Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2003:AF5890

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
12-03-2003
Datum publicatie
17-03-2003
Zaaknummer
02-4935
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector Kanton - locatie Bergen op Zoom

VONNIS

in de zaak van:

de vennootschap onder firma AUTOMOBIELBEDRIJF J.C.L. NIEMANTSVERDRIET V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te Poortvliet, gemeente Tholen,

eiseres,

gemachtigde: gerechtsdeurwaarder M.P.J. Buys te Tholen,

tegen:

de besloten vennootschap

ALARM CONTROL NEDERLAND B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Roosendaal, aan het adres Borchwerf 27,

gedaagde,

gemachtigde: mr. M.J. Bos te Amsterdam.

Partijen zullen hierna "Niemantsverdriet" respectievelijk "ACN" worden genoemd.

1. Het verdere verloop van het geding

Dit blijkt uit de volgende processtukken:

- het tussenvonnis van 8 januari 2003 en de in dat vonnis genoemde stukken;

- de comparitie van partijen gehouden op 12 februari 2003 en het daarbij behorende audiëntieblad.

2. De nadere beoordeling

2.1 Niemantsverdriet vordert betaling van ACN van een bedrag van € 2.912,95, te vermeerderen met de wettelijke rente plus 2% over een bedrag van € 2.295,00 vanaf 1 november 2002 tot de dag der algehele voldoening, kosten rechtens.

ACN concludeert tot ontbondenverklaring van de tussen partijen gesloten overeenkomst en voorts tot afwijzing van de vordering, kosten rechtens.

2.2 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist, dan wel blijkens de niet betwiste inhoud van de producties, wordt van het volgende uitgegaan.

a. Op 1 augustus 2001 heeft ACN van Niemantsverdriet gehuurd een personenauto, kenteken YL-20-BV, voor de duur van vier of vijf maanden voor een bedrag van € 459,00 per maand, inclusief BTW.

b. De auto is op 1 augustus 2001 bij ACN afgeleverd.

c. ACN heeft twee dagen met de auto gereden. Vervolgens is de auto bij Niemantsverdriet ingeleverd onder mededeling dat de remmen niet behoorlijk functioneerden, er sprake was van speling in de stuurkolom, de motor te veel toeren maakte en de auto er niet representatief genoeg uitzag (stonk en was vies).

d. Na toezending van de factuur d.d. 1 augustus 2001 voor de maand augustus 2001 zond ACN deze retour met verzoek een afrekening toe te zenden voor de 48 uur dat de auto was gebruikt.

e. Bij brief van 14 augustus 2001 reageerde Niemantsverdriet dat de auto tot tenminste januari 2002 was gehuurd met verzoek de factuur te voldoen.

f. Bij brief van 15 augustus 2001 van ACN verzocht zij alsnog een reële afrekening te maken omdat de auto is teruggebracht vanwege gebreken, zoals niet goed functioneren van de remmen en speling op het stuur, welke gebreken niet bekend waren bij de aflevering van de auto.

g. Bij brief van 28 september 2001 meldde Niemantsverdriet dat tijdens een proefrit met de berijder namens ACN direct na inlevering van de auto geen gebreken naar voren zijn gekomen en dat de auto in nette staat verkeerde. Ter tegemoetkoming bood Niemantsverdriet aan de overeenkomst te ontbinden tegen betaling aan Niemantsverdriet van een bedrag van f. 2.528,75 inclusief BTW, zijnde de helft van het verschuldigde bedrag tot 1 januari 2002.

h. Van het aanbod tot ontbinding heeft ACN geen gebruik gemaakt.

2.3 Niemantsverdriet baseert haar vordering op de hiervoor vermelde feiten en op de stelling dat de auto geen gebreken vertoonde en dat ACN voor tenminste vijf maanden de auto heeft gehuurd, zodat zij € 2.295,00 verschuldigd is, te vermeerderen met de contractuele rente, tot 1 november 2002 berekend op € 211,95, en met de buitengerechtelijke incassokosten ad € 406,00.

2.4 ACN voert aan dat de auto voor vier maanden was gehuurd, dat deze niet voldeed aan de gesloten overeenkomst en dat tevens sprake is van schuldeisersverzuim, zodat zij de overeenkomst ontbonden achtte.

