Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2004:AO4846

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
05-03-2004
Datum publicatie
08-03-2004
Zaaknummer
127795/KG ZA 03-685
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

koop van onroerend goed in Portugal, de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in kort geding mbt overeenkomsten, onrechtmatige daad en arbeidsovereenkomten, litispendentie, het spoedeisend belang, toepassing van Nederlands of Portugees recht en nakoming van hetgeen partijen zijn overeengekomen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2004, 265
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

127795/KG ZA 03-685 RECHTBANK BREDA

Sector Handelsrecht

Voorzieningenrechter

5 maart 2004

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

1. [v.d. S.],

wonende te Breda,

2. [van B.],

wonende te Hoevelaken (gemeente Nijkerk),

3. [v.d. B.],

4. [E.],

beiden wonende te Koersel (België),

5. [B.],

6. [P.],

beiden wonende te Maurik (gemeente Buren)

7. [B.],

wonende te Wilhelminadorp (gemeente Goes),

8. [H.],

wonende te Moordrecht,

9. [V.d. N.],

10. [B.],

beiden wonende te Maastricht,

11. [de R.],

wonende te Mijnsheerenland (gemeente Binnenmaas),

12. [S.],

13. [S.],

beiden wonende te Zandvoort,

14. [V.],

wonende te Amsterdam.

e i s e r s bij dagvaarding van 5 januari 2004,

procureurs: mr. P.H.L.M. Kuypers

en mr. A.H.M.E. Pex,

t e g e n :

1[Van E.],

wonende te Tilburg,

2. [Van E.],

wonende te Turnhout (België),

3. [Van E.] in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de vennootschap naar het recht van het land van haar vestigingTRANSES BENELUX BVBA in liquidatie,

(voorheen) gevestigd te Turnhout (België),

4. de vennootschap naar het recht van het land van haar vestiging TRANSES INVESTMENT LIMITED,

gevestigd te Dublin (Ierland),

5. de vennootschap naar het recht van het land van haar vestiging TRANSES INTERNATIONAL LIMITED,

gevestigd te Dublin (Ierland),

6. de vennootschap naar het recht van het land harer vestiging LUSALDEIA-ESTUDO E REALIZACAO DE PROJECTOS TURISTICOS LDA,

gevestigd te Portugal,

7. de vennootschap naar het recht van het land van haar vestiging, LUSALDEIA-ESTUDO E REALIZACAO DE PROJECTOS TURISTICOS LDA in haar hoedanigheid van vennoot van de vennootschap onder firma Transes International Group,

gevestigd te Portugal,

8. de vennootschap naar het recht van het land van haar vestiging TRANSES INVESTMENTS SA,

gevestigd te Luxemburg,

9. de vennootschap naar het recht van het land van haar vestiging TRANSES INTERNATIONAL SA,

gevestigd te Luxemburg,

10. de vennootschap naar het recht van het land van haar vestiging TRANSES HOLDING SA,

gevestigd te Luxemburg,

g e d a a g d e ,

procureur: mr. F.M.IJ.J. Kramer,

advocaten : mr. J.G.F. Rijlaarsdam

en mr. C.M.S. Niggebrugge.

1. Het verloop van het geding.

Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:

- de dagvaarding;

- de pleitnota van mr. Kuypers en de door eisers in het geding gebrachte producties;

- de pleitnota van mr. Rijlaarsdam en de door gedaagden in het geding gebrachte producties.

Partijen hebben voorts hun standpunten ter terechtzitting mondeling toegelicht.

2. Het geschil.

Eisers vorderen als voorlopige voorziening gedaagden hoofdelijk te veroordelen, des dat de een betalende/leverende de ander zal zijn bevrijd om

A. Jegens iedere eiser afzonderlijk:

a. Medewerking te verlenen aan uitmeting door een landmeter van de percelen die eisers van gedaagden hebben gekocht op grond van de koopovereenkomsten die in kopie als producties bij deze dagvaarding in het geding zijn gebracht onder betaling van de kosten aan eisers;

b. Iedere eiser te machtigen om (mede) namens gedaagden de uitmeting door een landmeter bindend te doen verrichten op kosten van gedaagden (artikel 3:299 BW);

c. De door eisers gekochte huizen zonder gebreken af te bouwen en deze binnen 1 maand na betekening van het in deze te wijzen vonnis in overeenstemming met de met eisers gesloten overeenkomsten aan eisers op te leveren, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van iedere eiser en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven nadat het vonnis is betekend;

d. Iedere eiser te machtigen om de afbouw en oplevering te doen plaatsvinden door een erkende en in Portugal geregistreerde aannemer op kosten van gedaagden indien gedaagden niet voldoen aan het gevorderde sub c nadat 3 maanden na het in deze te wijzen vonnis zijn verstreken;

e. Om binnen een maand na het in deze te wijzen vonnis zorg te dragen voor levering van water en elektriciteit tegen het gangbare tarief voor consumenten van de watermaatschappij c.q. EDP en bemetering van het huis van iedere eiser, althans herstel van de aanwezige nutsvoorzieningen van het huis van iedere eiser, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van iedere eiser en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven nadat het vonnis is betekend;

f. Iedere eiser te machtigen om na verloop van 3 maanden na het in deze te wijzen vonnis zelf zorg te dragen op kosten van gedaagden dat de watermaatschappij c.q. EDP water respectievelijk elektriciteit levert aan eiser en zonodig namens gedaagden te handelen;

g. Tot aanleg binnen een maand na het in deze te wijzen vonnis van een passend riool volgens de gemeentelijke normen, althans een aansluiting daarop, voor het huis van iedere eiser, dan wel een septic tank per huis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van eisers en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven nadat het vonnis is betekend;

h. Iedere eiser te machtigen om na verloop van 3 maanden na het in deze te wijzen vonnis zelf zorg te dragen op kosten van gedaagden dat het huis van iedere eiser wordt voorzien van een passend riool(aansluiting) volgens de gemeentelijke normen of septictank, zulks ter keuze van iedere eiser, en zonodig mede namens gedaagden te handelen;

i. Primair: tot openlegging van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers die ze ingevolge de wet moeten houden, maken of bewaren en een afschrift te doen toekomen aan de raadsman van eisers binnen een maand na betekening van het in deze te wijzen vonnis zulks op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom ten gunste van eisers en ten laste van gedaagden sub 1 tot en met 8 ad € 5.000,- voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

Subsidiair: gedaagden te veroordelen tot afgifte binnen een maand na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan eisers van alle justificatoire bescheiden inzake de bestemming en gebruik van de door eisers aan Transes betaalde bedragen, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- ten gunste van eisers en ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden nalaten aan dit bevel te voldoen nadat twee dagen na betekening van het vonnis zijn verstreken;

j. Te bepalen dat eisers niet zijn gehouden tot nakoming van artikel (f) van de koopovereenkomst die zij met gedaagden gesloten hebben;

k. Gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een voorschot op de geleden schade, daaronder begrepen de kosten van juridisch advies, gemiste huurinkomsten, renteverlies en waardevermindering van het huis ad € 22.500,- per eiser.

l. Dit alles met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de kosten van dit geding (zowel wat betreft de gezamenlijke vorderingen als wat betreft de hieronder genoemde individuele vorderingen), vermeerderd met de kosten van de vertalingen en betekeningen uit hoofde van EG Verordening 1348/2000, conform de staat van kosten.

