Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2003:AN9011

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
28-08-2003
Datum publicatie
27-11-2003
Zaaknummer
123381 KG ZA 03-417 123620 KG ZA 03-428 123747 KG ZA 03-434
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De te verkopen activa maken onderdeel uit van een door drie verkopende rechtspersonen gedreven onderneming, waaronder een gefailleerde vennootschap. De samenwerking met de curator vormt hierdoor zo'n wezenlijk onderdeel van de overeenkomst, dat het ontbreken van zijn goedkeuring de gehele overeenkomst ontbindt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

1. 123381 KG ZA 03-417 RECHTBANK BREDA

2. 123620 KG ZA 03-428

3. 123747 KG ZA 03-434 Sector Handelsrecht

Voorzieningenrechter

28 augustus 2003

VONNIS IN KORT GEDING

1. in de zaak 123381 KG ZA 03-417 van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRAAN B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam

e i s e r e s bij dagvaarding van 11 augustus 2003,

procureur: mr. E.C.M. Wagemakers,

advocaat : mr. ir. F.A. Dijkstra,

t e g e n :

mr. J.H.Th. VELDMAN q.q. in zijn hoedanigheid van curator van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPD Groep B.V.,

beide gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg,

g e d a a g d e,

procureur: mr. J.H.Th. VELDMAN.

2. in de zaak 123620 KG ZA 03-428 van:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPD HOLDING B.V., gevestigd te Roermond en kantoorhoudende te Sittard, gemeente Sittard-Geleen,

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPD SOFTWARE B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Sittard, gemeente Sittard-Geleen

e i s e r e s s e n bij dagvaarding van 15 augustus 2003,

v e r w e e r s t e r s in reconventie,

gevoegde partij: mr. JOHANNES HENDRICUS THEODOOR VELDMAN in zijn hoedanigheid van curator van KPD Groep B.V.,

procureur: mr. R.A.H. Post,

advocaat : mr. Ch. L.J.R. Lückers,

t e g e n :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRAAN B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam,

g e d a a g d e in conventie,

e i s e r e s in reconventie,

procureur: mr. E.C.M. Wagemakers,

advocaat : mr. ir. F.A. Dijkstra.

3. in de zaak 123747 KG ZA 03-434 van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRINK GROEP B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Leidschendam

e i s e r e s ,

v e r w e e r s t e r in reconventie,

gevoegde partij: mr. JOHANNES HENDRICUS THEODOOR VELDMAN in zijn hoedanigheid van curator van KPD Groep B.V.,

procureur: mr. R.A.H. Post,

advocaat : mr. M.R.B. Gorsira,

t e g e n :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRAAN B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam,

g e d a a g d e in conventie,

e i s e r e s in reconventie,

procureur: mr. E.C.M. Wagemakers,

advocaat : mr. ir. F.A. Dijkstra.

1. Het verloop van de gedingen.

1. 123381 KG ZA 03-417

Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:

- de dagvaarding met 2 producties;

- de akte houdende wijziging / aanvulling eis, tevens eis in reconventie met begeleidende brief van mr. ir. F.A. Dijkstra;

- de pleitnota van mr. ir. F.A. Dijkstra en de overige door hem in het geding gebrachte producties;

- de door mr. J.H.Th. VELDMAN in het geding gebrachte brief d.d. 21 augustus 2003.

2. 123620 KG ZA 03-428

Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:

- de dagvaarding;

- de pleitnota van mr. Ch. L.J.R. Lückers en de door hem in het geding gebrachte producties;

- de pleitnota van mr. ir. F.A. Dijkstra en de door hem in het geding gebrachte producties

- de akte houdende wijziging / aanvulling eis, tevens eis in reconventie met begeleidende brief van mr. ir. F.A. Dijkstra.

3. 123747 KG ZA 03-434

Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:

- de conceptdagvaarding, met 6 producties;

- de akte houdende wijziging / aanvulling van eis;

- de pleitnota van mr. M.R.B. Gorsira en de overige door hem in het geding gebrachte producties;

- de pleitnota van mr. ir. F.A. Dijkstra en de door hem in het geding gebrachte producties

- de akte houdende wijziging / aanvulling eis, tevens eis in reconventie met begeleidende brief van mr. ir. F.A. Dijkstra.

Partijen hebben voorts hun standpunten ter terechtzitting mondeling toegelicht.

