Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2006:AY5663

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
11-07-2006
Datum publicatie
04-08-2006
Zaaknummer
AWB 05/1736
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Inkomstenbelasting. Wijziging bedrijfsstructuur melkveehouder i.v.m. emigratie. Terugwerkende kracht.

Melkveehouder verkoopt in 1998 zijn melkquotum. Daarna brengt hij, met terugwerkende kracht, dat quotum in in de maatschap met zijn echtgenote. Vervolgens brengen hij en de echtgenote hun onderneming met terugwerkende kracht in in een maatschap met een in 1999 opgerichte BV.

Rechtbank: de winst behaald met verkoop van het melkquotum is geheel bij de man belastbaar. Het is niet mogelijk bij een overdracht met terugwerkende kracht uitsluitend een vermogensbestanddeel in te brengen in de maatschap, dat er ten tijde van de overeenkomst niet meer is. Het Besluit van 12-4-1999 (BNB 99/241) is daarvoor niet bedoeld. De winst kan ook niet worden toegerekend aan de BV. Nu er geen zakelijke redenen waren, is terugwerkende kracht van de maatschap met de BV slechts mogelijk tot 1-1-1999 en toen was het quotum al verkocht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2006-1513
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 05/1736

Uitspraakdatum: 11 juli 2006

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

[belanghebbende], wonende te [woonplaats], [land 1], eiser,

en

de inspecteur van de Belastingdienst, verweerder.

Eiser en verweerder worden hierna ook aangeduid als respectievelijk belanghebbende en inspecteur.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1. Aan belanghebbende is een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 1999 opgelegd, berekend naar een belastbaar inkomen van fl 901.900. Belanghebbende had aangifte gedaan van een belastbaar inkomen van negatief fl 75.126. Belanghebbende heeft tegen de aanslag en tegen het niet vaststellen van een verlies bezwaar gemaakt.

1.2. De inspecteur heeft op het bezwaar op 7 april 2005 uitspraak gedaan, tezamen met uitspraken op de bezwaren van belanghebbende tegen de aan hem opgelegde aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor de jaren 1998 en 2000, in één geschrift. Bij de uitspraak is de aanslag gehandhaafd.

1.3. Belanghebbende heeft daartegen bij brief van 13 mei 2005, ontvangen bij de rechtbank op 17 mei 2005, beroep ingesteld. Ter zake van dit beroepschrift heeft de griffier van belanghebbende een griffierecht geheven van € 37.

1.4. De inspecteur heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

1.5. Partijen hebben vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn telkens in afschrift verstrekt aan de wederpartij.

1.6. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 9 maart 2006 te Breda, tezamen met het onderzoek in de zaken die bij de rechtbank zijn geregistreerd onder de nummers 05/1734, 05/1735 en 05/1737. Aldaar is verschenen en gehoord de inspecteur. De gemachtigde van belanghebbende heeft aangegeven niet ter zitting te zullen verschijnen.

2. De feiten

Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting staat het volgende vast:

2.1. Belanghebbende dreef vanaf 1 januari 1990 in maatschapverband met zijn [echtgenote], een agrarisch bedrijf te [plaats]. De winstverdeling was 50%-50%. Onder meer het melkquotum en suikerquotum (in de stukken ook wel aangeduid als bietenquotum) behoorden tot het buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen van belanghebbende. Op enig moment hebben belanghebbende en zijn echtgenote het plan opgevat met hun gezin te emigreren naar [land 1]. Voor zover in het kader van dit geding van belang, hebben zich vervolgens de volgende gebeurtenissen voorgedaan:

- in de periode 9 september 1998 tot en met 2 december 1998 heeft belanghebbende het melkquotum in gedeelten verkocht;

- op 14 oktober 1998 is opdracht gegeven aan een makelaar tot verkoop van de woning;

- op 27 november 1998 is hebben belanghebbende en zijn echtgenote een voorovereenkomst gesloten tot oprichting van een besloten vennootschap [BV] die, blijkens de voorovereenkomst, vanaf 30 augustus 1998 als volwaardige vennoot zou gaan participeren in de maatschap;