B. Jegens iedere eiser afzonderlijk:

1. betreffende eiser sub 1 [V.d. S.]:

a. primair: te leveren het perceel en het huis in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 47 conform de opmeting van de landmeter, alsmede aan eiser en de zijnen te vestigen een recht van overpad, vrije en onbelemmerde toegang te verlenen tot dat perceel binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [V.d. S.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

subsidiair: te leveren het perceel in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 47 binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [V.d. S.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

b. primair: alles in het werk te stellen, nalaten waar nodig daaronder begrepen, om het bestemmingsplan te doen wijzigen, de benodigde vergunningen voor het huis van [V.d. S.] te verkrijgen en [V.d. S.] volledig en maandelijks op de hoogte te houden van de voortgang hiervan;

subsidiair: de levering van het huis zo spoedig mogelijk te doen plaats vinden, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [V.d. S.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

c. [V.d. S.] te machtigen om na verloop van 3 maanden na het in deze te wijzen vonnis zelf zorg te dagen op kosten van gedaagden verrichten van alle rechtshandelingen namens gedaagden die nodig zijn voor de levering van het huis en het onroerend goed hiervoor omschreven en zo nodig namens gedaagden te handelen;

d. Meest subsidiair: gedaagden te veroordelen tot terugbetaling aan [V.d. S.] van de koopsom ad NLG 327.525,- (€ 148.624,37);

e. Gedaagden sub 2, 8 en 9 aan [V.d. S.] terug te betalen de geldlening en inmiddels vervallen contractuele interesten ten bedrage van € 134.291,- (per 31 oktober 2003) vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 31 oktober 2003;

f. Ten behoeve van [V.d. S.] binnen 1 maand na heden een recht van eerste hypotheek te vestigen op het "rondhouten huis, partijen genoegzaam bekend ter zekerheid voor de (terug)betaling van de overeenkomst van geldlening d.d. april 2002 zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [V.d. S.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan deze veroordeling geen gevolg geven;

g. [V.d. S.] te machtigen om na verloop van 3 maanden na het in deze te wijzen vonnis zelf zorg te dragen op kosten van gedaagden verrichten van alle rechtshandelingen namens gedaagden die nodig zijn voor het vestigen van een recht van hypotheek op het "rondhouten huis";

h. (subsidiair ten opzichte van het petitum onder d) aan [V.d. S.] terug te betalen de koopsom van het onroerend goed te Castelo de Vide , plot 51, ad € 96.201,41 (NLG 212.000,-) vermeerderd met de wettelijke interesten sedert 26 februari 1997, althans heden;

i. te betalen een voorschot op de door gedaagden verschuldigde schadevergoeding tot een bedrag van € 305.463,98, zoals weergegeven en gespecificeerd in productie 19 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van deze dagvaarding;

2. betreffende eiser [van B.]:

a. primair: te leveren het perceel en het huis in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 36 (huidige nummering) dan wel 37 (oorspronkelijke nummering) conform de opmeting van de landmeter, alsmede aan eiser en de zijnen te vestigen een recht van overpad, vrije en onbelemmerde toegang te verlenen tot dat perceel binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [van B.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

subsidiair: te leveren het perceel in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 36 (huidige nummering) dan wel 37 (oorspronkelijke nummering) binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [van B.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

b. primair: alles in het werk te stellen, nalaten waar nodig daaronder begrepen, om het bestemmingsplan te doen wijzigen, de benodigde vergunningen voor het huis van [van B.] te verkrijgen en [van B.] volledig en maandelijks op de hoogte te houden van de voortgang hiervan;

subsidiair:de levering van het huis zo spoedig mogelijk te doen plaats vinden, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [van B.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

meest subsidiair: gedaagden te veroordelen tot terugbetaling aan [van B.] van de koopsom ad NLG 269.740,- (€ 122.403,-) indien blijkt dat deze vergunningen niet verkregen zullen worden;

c. [van B.] te machtigen om na verloop van 3 maanden na het in deze te wijzen vonnis zelf zorg te dragen op kosten van gedaagden verrichten van alle rechtshandelingen namens gedaagden die nodig zijn voor de levering van het huis en het onroerend goed hiervoor omschreven en zonodig namens gedaagden te handelen;

d. Te betalen een voorschot op de door gedaagden verschuldigde schadevergoeding tot een bedrag van € 129.603,36, zoals weergegeven en gespecificeerd in productie 33 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van deze dagvaarding;

3. betreffende eiser [v.d. B.]:

a. primair: te leveren het perceel en het huis in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 35 conform de opmeting van de landmeter, alsmede aan eiser en de zijnen te vestigen een recht van overpad, vrije en onbelemmerde toegang te verlenen tot dat perceel binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [v.d. B.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

subsidiair: te leveren het perceel in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 35 binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [v.d. B.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

b. primair: alles in het werk te stellen, nalaten waar nodig daaronder begrepen, om het bestemmingsplan te doen wijzigen, de benodigde vergunningen voor het huis van [v.d. B.] te verkrijgen en [v.d. B.] volledig en maandelijks op de hoogte te houden van de voortgang hiervan;

subsidiair:de levering van het huis zo spoedig mogelijk te doen plaats vinden, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [v.d. B.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

meest subsidiair: gedaagden te veroordelen tot terugbetaling aan [v.d. B.] van de koopsom ad NLG 262.375,- (€ 119.060,58);

c. [v.d. B.] te machtigen om na verloop van 3 maanden na het in deze te wijzen vonnis zelf zorg te dragen op kosten van gedaagden verrichten van alle rechtshandelingen namens gedaagden die nodig zijn voor de levering van het huis en het onroerend goed hiervoor omschreven en zonodig namens gedaagden te handelen;

d. Te betalen een voorschot op de door gedaagden verschuldigde schadevergoeding tot een bedrag van € 115.604,63, zoals weergegeven en gespecificeerd in productie 38 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van deze dagvaarding;

4. betreffende eiser [B.]:

a. primair: te leveren het perceel en het huis in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 55 conform de opmeting van de landmeter, alsmede aan eiser en de zijnen te vestigen een recht van overpad, vrije en onbelemmerde toegang te verlenen tot dat perceel binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [B.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

subsidiair: te leveren het perceel in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 55 binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [B.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

b. primair: alles in het werk te stellen, nalaten waar nodig daaronder begrepen, om het bestemmingsplan te doen wijzigen, de benodigde vergunningen voor het huis van [B.] te verkrijgen en [B.] volledig en maandelijks op de hoogte te houden van de voortgang hiervan;

subsidiair:de levering van het huis zo spoedig mogelijk te doen plaats vinden, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [B.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

meest subsidiair: gedaagden te veroordelen tot terugbetaling aan [B.] van de koopsom ad NLG 459.425,- (€ 208.477,98);

c. [B.] te machtigen om na verloop van 3 maanden na het in deze te wijzen vonnis zelf zorg te dragen op kosten van gedaagden verrichten van alle rechtshandelingen namens gedaagden die nodig zijn voor de levering van het huis en het onroerend goed hiervoor omschreven en zonodig namens gedaagden te handelen;

d. te betalen een voorschot op de door gedaagden verschuldigde schadevergoeding tot een bedrag van € 181.116,15, zoals weergegeven en gespecificeerd in productie 41 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van deze dagvaarding;