2. De geschillen.

1. 123381 KG ZA 03-417

Eiseres, verder te noemen Kraan vordert bij vonnis in kort geding, waar mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1) Mr. Veldman q.q. in zijn hoedanigheid als curator van de op 29 juli 2003 gefailleerde KPD Groep, alsmede de besloten vennootschap KPD Holding, KPD Software en Brink, te verbieden over te gaan tot levering van de computersoftware en overige activa toebehorend aan de besloten vennootschappen KPD Holding en KPD Software, voorzover deze software en activa betrekking hebben op de overeenkomst zoals gesloten tussen Kraan en KPD Holding/KPD Software d.d. 25 juli 2003, zulks op straffe van een dwangsom van € 3.000.000,- voor de partij die met het voorgaande in strijd handelt, één en ander te rekenen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis;

2) De partijen sub 1 tegen wie het daarin voornoemde verbod is gericht, te verbieden dat zij de onderneming van KPD Holding en KPD Software, alsmede KPD Groep, op zodanige wijze voortzetten dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de software en activa als bedoeld in de overeenkomst van 25 juli 2003 tussen Kraan en KPD Holding/KPD Software;

3) Veldman te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Veldman heeft daartegen verweer gevoerd.

2. 123620 KG ZA 03-428

Eiseressen, verder te noemen KPD Holding en KPD Software vorderen bij vonnis in kort geding, waar mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1) Opheffing van het conservatoir derdenbeslag en/of het gelegde beslag tot afgifte onder KPD Holding en KPD Software.

2) Kraan te veroordelen om zich te onthouden van alle uitlatingen die in strijd met de waarheid zijn en schade toe kunnen brengen aan eiseressen, Brink Groep B.V. en haar partners, onjuiste mededelingen ten opzichte van het personeel daaronder begrepen, dit verbod in te laten gaan binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, op straffe van een dwangsom van € 25.000,- per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt, verschuldigd aan Holding en Software gezamenlijk, niet meer dan eenmaal.

3) Kraan te verbieden langs enige weg de nakoming van de koopovereenkomst tussen eiseressen en Brink Groep B.V. te blokkeren, rechtsmaatregelen zoals beslagen daaronder begrepen, onverminderd het recht van Kraan om een bodemprocedure te starten, dit verbod in te gaan binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis en onder oplegging van een dwangsom van € 100.000,- per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt, verschuldigd aan Holding en Software gezamenlijk, niet meer dan eenmaal.

4) Kraan te veroordelen in de kosten van de onderhavige kort geding procedure.

Kraan vordert in reconventie bij vonnis in kort geding:

1) Mr. Veldman q.q. in zijn hoedanigheid als curator van de op 29 juli 2003 gefailleerde KPD Groep, alsmede de besloten vennootschap KPD Holding, KPD Software en Brink, te verbieden over te gaan tot levering van de computersoftware en overige activa toebehorend aan de besloten vennootschappen KPD Holding en KPD Software, voorzover deze software en activa betrekking hebben op de overeenkomst zoals gesloten tussen Kraan en KPD Holding/KPD Software d.d. 25 juli 2003, zulks op straffe van een dwangsom van € 3.000.000,- voor de partij die met het voorgaande in strijd handelt, één en ander te rekenen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis;

2) De partijen sub 1 tegen wie het daarin voornoemde verbod is gericht, te verbieden dat zij de onderneming van KPD Holding en KPD Software, alsmede KPD Groep, op zodanige wijze voortzetten dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de software en activa als bedoeld in de overeenkomst van 25 juli 2003 tussen Kraan en KPD Holding/KPD Software;

3) KPD Holding en KPD Software te bevelen de overeenkomst van 25 juli 2003 gesloten tussen Kraan en KPD Holding/KPD Software tezamen met Kraan zodanig verder uit te werken dat aan deze overeenkomst uitvoering kan worden gegeven, één en ander op straffe van de bij 1 genoemde dwangsom;

4) Veldman, KPD Holding, KPD Software en Brink te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Partijen hebben tegen elkaars vorderingen verweer gevoerd.

3. 123747 KG ZA 03-434

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie, verder te noemen Brink vordert bij vonnis in kort geding, waar mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1) Kraan te bevelen te gehengen en gedogen dat KPD Holding B.V., KPD Software B.V., de curator en Brink ter zake van de activa een koopovereenkomst aangaan en KPD Holding B.V., KPD Software B.V. en de curator de activa conform het daaromtrent bepaalde in de koopovereenkomst aan Brink leveren en voorts te verbieden het aangaan en uitvoeren van voormelde koopovereenkomst op enigerlei wijze te frustreren;

2) De ten deze door Kraan in augustus 2003 ten laste van KPD Holding B.V. en KPD Software B.V. gelegde (derden)beslagen op te heffen;

3) Te bepalen dat Kraan een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare dwangsom van € 250.000,- ten faveure van Brink zal verbeuren indien zij niet aan het onder (1) hiervoor geformuleerde bevel en/of verbod mocht voldoen; en

4) Kraan te veroordelen in de kosten van de onderhavige kort geding procedure.