- op 3 december 1998 zijn belanghebbende en zijn echtgenote een wijziging van de maatschapsovereenkomst overeengekomen: belanghebbende bracht zijn productierechten (melkquota) in in de maatschap alsmede het gebruik en genot van het suikerquotum. De winstverdeling bleef ongewijzigd. Voor de bij de inbreng gerealiseerde winst is gevraagd om geruisloze doorschuiving als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (de Wet);

- op 30 maart 1999 is de BV opgericht;

- op 6 augustus 1999 is een maatschapovereenkomst gesloten tussen belanghebbende, zijn echtgenote en de BV, waarbij belanghebbende en zijn echtgenote in de maatschap de agrarische onderneming (inclusief cultuurgrond en quota) alsmede arbeid en vlijt inbrachten en de BV "kennis en zakelijke relaties alsmede een bedrag in contanten, groot fl 40.000" inbracht. In de overeenkomst staat onder meer dat de winstverdeling is 1/3e voor belanghebbende, 1/3e voor de echtgenote en 1/3e voor de BV en dat belanghebbende en zijn echtgenote ieder gerechtigd zijn tot 2,5% en de BV tot 95% van de verkoopopbrengst van de quota;

- op 12 december 1999 is de boerderij verkocht;

- op 11 april 2000 zijn in verband met emigratie naar [land 1] bij de ambassade visa aangevraagd, die op 12 juni 2001 zijn afgegeven;

- op 19 juni 2000 sloten belanghebbende en zijn echtgenote ieder twee lijfrenteovereenkomsten met de BV; belanghebbende voor een koopsom van fl 474.325 en de echtgenote voor een koopsom van fl 462.176. In de akten is vermeld dat de lijfrente wordt bedongen als onderdeel van de tegenprestatie voor de gedeeltelijke overdracht van de onderneming aan de BV;

- eveneens in juni 2001 kwam een overeenkomst van winstrecht tot stand tussen belanghebbende en zijn echtgenote enerzijds en de BV anderzijds. De koopsom beliep fl 512.683 voor belanghebbende en fl 384.245 voor de echtgenote. In de akte is vermeld dat deze overeenkomst verband houdt met de overdracht van een deel van de onderneming aan de BV en dat betaling van de koopsom daarvoor door de BV geschiedt door middel van het toekennen van een winstrecht;

- in augustus 2001 zijn belanghebbende, zijn echtgenote en hun zes kinderen naar [land 1] geëmigreerd.

2.2. De onderneming die in maatschapsverband met de BV wordt gedreven, bestaat vanaf 1999 uit het jaarlijks verbouwen van suikerbieten op enkele hectaren grond en het kweken van coniferen. Voor het onderhoud en de verkoop van de coniferen heeft belanghebbende afspraken gemaakt met een beheerder die een vergoeding per verkochte conifeer ontvangt. Ultimo 2002 was ruim de helft van de coniferen verkocht en gerooid. Er heeft geen heraanplant plaatsgevonden

2.3. In verband met de onder 2.1. geschetste gebeurtenissen heeft belanghebbende voor het jaar 1998 de volgende bedragen in zijn aangifte vermeld:

winst fl

periode 1 januari t/m 28 augustus 52.441

aandeel maatschap 28 augustus t/m 31 december -9.094

aandeel 5% verkoop melkquotum door maatschap 38.854

totale winst 82.201

overige inkomsten -8.131

zelfstandigenaftrek -11.085

belastbaar inkomen 62.985

Bij de aanslagregeling is de aangifte gevolgd. Naar aanleiding van een namens de inspecteur ingesteld boekenonderzoek heeft de inspecteur geconcludeerd dat de gehele winst uit verkoop van de melkquota in 1998 aan belanghebbende moest worden toegerekend, en een navorderingsaanslag opgelegd waarbij het belastbaar inkomen als volgt is herrekend:

winst fl

periode 1 januari t/m 28 augustus 52.441

aandeel maatschap 28 augustus t/m 31 december -9.094

verkoop melkquotum 1.691.778

totale winst 1.735.125

overige inkomsten -8.131

zelfstandigenaftrek -6.885

belastbaar inkomen 1.720.109

2.4. In verband met de onder 2.1. geschetste gebeurtenissen heeft belanghebbende voor het jaar 1999 de volgende bedragen in zijn aangifte vermeld:

fl

winstaandeel maatschap -64.803

uitkering uit winstrecht voor 1998 en 1999 4.021

overdacht onderneming aan maatschap 855.136

aankoop winstrecht -512.683

stakingsvrijstelling -20.000

winst [land 2] 9.460

totale winst 271.131

loon 1.742

aankoop lijfrente bij BV -464.343

overige aftrekposten -25.546

belastbaar inkomen -217.016

opheffing fiscale oudedagsreserve 141.890

belastbare som -75.126

De in de aangifte vermelde winst uit overdracht aandeel onderneming aan maatschap betreft de inbreng van de onderneming van belanghebbende in de BV, op grond van de maatschapsovereenkomst van 6 augustus 1999. De winst bestaat geheel uit winst op de overdacht van het melk- en bietenquotum en is als volgt samengesteld: 50% melkquotum ad fl 1.635.577 = fl 817.788 plus waarde bietenquotum ad fl 37.348. Bij de aanslagregeling zijn de aftrekposten aankoop winstrecht en aankoop lijfrente geschrapt en is het belastbaar inkomen herrekend op fl 901.900, waarvan fl 835.136 is belast naar het bijzondere tarief van 45%.

2.5. De aangifte over het jaar 2000 kwam uit op een belastbaar inkomen van fl 227.231. Bij de aanslagregeling is een correctie van fl 76.176 toegepast in verband met de realisering van het pachtersvoordeel dat aan belanghebbende is toegekomen bij aankoop van een perceel grond in 1998. Belanghebbende heeft tegen de aanslag bezwaar gemaakt. De inspecteur heeft het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens niet motiveren van het bezwaarschrift.

3. Geschil

3.1. Het geschil betreft de volgende vragen:

- is de winst die is behaald met de verkoop van het melkquotum belastbaar in 1999 en zoja, bij wie;

- hoe hoog is de winst op het bietenquotum;

- kan belanghebbende in 1999 enig bedrag in mindering brengen op zijn inkomen in verband met de aankoop van de lijfrenten of het winstrecht?

3.2. Partijen doen hun standpunten steunen op de gronden die daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken. Ter zitting heeft de inspecteur hieraan het volgende, zakelijk weergegeven, toegevoegd:

Mijn stelling is dat de inbreng van de hele maatschap in de BV niet tot stand is gekomen, en ook de overdracht van meneer aan mevrouw niet.

De berekening van de navorderingsaanslag over 1998 is in zoverre onjuist dat, indien de maatschap met de BV in 1998 nog niet bestaat, belanghebbendes aandeel in de winst over de periode 28 augustus t/m 31 december moet worden gesteld op 50/33,33 x fl 9.094 negatief of fl 13.642 negatief. Datzelfde geldt voor mevrouw. Bij mevrouw zou ik de aanslag over 1998 ambtshalve moeten verminderen, en bij de BV zou ik moeten navorderen. Ik verzoek u dit in uw uitspraak mee te nemen.

Het bietenquotum is uiteindelijk naar de BV gegaan. In 1999 neemt meneer daar winst op.

De hoogte van de winst in verband met de verkoop van het melkquotum, die ik in het verweerschrift heb berekend op fl 1.721.660, is door belanghebbende zelf zo vermeld in de stukken. Ik volg belanghebbende daarin dus. Datzelfde geldt voor de waarde van het bietenquotum. De waarde daarvan beloopt volgens belanghebbende fl 39.314.

