Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2005:AU6400

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
17-11-2005
Datum publicatie
17-11-2005
Zaaknummer
151568 /KG ZA 05-539
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Partijen beroepen zich ieder op de rechten op de domeinnamen met de handelsnaam Le Tour Direct.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

151568 /KG ZA 05-539 RECHTBANK BREDA

17 november 2005

Sector civiel recht

Team handelsrecht

Voorzieningenrechter

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

1. [eiser 1]

wonende te [woonplaats],

2. de besloten vennootschap

LE TOUR DIRECT B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Moergestel,

e i s e r s bij dagvaarding van 11 oktober 2005,

procureur: mr. S.H. van Nieuwkerk,

t e g e n :

de heer [gedaagde]

wonende te [woonplaats],

g e d a a g d e ,

procureur: mr. R.A. Baltes.

1. Het verloop van het geding.

Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:

- de dagvaarding;

- de pleitnota van mr. Van Nieuwkerk en de door eisers in het geding gebrachte producties;

- de pleitnota van mr. Baltes en de door gedaagde in het geding gebrachte producties.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

2. Het geschil.

Eisers, hierna te noemen [eiser 1] en LTD, vorderen bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut:

1. gedaagde, hierna te noemen [gedaagde], te gebieden om met onmiddellijke ingang ieder gebruik en/of registratie van de woorden “Le Tour Direct” en/of “Profile Tour Direct” of enig ander met de handelsnaam van LTD overeenstemmend teken, als merk of naam, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het gebruik en/of de registratie van de domeinnamen www.letourdirect.com, www.letour direct.nl, www.letourdirect.org, www.profiletourdirect.be en www.profiletourdirect.nl, alsmede het gebruik en/of de registratie van iedere domeinnaam met daarin de aanduiding “Le Tour Direct” en/of “Profile Tour Direct” en/of een daarmee overeenstemmend teken;

2. [gedaagde] te gebieden binnen 48 uur na betekening van dit vonnis de inbreukmakende domeinnamen www.letourdirect.com, www.letourdirect.nl, www.letourdirect.org, www.profiletourdirect.be en www.profiletourdirect.nl, te rerouten naar het internetadres van LTD: hhtp://www.profiletourdirect.com, zodat iedere internetgebruiker die de adressen www.letourdirect.com, www.letour direct.nl, www.letourdirect.org, www.profiletourdirect.be en www.profiletourdirect.nl intoetst, terechtkomt op het adres www.profiletourdirect.com, een en ander in afwachting van het effectueren van de overdracht van de domeinnamen www.letourdirect.com, www.letour direct.nl, www.letourdirect.org, www.profiletourdirect.be en www.profiletourdirect.nl;

3. [gedaagde] te gebieden om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat naar de mening van [eiser 1] en LTD nodig is om de domeinnamen www.letourdirect.com, www.letour direct.nl, www.letourdirect.org, www.profiletourdirect.be en www.profiletourdirect.nl op de daartoe geëigende wijze aan LTD of aan enig ander door LTD aan te wijzen (rechts-)persoon over te dragen;

4. [gedaagde] te gebieden om van alle in verband met de geboden als vermeld onder 1 tot en met 3 te voeren correspondentie, en binnen twee dagen na de ontvangst dan wel de verzending daarvan een afschrift te doen toekomen aan de advocaat van [eiser 1] en LTD, mevrouw S.H. Van Nieuwkerk (svannieuwkerk@hollapoelman.nl);

5. [gedaagde] te veroordelen om aan [eiser 1] en LTD ten titel van een dwangsom te betalen een bedrag van € 1000,00 per iedere, gehele of gedeeltelijke, overtreding of voor elke dag of gedeelte van een dag, zulks uitsluitend naar keuze van [eiser 1] en LTD, dat [gedaagde] met de juiste nakoming van de geboden als vermeld onder sub 1 tot en met 4 -al dan niet gedeeltelijk- in gebreke blijft;

6. te bepalen dat, op de voet van art. 3: 300 BW dit vonnis dezelfde kracht heeft als een wettige vorm opgemaakte akte tot overdracht van de domeinnamen www.letourdirect.com, www.letour direct.nl, www.letourdirect.org, www.profiletourdirect.be en www.profiletourdirect.nl door [gedaagde] aan LTD;

7. [gedaagde] te veroordelen in de kosten van het geding, alsmede in de buitengerechtelijke kosten ad € 1500,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

8. [eiser 1] en LTD een termijn te gunnen van zes maanden waarbinnen een bodemprocedure aanhangig gemaakt dient te worden.