2.5 Ter comparitie bleven partijen bij hun standpunt ten aanzien van de toestand van de auto. Nu ACN stelt dat een ondeugdelijke auto is geleverd, ligt het op de weg van ACN daarvan bewijs te leveren. ACN heeft echter ter comparitie gesteld dit bewijs niet te kunnen leveren, zodat er van dient te worden uitgegaan dat een deugdelijke auto aan ACN is afgeleverd. Het verweer van ACN, wat daarvan overigens ook zij, wordt derhalve in zoverre verworpen evenals haar verzoek de overeenkomst voor ontbonden te verklaren.

2.6 Ter comparitie heeft ACN zich nog beroepen op de schadebeperkingsplicht van Niemantsverdriet, zodat Niemantsverdriet niet het volle bedrag van de huurtermijn kan vorderen.

Ook dit verweer wordt verworpen omdat geen schadevergoeding maar nakoming van de overeen-komst wordt gevorderd.

Voor zover dit beroep is bedoeld als een beroep op artikel 6:248 BW wordt als volgt overwogen.

2.7 In voormeld artikel staat in lid 2 dat een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel niet van toepassing is, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Voorop wordt gesteld dat gelet op de formulering van dat artikellid de rechter de nodige terug-houdendheid dient te betrachten bij toepassing van dat lid.

Volgens Niemantsverdriet heeft zij de auto gedurende de gehele huurperiode ter beschikking van ACN gehouden.

Gelet echter op de hiervoor onder 2.2 vermelde briefwisseling tussen partijen was het Niemantsverdriet in ieder geval op 28 september 2001 duidelijk, gelet op haar aanbod de overeen-komst te ontbinden en gelet op de eerder door ACN aan haar verzonden brieven, dat ACN geen gebruik meer zou maken van de gehuurde auto. Op dat moment had Niemantsverdriet redelijkerwijs maatregelen dienen te nemen om te voorkomen dat de huurachterstand te zeer zou oplopen, zodat het redelijkerwijs onaanvaardbaar is dat Niemantsverdriet zich erop beroept dat zij de auto de gehele huurperiode beschikbaar heeft gehouden.

Nu kennelijk Niemantsverdriet (mede) de verhuur van auto's bedrijfsmatig onderneemt -ACN is immers naar Niemantsverdriet als verhuurbedrijf verwezen- moet worden aangenomen dat de onderhavige auto in ieder geval ongeveer een maand na 28 september 2001 opnieuw kon worden verhuurd, zodat het vorderen van nakoming voor het overige onaanvaardbaar is als bedoeld in artikel 6:248 BW. Dit betekent dat de huurprijs over drie maanden, zijnde een bedrag van € 1.377,00 zal worden toegewezen, te vermeerderen met de rente, waarvan de omvang niet is betwist, en de buitengerechtelijke incassokosten, die gelet op het toe te wijzen bedrag zullen worden gematigd tot € 272,00. De rente zal worden toegewezen conform de toepasselijke -als niet betwist- algemene voorwaarden vanaf een maand na de datum van toezending van de facturen d.d. 1 augustus 2001, 1 september 2001 en 1 oktober 2001 over de in die facturen vermelde bedragen. In totaal zal derhalve worden toegewezen € 1.649,00 met voormelde rente. Gelet op deze uitkomst is niet langer van belang het twistpunt tussen partijen omtrent de duur van de overeenkomst.

3. De kosten

Als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij dient ACN in de proceskosten aan de zijde van de wederpartij te worden veroordeeld.

4. De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt ACN tot betaling aan Niemantsverdriet van een bedrag van € 1.649,00 (EENDUIZEND ZESHONDERD NEGEN EN VEERTIG EURO) te vermeerderen met de wettelijke rente plus 2% over de bedragen als vermeld in de hiervoor onder 2.7 genoemde facturen vanaf de hiervoor onder 2.7 bedoelde data tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt ACN in de kosten van deze procedure aan de zijde van Niemantsverdriet gevallen en tot op heden begroot op een bedrag van € 487,18 (VIERHONDERD ZEVEN EN TACHTIG EURO EN ACHTTIEN EUROCENTEN), waaronder begrepen een bedrag van € 270,00 voor salaris van de gemachtigde van Niemantsverdriet;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Minnaar, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 12 maart 2003.