De winstuitkering is in mijn visie dividend. Ik zie het zo dat belanghebbende het voor het winstrecht betaalde bedrag onttrokken heeft in de IB-sfeer, als informeel kapitaal in de BV heeft ingebracht, en pas daarna het winstrecht heeft bedongen. De grondslag voor dat winstrecht kan maar heel laag zijn, nl. alleen de waarde van het bietenquotum. In tegenstelling tot de conclusie uit het verweerschrift concludeer ik voor wat betreft de uitkering uit het winstrecht ad fl 1.801, die ik in de stukken heb gekwalificeerd als dividend, dat dat bedrag in 1998 niet belastbaar is omdat de BV in 1998 nog niet bestond.

Als de herrekening van de inkomens over 1999 er toe leidt dat mevrouw het hoogste persoonlijke inkomen heeft, moet dat dividend geheel bij haar worden belast, net als diverse andere posten.

Ik weet niet of op het pachtersvoordeel op de grond, dat in het jaar 2000 is gerealiseerd, het bijzonder tarief is toegepast. Ik laat dat nog aan uw rechtbank weten.

Indien de hele winst op het melkquotum bij meneer wordt belast, moet uiteraard het inkomen van mevrouw in 1999 hiervoor worden gecorrigeerd. Dat is ook toegezegd in het controlerapport. Het inkomen van meneer over 1999 is sowieso te hoog, dat blijkt uit de conclusie in mijn verweerschrift.

Indien sprake zou zijn van overdracht van de helft van het melkquotum aan mevrouw, is nog geen sprake van overdracht van een deel van een onderneming. Volgens de staatssecretaris kun je geen twee ondernemingen hebben. Belanghebbende heeft voor zijn onderneming het melkquotum nodig. Indien dat voor de helft aan de vrouw wordt overgedragen, dan moet belanghebbende winst nemen. Indien het geheel wordt overgedragen, is artikel 17 van de Wet van toepassing. Ik verwijs naar een uitspraak van Hof den Bosch van 9 september 2005, gepubliceerd in NTFR 2005-1543, over de overdracht van een deel van een pand.

De terugwerkende kracht van de wijziging van de maatschapsovereenkomst tussen meneer en mevrouw heb ik niet geaccepteerd omdat het los van de feiten niet kan. Normaal gesproken zou ik dat wel doen indien sprake zou zijn van een normale zakelijke situatie. Hier kunnen de feiten dat niet dragen. Het is alleen een opzetje om een hoge lijfrente te kunnen bedingen. De resolutie geeft geen ongeclausuleerde terugwerkende kracht.

Als het beroep gegrond is, is dat naar mijn mening nog geen reden voor een integrale kostenvergoeding.

3.3. Belanghebbende concludeert tot gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de uitspraak op bezwaar, vernietiging van de aanslag en vaststelling van het verlies op fl 75.126.

3.4. De inspecteur concludeert tot gegrondverklaring van het beroep en vermindering van de aanslag tot een naar een belastbaar inkomen van fl 884.806.

4. Beoordeling van het geschil

Het melkquotum

4.1. Bij uitspraak van heden, gedaan in de zaak onder nummer 05/1735, waarvan een kopie aan deze uitspraak is gehecht, heeft de rechtbank geoordeeld dat de winst die is behaald bij verkoop van het melkquotum geheel door belanghebbende is genoten in 1998. Derhalve dient het belastbaar inkomen te worden verminderd met het bedrag dat daarin is begrepen voor winst op verkoop van het melkquotum ad fl 817.788.