5. betreffende eiser [B.]:

a. primair: te leveren het perceel en het huis in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 52 conform de opmeting van de landmeter, alsmede aan eiser en de zijnen te vestigen een recht van overpad, vrije en onbelemmerde toegang te verlenen tot dat perceel binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [B.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

subsidiair: te leveren het perceel in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 52 binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [B.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

b. primair: alles in het werk te stellen, nalaten waar nodig daaronder begrepen, om het bestemmingsplan te doen wijzigen, de benodigde vergunningen voor het huis van [B.] te verkrijgen en [B.] volledig en maandelijks op de hoogte te houden van de voortgang hiervan;

subsidiair:de levering van het huis zo spoedig mogelijk te doen plaats vinden, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [B.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

meest subsidiair: gedaagden te veroordelen tot terugbetaling aan [B.] van de koopsom ad NLG 214.825,- (€ 97.483,00);

c. te betalen een voorschot op de door gedaagden verschuldigde schadevergoeding tot een bedrag van € 95.327,38, zoals weergegeven en gespecificeerd in productie 45 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van deze dagvaarding;

6. betreffende eiser [H.]:

a. primair: te leveren het perceel en het huis in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 58 conform de opmeting van de landmeter, alsmede aan eiser en de zijnen te vestigen een recht van overpad, vrije en onbelemmerde toegang te verlenen tot dat perceel binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [H.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

subsidiair: te leveren het perceel in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 58 binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [H.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

b. primair: alles in het werk te stellen, nalaten waar nodig daaronder begrepen, om het bestemmingsplan te doen wijzigen, de benodigde vergunningen voor het huis van [H.] te verkrijgen en [H.] volledig en maandelijks op de hoogte te houden van de voortgang hiervan;

subsidiair:de levering van het huis zo spoedig mogelijk te doen plaats vinden, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [H.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

meest subsidiair: gedaagden te veroordelen tot terugbetaling aan [H.] de koopsom ad NLG 352.000,- (€ 159.730,64);

c. Te betalen een voorschot op de door gedaagden verschuldigde schadevergoeding tot een bedrag van € 146.257,51, zoals weergegeven en gespecificeerd in productie 47 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van deze dagvaarding;

7. betreffende eiser [v.d. N.]:

a. primair: te leveren het perceel en het huis in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 54 conform de opmeting van de landmeter, alsmede aan eiser en de zijnen te vestigen een recht van overpad, vrije en onbelemmerde toegang te verlenen tot dat perceel binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [v.d. N.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

subsidiair: te leveren het perceel in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 54 binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [v.d. N.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

b. primair: alles in het werk te stellen, nalaten waar nodig daaronder begrepen, om het bestemmingsplan te doen wijzigen, de benodigde vergunningen voor het huis van [v.d. N.] te verkrijgen en [v.d. N.] volledig en maandelijks op de hoogte te houden van de voortgang hiervan;

subsidiair:de levering van het huis zo spoedig mogelijk te doen plaats vinden, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [v.d. N.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

meest subsidiair: gedaagden te veroordelen tot terugbetaling aan [v.d. N.] de koopsom ad NLG 362.590,- (€ 148.200,-);

c. Te betalen een voorschot op de door gedaagden verschuldigde schadevergoeding tot een bedrag van € 126.761,75, zoals weergegeven en gespecificeerd in productie 51 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van deze dagvaarding;

8. betreffende eiser [de R.]:

a. te leveren het perceel in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 60 conform de opmeting van de landmeter, alsmede aan eiser en de zijnen te vestigen een recht van overpad, vrije en onbelemmerde toegang te verlenen tot dat perceel binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [de R.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

b. te herbouwen, op te leveren het door [de R.] gekochte huis lokaal bekend onder nummer 60 conform de koopovereenkomst bijgevoegd in productie 56 binnen 5 maanden na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [de R.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven

c. primair: alles in het werk te stellen, nalaten waar nodig daaronder begrepen, om het bestemmingsplan te doen wijzigen, de benodigde vergunningen voor het huis van [de R.] te verkrijgen en [de R.] volledig en maandelijks op de hoogte te houden van de voortgang hiervan;

subsidiair:de levering van het huis zo spoedig mogelijk te doen plaats vinden, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [de R.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

meest subsidiair: gedaagden te veroordelen tot terugbetaling aan [de R.] de koopsom ad NLG 406.879,50 (€ 184.633,87);

d. betaling aan [de R.] van de door de verzekeraar aan gedaagden betaalde uitkering op grond van de opstal- en inboedelverzekering vermeerderd met de wettelijke rente sedert 1 augustus 2002, althans de dag dat gedaagden de uitkering van de verzekeraar hebben ontvangen;

e. te betalen een voorschot op de door gedaagden verschuldigde schadevergoeding tot een bedrag van € 146.496,75, zoals weergegeven en gespecificeerd in productie 60 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van deze dagvaarding;

9. betreffende eiser [S.]:

a. primair: te leveren het perceel en het huis in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 56 conform de opmeting van de landmeter, alsmede aan eiser en de zijnen te vestigen een recht van overpad, vrije en onbelemmerde toegang te verlenen tot dat perceel binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [S.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

subsidiair: te leveren het perceel in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 56 binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [S.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

b. primair: alles in het werk te stellen, nalaten waar nodig daaronder begrepen, om het bestemmingsplan te doen wijzigen, de benodigde vergunningen voor het huis van [S.] te verkrijgen en [S.] volledig en maandelijks op de hoogte te houden van de voortgang hiervan;

subsidiair: de levering van het huis zo spoedig mogelijk te doen plaats vinden, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [S.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

meest subsidiair: gedaagden te veroordelen tot terugbetaling aan [S.] van de koopsom ad NLG 422.100,- (€ 191.540,-);

c. te betalen een voorschot op de door gedaagden verschuldigde schadevergoeding tot een bedrag van € 139.747,60 zoals weergegeven en gespecificeerd in productie 70 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van deze dagvaarding.

10. betreffende eiser [V.]:

a. primair: te leveren het perceel in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 57 conform de opmeting van de landmeter, alsmede aan eiser en de zijnen te vestigen een recht van overpad, vrije en onbelemmerde toegang te verlenen tot dat perceel binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [V.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

b. te herbouwen, op te leveren en te leveren het door [V.] gekochte huis lokaal bekend onder nummer 57 conform de koopovereenkomst bijgevoegd in productie 71 binnen 5 maanden na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

c. primair: alles in het werk te stellen, nalaten waar nodig daaronder begrepen, om het bestemmingsplan te doen wijzigen, de benodigde vergunningen voor het huis van [V.] te verkrijgen en [V.] volledig en maandelijks op de hoogte te houden van de voortgang hiervan;

subsidiair: de levering van het huis zo spoedig mogelijk te doen plaats vinden, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [V.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

meest subsidiair: gedaagden te veroordelen tot terugbetaling aan [V.] van de koopsom ad NLG 495.000,- (€ 224.621,21);

d. primair: tot betaling aan [V.] van de door de verzekeraar aan gedaagden betaalde uitkering ad EUR 174.580,- op grond van de opstal- en inboedelverzekering vermeerderd met de wettelijke rente sedert 1 augustus 2002, althans de dag dat gedaagden de uitkering van de verzekeraar hebben ontvangen;

e. te betalen een vergoeding van de door [V.] geleverde administratieve diensten ad € 7.500,00;

f. te betalen een voorschot op de door gedaagden verschuldigde schadevergoeding tot een bedrag van € 160.226,93 zoals weergegeven en gespecificeerd in productie 73 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van deze dagvaarding.