Kraan vordert in reconventie bij vonnis in kort geding:

1) Mr. Veldman q.q. in zijn hoedanigheid als curator van de op 29 juli 2003 gefailleerde KPD Groep, alsmede de besloten vennootschap KPD Holding, KPD Software en Brink, te verbieden over te gaan tot levering van de computersoftware en overige activa toebehorend aan de besloten vennootschappen KPD Holding en KPD Software, voorzover deze software en activa betrekking hebben op de overeenkomst zoals gesloten tussen Kraan en KPD Holding/KPD Software d.d. 25 juli 2003, zulks op straffe van een dwangsom van € 3.000.000,- voor de partij die met het voorgaande in strijd handelt, één en ander te rekenen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis;

2) De partijen sub 1 tegen wie het daarin voornoemde verbod is gericht, te verbieden dat zij de onderneming van KPD Holding en KPD Software, alsmede KPD Groep, op zodanige wijze voortzetten dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de software en activa als bedoeld in de overeenkomst van 25 juli 2003 tussen Kraan en KPD Holding/KPD Software;

3) KPD Holding en KPD Software te bevelen de overeenkomst van 25 juli 2003 gesloten tussen Kraan en KPD Holding/KPD Software tezamen met Kraan zodanig verder uit te werken dat aan deze overeenkomst uitvoering kan worden gegeven, één en ander op straffe van de bij 1 genoemde dwangsom;

4) Veldman, KPD Holding, KPD Software en Brink te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Partijen hebben tegen elkaars vorderingen verweer gevoerd.

3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.

3.1.

Gezien de nauwe samenhang tussen de zaken en het feit dat de zaken ter zitting gelijktijdig behandeld zijn, zal de rechtbank de drie zaken gezamenlijk beoordelen, zowel in conventie als in reconventie.

3.2.

Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- Kraan is ontwerper en leverancier van computersoftware ten behoeve van bouwbedrijven.

- KPD Groep had als kernactiviteit het aanbieden van computersoftware ten behoeve van de bouw.

- KPD Groep is voor 100% in handen van KPD Holding en is een zustervennootschap van KPD Software, welke vennootschap eveneens 100% dochtervennootschap van KPD Holding is.

- KPD Groep is op 29 juli 2003 gefailleerd, met benoeming van mr. J.H.Th. Veldman, advocaat te Tilburg, tot curator.

- Kraan heeft aan KPD Holding/KPD Software het 'Voorstel op hoofdlijnen van de overname van de activiteiten van KPD door Kraan', hierna te noemen 'overeenkomst op hoofdlijnen' gedaan, die voor zover relevant de volgende passages bevat:

'In aanmerking nemende dat:

- Zeer waarschijnlijk op 29 juli 2003 het faillissement van KPD Groep BV wordt uitgesproken. Deze overeenkomst zal dus door de aan te stellen curator worden beoordeeld.

Deze overeenkomst op hoofdlijnen geldt als voorstel van Kraan, onder:

- de voorwaarde van medewerking/acceptatie van de curator;

- de voorwaarde dat SCAB het beslag op de software dan wel andere delen van de Activa opheft;

- de voorwaarde van goedkeuring van de indirecte mede-aandeelhouder in Kraan (Vanenburg Groep cq. Jan Baan).'

- De 'overeenkomst op hoofdlijnen' is op 25 juli 2003 ondertekend door J. Abelshausen als vertegenwoordiger van KPD Holding en door E. Broekhuizen als vertegenwoordiger van Kraan.

- In een memo zijn een aantal uitgangspunten verwoord ten aanzien van de 'overeenkomst op hoofdlijnen', waaronder een vierde voorwaarde: 'Cash-in/Cash-out: Met betrekking tot de cash-in (200.000 euro: zoals verwoord in bovengenoemde overeenkomst) is het partijen duidelijk dat die zaken die in het kader van de uitvoerbaarheid van de overeenkomst verkregen moeten worden, qua te betalen prijs niet mag resulteren in een cash-out situatie i.e. dat verkoper (KPD) meer te verwerving moet betalen dan door koper upfront zal worden betaald (200.000 euro).

- Blijkens deurwaardersexploot d.d. 13 augustus 2003 heeft Kraan conservatoir derdenbeslag gelegd onder KPD Holding, alsmede onder KPD Software te Sittard.