Het bietenquotum

4.2. Tevens heeft de rechtbank in de zaak onder nr. 05/1735 beslist dat de maatschap tussen belanghebbende, zijn echtgenote en de BV wordt geacht tot stand te zijn gekomen op 1 januari 1999. Tussen partijen is niet in geschil dat belanghebbende dan, door de maatschapsovereenkomst, 95% van het bietenquotum aan de BV heeft overgedragen. De inspecteur heeft in het verweerschrift gesteld dat op de winst, behaald met overdacht van het bietenquotum in 1999 aan de BV, de stakingsvrijstelling ad fl 20.000 in mindering kan worden gebracht, alsmede dat van de door belanghebbende bij de BV aangekochte lijfrenten een deel, overeenkomend met het bedrag van die winst na aftrek van de stakingsvrijstelling, geacht kan worden op deze winst betrekking te hebben. Nu belanghebbende zich tegen deze wijze van afwikkeling niet heeft verzet, zal de rechtbank de inspecteur hierin volgen. De rechtbank volgt de inspecteur echter niet in zijn waardering van de winst op fl 39.314. De inspecteur heeft dit bedrag ontleend aan bijlage 15 van het verweerschrift, maar uit die brief blijkt dat het bedrag van fl 39.314 correspondeert met 100% van de stille reserve rustend op het bietenquotum. De stakingswinst is 95% daarvan of fl 37.348. Na het in mindering brengen van de stakingsvrijstelling ad fl 20.000, zal voor het verschil ad fl 17.348 lijfrentepremieaftrek verleend dienen te worden.

Het winstrecht

4.3. In de overeenkomst van winstrecht is vermeld dat het winstrecht wordt bedongen tegenover de overdracht van het maatschapsaandeel van belanghebbende aan de BV. Uit de uitspraak van de rechtbank van heden in de zaak onder nr. 05/1735 alsmede het onder 4.2. overwogene volgt dat belanghebbende ter zake van die inbreng in 1999 slechts winst uit onderneming heeft gerealiseerd voor zover sprake was van inbreng van 95% van de waarde van het bietenquotum. Het onder 4.1. en 4.2. overwogene brengt echter mee dat per saldo terzake niets tot het inkomen van belanghebbende wordt gerekend: terzake van het melkquotum is geen winst genoten in onderhavig jaar en terzake van de winst in verband met het bietenquotum wordt na aftrek van de stakingsvrijstelling voor het gehele resterende bedrag een lijfrentepremieaftrek op het onzuiver inkomen in mindering gebracht..

4.4. Indien een bedrag aan winst uit onderneming wordt genoten in de vorm van een winstrecht, laat goed koopmansgebruik toe de winst tot uitdrukking te doen komen naar gelang deze uitkeringen worden ontvangen (Hoge Raad BNB 57/266). De door belanghebbende bepleite aftrek van het winstrecht op het inkomen stuit naar het oordeel van de rechtbank af op twee, ieder voor zich afdoende, omstandigheden, nl. ten eerste de omstandigheid dat de winst, waartegenover het winstrecht is bedongen, niet is genoten in 1999 en ten tweede de omstandigheid dat die winst is gerealiseerd door verkoop van het melkquotum door belanghebbende aan derden en niet door verkoop aan de BV bij wie het winstrecht is bedongen.

4.5. Belanghebbende heeft niet gesteld dat er enige andere grond zou kunnen zijn voor aftrek van het bedrag dat voor het winstrecht is betaald.

4.6. De inspecteur heeft de uitkeringen uit het winstrecht gekwalificeerd als dividend. Belanghebbende heeft deze kwalificatie niet bestreden en de rechtbank zal deze volgen nu, gezien hetgeen de rechtbank onder 4.4. heeft overwogen, geen sprake is van een winstrecht in de door belanghebbende voorgestane zin en de kwalificatie van de inspecteur naar het oordeel van de rechtbank niet op een onjuist juridisch uitgangspunt berust. De rechtbank is met de inspecteur van oordeel dat belanghebbende bij de aankoop van het winstrecht ten opzichte van de BV onzakelijk heeft gehandeld. De rechtbank acht de uitgangspunten voor de hoogte van de jaarlijkse uitkeringen, waarbij wordt uitgegaan van voortzetting van het melkveebedrijf, aantoonbaar onjuist nu ten tijde van het aangaan van het winstrecht het melkquotum reeds was verkocht. Naar het oordeel van de rechtbank zou geen redelijk denkend ondernemer een dergelijke transactie aangaan met een willekeurige derde en vloeit het aangaan van en uitkeren uit het winstrecht geheel voort uit de verhouding tussen belanghebbende als groot-aandeelhouder en BV. De rechtbank is daarbij van oordeel dat deze vermogensverschuiving van BV naar haar aandeelhouders (belanghebbende en diens echtgenote) is ingegeven door het handelen van belanghebbende als directeur van de BV., waarbij hij bewust zichzelf en zijn echtgenote heeft willen bevoordelen zonder dat daar een zakelijke tegenprestatie tegenover stond.

