Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2004:AR6453

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
25-11-2004
Datum publicatie
25-11-2004
Zaaknummer
138934 / KG ZA 04-570
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Botsende handelsnamen "De Keukenfactory" en "The Keukenfactory", beoordeling wie van partijen oudste handelsnaamrecht heeft, gelet op voorbereidende handelingen in de zin van HR 19 april 1984 NJ 1985/790.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

138934 / KG ZA 04-570 RECHTBANK BREDA

25 november 2004 Sector Handelsrecht

Voorzieningenrechter

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap

DE KEUKENFACTORY B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Zaandam,

2. [eiser2], wonende te [woonplaats],

gemeente Stede Broec,

3. de besloten vennootschap

DE KEUKENFACTORY ZWAAG B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende Zwaag,

e i s e r s bij dagvaarding van 4 november 2004,

v e r w e e r d e r s in reconventie,

procureur: mr. drs. E.C.M. Wagemakers,

advocaat : mr. J.A. Schaap te Amsterdam,

t e g e n :

1. de besloten vennootschap

MANDEMAKERSGROEP B.V.,

gevestigd te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand en kantoorhoudende te Waalwijk,

2. de besloten vennootschap

KEUKENCONCURRENT NEDERLAND B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Waalwijk,

g e d a a g d e n,

e i s e r e s s e n in reconventie,

procureur: mr. N. van Bruggen,

advocaat: mr. C.J. van Dijk, advocaat te Ede.

1. Het verloop van het geding.

Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:

- de dagvaarding;

- de pleitnota van mr. Schaap en de door haar in het geding gebrachte producties;

- de pleitnota van mr. van Dijk, tevens houdende conclusie van eis in reconventie, en de door gedaagde in het geding gebrachte producties.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

2. Het geschil.

Eisers vorderen bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. gedaagden ieder voor zich te gebieden binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van met het merk en de handelsnaam KEUKENFACTORY, overeenstemmende tekens voor keukens, keukenapparatuur, keukeninstallatiediensten dan wel daaraan soortgelijke producten en diensten, meer in het bijzonder gedaagden ieder voor zich te gebieden ieder gebruik van handelsnamen en/of merken waarvan de aanduiding “keukenfactory” een onderdeel uitmaakt te staken en gestaakt te houden;

2. gedaagde sub 2 te gebieden binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de handelsnaam THE KEUKENFACTORY en van iedere handelsnaam waarin de aanduiding “keukenfactory” voorkomt;

3. gedaagde sub 2 te gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder doen en nalaten waaruit blijkt of waardoor de indruk wordt gewekt dat personen verbonden aan eisers werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan of waaruit anderszins blijkt of waardoor de indruk wordt gewekt dat er een relatie of verband tussen de ondernemingen van eisers en die van gedaagden;

4. gedaagden ieder voor zich te veroordelen tot betaling van een dwangsom ad € 10.000,-- voor iedere, gehele of gedeeltelijke overtreding van de te geven ge- en verboden, alsmede –zulks ter keuze van eisers- voor ieder product of iedere keer waarmee een overtreding wordt begaan, dan wel voor iedere dag waarop een overtreding voortduurt;

5. de termijn waarbinnen eisers op grond van artikel 260 Rv een bodemprocedure aanhangig dienen te maken te stellen op zes maanden te rekenen vanaf de dag van betekening van dit vonnis;

6. gedaagden ieder voor zich te veroordelen in de kosten van dit geding.

Gedaagden hebben de vorderingen bestreden en vorderen in reconventie:

1. verweerders ieder voor zich te gebieden binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van met het merk en de handelsnaam KEUKENFACTORY overeenstemmende tekens voor keukens, keukenapparatuur, keukeninstallatiediensten dan wel daaraan soortgelijke producten en diensten, meer in het bijzonder verweerders te gebieden ieder gebruik van handelsnamen en/of merken waarvan de aanduiding “keukenfactory” onderdeel uitmaakt te staken en gestaakt te houden;

2. verweerster sub 1 te gebieden binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de handelsnaam DE KEUKENFACTORY en van iedere naamsaanduiding waarvan “keukenfactory” deel uitmaakt;

3. verweerders ieder voor zich te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,-- voor iedere, gehele of gedeeltelijke overtreding van de onder 1 en 2 gevorderde veroordelingen, alsmede –en zulks uitsluitend ter keuze van eisers- voor ieder product of iedere dienst waarmee een overtreding wordt begaan, dan wel voor iedere dag dat de overtreding van een in dit vonnis gegeven verbod voortduurt;

4. verweerster sub 1 te veroordelen om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis alle feitelijke medewerking te verlenen aan overdracht van de domeinnaam “keukenfactory.nl” aan de Keukenconcurrent B.V. door het binnen deze termijn opmaken, ondertekenen en aan eisers ter hand stellen van een “Formulier voor wijziging domeinnaamhouder domeinnaam” zoals door SIDN wordt gehanteerd en vanaf haar site www.sidn.nl kan worden gedownload;

5. met veroordeling van verweerders (hoofdelijk) in de kosten van het geding in conventie en in reconventie.