- Blijkens deurwaardersexploot d.d. 13 augustus 2003 heeft Kraan met toestemming voor conservatoir derdenbeslag conservatoir beslag tot afgifte of tot levering van de software gelegd onder KPD Groep te Tilburg.

3.3

Kraan legt aan haar vorderingen in conventie en in reconventie ten grondslag dat op 25 juli 2003 tussen haar en KPD Holding/KPD Software een overeenkomst tot stand is gekomen ter zake een overname van activiteiten van KPD Groep, te weten de 'overeenkomst op hoofdlijnen'. Kraan stelt zelf altijd de intentie te hebben gehad deze overeenkomst verder uit te werken en na te komen en verwacht dit ook van haar wederpartij. Het is in strijd met de goede trouw dat KPD Holding/KPD Software haar overeenkomst met Kraan wil afbreken, althans niet verder wil uitwerken en nakomen en in plaats daarvan met een derde, te weten Brink, een overname van activiteiten van KPD Groep is overeengekomen. Het feit dat Veldman, de curator niet instemt met een overname door Kraan doet hier niet aan af. De curator heeft slechts een beperkte positie in de overname, nu de software en de belangrijke activa niet aan de boedel toebehoren. KPD Holding/KPD Software, alsmede de curator kunnen evenmin een beroep doen op de in de overeenkomst opgenomen ontbindende voorwaarde van medewerking /acceptatie door de curator, aangezien deze voorwaarde door Kraan bedongen is en slechts door haar kan worden ingeroepen. Ten slotte stelt Kraan dat Brink onrechtmatig handelt, indien zij met KPD Holding/KPD Software in zee gaat, aangezien zij in dat geval misbruik maakt van de wanprestatie zijdens KPD Holding/KPD Software.

3.4

KPD Holding/KPD Software, Brink en Veldman hebben verscheidene verweren gevoerd, die samengevat en zakelijk weergegeven op het volgende neerkomen. Primair wordt betwist dat op 25 juli 2003 een overeenkomst tot stand is gekomen. De 'overeenkomst op hoofdlijnen' betreft slechts een voorstel. Daarbij was evenmin sprake van rechtsgeldige ondertekening, aangezien de heer Abelshausen hiertoe niet bevoegd was. Voor het geval er echter wel een overeenkomst tot stand is gekomen, wordt betwist dat de curator slechts een beperkte positie heeft in de overname. Gesteld wordt dat de rechtsverhouding uit hoofde van de 'overeenkomst op hoofdlijnen' als een ondeelbare rechtsverhouding moet worden aangemerkt en dat Kraan geen nakoming kan vorderen van een van de 'verkopers', te weten de curator respectievelijk KPD Groep. Tevens wordt uitdrukkelijk betwist dat de in de overeenkomst opgenomen ontbindende voorwaarden alleen ten behoeve van Kraan zijn opgenomen en wordt een beroep gedaan op de voorwaarde van medewerking /acceptatie door de curator. De curator heeft zijn fiat geweigerd, zodat de ontbindende voorwaarde is ingetreden. KPD Holding/KPD Software, Brink en Veldman zijn derhalve vrij om met elkaar een overeenkomst aan te gaan ter zake de overname van activiteiten van KPD Groep. Partijen leggen aan hun vorderingen in reconventie ten grondslag, dat Kraan gelet op hetgeen hiervoor is weergegeven geen enkel belang heeft bij de door haar gelegde beslagen, uitlatingen en verdere acties. Daarnaast is door Kraan een andere vorm van beslag gelegd dan waar toestemming voor was verleend, namelijk conservatoir beslag tot afgifte of tot levering in plaats van conservatoir derdenbeslag.

3.5

In de 'overeenkomst op hoofdlijnen' is zowel in de considerans als in een van de ontbindende voorwaarden, het vereiste van toestemming van de curator opgenomen. De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat de voorwaarden slechts door Kraan kunnen worden ingeroepen. In de overeenkomst zelf zijn hiervoor in ieder geval geen aanknopingspunten te vinden, terwijl Kraan geen feiten of omstandigheden heeft gesteld die dit wel aannemelijk doen zijn. Een dergelijke afspraak tussen partijen ligt evenmin voor de hand gezien de zelfstandige positie van de curator, terwijl bovendien de KPD vennootschappen zich als één gemanifesteerd hebben en samenwerking met de curator juist een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst vormt. Hierbij dient voorts bedacht te worden, dat de te verkopen activa onderdeel uitmaken van een door drie verkopende rechtspersonen gedreven onderneming en aldus sterk met elkaar verweven zijn; aldus ligt het voor de hand, dat partijen bedoeld hebben, dat het ontbreken van goedkeuring door de curator de gehele overeenkomst ontbindt. Mocht dus al een overeenkomst tussen Kraan en KPD Holding/KPD Software tot stand zijn gekomen - partijen verschillen van mening daarover - , dan zijn partijen op dit moment in ieder geval niet langer aan elkaar verbonden door het intreden van de ontbindende voorwaarde.