4.7. De rechtbank zal belanghebbende volgen voor wat betreft de hoogte van de uitkering die in de aangifte is gesteld op ? 4.021.

De lijfrente

4.8. Belanghebbende stelt dat de lijfrente aftrekbaar is op grond van het bepaalde in artikel 45a, vijfde lid van de Wet. Artikel 45a van de Wet bepaalt dat premies voor lijfrenten in aanmerking worden genomen tot een bedrag van fl 6.075 (eerste tranche), dat dat bedrag kan worden verhoogd afhankelijk van het inkomen en de opgebouwde oudedagsvoorzieningen van de belastingplichtige (tweede en derde tranche), met de afneming van de fiscale oudedagsreserve (vierde tranche) en ten aanzien van de ondernemer die in het kalenderjaar zijn onderneming heeft gestaakt, met het bedrag behaald bij of met die staking (vijfde tranche).

4.9. Vaststaat dat de fiscale oudedagsreserve (for) van belanghebbende in het onderhavige jaar afneemt met een bedrag van fl 141.890. Uit de stukken volgt dat die afname verband houdt met de inbreng van de onderneming in de maatschap met de BV en de verkoop van het melkquotum en van de overdracht van 95% het bietenquotum aan de maatschap. Premies betaald voor aankoop van een lijfrente in verband met de afname van de for zijn in beginsel aftrekbaar (vierde tranche). Op grond van het bepaalde in artikel 45, zevende lid, van de Wet is voor aftrek van de premie vereist dat de lijfrente wordt aangekocht bij een in dat artikellid genoemde verzekeraar. Niet is gesteld of gebleken dat sprake is van een verzekeraar als bedoeld in de onderdelen a1, b of c van dat artikellid. Beoordeeld moet derhalve worden of de premiestorting voldoet aan de eisen van onderdeel a, ten 2e van dit artikellid. Een van de eisen is dat de lijfrente bij de BV is bedongen als tegenprestatie voor de overdracht van een onderneming of een gedeelte van de onderneming aan die BV en tevens is de hoogte van de aftrek gemaximeerd op het bedrag van de met die overdracht behaalde winst en het bedrag van de afneming van de for.

4.10. Zoals de rechtbank onder 4.2. heeft overwogen, heeft belanghebbende in 1999 een deel van zijn onderneming ingebracht in een maatschap met de BV en daarbij onder meer grond en 95% van het bietenquotum overgedragen aan de BV en heeft de BV, als vennoot in de maatschap, het verbouwen van suikerbieten voortgezet. Uit de lijfrenteovereenkomsten blijkt dat de lijfrente is bedongen als tegenprestatie voor die overdracht. De premie, voor zover die stond tegenover de afname van de for, is derhalve aftrekbaar.

4.11. Aftrek is echter niet mogelijk voor zover de premie staat tegenover de winst die is behaald bij verkoop van het melkquotum, reeds omdat, zoals onder 4.1. is overwogen, de daarbij behaalde winst niet in het onderhavige jaar is genoten.

