Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2006:AW2868

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
20-03-2006
Datum publicatie
21-04-2006
Zaaknummer
156997 KG ZA 06-96
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Vordering tot rectificatie van een advertentie in verband met misleidende en vergelijkende reclame (artikel 6:194 a B.W.). Vordering toegewezen omdat de gedane mededelingen deels door ongenuanceerdheid en onvolledigheid, misleidend zijn geweest en anderdeels feitelijk onjuist. Overige verboden en bevelen afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

156997/KG ZA 06-96 RECHTBANK BREDA

20 maart 2006

Sector Civiel recht

Team Handelsrecht

Voorzieningenrechter

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de rechtspersoon naar Duits recht RHEINZINK GMBH & CO. KG, gevestigd te Datteln, Duitsland,

e i s e r e s,

procureur: mr. E.C.M. Wagemakers,

advocaat: mr. S.M. Kaak,

t e g e n :

de besloten vennootschap PREFA TRADING NEDERLAND B.V., gevestigd te Oosterhout,

g e d a a g d e ,

advocaat: mr. C.J. Driesse.

1. Het verloop van het geding.

Dit blijkt uit de navolgende, door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:

- de dagvaarding d.d. 23 februari 2006;

- de akte vermeerdering en wijziging van eis met producties van mr. Kaak;

- de pleitnota met producties van mr. Kaak;

- de pleitnota met producties van mr. Driesse.

Partijen hebben ter zitting van 6 maart 2006 hun stellingen nader toegelicht.

2. Het geschil.

Eiseres, verder Rheinzink, vordert - na wijziging van eis - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

I. gedaagde, verder Prefa Trading, te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis haar reclame-activiteiten en openbare mededelingen in de huidige vorm te staken en gestaakt te houden;

II. Prefa Trading te verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis niet meer in het openbaar te vermelden en/of te laten vermelden dat regelgeving met zich mee brengt dat er geen zinken dakgoten meer mogen worden toegepast en/of dat zinken dakgoten uit den boze zijn en/of dat zinken dakgoten zwaar milieubelastend zijn en/of mededelingen van soortgelijke strekking;

III. Prefa Trading te verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in haar (reclame-)uitingen misleidende (vergelijkende) opmerkingen te maken over de eigenschappen van zinken dakgoten in zijn algemeenheid alsmede over de eigenschappen van zinken dakgoten ten opzichte van die van aluminiumdakgoten, in het bijzonder Prefa Trading te verbieden in haar reclame-uitingen te vermelden dat zinken dakgoten in tegenstelling tot aluminium dakgoten uitlogen en/of zwaar milieubelastend zijn en/of dat aluminium dakgoten in tegenstelling tot zinken dakgoten na vele jaren nog mooi en kwalitatief hoogwaardig zijn en/of mededelingen van soortgelijke strekking;

IV. Prefa Trading te bevelen in de edities van Cobouw van 22 maart en 5 april 2006 op eigen kosten een paginagrote advertentie te laten plaatsen alsmede om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis gedurende 4 weken op de startpagina van Cobouw onder www.cobouw.nl opgemaakt conform goed drukkers gebruik, in de gebruikelijke opmaak van Prefa Trading met haar logo, onder de kop “RECTIFICATIE” zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, met onderstaande tekst

“RECTIFICATIE” (lettertype 36 punt)

rest van de tekst lettertype 24 punt)

In een advertentie in de Cobouw van december 2005 hebben wij u op een aantal punten misleid. Daarom zetten wij dat nu recht:

- Zinken dakgoten zijn NIET uit den boze;

- Er is geen regelgeving die het gebruik van zinken dakgoten verbiedt;

- Zinken dakgoten blijven na vele jaren mooi en kwalitatief hoogwaardig;

Prefa Trading Nederland B.V.

(logo gedaagde)”

V. Prefa Trading te bevelen om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis op de startpagine van haar website onder www.prefa.nl gedurende 3 maanden een rectificatie (in standaard lettergrootte, in een kader over de gehele hoogte en breedte van het scherm, onder de kop “RECTIFICATIE” (in hoofdletters) opneemt, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, met de tekst zoals weergegeven onder IV;

VI. Prefa Trading te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van € 5.000,- per keer – zulks ter uitsluitende keuze van Rheinzink – dat Prefa Trading het onder I tot en met V gevorderde verbod geheel of gedeeltelijk overtreedt, een en ander met een maximum van

€ 1.000.000,- althans zodanige dwangsommen als door de voorzieningenrechter in goede justitie zullen worden gelast;

VII. Prefa Trading te veroordelen in de kosten van het geding.

Prefa Trading heeft de vordering bestreden.

3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.

3.1 Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- Rheinzink is producent van onder andere zinken hemelwaterafvoer-, dak-, en gevelsystemen. Zij verkoopt haar producten wereldwijd. In Nederland worden haar producten verkocht door het bedrijf Wentzel B.V.

- Prefa Trading is leverancier in Europa voor aluminium dakpannen, dakshingles, dakgoten en afvoerbuizen voor gevelbekleding.

