaat ten aanzien van het standpunt van belanghebbende en zendt deze notitie aan de gemachtigde met het verzoek aan te geven of de in de notitie vermelde feiten en omstandigheden juist en volledig zijn. Hierop is door de gemachtigde niet meer gereageerd, reden voor de inspecteur het verzoek buiten behandeling te stellen. In de aangifte vennootschapsbelasting voor het jaar 1998 stelt belanghebbende zich expliciet op het standpunt dat het pakket aandelen niet is aan te merken als een deelneming zonder dat dit materiële gevolgen heeft voor de belastbare winst. Alvorens de aanslag vast te stellen bericht de inspecteur belanghebbende de aanslag conform de aangifte te zullen vaststellen, doch zijn standpunt ten aanzien van de kwalificatie van het aandelenpakket te willen voorbehouden tot het moment waarop e.e.a. gevolgen heeft voor de belastbare winst. In de daarop volgende jaren daalt de waarde van het aandelenpakket. De waardedaling brengt belanghebbende ten laste van het belastbare resultaat.

Tussen partijen is niet in geschil dat het aandelenpakket is aan te merken als een deelneming. Belanghebbendes beroep op het vertrouwensbeginsel wordt door de rechtbank verworpen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2007/51.7 met annotatie van Redactie
FutD 2007-1128
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 07/1289

Uitspraakdatum: 5 april 2007

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 27d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in het geding tussen

[belanghebbende] B.V., gevestigd te [woonplaats], eiseres,

en

de inspecteur van de Belastingdienst, verweerder.

Eiseres en verweerder worden hierna aangeduid als respectievelijk belanghebbende en inspecteur.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van de inspecteur van 19 januari 2006 op het bezwaar van belanghebbende tegen de aan belanghebbende voor het jaar 2001 opgelegde aanslag vennootschapsbelasting naar een belastbaar bedrag van nihil en de gelijktijdig genomen beschikking tot vaststelling van het verlies voor dat jaar op € 180.752.

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 22 maart 2007 te Breda. Aldaar zijn verschenen en gehoord, gemachtigde van belanghebbende, alsmede de inspecteur. Ter zitting is tevens behandeld het beroep van belanghebbende tegen de uitspraken op bezwaar betreffende de aan haar opgelegde aanslagen in de vennootschapsbelasting casu quo de jegens haar genomen verliesbeschikkingen voor de jaren 2000 en 2002 met procedurenummers AWB 06/933 onderscheidenlijk AWB 07/1290. Hetgeen is aangevoerd en overgelegd in die zaken geldt, voor zover van belang, tevens als aangevoerd en overgelegd in deze zaak.

1. Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

2. Gronden

2.1. Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2000, 2001 en 2002 aanslagen vennootschapsbelasting opgelegd en beschikkingen genomen tot vaststelling van het verlies voor die jaren. Tegen deze aanslagen en verliesbeschikkingen heeft belanghebbende bezwaar gemaakt waarop door de inspecteur bij in één geschrift vervatte uitspraken is beslist. Belanghebbende heeft tegen die uitspraken beroep ingesteld. De rechtbank splitst dit beroep op in drie beroepen ieder steeds betreffende één jaar waarbij het beroep geregistreerd onder procedurenummer 06/933 betreft het jaar 2000, het beroep geregistreerd onder procedurenummer 07/1289 betreft het jaar 2001 en het beroep geregistreerd onder procedurenummer 07/1290 het jaar 2002.

2.2. Belanghebbende is in 1997 door middel van een aandelenruil in het bezit gekomen van aandelen in (Holding] N.V. (hierna: [Holding]). Per ultimo 1997 bezit belanghebbende 8,3 percent van alle uitstaande aandelen in [Holding]. Ten gevolge van de verkoop van een aantal aandelen daalt het belang van belanghebbende in [Holding] in de loop van 1998 naar 6,225 percent. Na een emissie van aandelen [Holding], aan welke emissie belanghebbende niet deelneemt, daalt het relatieve belang uiteindelijk in 1998 tot op 2,4 percent.

2.3. Bij brief van 5 maart 1999 benadert de toenmalig gemachtigde van belanghebbende de inspecteur. In deze brief wordt een schets gegeven van de relevante feiten en omstandigheden ter zake van het pakket aandelen in [Holding] en gemotiveerd het standpunt ingenomen dat het pakket is aan te merken als een zogenoemde gelijk gestelde deelneming in de zin van artikel 13, derde lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: de Wet). Aan de inspecteur wordt verzocht in te stemmen met dat standpunt.

2.4. De inspecteur heeft naar aanleiding van voormelde brief een conceptnotitie opgesteld ten behoeve van de zogeheten kennisgroep deelnemingsvrijstelling van de Belastingdienst. De notitie bevat een beschouwing van de inspecteur waarin hij argumenten aandraagt die ingaan tegen het door belanghebbende ingenomen standpunt. De notitie eindigt met de volgende zin: “Indien de kennisgroep van mening is dat de activiteiten van belastingplichtige onder het ruimere ondernemingsbegrip van art. 13, lid 3 vallen dan verneem ik dat graag.” Bij fax van 3 september 1999 heeft de inspecteur de conceptnotitie aan belanghebbendes gemachtigde toegezonden teneinde zich ervan te vergewissen dat de notitie geen feitelijke onjuistheden zou bevatten. Bij brief van 27 september 1999 geeft belanghebbendes gemachtigde aan de inspecteur te kennen alvorens inhoudelijk te reageren graag nog even te willen overleggen met zijn cliënt inzake de inhoud van de conceptnotitie. De gemachtigde heeft hier verder geen gevolg meer aan gegeven richting de inspecteur, reden voor de inspecteur om de zaak niet voor te leggen aan de kennisgroep en als afgedaan te beschouwen.