[gedaagde] heeft de vorderingen bestreden.

3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.

3.1

Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- [eiser 1] heeft diverse malen meegedaan aan de Race Across America (RAAM), een wielertocht waarbij een afstand van 5000 kilometer in één keer non-stop wordt afgelegd.

- Eind augustus/begin september 2002 hebben [eiser 1], [gedaagde] en de heer [derde] gesproken over het organiseren van een non-stop wielerevenement in Europa onder de naam Le Tour Direct.

- [gedaagde] heeft op 3 september 2002 de domeinnaam www.letourdirect.nl geregistreerd bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.

- [eiser 1] is enig aandeelhouder van LTD, welke vennootschap sinds 24 december 2003 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Midden-Brabant met als doelomschrijving de verdere belichaming en uitwerking van het Le Tour Direct wielertochtconcept alsmede de daadwerkelijke organisatie van de Le Tour Direct wielerevenementen.

- [gedaagde] heeft per 1 september 2004 een commanditaire vennootschap met als handelsnaam, ondermeer “LeTourDirect C.V.” ingeschreven.

- [eiser 1] heeft op 16 december 2004 bij notaris De Hair te Oisterwijk een zogenaamd format voor een non-stop wielerevenement gedeponeerd.

- LTD heeft van 3 september tot en met 13 september 2005 het eerste Le Tour Direct wielerevenement, bestaande uit een non-stop fietstocht van Gilze (Noord-Brabant), via België naar de Pyreneeën, dwars door Frankrijk, en weer terug naar Gilze, in totaal een tocht van 4000 kilometer die in één etappe werd gereden, georganiseerd.

- [gedaagde] heeft LTD geassisteerd bij de organisatie van voornoemd wielerevenement, met name door pr-activiteiten op zich te nemen en sponsorgelden te verwerven.

- Op enig moment begin september 2005 heeft LTD de samenwerking met [gedaagde] verbroken.

3.2

Eisers stellen dat [gedaagde] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van tussen partijen gemaakte afspraken. Volgens eisers hebben zij met [gedaagde] afgesproken dat hij de onderhavige domeinnamen op naam van LTD zou registreren en is na afloop van het wielerevenement in 2005 gebleken dat [gedaagde] de onderhavige domeinnamen niet op naam van LTD maar op naam van Novio Media Internet Communicatie, zijnde de in 2004 gefailleerde eenmanszaak van [gedaagde], heeft laten registreren. Dat het de bedoeling was dat de domeinnamen op naam van LTD zouden worden geregistreerd blijkt, aldus eisers, uit het feit dat LTD voor het registreren en onderhoud van de websites heeft betaald en nog steeds betaalt.

3.3

[gedaagde] stelt zich op het standpunt dat hij de bedenker is van zowel het evenement als de naam Le Tour Direct. Dat in persberichten voornamelijk de naam van [eiser 1] wordt gebruikt is volgens [gedaagde] conform afspraak tussen partijen, gelet op de bekendheid van [eiser 1] als wielrenner en zijn faam vanwege zijn deelnames aan de RAAM.

[gedaagde] betwist dat hij met eisers heeft afgesproken dat hij de onderhavige domeinnamen op naam van LTD zou registreren en voert aan dat hij [eiser 1] direct op 3 september 2002 heeft ingelicht over de registratie van www.letourdirect.nl op naam van Novio Media Internet Communicatie. [gedaagde] betwist dat LTD steeds alle facturen voor de domeinnamen heeft betaald en voert hiertoe aan dat hij de facturen voor www.letourdirect.nl tot begin 2004 heeft voldaan.