- In een advertentie in december 2005 in een speciale editie van het dagblad Cobouw heeft Prefa Trading een advertentie geplaatst, met daarin (onder meer) de volgende passages:

“De nieuwe regelgeving op het gebied van het milieu, heeft bij Prefa Trading Nederland in Oosterhout een ware revolutie te weeg gebracht. Deze regelgeving zegt dat daar waar hemelwater op het oppervlakte water wordt geloosd, géén zinken dakgoten mogen worden toegepast.(…) Aluminium biedt veel meer voordelen dan alleen het sparen van het milieu. Aluminium blijft ook na vele jaren nog mooi en kwalitatief hoogwaardig.

Het milieu vraagt ons aller aandacht. Zeker ook de afvoer van regenwater. Zinken dakgoten zijn uit den bozen. Ze logen uit en zijn zwaar milieubelastend. (….)

--Bij brief van 28 december 2005 heeft Prefa Trading de Stichting Duurzaam Bouwmetaal als volgt bericht: “(….) Wilt u dan nog beweren dat lood, zink en koper metalen zijn die niet uitlogen en daarmee niet schadelijk zijn voor uw en mijn milieu? (….) Zelfs in vele brochures uitgegeven door duurzaam bouwen staat in dat zink voor dakgoten verboden is en naar alternatieven moet worden gezocht. (…)”

3.2Rheinzink grondt haar vorderingen in essentie op de stelling dat Prefa Trading zich met de geciteerde passages uit de advertentie schuldig maakt aan misleidende (vergelijkende) reclame, omdat de door Prefa Trading in deze passages verstrekte informatie niet juist c.q. onvolledig is. Ter ondersteuning van haar stelling verwijst Rheinzink naar het advies inzake Stichting Duurzaam Bouwmetaal/Wvo van Prof. Mr. A.A. Freriks van 3 december 2005, naar de website pagina van de Stichting Duurzaam Bouwmetaal alsmede naar het rapport “Bouwmetalen in het Nederlandse milieu” van Van Tilborg Business Consultancy B.V. van december 2005. De mededelingen in de brief van 28 december 2005 zijn eveneens onjuist en aanleiding geweest voor Rheinzink om haar vorderingen te vermeerderen ex artikel 6:194 B.W.

3.3 Prefa Trading heeft zich ter zitting bereid verklaard om in overleg met Rheinzink de gewraakte passages uit haar advertentie te nuanceren in de vorm van een rectificatie. Prefa Trading heeft daartoe het volgende aangevoerd. Anders dan Prefa Trading in de advertentie heeft meegedeeld, moet uit de in het geding gebrachte rapporten van de deskundigen worden geconcludeerd dat de vraag of zink zwaar milieubelastend is, nog onderwerp van discussie is tussen de deskundigen. Volgens Prefa Trading staat het haar wel vrij om (ook in de toekomst) de mededeling te doen dat deze discussie speelt. De passage dat toepassing van zink op grond van regelgeving verboden is, is bij nadere beschouwing onjuist, aldus Prefa Trading. Ook de mededeling dan wel de strekking van haar mededeling in de advertentie dat aluminium in tegenstelling tot zink na vele jaren nog mooi en kwalitatief hoogwaardig is, behoeft nuancering. Prefa Trading heeft voorts aangevoerd dat het volstaat om in de eerstvolgende editie van Cobouw een rectificatie op te nemen, dat een rectificatie op de site van Cobouw slechts in de vorm van een advertentie zal kunnen plaatsvinden en dat Prefa Trading bereid is de rectificatie op te nemen op haar eigen website. De sub I, II en III gevorderde bevelen/verboden gaan volgens Prefa Trading te ver en dienen te worden afgewezen.

3.4 Omdat partijen over de inhoud van de rectificatie niet tot overeenstemming zijn gekomen, heeft Rheinzink de voorzieningenrechter verzocht vonnis te wijzen en heeft zij voor de tekst van de rectificatie verwezen naar haar vordering sub IV. Ook de overige gevorderde verboden en bevelen heeft zij in volle omvang aan de voorzieningenrechter voorgelegd.

3.5 De voorzieningenrechter stelt op grond van de door partijen overgelegde rapportages van de deskundigen vast dat er tussen de deskundigen (nog) discussie bestaat over de vraag of en zo ja in welke mate, zink milieubelastend is. Nuancering van de mededeling van Prefa Trading dat zink “zwaar milieubelastend is”, ligt derhalve in de rede, zoals Prefa Trading ook heeft erkend.

Voorts leest de voorzieningenrechter in de door Rheinzink zelf overgelegde rapportage van Professor mr. Freriks dat artikel 1 Wvo een verbod inhoudt voor directe lozing van uitgeloogde bouwmetalen op het oppervlaktewater, zoals zink, via bijvoorbeeld een dakgoot of regenpijp, behoudens de mogelijkheid van ontheffing van dit verbod door middel van een vergunning. De passage in de advertentie dat er regelgeving bestaat die zegt dat daar waar hemelwater op het oppervlaktewater wordt geloosd, géén zinken dakgoten mogen worden toegepast, is derhalve in beginsel juist. Echter: het vergunningenbeleid is belangrijk. Bovendien is van belang dat genoemd verbod niet geldt voor afwatering vanuit zinken goten en pijpen op “werken”, zoals een riool, welke situatie zich vaak voordoet. Rheinzink heeft voorts onbetwist betoogd dat de mate van uitlogen afhankelijk is van (onder andere) de vraag of op de betreffende dakgoot of regenpijp een coating is aangebracht. Deze aangevochten passage is dus door zijn onvolledigheid misleidend, want suggereert een algemeen verbod voor toepassing van zinken hemelwaterafvoer, terwijl de werking van het verbod slechts zeer beperkt is.