3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.

3.1

Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

a. Eisers exploiteren te Zaandam en Zwaag onder de naam De Keukenfactory winkels waar keukens worden verkocht.

b. Gedaagden exploiteren onder de naam Keukenconcurrent winkels in ondermeer Zaandam en Zwaag, alwaar zij met gebruikmaking van de benaming The Keukenfactory keukens verkopen.

c. Op 8 maart 2000 heeft Edra B.V. de domeinnaam www.keukenfactory.nl geregistreerd.

d. Op 27 maart 2001 heeft gedaagde sub 1, hierna te noemen DMG, het woord/ beeldmerk THE KEUKENFACTORY onder nummer 701242 geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau.

e. Op 15 juni 2001 heeft [eiser2], bestuurder van De Keukenfactory, het woord/beeldmerk KEUKENFACTORY onder nummer 688883 geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau.

3.2

Partijen zijn het er over eens dat iedere partij de term “KEUKENFACTORY” gebruikt, en dat vrees voor verwarring tussen de handelsnamen DE KEUKENFACTORY van eiseres en THE KEUKENFACTORY van gedaagden te duchten is.

3.3

Nu zowel eisers als gedaagden claimen de eersten te zijn geweest die het woord KEUKENFACTORY als handelsnaam gebruikten, staat ter beoordeling wie van partijen het oudste recht kan doen gelden op zijn handelsnaam.

3.4

Eisers stellen dat zij begin 2000 zijn begonnen met het naar buiten brengen van de handelsnaam KEUKENFACTORY in het kader van het voorbereidingsstadium van de onderneming, waaronder het op 8 maart 2000 vastleggen van de domeinnaam KEUKENFACTORY op naam van Edra B.V., een vennootschap van een van de oprichters, de heer [X]. Eisers hebben verklaringen overgelegd van de heren [eiser2] en [X] en mevrouw [Y], die allen verklaren dat [eiser2] en [de heer Z.] begin 2000 nog werkzaam waren bij Keukencentrum ’t Schouw B.V., de onderneming van [X]. Allen verklaren dat zij met gebruik van de naam Keukenfactory begin 2000 hebben gesproken met gemeenten, verhuurders, accountants, reclamebureau’s en toeleveranciers.

Gedaagden betwisten dat begin 2000 sprake is geweest van voorbereidende handelingen door eisers, en stellen daartoe dat niet is gebleken dat in de periode vanaf 8 maart 2000 meer heeft plaatsgevonden dan de enkele registratie van de domeinnaam KEUKENFACTORY.NL. Volgens gedaagden zijn eisers pas begin 2001 begonnen met voorbereidende handelingen die gekwalificeerd kunnen worden als gebruik van de handelsnaam.

3.5

Het ligt op de weg van eisers om voldoende aannemelijk te maken dat zij begin 2000 voorbereidingen troffen om tot regelmatige bedrijfsactiviteiten te komen en dat eisers in dit stadium ter onderscheiding van de (nog te gaan voeren) onderneming met de naam De Keukenfactory naar buiten traden. De door eisers overgelegde verklaringen zijn te vaag en te weinig gespecificeerd om daaruit af te kunnen leiden dat begin 2000 sprake is geweest van het naar buiten toe presenteren van de naam Keukenfactory. Zo verklaart mevrouw [Y] dat binnen het bedrijf van [X] veel over de Keukenfactory is gesproken en dat zij “in de dingen die zij voor het nieuwe bedrijf de Keukenfactory heeft gedaan, altijd naar buiten toe de naam De Keukenfactory gebruikte.” [eiser2] noch [X] noemen concrete namen van partijen met wie zij begin 2000 onder de naam De Keukenfactory contacten hebben gelegd. Dat de registratie van de domeinnaam Keukenfactory.nl op 8 maart 2000 is gevolgd door activiteiten op internet die kunnen worden aangemerkt als voorbereidende handelingen is gesteld noch gebleken.

3.6

Eisers hebben voorts een brief van hun accountant overgelegd waarin wordt gerefereerd naar een gesprek over De Keukenfactory dat op 8 maart 2001 heeft plaatsgehad. Voorts is een factuur overgelegd van hun accountant waarin werkzaamheden verricht in de maand maart 2001 in rekening worden gebracht. Op grond van deze twee producties is vooralsnog voldoende aannemelijk dat eisers met voorbereidende handelingen zijn gestart begin 2001. Op grond van het voorgaande wordt vooralsnog geconcludeerd dat het handelsnaamrecht van eisers dateert van niet eerder dan begin maart 2001.