3.4

Op grond van een door [gedaagde] als productie 6 overgelegde e-mail van 3 september 2002 staat vast dat [gedaagde] aan [eiser 1] terstond mededeling heeft gedaan van de registratie van de domeinnaam www.letourdirect.nl door zijn eenmanszaak Novio Media Internet Communicatie. Uit de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen leidt de voorzieningenrechter af dat het gedurende de samenwerking tussen partijen kennelijk niet relevant is geweest op wiens naam de onderhavige domeinnamen geregistreerd stonden, omdat partijen er beiden vanuit gingen dat zij op fifty-fiftybasis zouden samenwerken en [gedaagde] 40% van de aandelen in LTD zou verwerven. De samenwerking is echter in september 2005 gestrand zonder dat [gedaagde] 40% van de aandelen in LTD heeft verworven. Volgens [eiser 1] is een en ander niet doorgegaan omdat [gedaagde] geen geld had om de aandelen te kopen. [gedaagde] is echter van mening dat hij 40% van de aandelen in LTD om niet zou verwerven, omdat hij arbeid, knowhow en de onderhavige domeinnamen zou inbrengen. Nu partijen hun afspraken omtrent samenwerking niet op schrift hebben gesteld en de voorwaarden waaronder [gedaagde] 40% van de aandelen in LTD zou verwerven geheel afwijkend invullen, ontbreekt in dit kort geding, waar voor nader onderzoek geen plaats is, voldoende inzicht om het standpunt van een der partijen als meest aannemelijk aan te merken. Dat [gedaagde] van LTD opdracht zou hebben gehad om de onderhavige domeinnamen op naam van LTD te registreren is door [gedaagde] betwist en door [eiser 1] niet onderbouwd of aannemelijk gemaakt.

3.5

Eisers beroepen zich tevens op art. 5 van de Handelsnaamwet. Hiertoe stellen zij dat [gedaagde] jegens LTD onrechtmatig handelt door op 1 september 2004 een commanditaire vennootschap met de handelsnaam LeTourDirect C.V. in te schrijven, omdat die handelsnaam LeTourDirect verwarring-wekkend is met de eerdere door eisers op 24 december 2003 in het handelsregister ingeschreven handelsnaam Le Tour Direct.

3.6

[gedaagde] stelt zich op het standpunt dat hij als eerste de handelsnaam LeTourDirect als handelsnaam heeft ingeschreven en verwijst hiertoe naar een uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat [gedaagde] per 14 juli 2003 een eenmanszaak heeft ingeschreven die voor zijn rekening wordt gedreven, met ondermeer de handelsnaam LeTourDirect.

3.7

Partijen miskennen dat voor rechtsverkrijgend gebruik van een handelsnaam bepalend is dat onder die naam een onderneming feitelijk wordt gedreven en niet de handelsregister-inschrijving. Nu zowel [eiser 1] als [gedaagde] betogen dat zij als eerste gebruik hebben gemaakt van de handelsnaam Le Tour Direct, zal nader onderzoek noodzakelijk zijn teneinde vast te kunnen stellen wie van partijen deze handelsnaam als eerste heeft gebruikt en wel op zodanige wijze dat sprake was van voor derden kenbaar gebruik. Nader onderzoek zal plaats dienen te hebben in een bodemprocedure waarvan op dit moment de afloop niet met voldoende graad van zekerheid is te voorspellen. Voor toewijzing van de vorderingen op grond van art. 5 van de Handelsnaamwet is dan ook in dit kort geding geen plaats.

3.8

Eisers hebben tenslotte gesteld dat [gedaagde] zich schuldig maakt aan misleiding, omdat hij ten onrechte de indruk wekt dat de websites afkomstig zijn van LTD, dan wel dat [gedaagde] nog steeds betrokken zou zijn bij (de organisatie van) het wielerevenement. Voorts zou [gedaagde] met de inhoud van de onderhavige websites moedwillig aanhaken bij de bekendheid van [eiser 1] en het door LTD georganiseerde wielerevenement en zou [gedaagde] de domeinnamen gebruiken om de goede naam van [eiser 1] en LTD te schaden, hetgeen onrechtmatig jegens eisers is.

3.9

De voorzieningenrechter zal de hiervoor in r.o. 3.10 door eisers geponeerde stellingen in het kader van dit kort geding onbesproken laten, aangezien die stellingen de ingestelde vorderingen niet kunnen dragen.

4. De kosten.

Eisers dienen als de in het ongelijk te stellen partij te worden verwezen in de kosten van het geding.

5. De beslissing in kort geding.

De voorzieningenrechter

weigert de gevorderde voorzieningen;

veroordeelt eisende partij in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 1.057,00, waaronder begrepen een bedrag van € 816,00 aan salaris;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van donderdag 17 november 2005, in tegenwoordigheid van mr. D. Schütz, waarnemend griffier.