De juistheid van de gewraakte passage dat aluminium in tegenstelling tot zink na vele jaren nog mooi en kwalitatief hoogwaardig is, is ter zitting niet waargemaakt, zelfs niet verdedigd.

3.6 De door Prefa Trading in de aangevochten reclame gedane mededelingen zijn dus deels door ongenuanceerdheid en onvolledigheid, misleidend geweest en anderdeels feitelijk onjuist. Deze reclame-uiting was daardoor onrechtmatig (6:194 a B.W.) jegens Rheinzink. Rheinzink heeft recht op en belang bij een rectificatie in Cobouw. De gevraagde rectificaties in 2 edities van Cobouw komen voor als passend middel om eventueel reeds opgetreden nadeel te compenseren evenals uit oogpunt van proportionaliteit. De gevorderde rectificaties op de eigen website van Prefa Trading en de website van Cobouw zullen worden afgewezen omdat de genoemde rectificaties al voldoende en proportioneel worden geoordeeld.

3.7 Op grond van het hiervoor overwogene ziet de voorzieningenrechter aanleiding Prefa Trading te veroordelen een rectificatie te plaatsen met een tekst als hierna in het dictum opgenomen. Plaatsing van de rectificatie zal dienen plaats te vinden in twee door Rheinzink bij betekening van het vonnis aan te wijzen edities van Cobouw. De voorzieningenrechter zal aan de niet-nakoming een dwangsom verbinden als gevorderd, met dien verstande dat hij het maximum van de eventueel door Prefa Trading te verbeuren dwangsommen zal stellen op € 25.000,-. Gelet op de houding van Prefa Trading lijkt de dwangsomprikkel nauwelijks nodig.

3.8 Resteren nog de sub I tot en met III gevorderde bevelen en verboden. De vordering sub I is dermate ruim en algemeen geformuleerd, dat deze vordering reeds hierom dient te worden afgewezen. Ten aanzien van de vorderingen sub II en III heeft te gelden dat, gezien de processuele houding van Prefa Trading en haar bereidheid tot rectificatie, voorshands moet worden aangenomen dat het belang van Rheinzink bij deze vorderingen ontbreekt. Ook deze vorderingen zullen derhalve worden afgewezen.

4. De kosten.

Prefa Trading zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

5. De beslissing in kort geding.

De voorzieningenrechter:

beveelt Prefa Trading in twee door Rheinzink bij betekening van het vonnis aan te wijzen edities van Cobouw op eigen kosten een paginagrote advertentie te laten plaatsen opgemaakt conform goed drukkers gebruik, in de gebruikelijke opmaak van Prefa Trading met haar logo, onder de kop

“RECTIFICATIE” zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, met onderstaande tekst

“RECTIFICATIE” (lettertype 36 punt)

rest van de tekst lettertype 24 punt)

In een advertentie in de speciale editie van Cobouw van december 2005 hebben wij u op een aantal punten onvolledig en onjuist, en daardoor misleidend geïnformeerd. Daarom plaatsen wij op last van de voorzieningenrechter te Breda deze rectificatie:

- De vraag of de toepassing van zink als bouwmetaal milieubelastend is, is nog onderwerp van discussie tussen deskundigen.

- Artikel 1 van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren houdt slechts een verbod in voor directe lozing van uitlogende bouwmetalen, zoals zink, op het oppervlaktewater, via bijvoorbeeld een dakgoot of regenpijp. De mogelijkheid van ontheffing van dit verbod door middel van een vergunning is echter aanwezig. Het verbod geldt niet wanneer afgewaterd wordt op een ander “werk” zoals bijvoorbeeld een riool. Bovendien kan het uitlogen van zink worden tegengegaan door het aanbrengen van een coating.

- Zinken dakgoten zijn dus NIET “uit den boze”.

- Ook zinken dakgoten blijven na vele jaren mooi en kwalitatief hoogwaardig.

Prefa Trading Nederland B.V.

(logo gedaagde)”

veroordeelt Prefa Trading tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van € 5.000,- per keer – zulks ter uitsluitende keuze van Rheinzink – dat Prefa Trading voormeld bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, een en ander met een maximum van € 25.000,- ;

veroordeelt Prefa Trading in de kosten van het geding, voorzover aan de zijde van Rheinzink gevallen, tot op heden begroot op € 1.135,32, waaronder begrepen een bedrag van € 816,- aan salaris voor de procureur;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openba-re terecht-zit-ting in kort geding van maandag 20 maart 2006, in tegenwoordig-heid van mr. J.A.I. Verheijen-van Gool, waarne-mend griffier.