Gedaagden, verder te noemen Transes, hebben gemotiveerd verweer gevoerd.

3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.

3.1

Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- Transes heeft rond 1996 het plan opgevat om een aantal vakantieparken te bouwen in Portugal, rond Almegue. Daarvoor heeft zij in juli 1996 met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

- Eisers hebben allen op enig moment een overeenkomst gesloten met Transes waarbij partijen onder meer het volgende zijn overeengekomen - blijkens de overgelegde overeenkomsten luiden deze voor eisers nagenoeg gelijk -: "Komen daarom het volgende overeen:

I ondergetekende koopt hierbij van Investments, het grondstuk, aangegeven als nummer (…) in het plan voor fase I (…) waarop door Transes en/of Lusaldeia Lda, of enige andere dochteronderneming van Transes een chalet (…) voor ondergetekende zal worden gebouwd (…)"

(a) Eigendomsoverdracht en Formaliteiten:

1. De Ondergetekende koop hierbij van Investments het grondstuk, (…), waarop door Transes en/of Lusaldeia Lda, of enige andere dochteronderneming van Transes voor ondergetekende het bedoelde chalet zal worden gebouwd, in eigendom. Daarmede wordt ondergetekende de juridische eigenaar van de grond en het chalet dat hierop wordt gebouwd.

(…)

3. De rechten die voor ondergetekende voortvloeien uit artikel (a) 1, zullen worden verkregen via een notariele overdrachtsakte in overeenstemming met de Portugese eigendomswetten voor een Condominium. (…)

(d) "Condominium"

1. Almegue wordt opgezet als een Condominium, een Portugese rechtsvorm voor gemeenschappelijk horizontaal eigendom De eigenaar van een chalet in Almegue is mede-eigenaar van het Condominium; (…)

(f) Verhuurregeling:

1. De Ondergetekende kan zijn chalet aan derden verhuren. Hierbij is echter de Portugese wetgeving m.b.t. het Condominium van kracht. Dit betekent dat verhuur uitsluitend kan plaatsvinden via de officiële verhuurorganisatie van Transes waarbinnen samengewerkt kan worden met het Condominium. (…)

- 2. Transes verhuurorganisatie brengt aan ondergetekende voor haar diensten 30% van de te ontvangen huurpenningen in rekening. (…)

(h) (…)

4. Nu het object van deze overeenkomst een onroerende zaak betreft welke in Portugal is gelegen, is op deze overeenkomst uitsluitend het Portugese recht van toepassing. In geval van een geschil geven partijen reeds nu te kennen dit langs minnelijke weg te willen regelen. Mochten partijen hierin niet slagen, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde civiele rechter in Lissabon. (…)

- Eisers hebben voor met het aangaan van de overeenkomst tevens de koopsom voldaan.

- Alhoewel de vereiste (bouw)vergunningen nog niet waren afgegeven is Transes, met toestemming van de gemeente, begonnen met de bouw van de vakantiewoningen. Eisers hebben vanaf het moment van gereedkomen van de woningen daarvan gebruik mogen maken.

- De juridische eigendomsoverdracht van de vakantiewoningen en de percelen hebben tot op heden niet plaats gevonden.

3.2

Partijen verschillen primair van mening over de vraag of de Nederlandse voorzieningenrechter bevoegd is om van de vorderingen van eisers kennis te nemen. Eisers hebben daaromtrent aangevoerd dat de voorzieningenrechter bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 15 EEX verordening jo 16 lid 1 EEX verordening, althans is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 2 EEX verordening, althans krachtens artikel 31 EEX verordening.

3.3

Transes heeft bestreden dat de voorzieningenrechter bevoegd is om van de vorderingen kennis te nemen. Niet alleen leidt artikel 22 lid 1 EEX-verordering ertoe dat de Portugese rechter bij uitsluiting bevoegd is om van het geschil kennis te nemen doch partijen bij het aangaan van de overeenkomst een forumkeuze overeen gekomen, waarbij partijen een keuze hebben gemaakt voor de bevoegde rechter te Lissabon.

3.4

In geen van de in de EEX verordening opgenomen omstandigheden is de Nederlandse rechter bevoegd volgens Transes. Zo is artikel 2 EEX verordening niet van toepassing nu geen der gedaagden woonplaats heeft in Nederland. Gedaagde sub 1 heeft weliswaar woonplaats in Nederland doch ten aanzien van deze gedaagde dienen eisers niet ontvankelijk te worden verklaard, aldus Transes. Ook de plaats van uitvoering kan niet leiden tot een bevoegdheid van de Nederlandse voorzieningenrechter omdat de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt moet worden uitgevoerd, Portugal is, aldus Transes. Ten slotte kan ook het beroep van eisers op artikel 15 EEX verordening niet leiden tot de bevoegdheid van de Nederlandse voorzieningenrechter nu dit artikel slechts ziet op de koop van roerende zaken op afbetaling en krediettransacties doch niet op koop van onroerend goed. Doch zelfs als dit artikel ook van toepassing zou zijn voor de koop van onroerend goed, staat artikel 22 EEX verordening aan toepassing van dit artikel in de weg. Een eventueel beroep op artikel 31 EEX verordening kan volgens Transes eveneens niet leiden tot bevoegdheid van de Nederlandse rechter leiden omdat de door eisers ingestelde vorderingen niet kunnen worden geschaard onder de strenge criteria die het Hof van Justitie hanteert.

3.5

Ten slotte heeft Transes de bevoegdheid van de Nederlandse voorzieningenrechter betwist op grond van litispendentie krachtens artikel 27 EEX verordening. Op 2 januari 2004 heeft Transes een procedure aanhangig gemaakt betrekking hebbend op onderhavige overeenkomsten. De procedure in Nederland is aangevangen op 5 januari 2004 toen gedaagde sub 1 de dagvaarding van eisers heeft ontvangen. De procedure in Portugal is dus eerder aangevangen. Op grond van al hetgeen Transes hiervoor heeft aangevoerd heeft zij verzocht de voorzieningenrechter niet bevoegd te verklaren.

3.6

Het beroep van Transes op de litispendentie faalt. Gelet op het bijzondere karakter van de voorlopige procedure mag immers niet snel worden aangenomen dat er sprake is van litispendentie. Daarvan is slechts sprake indien de procedures daadwerkelijk dezelfde inzet hebben, het om vergelijkbare procedures gaat en de maatregelen van de voorzieningenrechter zich ook uitstrekken over het territoir van de andere rechter. In onderhavig geschil is voorshands niet aannemelijk geworden dat er sprake is van vergelijkbare procedures en gevorderde maatregelen. Weliswaar zou bij toewijzing van de vordering aan de orde kunnen zijn dat de maatregelen zich ook uitstrekken over het territoir van de eveneens aangezochte rechter doch deze enkele mogelijkheid is onvoldoende om litispendentie aan te nemen.