2.5. In de aangifte vennootschapsbelasting voor het jaar 1998 neemt belanghebbende expliciet het standpunt in het pakket aandelen [Holding] niet aan te merken als een gelijkgestelde deelneming. Deze stellingname heeft verder het belastbare resultaat voor dat jaar niet beïnvloed, nu geen waardemutaties zijn verantwoord, te rekenen naar het moment waarop het belang in [Holding] is gedaald beneden de 5 percent.

2.6. Voorafgaande aan het vaststellen van de aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 1998 heeft de inspecteur aan de toenmalige gemachtigde van belanghebbende een brief, gedagtekend 21 juni 2002, gezonden met – voor zover hier van belang - de volgende inhoud:

“ (…)

U vermeldt in de bijlage bij de aangifte vennootschapsbelasting 1998 van [belanghebbende] BV dat vanaf 18 december 1998 de deelnemingsvrijstelling op het pakket aandelen [Holding] NV niet meer van toepassing zou zijn. Het belang is op dat moment kleiner dan 5% geworden.

Ter voorkoming van mogelijke misverstanden het volgende. U mag uit het volgen van de aangifte 1998 niet de conclusie trekken dat die mening gedeeld wordt.

Zodra in enig jaar het al dan niet van toepassing zijn van de deelnemingsvrijstelling de vaststelling van het belastbaar bedrag van [belanghebbende] BV heeft beïnvloed, zal er een beoordeling door de fiscus plaatsvinden.

Mocht u reeds eerder behoefte hebben aan een standpunt van de fiscus, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Op korte termijn zal de definitieve aanslag 1998 verstuurd worden.

(…)”

2.7. In de aangifte vennootschapsbelasting voor het onderhavige jaar heeft belanghebbende ter zake van het belang in [Holding] per saldo een bedrag van € 493.817 ten laste van de belastbare winst gebracht. Bij het vaststellen van de aanslag heeft de inspecteur het standpunt ingenomen dat de voordelen uit hoofde van het belang in [Holding] onder de deelnemingsvrijstelling vallen en mitsdien voormeld bedrag niet in aftrek toegelaten.

2.8. In geschil is het antwoord op de vraag of de inspecteur met de onder 2.4 vermelde conceptnotitie dan wel met het vaststellen van de aanslag vennootschapsbelasting 1998 bij belanghebbende het in rechte te honoreren vertrouwen heeft gewekt dat het belang in [Holding] niet is aan te merken als een gelijkgestelde deelneming. Belanghebbende beantwoordt deze vraag bevestigend, de inspecteur ontkennend.

Zoals vermeld in het verweerschrift van de inspecteur en door belanghebbende niet is weersproken, is kennelijk niet in geschil dat als juiste toepassing van de wet heeft te gelden dat het belang in [Holding] wordt aangemerkt als een deelneming in de zin van artikel 13, derde lid van de Wet.

2.9. De onder 2.2 tot en met 2.7 vermelde feiten leiden de rechtbank tot geen andere conclusie dan dat de inspecteur noch met de conceptnotitie, noch met het vaststellen van de aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 1998 bij belanghebbende het in rechte te honoreren vertrouwen heeft gewekt het standpunt te zullen innemen dat het belang in [Holding] niet is aan te merken als een gelijkgestelde deelneming. Naar het oordeel van de rechtbank is uit de conceptnotitie niet anders af te leiden dan dat de inspecteur zich uit beleidsmatige overwegingen geroepen voelde intern advies in te winnen alvorens zich omtrent de aan hem voorgelegde casus uit te laten. Dat de inspecteur in die notitie blijk gaf van een zienswijze die tegenwicht bood aan het door belanghebbende ingenomen standpunt, doet aan dit oordeel niet af. Ook belanghebbendes stelling dat de inspecteur met het vaststellen van de aanslag vennootschapsbelasting 1998 zich voor de toekomst zou hebben gebonden, dient te worden verworpen. Uit de onder 2.6 vermelde brief blijkt immers ondubbelzinnig dat de inspecteur zich ter zake van het belang in [Holding] nadrukkelijk het standpunt voor wenste te behouden. Van schending van het vertrouwensbeginsel is naar het oordeel van de rechtbank hier dan ook geen sprake.

2.10. Gelet op het vorenoverwogene is het beroep ongegrond verklaard.

2.11. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Deze uitspraak is gedaan op 5 april 2007 door mr. J.J.J. Engel, voorzitter, mr. D. Hund en mr. C.A.F.M. Stassen, rechters, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. I. van Wijk, griffier.

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.