Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2005:AT2839

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
23-03-2005
Datum publicatie
30-03-2005
Zaaknummer
143317 /KG ZA 05-108
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Is de domeinnaam www.reisverzekeringkorting een handelsnaam? Vordering tot verbod domeinnaam www.kortingreisverzekering.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

143317 /KG ZA 05-108 RECHTBANK BREDA

23 maart 2005 Sector Handelsrecht

Voorzieningenrechter

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de besloten vennootschap

EXT INTERNET CONSULTANCY B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn,

e i s e r e s bij dagvaarding van 1 maart 2005,

procureur: mr. R.A.H. Post,

advocaat : mr. V. van Dijken te Harderwijk,

t e g e n :

[gedaagde],

h.o.d.n. TUNAFISH

wonende te Breda,

g e d a a g d e ,

procureur en advocaat: mr. H.G.M. Berendschot.

1. Het verloop van het geding.

Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:

- de dagvaarding;

- de pleitnota van mr. Van Dijken en de door hem in het geding gebrachte producties;

- de pleitnota van mr. Berendschot en de door hem in het geding gebrachte producties.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

2. Het geschil.

Eiseres, hierna te noemen EXT, vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad om gedaagde, hierna te noemen Tunafish:

1. te gelasten het gebruik van de domeinnaam www.kortingreisverzekering.nl te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van het verbeuren van een voor EXT zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbare dwangsom van € 10.000,-- voor iedere keer dat Tunafish in gebreke blijft met de nakoming daarvan;

2. te gelasten binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis datgene te doen om te bewerkstelligen dat de domeinnaam www.kortingreisverzekering.nl op naam van EXT geregistreerd wordt, zulks op straffe van het verbeuren van een voor EXT zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbare dwangsom van € 10.000,-- per dag dat Tunafish in gebreke blijft met de nakoming daarvan;

3. te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Tunafish heeft de vorderingen bestreden.

3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.

3.1

Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- EXT heeft op 7 september 2001 bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) de domeinnaam www.reisverzekeringkorting.nl geregistreerd.

- EXT biedt op haar website www.reisverzekeringkorting.nl reisverzekeringen van Elvia Verzekeringen aan met 10% korting.

- EXT biedt tevens Elvia reisverzekeringen aan op de navolgende websites:

www.reizenportal.nl, www.reisverzekering-direct.nl, www.reisverzekering-compleet.nl, www.reis-verzekering-korting.nl en www.reis-verzekeringkorting.nl

- Tunafish heeft op 19 oktober 2004 bij SIDN de domeinnaam www.kortingreisverzekering.nl geregistreerd.

- Tunafish biedt op haar website www.kortingreisverzekering.nl eveneens reisverzekeringen van Elvia Verzekeringen aan met 10% korting.

3.2

EXT grondt haar vordering op de stelling dat de door Tunafish gebruikte domeinnaam www.kortingreisverzekering.nl inbreuk maakt op de oudere handelsnaam van EXT: www.reisverzekeringkorting.nl.

3.3

Tunafish voert als primair verweer dat EXT zich niet kan beroepen op de Handelsnaam-wet omdat EXT de naam www.reiskortingverzekering.nl niet als handelsnaam gebruikt, evenmin als Tunafish de domeinnaam www.kortingreisverzekering.nl als handelsnaam gebruikt. Tunafish voert hiertoe aan dat de door partijen gebruikte domeinnamen uitsluitend de functie hebben de op de website aangeboden diensten te omschrijven. Subsidiair stelt Tunafish dat de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen zich niet uitstrekt tot het gebruik van louter beschrijvende termen.

3.4

De Handelsnaamwet definieert in art. 1 een handelsnaam als "de naam waaronder een onderneming wordt gedreven". Beoordeeld moet worden of EXT voor de door haar gedreven onderneming daadwerkelijk de naam www.reisverzekeringkorting.nl voert in het handelsverkeer.

Voor rechtscheppend gebruik is als regel voldoende dat sprake is van daadwerkelijk voor derden kenbaar gebruik. Ter beoordeling staat of EXT de door haar gedreven onderneming onder de naam www.reisverzekeringkorting.nl bij het publiek ter identificatie aandient.

Allereerst heeft te gelden dat de gekozen benaming voor de domeinnaam www.reisverzekeringkorting.nl gelet op het beschrijvende karakter, enkel slechts als “adres” (van de onderneming) kan worden aangemerkt en niet tevens als handelsnaam.

Uit de overgelegde stukken en uit kennisneming van de inhoud van de websites van beide partijen blijkt dat de door EXT gedreven onderneming zich op de inhoud van die website www.reisverzekeringkorting.nl niet primair onder die door haar gestelde gelijknamige handelsnaam presenteert, nu die website – evenals overigens de website van Tunafish - prominent het merk Elvia vermeldt op een wijze die voor het publiek de indruk zal wekken een aan (de onderneming van) Elvia gerelateerde website te bezoeken. Indien al van verwarring gesproken kan worden doet die zich derhalve ten aanzien van beide partijen in die zin voor.