3.7

Met betrekking tot de vorderingen uit hoofde van de gestelde overeenkomsten oordeelt de voorzieningenrechter als volgt over de vraag of hij bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Vast staat dat er sprake is van tussen partijen met verschillende nationaliteiten gesloten overeenkomsten waarvan de uitvoering niet (steeds) in Nederland plaatsvindt en de in de koopovereenkomst genoemde onroerende zaken niet in Nederland zijn gelegen doch in Portugal, zodat de rechterlijke bevoegdheid bepaald wordt door de EEX verordening die op 1 maart 2002 in werking is getreden en van toepassing is verklaard op rechtsvorderingen die zijn ingesteld na de inwerkingtreding van de verordening.

3.8

Ingevolge deze verordening dient eerst te worden vastgesteld of de Nederlandse rechter ten gronde bevoegd is krachtens de afdelingen 2 t/m 6 EEX verordening. Indien immers de bevoegdheid kan worden gebaseerd op een van deze bepalingen, dan is ook de voorzieningenrechter bevoegd, zonder dat aan die bevoegdheid nadere voorwaarden worden gesteld.

3.9

Voorshands kan, bij gebreke van een gemotiveerde betwisting, worden vastgesteld dat eisers dienen te worden beschouwd als consument in de zin van de EEX-verordening zodat afdeling 4 EEX verordening van toepassing is. Krachtens artikel 15, aanhef en onder c is de Nederlandse rechter bevoegd ongeacht woonplaats van de gedaagde of plaats van uitvoering in alle andere gevallen dan bedoeld onder a en b. Daarbij wordt enkel de restrictie gemaakt dat de overeenkomst moet zijn gesloten met een persoon die commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat waar de consument woonplaats heeft. Noch uit de tekst noch uit de toelichting kan worden opgemaakt dat voor toepassing van voornoemd artikel een uitzondering wordt gemaakt voor de koop van onroerend goed.

3.10

Nu eisers consumenten zijn, Transes niet heeft betwist dat zij commerciële activiteiten heeft ontplooid in Nederland en er geen uitzondering wordt gemaakt voor de koop van onroerend goed is de Nederlandse rechter krachtens artikel 15 aanhef en onder c bevoegd van het geschil kennis te nemen. Zulks leidt er tevens toe dat voorbij wordt gegaan aan de stelling van Transes dat partijen bij het aangaan van de overeenkomst een forumkeuze hebben gemaakt. Krachtens artikel 17 EEX verordening kan immers alleen van deze bepalingen betreffende consumenten worden afgeweken door een van de overeenkomsten in artikel 17 onder 1 t/m 3 genoemd. Een vooraf overeen gekomen forumkeuze valt niet onder de daar genoemde mogelijkheden zodat op het forumkeuzebeding geen beroep kan worden gedaan, althans kan dat niet leiden tot het verlies van bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

3.11

Aan het voorgaande doet ook niet af hetgeen is bepaald in artikel 22 sub 1 EEX verordening nu deze bevoegdheidsregel krachtens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie restrictief moet worden geïnterpreteerd. Dit leidt ertoe dat voor de toepasselijkheid van dit artikel niet voldoende is dat de rechtsvordering een zakelijk recht op een onroerend goed betreft of dat zij in verband staat met een onroerend goed, doch dat de rechtsvordering daadwerkelijk op een zakelijk recht is gebaseerd en niet op een persoonlijk recht. Ingevolge deze restrictieve interpretatie moet worden aangenomen dat een vordering tot levering van een onroerend goed niet onder artikel 22 sub 1 EEX-verordening valt.

3.12

Ter zake de overige vorderingen kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter de bevoegdheid worden gebaseerd op artikel 1 jo artikel 6 EEX verordening nu gedaagde sub 1 woonachtig is in Nederland. Voor de beoordeling van de bevoegdheid van de rechter geldt immers als aanknopingspunt de door eisers uitgebrachte dagvaarding, waaruit kan worden opgemaakt dat gedaagde sub 1 woonplaats heeft in Nederland.

3.13

Eisers hebben aangevoerd dat voor de beoordeling van de vorderingen die betrekking hebben op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede de vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad, het Nederlands recht van toepassing is. Zij beroepen zich daarbij op artikel 5 EVO voor zover het de overeenkomsten betreft. Ter zake de vordering uit hoofde van onrechtmatige daad beroepen eisers zich op artikel 3 Wet conflictenrecht onrechtmatige daad. Transes heeft deze stellingen gemotiveerd bestreden.

3.14

Met betrekking tot de vorderingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomsten en de daaraan gelieerde vorderingen overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Blijkens de koopovereenkomsten hebben partijen bij het aangaan van de overeenkomst een keuze gemaakt voor toepassing van het Portugese recht, welke rechtskeuze is weergegeven onder (h) 4 van de overeenkomst. Krachtens artikel 3 lid 1 EVO wordt, nu partijen een rechtskeuze hebben gemaakt, de overeenkomst ook beheerst door deze rechtskeuze. Weliswaar is in het EVO een beschermende bepaling opgenomen in artikel 5, doch dit artikel is slechts van toepassing op overeenkomsten met consumenten die betrekking hebben op de levering van roerende lichamelijk zaken of de verstrekking van diensten aan de consument alsmede op overeenkomsten ter financiering van een dergelijke levering of verstrekking. Een overeenkomst tot koop van een onroerende zaak en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen vallen niet onder laatstgenoemd artikel. Portugees recht is derhalve van toepassing.

3.15

Met betrekking tot de vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad is de voorzieningenrechter van oordeel dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat op deze vorderingen het Nederlands recht van toepassing is gelet op het volgende. Niet, althans onvoldoende is bestreden het betoog van Transes dat zich ook ontmoetingen met eisers hebben voorgedaan in België en Portugal, zodat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet kan worden vastgesteld dat de vermeende onrechtmatige daden zich uitsluitend of voornamelijk op het grondgebied van Nederland hebben voorgedaan en het toepasselijk recht niet op artikel 3 lid 1 Wet conflictenrecht onrechtmatige daad kan worden gebaseerd.

3.16

Krachtens het tweede lid van artikel 3 van voornoemde wet, zal dan het recht worden toegepast van het land waar de onrechtmatige daad schadelijk inwerkt op een persoon, goed of milieu. Nu de door eisers gevorderde schade voornamelijk betrekking heeft op het onroerend goed, onder anderen door het missen van inkomsten uit huur, de waardevermindering door de afwezigheid van voorzieningen en dergelijke en het onroerend goed is gelegen in Portugal, dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter het Portugese recht van toepassing te worden verklaard nu de schade voornamelijk inwerkt op het in Portugal gelegen onroerend goed en de overige schadeposten daar onverbrekelijk mee zijn verbonden.

3.17

Over de vraag welk recht van toepassing is op de gestelde arbeidsovereenkomst tussen [V.] en Transes hebben partijen zich niet uitgelaten, zodat de voorzieningenrechter daarover ambtshalve zal oordelen. Vast staat, bij gebreke van een gemotiveerde betwisting, dat Transes geen kantoor houdt op het grondgebied van Nederland zodat de werkzaamheden van [V.] in ieder geval niet op het grondgebied van Nederland zijn verricht. Wel heeft Transes een kantoor in België en in Portugal. Ervan uitgaande dat de werkzaamheden, zoals [V.] stelt voornamelijk een aantal administratieve taken betrof, en de werkzaamheden van Transes voornamelijk in Portugal plaatsvinden, is voorshands voldoende aannemelijk dat ingevolge artikel 6 EVO het Portugese recht van toepassing is.