4.12. Het onder 4.1. tot en met 4.11 overwogene leidt tot de volgende berekening van het persoonlijk inkomen van belanghebbende:

winst

volgens jaarstukken -64.803

winst uit overdacht onderneming aan BV 37.348

aankoop winstrecht 0

stakingsvrijstelling -20.000

winst [land 2] 9.460

Winst totaal -37.995

loon 1.742

aankoop lijfrente bietenquotum -17.348

aankoop lijfrente for -141.890

premie arbeidsongeschiktheidsverzekering -12.846

premie WAZ -5.185

zelfstandigenaftrek -11.815

saldo overig inkomen -187.342

afneming fiscale oudedagsreserve 141.890

persoonlijk inkomen -83.447

4.13. Uit het vorenoverwogene en de heden gedane uitspraak van de rechtbank in de zaak 05/1734 betreffende de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 1999 van belanghebbendes echtgenote, waarvan een kopie aan deze uitspraak is gehecht, blijkt dat het persoonlijk inkomen van de echtgenote uitkomt op fl 50.306 negatief. Het persoonlijk inkomen van de man is lager dan dat van de vrouw, zodat de niet-persoonlijke inkomsten, waaronder de uitkering uit het winstrecht, aan de echtgenote moeten worden toegerekend. Het belastbaar inkomen van belanghebbende dient derhalve te worden vastgesteld op fl 83.447 negatief. Derhalve moet de aanslag worden vernietigd en het verlies op dit bedrag worden vastgesteld.

4.14. Het aldus berekende verlies komt hoger uit dat het bedrag waartoe belanghebbende heeft geconcludeerd. Nu dit verschil zijn oorzaak vindt enerzijds in een hogere zelfstandigenaftrek dan belanghebbende had voorzien en anderzijds in de toerekening van de uitkering uit het winstrecht als dividend aan de echtgenote, en beide afwijkingen rechtstreeks voortvloeien uit de Wet, zal de rechtbank het verlies op het hier berekende bedrag vaststellen.

5. Proceskosten

De rechtbank vindt aanleiding de Inspecteur te veroordelen in de kosten die belanghebbende in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten zijn op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vastgesteld op € 322 (1 punt voor het indienen van het beroepschrift, met een waarde per punt van € 322 en een wegingsfactor 1), wegens samenhang voor de onderhavige zaak en die van belanghebbendes echtgenote (nr. 05/1734) tezamen, waarvan 50% of € 161 aan elke zaak wordt toegerekend. Nu niet is gebleken dat belanghebbende om vergoeding van de kosten van de bezwaarfase heeft gevraagd voordat op het bezwaar is beslist, is gezien het bepaalde in artikel 7:15 Awb voor vergoeding daarvan geen ruimte.

6. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de aanslag;

- stelt het verlies van het jaar 1999 vast op fl 83.447 ofwel (afgerond) € 37.866,58;

- veroordeelt de Inspecteur in de proceskosten van belanghebbende ten bedrage van € 161 en wijst de Staat der Nederlanden als rechtspersoon die dit bedrag aan belanghebbende zal voldoen;

- gelast dat de Staat der Nederlanden het door belanghebbende betaalde griffierecht van € 37 aan hem vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan op 11 juli 2006 door mr. A.F.M.Q. Beukers-van Dooren, voorzitter, mr. A.J. Kromhout en mr. C.A.F.M. Stassen, rechters, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. M.H.W.N. Lammers, griffier.

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum:

- hoger beroep instellen bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583,

5201 CZ 's-Hertogenbosch, dan wel

- beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303,

2500 EH 's-Gravenhage, mits de wederpartij daarmee schriftelijk instemt.

N.B. Bij het bestuursorgaan berust de bevoegdheid tot het instellen van beroep in cassatie niet bij de ambtenaar die de procedure voor de rechtbank heeft gevoerd.

Bij het instellen van hoger beroep dan wel beroep in cassatie dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep dan wel het beroep in cassatie is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep dan wel het beroep in cassatie.

Bij het instellen van beroep in cassatie dient daarnaast in acht te worden genomen dat bij het beroepschrift een schriftelijke verklaring van de wederpartij wordt gevoegd, inhoudende dat wordt ingestemd met het instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van de rechtbank.