Daarnaast vermeldt de site van EXT enkel in de linkermarge in onopvallende kleine letters: reisverzekeringkorting.nl is een initiatief van EXT Internet Consultancy.

De conclusie hieruit is derhalve dat voor zover EXT zich op de site al onder enige handelsnaam aan het publiek presenteert, dit haar naam EXT Internet Consultancy is.

Als productie 8 heeft EXT een specimen van een factuur overgelegd – afgedrukt op blanco papier -van een reisverzekering zoals die via haar website wordt verkocht, welke factuur wordt afgesloten met de zin met vriendelijke groet, www.reisverzekeringkoting.nl en voorts een emailbericht van Elvia aan een verzekeringsnemer met de zin Graag willen Elvia en www.reisverzekeringkorting.nl u hartelijk bedanken(..) en tenslotte een polis van Elvia, waarop is vermeld polis afgegeven door www.reisverzekeringkorting.nl.

Van daadwerkelijk voor derden kenbaar gebruik door EXT zelf is slechts sprake door de factuur die EXT aan verzekeringsnemers stuurt en waarin zij zich in het onderschrift presenteert met de naam www.reisverzekeringkorting.nl.

Dit gebruik is gering en daarbij dient voorts in aanmerking te worden genomen dat het hier een specimen op blanco papier betreft waarbij niet onaannemelijk is dat daadwerkelijk gebezigde facturen zijn gesteld op het briefpapier van EXT dat –zoals blijkt uit productie 8 van gedaagde –in het briefhoofd slechts de naam EXT Internet Consultancy vermeldt.

De voorlopige conclusie is daarom dat slechts van zeer marginaal gebruik om door te dringen bij het publiek als gebruik als handelsnaam gebleken is. De voorzieningenrechter oordeelt deze wijze van presenteren ternauwernood – nog juist - voldoende.

3.5

Kenmerkend voor het Handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. De grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen wordt echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. In het onderhavige geval heeft EXT de beschrijvende woorden “reisverzekering” en “korting” aan elkaar gekoppeld. Het aldus verkregen woord reisverzekeringkorting heeft, zij het in zeer geringe mate, onderscheidende kracht.

Dit neemt niet weg dat de twee woorden reisverzekering en korting essentieel zijn voor het beschrijven van de door beide partijen aangeboden, identieke diensten. Het dient ondernemingen die al dan niet via een website reisverzekeringen met korting aanbieden vrij te staan zich te bedienen van de woorden korting en reisverzekering, omdat zij een groot belang hebben om die woorden, die immers de kern van hun diensten aanduiden, te mogen gebruiken.

De mogelijkheid dat een handelsnaam zo bekend is geworden dat deze als gevolg van deze bekendheid onderscheidend vermogen heeft verkregen doet zich hier niet voor, integendeel, uit hetgeen hiervoor in het slot onder 3.4 is overwogen volgt dat daarvan geen sprake is.

Door bovendien ook onder meerdere andere benamingen, waarin telkens gevarieerd wordt met de beide bestanddelen, naar buiten te treden (vgl. hiervoor onder 3.1, derde gedachtenstreepje) doet EXT veder afbreuk aan de toch al geringe kracht van de handelsnaam www.reisverzekeringkorting.nl die daarom moet worden aangemerkt als een zwakke handelsnaam in die zin dat bij de zeer geringe mate waarin het gebruik van de naam aan de identificatie van de onderneming bijdraagt, verwarring niet snel mag worden aangenomen.

3.6

Voor zover al sprake zou zijn van een door Tunafish gevoerde handelsnaam –Tunafish gebruikt de aanduiding www.kortingreisverzekering.nl immers slechts als web-adres- dan geldt dat eventueel verwarringsgevaar in de zin van art. 5 Handelsnaamwet bezwaarlijk kan worden toegeschreven aan het voeren van gelijke beschrijvende aanduidingen, die in andere volgorde zijn gebruikt, welke essentieel zijn voor het beschrijven van de aangeboden diensten. De voorzieningenrechter concludeert dan ook dat de handelsnaamrechtelijke grondslag de vorderingen niet kan dragen.

3.7

Nu geen sprake is van inbreuk op de handelsnaam en geen (bijkomende) omstandigheden zijn gesteld die het gedrag van Tunafish onrechtmatig zouden maken, is de vordering op die grondslag evenmin toewijsbaar.

4. De kosten.

EXT dient als de in het ongelijk te stellen partij te worden verwezen in de kosten van het geding.

5. De beslissing in kort geding.

De voorzieningenrechter

weigert de gevorderde voorzieningen;

veroordeelt eisende partij in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 1.060,00, waaronder begrepen een bedrag van € 816,00 aan salaris;

verklaart dit vonnis wat voormelde kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.G.M. van der Weide, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van woensdag 23 maart 2005, in tegenwoordigheid van mr. D.G.E.C.Th. Schütz, waarnemend griffier.