3.18

Transes heeft vervolgens gesteld dat eisers niet ontvankelijk moeten worden verklaard voor zover hun vorderingen zijn gericht tegen gedaagden sub 1, 2, 3, 5, 7 en 10. Immers uitsluitend gedaagden sub 4, 6, 8 en 9 zijn op enigerlei wijze betrokken geweest bij de tussen partijen gesloten overeenkomsten.

3.19

Ter zake de stelling van gedaagden dat eisers niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen jegens gedaagden sub 2, 5, 6 en 10 oordeelt de voorzieningenrechter dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat de vorderingen jegens gedaagden sub 2, 5, 6 en 10 niet kunnen slagen wegens een reden, die buiten de zaak zelf is gelegen. Eisers zijn derhalve ontvankelijk in hun vorderingen jegens gedaagden sub 2, 5, 6 en 10.

3.20

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dienen eisers niet-ontvankelijk te worden verklaard voor zover hun vorderingen zijn gericht jegens gedaagden sub 1, 3 en 7 bij gebreke van een voldoende gemotiveerde betwisting van de zijde van eisers. Derhalve zal dienovereenkomstig worden beslist.

3.21

Aan de stelling van Transes dat eisers geen spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen wordt voorbijgegaan. Als niet betwist staat vast dat partijen met elkaar koopovereenkomsten zijn aangegaan waarbij Transes zich, tegen betaling van een koopprijs, heeft verplicht tot de bouw en (uiteindelijk) de levering van de juridische eigendom van een woning in Portugal en dat Transes eisers ook steeds heeft voorgehouden dat deze levering op enig moment zou plaatsvinden. Voorts is niet in geschil dat de levering tot op heden niet heeft plaatsgevonden, wat een voor eisers onwenselijke situatie vormt. Daarmee is naar het oordeel van de voorzieningenrechter reeds een voldoende spoedeisend belang gegeven. Weliswaar hebben eisers al die jaren wel het gebruik gehad van de betreffende vakantiewoningen doch het spoedeisend karakter gaat niet verloren wanneer eisers, als tijdelijke oplossing, in ieder geval de vakantiewoningen gebruiken, nu daarmee de voor hen onwenselijke situatie niet wordt opgeheven.

3.22

Transes heeft ten slotte aangevoerd dat de zaak zich niet leent voor een kort geding, niet alleen omdat het gaat om een zeer omvangrijk feitencomplex maar ook omdat het een juridisch gecompliceerde zaak betreft. Bovendien zijn de vorderingen niet te beschouwen als voorlopige of bewarende maatregelen en is hetgeen eisers vorderen in strijd met het Portugese recht. Een eventueel toewijzend vonnis zal in Portugal niet ten uitvoer kunnen worden gelegd.

3.23

De voorzieningenrechter begrijpt dat Transes heeft bedoeld te stellen dat de vorderingen reeds op voorhand moeten worden afgewezen wegens de complexiteit van de zaak. Zulks is echter niet in overeenstemming met de regels omtrent het kort geding. Weliswaar kan een vordering in kort geding worden geweigerd indien de zaak niet vatbaar wordt geacht om in kort geding genoegzaam te worden toegelicht, doch beantwoording van die vraag kan eerst geschieden indien er een inhoudelijke beoordeling van het geschil plaatsvindt. De voorzieningenrechter zal aan dit verweer thans voorbij gaan evenals aan het door Transes opgeworpen verweer dat de door eisers gevorderde voorzieningen geen voorlopige en bewarende maatregelen zijn. Ook de aard van de voorzieningen kan immers slechts worden bepaald bij een inhoudelijke behandeling.

3.24

Eisers hebben ter nadere onderbouwing van hun vorderingen tot nakoming van de overeenkomsten en de daarmee samenhangende vorderingen het volgende aangevoerd.

3.25

Blijkens de overeenkomsten zijn partijen overeengekomen dat eisers, tegen betaling van de koopprijs, de juridische eigendom zouden verkrijgen van een vakantiewoning en een perceel grond in Portugal. Alhoewel de woningen al zijn gebouwd, en ook bij eisers in gebruik zijn, is de eigendom tot op heden nog niet op eisers overgegaan ondanks herhaald verzoek daartoe. Transes heeft aangegeven niet aan de juridische levering mee te willen werken zodat de vorderingen van eisers in de eerste plaats zijn gericht op nakoming van de overeenkomst in de zin dat de juridische levering dient plaats te vinden. De vordering tot schadevergoeding is gebaseerd op een tekortkoming in de nakoming. Transes heeft eisers immers jarenlang informatie onthouden over de voortgang van de (bouw)vergunningen en de wijziging van het bestemmingsplan. Daarnaast is het nog steeds onmogelijk om van de vakantiewoningen gebruik te maken vanwege de nodige herstelwerkzaamheden en/of extra werkzaamheden en hebben een aantal huizen nog steeds gebreken. Zo is er geen passende riolering aangebracht, noch is er gezorgd voor een passend alternatief en voldoet de elektriciteit niet aan de normen van het Portugese elektriciteitsbedrijf EDP. Bovendien is Transes tekortgeschoten ter zake de bouw van de beloofde algemene voorzieningen en is de bouw van het zwembad, het restaurant en de haven tot op heden niet gerealiseerd, aldus eisers.

3.26

De vorderingen uit hoofde van de gepleegde onrechtmatige daden hebben eisers aldus onderbouwd dat [Van E.] eisers heeft bewogen tot het sluiten van de koopovereenkomsten, terwijl hij wist of moest weten dat de verplichtingen uit overeenkomst niet konden worden nagekomen. Door het voorspiegelen van onjuistheden hebben [Van E.] en Transes onrechtmatig jegens eisers gehandeld.

3.27

De vorderingen van [de R.] en [V.] zijn aldus onderbouwd dat de vakantiewoningen van beide eisers door brand zijn verwoest, doch dat zij tot op heden geen betaling hebben ontvangen van de verzekeringspenningen. De vordering van [V.] voorts betreffende de betaling van een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden is aldus onderbouwd dat [V.] gedurende de eerste drie maanden van 2000 voor [Van E.] heeft gewerkt en derhalve recht heeft op vergoeding daarvan.

3.28

Ter onderbouwing van de vorderingen van [V.d. S.] is het volgende aangevoerd. [V.d. S.] heeft in 2002 met Transes een leningsovereenkomst gesloten. Deze lening is thans opeisbaar en moet worden terugbetaald. Daarnaast zou zekerheid worden gegeven voor de lening door het "rond houtenhuis" in onderpand te geven, welk onderpand nimmer door Transes is gegeven.

3.29

Transes heeft zich tegen de vorderingen als volgt verweerd. Juist is weliswaar dat partijen koopovereenkomsten zijn aangegaan, maar daarbij moet het volgende in aanmerking worden genomen. Teneinde een vakantiepark bij Almegue te kunnen bouwen is Transes destijds met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarbij Transes met de gemeente is overeengekomen dat er een vijftal condominia zouden worden gebouwd. Eisers hebben dan ook, naast de eigendom van de woningen, tevens een aandeel in een condominium gekocht, zoals ook is weergegeven in de koopovereenkomst. Een dergelijk aandeel kan worden vergeleken met het in het Nederlandse recht bekende appartementsrecht.