3.6

Nu tussen Kraan en KPD Holding/KPD Software geen rechtsverhouding (meer) bestaat, zijn KPD Holding/KPD Software, de curator vrij om een relatie met Brink aan te gaan. Er zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd die tot een andere conclusie leiden. Door het ontbreken van een rechtsverhouding tussen Kraan en KPD Holding/KPD Software is ook de rechtsgrond voor het door Kraan gelegde beslag komen te vervallen.

3.7

Bij deze stand van zaken zijn de vorderingen van Kraan tegen Veldman in de zaak 123381 KG ZA 03-417 ongegrond en daardoor niet toewijsbaar.

3.8

In de zaak 123620 KG ZA 03-428 KPD Holding/KPD Software, met Veldman als gevoegde partij, tegen Kraan zal de vordering tot het opheffen van het beslag, zoals onder 1) gevorderd worden toegewezen, aangezien voor dit beslag geen rechtsgrond aanwezig is. De vordering onder 2) zal worden afgewezen evenals de vordering onder 3). Het belang van een veroordeling en/of een verbod is onvoldoende gebleken. Beide vorderingen zijn zo summier onderbouwd, dat er geen aanleiding aanwezig wordt bevonden om de gevraagde veroordeling en verboden bij wege van voorlopige voorziening toe te wijzen. Daartoe is minimaal vereist, dat aannemelijk wordt gemaakt dat Kraan zich in de nabije toekomst schuldig zal maken aan een of meer gedragingen waar de gewenste veroordeling/ verboden op zien. KPD Holding/KPD Software heeft onvoldoende gesteld om een en ander aannemelijk te doen zijn. De vorderingen in reconventie dienen te worden afgewezen op grond van hetgeen reeds onder 3.7 is overwogen.

3.9

In de zaak 123747 KG ZA 03-434 Brink, met Veldman als gevoegde partij, tegen Kraan zal de vordering onder 1) worden afgewezen, nu onvoldoende blijkt dat een gegronde bedreiging bestaat, dat Kraan de overeenkomst tussen Brink en KPD Holding/KPD Software zal frustreren. Er is derhalve onvoldoende gesteld om een spoedvoorziening te rechtvaardigen. De vordering tot het opheffen van het beslag, zoals onder 2) gevorderd, zal worden toegewezen om dezelfde reden als hiervoor onder 3.8 reeds is overwogen. De dwangsom, zoals gevorderd onder 3), zal worden afgewezen nu het verbod waar de dwangsom betrekking op heeft, zoals onder 1) gevorderd, zal worden afgewezen. De vorderingen in reconventie dienen te worden afgewezen op grond van hetgeen reeds onder 3.7 is overwogen.

4. De kosten.

In de zaak 123381 KG ZA 03-417:

Kraan dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het geding.

In de zaak 123620 KG ZA 03-428:

Kraan dient als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het geding.

Nu niet gebleken is dat voor de reconventionele vordering extra kosten zijn gemaakt, zullen deze worden begroot op nihil.

In de zaak 123747 KG ZA 03-434:

Kraan dient als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het geding.

Nu niet gebleken is dat voor de reconventionele vordering extra kosten zijn gemaakt, zullen deze worden begroot op nihil.

5. De beslissingen in kort geding.

De voorzieningenrechter:

1. 123381 KG ZA 03-417:

weigert de gevorderde voorzieningen;

veroordeelt Kraan in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 906,36, waaronder begrepen een bedrag van € 703,36 aan procureurssalaris;

2. 123620 KG ZA 03-428:

heft de door Kraan ten laste van KPD Holding B.V. en KPD Software B.V. gelegde beslagen op;

weigert het meer of anders gevorderde.

veroordeelt Kraan in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 976,56, waaronder begrepen een bedrag van € 703,36 aan procureurssalaris;

3. 123747 KG ZA 03-434:

heft de door Kraan ten laste van KPD Holding B.V. en KPD Software B.V. gelegde beslagen op;

weigert het meer of anders gevorderde.

veroordeelt Kraan in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 908,36, waaronder begrepen een bedrag van € 703,36 aan procureurssalaris;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

Dit vonnis is gewezen door mr. Poerink, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van 28 augustus 2003, in tegenwoordigheid van mr. Van der Maas, waarnemend griffier.