3.6

Ter onderbouwing van de stelling dat gedaagden sinds het najaar van 2000 als handelsnaam The Keukenfactory gebruiken hebben gedaagden producties 2 tot en met 10 overgelegd. Daaruit blijkt dat Scheepens Reclame Adviseurs in opdracht van gedaagden vanaf 11 augustus 2000 werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van The Keukenfactory. Blijkens genoemde producties betreft het ondermeer stickers, een logo, een ontwerp voor lichtbakken, personeelsadvertenties en wervende advertenties.

Dat de als productie 7, 8 en 9 overgelegde advertenties niet daadwerkelijk zouden zijn geplaatst, zoals eisers stellen, is onvoldoende onderbouwd. Op grond van de overgelegde producties in onderlinge samenhang bezien is voldoende aannemelijk geworden dat gedaagden sinds het najaar van 2000 doende waren met voorbereidende activiteiten als bedoeld in HR 19 april 1984 NJ 1985/790. Voorshands concludeert de voorzieningen-rechter daarom dat het handelsnaamrecht van gedaagden dateert van het najaar van 2000, en dus ouder is dan het handelsnaamrecht van eisers. Anders dan eisers is de voorzienin-genrechter van oordeel dat de wijze waarop gedaagden The Keukenfactory vanaf eind 2000 in een vestiging in het Alexandrium te Rotterdam gebruiken, als aanduiding van een afdeling binnen De Keukenconcurrent, kan worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam.

3.7

Nu niet aannemelijk is geworden dat het handelsnaamrecht van eisers ouder is dan dat van gedaagden, worden de vorderingen in conventie, die alle zijn gebaseerd op de Handelsnaamwet, als ongegrond afgewezen.

In reconventie:

3.8

Gedaagden kunnen zich grond van hun oudere rechten op de handelsnaam THE KEUKENFACTORY en art. 5 Handelsnaamwet met succes verzetten tegen het gebruik door verweerders van de handelsnaam DE KEUKENFACTORY. De vorderingen liggen dan ook voor toewijzing gereed, met dien verstande dat verweerders een ruimere termijn zal worden gegund.

4. De kosten.

Eisers dienen als de in het ongelijk te stellen partij te worden verwezen in de kosten van het geding, zowel in conventie als in reconventie.

5. De beslissing in kort geding.

In conventie:

De voorzieningenrechter

weigert de gevorderde voorzieningen;

In reconventie:

De voorzieningenrechter

gebiedt verweerders ieder voor zich binnen 28 dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van met het merk en de handelsnaam KEUKENFACTORY overeenstemmende tekens voor keukens, keukenapparatuur, keukeninstallatiediensten dan wel daaraan soortgelijke producten en diensten, meer in het bijzonder verbiedt verweerders ieder gebruik van handelsnamen en/of merken waarvan de aanduiding “keukenfactory” onderdeel uitmaakt te staken en gestaakt te houden;

gebiedt verweerster sub 1 binnen 28 dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de handelsnaam DE KEUKENFACTORY en van iedere naamsaanduiding waarvan “keukenfactory” deel uitmaakt;

veroordeelt verweerders ieder voor zich tot betaling van een dwangsom van € 10.000,-- voor iedere, gehele of gedeeltelijke overtreding van de onder 1 en 2 gevorderde veroordelingen, alsmede –en zulks uitsluitend ter keuze van eisers- voor ieder product of iedere dienst waarmee een overtreding wordt begaan, dan wel voor iedere dag dat de overtreding van een in dit vonnis gegeven verbod voortduurt;

veroordeelt verweerster sub 1 om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis alle feitelijke medewerking te verlenen aan overdracht van de domeinnaam “keukenfactory.nl” aan de Keukenconcurrent B.V. door het binnen deze termijn opmaken, ondertekenen en aan eisers ter hand stellen van een “Formulier voor wijziging domeinnaamhouder domeinnaam” zoals door SIDN wordt gehanteerd en vanaf haar site www.sidn.nl kan worden gedownload;

veroordeelt verwerende partij in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 944,00, waaronder begrepen een bedrag van € 703,-- aan salaris in conventie en in reconventie;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoer-baar bij voorraad in conventie en in reconventie;

weigert het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.G.M. van der Weide, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van donderdag 25 november 2004, in tegenwoordigheid van mr. D.G.E.C.Th. Schütz, waarnemend griffier.