3.30

Om het condominium te kunnen bouwen moest ook het bestemmingsplan worden gewijzigd. Wijziging van het bestemmingsplan behelst een aantal stadia. Eerst dient een urbanisatieplan te worden opgesteld. Dat is gebeurd door de gemeente met behulp van externe deskundigen. Vervolgens dient dit urbanisatieplan te worden goedgekeurd door de betrokken instanties. De goedkeuring is definitief gegeven in de zomer van 1999. Ten slotte dient het plan door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Planning te worden geratificeerd en dat is tot op heden, door omstandigheden die niet aan Transes kunnen worden toegerekend, nog niet gebeurd. Zonder ratificatie kunnen er geen bouwvergunningen worden verleend en kan het condominium niet worden opgericht. En zonder oprichting van het condominium kan geen juridische levering plaatsvinden. Transes heeft eisers omtrent de voortgang van het project steeds op de hoogte gehouden. Ook eisers weten derhalve dat juridische levering in dit stadium volstrekt illegaal zou zijn, zodat geen enkele notaris aan deze levering zou willen meewerken. De vordering tot levering kan derhalve reeds daarom niet worden toegewezen, aldus Transes.

3.31

Met het niet ratificeren van het urbanisatieplan hangt ook samen dat de kadastrale beschrijving van de percelen niet kan plaatsvinden, welke beschrijving noodzakelijk is voor de levering van de juridische eigendom. Het opmaken van de kadastrale beschrijving kan namelijk pas worden aangevangen nadat de gemeente de basisinfrastructuur heeft aangelegd, zoals ook in de overeenkomst is opgenomen, en met het aanleggen daarvan kan eerst worden gestart nadat het condominium is opgericht wat, zoals reeds is aangegeven, weer afhankelijk is van de ratificatie van het urbanisatieplan. Een en ander leidt er ook toe dat de vordering tot het (laten) opmeten van de percelen volgens Transes niet kan worden toegewezen.

3.32

De vordering tot het (doen) wijzigen van het bestemmingsplan is, gelet op het voorgaande, volgens Transes evenmin voor toewijzing vatbaar. Het is immers niet Transes die de wijziging van het bestemmingsplan kan bewerkstelligen maar het Ministerie van Ruimtelijke ordening en Planning. En zij zijn tot op heden nog niet bereid of in staat geweest tot ratificatie van het urbanisatieplan over te gaan. Transes heeft dan ook inmiddels een procedure jegens de staat en de gemeente aanhangig gemaakt in Portugal teneinde te bewerkstelligen dat het plan alsnog wordt geratificeerd, aldus Transes.

3.33

De vorderingen tot het afbouwen en opleveren van de woningen moeten volgens Transes worden afgewezen simpelweg omdat de woningen reeds zijn afgebouwd en aan eisers zijn opgeleverd. De tijdens de oplevering geconstateerde gebreken zijn verholpen. Voor zover de vorderingen betrekking hebben op de aansluiting op water en riolering en de aansluiting van de elektra heeft Transes het volgende aangevoerd.

3.34

De elektra is wel degelijk conform de richtlijnen van de EDP aangelegd. Wel is juist dat de rekeningen van de maatschappij uitsluitend aan Transes worden verzonden omdat alleen eigenaren een aansluiting op de elektra kunnen hebben in Portugal. Eisers dienen vervolgens hun deel aan Transes te voldoen. Dit is een tijdelijke situatie zolang het condominium nog niet is opgericht en eisers nog geen eigenaar zijn. De vordering dienaangaande moet volgens Transes worden afgewezen.

3.35

Voor zover de vorderingen betrekking hebben op de riolering heeft Transes aangevoerd dat bij alle woningen stromend water aanwezig is en dat alle toiletten werken en zijn aangesloten op een septic tank, wat overigens niet ongebruikelijk is in Portugal. Voor zover eisers hebben bedoeld te stellen dat er geen waterzuiveringsinstallatie aanwezig is, merkt Transes op dat deze door gemeente moet worden aangelegd en dat zulks eerst na ratificatie van het urbanisatieplan kan geschieden. Ook deze vorderingen moeten volgens Transes worden afgewezen.

3.36

De vordering van eisers betreffende de openlegging van de boeken moet volgens Transes eveneens worden afgewezen. Transes heeft immers aan al haar verplichtingen voldaan en er is geen enkele reden waarom inzage zou kunnen worden verlangd. Ook de vordering dat eisers niet gehouden zijn tot nakoming van artikel -(f) van de overeenkomst moet worden afgewezen nu er geen enkele reden is waarom van deze bepaling zou moeten worden afgeweken.

3.37

Met betrekking tot de individuele vorderingen van [V.d. S.] heeft Transes aangevoerd dat er weliswaar een geldleningsovereenkomst is getekend door Transes doch dat het geld nooit aan Transes is overgemaakt. Er zijn wel een aantal betalingen geweest maar niet duidelijk is waarop deze betalingen betrekking hebben. Zolang er geen duidelijkheid is of er al dan niet geld is geleend, hoeft er ook geen hypotheek te worden gevestigd ter zekerheid. Ten slotte is er geen vordering tot terugbetaling van het bedrag van het door [V.d. S.] gekochte chalet nummer 51 in Castelo de Vide simpelweg omdat [V.d. S.] nooit enig bedrag heeft voldaan.

3.38

De vordering van [de R.] tot betaling van de verzekeringspenningen moet volgens Transes worden afgewezen omdat deze gelden in principe worden aangewend voor de herbouw van het chalet. Omdat het Transes is gebleken dat de verzekering om onbekende redenen is opgezegd is zij een procedure gestart teneinde alsnog betaling te verkrijgen. Transes betwist overigens dat zij niet tijdig namens [de R.] verzekeringspremie heeft betaald.

3.39

De vorderingen van [V.] betreffende de betalingen van de verzekerings-penningen en de betaling uit hoofde van een arbeidsovereenkomst moeten volgens Transes worden afgewezen. De verzekeringspenningen ter zake de inboedel zijn reeds aan [V.] uitgekeerd en de verzekeringspenningen ter zake de opstal zijn aan Transes uitgekeerd teneinde de herbouw van de woning mogelijk te maken. Van een arbeidsovereenkomst is geen sprake geweest volgens Transes, zodat de vordering dienaangaande moet worden afgewezen.

3.40

Transes heeft ten slotte aangevoerd dat er geen sprake kan zijn van een persoonlijke aansprakelijkheid van [Van E.] omdat er geen sprake is van misleiding dan wel bedrog. Volgens Transes is een en ander simpelweg voortgekomen uit het feit dat er in de afgelopen twee jaar problemen zijn ontstaan met een aantal kopers.

3.41

De voorzieningenrechter stelt voorop dat voor toewijzing van een vordering tot nakoming in kort geding slechts plaats is indien direct en zonder nader onderzoek aannemelijk is dat aan alle voorwaarden voor nakoming zijn voldaan. In onderhavig geschil betwist Transes dat aan alle voorwaarden is voldaan om nakoming te kunnen vorderen.

3.42

Als niet, althans onvoldoende gemotiveerd bestreden kan worden uitgegaan van de volgende feiten en omstandigheden. In onderhavige overeenkomsten zijn partijen overeen gekomen dat koper eigenaar zou worden van een woning en een perceel grond en dat de rechten van koper die hieruit voortvloeien, zullen worden verkregen via een notariële akte in overeenstemming met de Portugese eigendomswetten voor een Condominium, aldus de artikelen (a) 1 jo (a) 3. Hieruit moet worden opgemaakt dat voor het overdragen van de juridische eigendom het bestaan van een Condominium is vereist. Vast staat voorts dat een dergelijk Condominium eerst kan worden opgericht indien een door de Minister van Ruimtelijke Ordening en Planning geratificeerd urbanisatieplan tot wijziging van het bestemmingsplan heeft geleid. En dit urbanisatieplan is tot op heden, zo is eveneens onbetwist gesteld, niet geratificeerd. Oprichting van een Condominium als bedoeld in de artikelen (a) 1 jo (a) 3 is derhalve nog niet mogelijk geweest. Gelet op deze feiten en omstandigheden is voorshands niet aannemelijk geworden dat eisers reeds thans nakoming van de overeenkomst kunnen vorderen voor zover deze nakoming betrekking heeft op de levering van de juridische eigendom van de woningen en de percelen.

3.43

Voor zover eisers hebben bedoeld te stellen dat nakoming kan worden gevorderd nu het aan Transes te wijten is dat het urbanisatieplan nog niet is geratificeerd zodat Transes kan worden verweten dat niet aan alle voorwaarden is voldaan en dit geen belemmering meer mag zijn voor nakoming, oordeelt de voorzieningenrechter als volgt. Transes heeft aangevoerd dat zij alles in het werk heeft gesteld om tot spoedige ratificatie te kunnen laten overgaan. Het uitblijven daarvan is volledig te wijten aan de Minister van Ruimtelijke Ordening en Planning. Transes is inmiddels zelfs een procedure gestart teneinde ratificatie op korte termijn te kunnen bewerkstelligen. Eisers hebben deze stellingen van Transes niet betwist. Gelet op deze feiten en omstandigheden valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien op welke grond Transes nog een verwijt zou kunnen worden gemaakt. Ook op deze grond dient de vordering tot juridische levering te worden afgewezen.

3.44

Ook de vordering tot het laten uitmeten van de percelen door een landmeter dient te worden afgewezen gelet op het volgende. Als onbetwist gesteld dient ervan uit te worden gegaan dat het (doen) opmeten van de percelen door een landmeter eerst kan worden uitgevoerd wanneer de basisinfrastructuur door de gemeente is uitgezet, waarmee eerst een aanvang kan worden gemaakt wanneer het bestemmingsplan is gewijzigd en het Condominium is opgericht. Hiervoor is reeds overwogen dat oprichting van het Condominium niet kan worden gerealiseerd tot het urbanisatieplan is geratificeerd. Gelet op al deze feiten en omstandigheden zijn de stellingen van eisers dienaangaande voorshands niet aannemelijk geworden zodat de vordering ter zake de opmeting van de percelen door een landmeter wordt afgewezen.

3.45

De vordering tot het (doen) wijzigen van het bestemmingsplan wordt eveneens afgewezen. Gelet op de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onbegrijpelijk waarop deze vordering is gebaseerd.

3.46

Eisers hebben subsidiair de terugbetaling van de koopsom gevorderd. Evenwel is niet gesteld noch anderszins gebleken op welke grondslag deze vordering is gebaseerd zodat de vordering wegens gebrek aan feitelijke grondslag zal worden afgewezen.

3.47

De vorderingen tot het afbouwen en opleveren van de woningen, het aansluiten van water en elektra en het aansluiten op het riool dienen, gelet op de gemotiveerde betwisting van Transes, te worden afgewezen nu niet direct en zonder nader onderzoek aannemelijk is geworden dat Transes niet aan haar verplichtingen ter zake heeft voldaan en een kort geding zich niet leent voor een dergelijk nader onderzoek.

3.48

De vordering tot openlegging van de boeken en de vordering tot het niet gehouden zijn aan het in de koopovereenkomst onder artikel (f) opgenomen huurbepaling en het betalen van een voorschot op de schadevergoeding worden afgewezen wegens het ontbreken van een feitelijke grondslag.

3.49

De vorderingen van eisers tot het betalen van een vordering tot schadevergoeding dienen, gelet op de gemotiveerde betwisting van Transes, naar het oordeel van de voorzieningenrechter eveneens te worden afgewezen nu de stellingen van eisers niet direct en zonder nader onderzoek aannemelijk zijn geworden zodat een nader onderzoek is vereist. Evenwel leent een kort geding zich niet voor een dergelijk nader onderzoek.

3.50

De vordering van [V.d. S.] betreffende de terugbetaling van de lening, de vordering tot het vestigen van een hypotheek ten gunste van [V.d. S.] en de terugbetaling van de koopsom aan [V.d. S.] van de woning te Castelo del Vide worden, gelet op de gemotiveerde betwisting van Transes dienaangaande, eveneens afgewezen, nu deze stellingen van niet direct en zonder nader onderzoek aannemelijk zijn geworden zodat een nader onderzoek is vereist, terwijl het kort geding zich niet leent voor een dergelijk nader onderzoek.

3.51

Omtrent vorderingen van [de R.] en [V.] die betrekking hebben op de herbouw van de woning en de betaling van de verzekeringspenningen stelt de voorzieningenrechter voorop dat, gelet op het doel van de uitkering van de brandverzekering, de verzekeringspenningen dienen te worden gebruikt voor de herbouw van het verloren gegane onroerend goed, dan wel kan de verzekerde genoegen nemen met de door de verzekeringsmaatschappij gedane uitkering doch dan wordt afgezien van de herbouw van het verloren gegane onroerend goed.

3.52

Gelet op hetgeen [de R.] en [V.] hebben gevorderd moet evenwel worden aangenomen dat zij zowel betaling wensen van de, naar zij stellen, hun toekomende verzekeringsgelden doch dat zij daarnaast de herbouw van het verloren gegane onroerend goed vorderen op kosten van Transes, hetgeen niet strookt met het doel van de brandverzekering, zodat toewijzing van beide vorderingen niet mogelijk is.

3.53

Voorts is niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist dat de opstalverzekeringen op naam zijn gesteld van Transes zodat voorshands niet aannemelijk is geworden dat de verzekeringspenningen aan [de R.] en [V.] moeten worden uitgekeerd. Weliswaar kan voorshands ervan uit te worden gegaan dat Transes tot herbouw van de woningen verplicht is doch niet gesteld noch anderszins is aannemelijk geworden dat Transes aan deze verplichting niet zal voldoen. De vorderingen zullen worden afgewezen bij gebrek aan feitelijke grondslag.

3.54

De vordering van [V.] ten slotte tot betaling van een vergoeding wegens geleverde diensten wordt afgewezen wegens gebrek aan feitelijke grondslag.

4. De kosten.

Eisers dienen als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het geding.

5. De beslissing in kort geding.

De voorzieningenrechter:

verklaart eisers niet-ontvankelijk in hun vorderingen tegen de gedaagden sub 1, sub 3 en sub 7,

weigert de jegens de overige gedaagden gevorderde voorzieningen,

veroordeelt eisers in de kosten van het geding voor zover aan de zijde van Transes gevallen tot op heden begroot op € 1.455,- waaronder begrepen een bedrag van

€ 1.250,- aan procureurssalaris,

verklaart dit vonnis voor wat betreft deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

Dit vonnis is gewezen door mr. Poerink, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van 5 maart 2004, in tegenwoordigheid van mr. [v.d. B.] Jeths - Van Meerwijk, waarnemend griffier.