Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2002:AE6819

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
16-08-2002
Datum publicatie
23-08-2002
Zaaknummer
110335 / KG ZA 02-380
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
IER 2002, 58
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Voorzieningenrechter

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROYAL CANIN NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Veghel,

2. de vennootschap naar buitenlands recht

ROYAL CANIN S.A.,

gevestigd te Nimes (Frankrijk),

e i s e r e s s e n ,

procureur: mr. D.J. Merhottein,

advocaat: mr. J.A.A. Oomens te Rotterdam,

t e g e n :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HILL'S PET NUTRITION B.V.,

gevestigd te Breda,

g e d a a g d e ,

procureur: mr. R.A.H. Post,

advocaat: mr. L.L.M. Heslenfeld te Amsterdam.

1. Het verloop van het geding.

Dit blijkt uit de navolgende, door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:

- de dagvaarding d.d. 23 juli 2002;

- de pleitnota en producties van mr. Oomens;

- de pleitnota en producties van mr. Heslenfeld.

Partijen hebben ter zitting van 7 augustus 2002 hun stellingen nader toegelicht.

2. Het geschil.

Eiseressen, hierna te noemen: Royal Canin, vorderen na vermindering van eis om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. gedaagde te gebieden om zich met onmiddellijke ingang te onthouden van de verspreiding en verbreiding van de litigieuze folders en/of brochures en/of ander reclamemateriaal en/of reclame-uiting van overeenkomstige inhoud;

2. gedaagde met onmiddellijke ingang te verbieden in haar reclame of andere promotionele activiteiten te stellen of te suggereren dat honden en/of katten aan gedaagdes producten de voorkeur zouden geven boven Royal Canin producten;

3. gedaagde te gebieden om binnen veertien dagen de bij afnemers nog aanwezige brochures, folders en ander reclamemateriaal die boodschappen inhouden gelijk aan of overeenkomstig die in de litigieuze brochures terug te nemen en al het redelijkerwijs mogelijke te doen om afnemers tot teruggave te bewegen;

4. gedaagde te gebieden om binnen acht dagen aan alle recipiënten van litigieuze brochures een brief te schrijven als geciteerd onder punt 23 van de dagvaarding;

5. gedaagde te gebieden om binnen een maand advertenties te plaatsen in formaat, op plaats, in bladen en met gebruik van logo als voorzien onder punt 24 van de dagvaarding;

6. gedaagde te gebieden aan Royal Canin binnen acht dagen juiste opgave te doen van al diegenen - inclusief derzelve filialen - aan wie de litigieuze brochures zijn toegezonden of afgegeven met precieze vermelding van namen en adressen;

7. gedaagde te gebieden om uiterlijk 1 november 2002 opgave te doen van gedaagdes omzetten in Hill's Science Plan producten gedurende de maanden juni tot en met september 2002;

al het voorgaande op straffe van een dwangsom van € 1.000.000,- voor iedere overtreding van respectievelijk niet-voldoening aan de opgelegde geboden en verboden en van een dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag dat overtreding en/of niet-voldoening voort-duurt, met een maximum van € 25.000.000,-;

8. gedaagde te veroordelen om bij wege van voorschot op de schadevergoeding aan Royal Canin te betalen de som van € 100.000,-;

9. gedaagde te veroordelen in de kosten van het geding.

Gedaagde, hierna te noemen: Hill's, heeft de vordering bestreden.

3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.

3.1

Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- Royal Canin produceert voedingsmiddelen voor huisdieren, in het bijzonder voor honden en katten. Deze producten worden op de markt gebracht onder het merk ROYAL CANIN, dat is ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau voor de klasse 31 (voedingsmiddelen voor honden).

- Hill's produceert eveneens voedingsmiddelen voor honden en katten. In mei 2002 heeft Hill's een nieuwe lijn producten op de markt gebracht onder de naam Hill's Science Plan.

- Ter bevordering van de verkoop van deze nieuwe producten heeft Hill's via haar verkoopkanalen (dierenartsen, dierenspeciaalzaken, coöperatieve winkels en gespecialiseerde afdelingen in tuincentra en bouwmarkten) folders en brochures verspreid, waarin de nieuwe producten van Hill's wat betreft smaak vergeleken worden met producten van Royal Canin en met producten van producent The Iams Company, rechthebbende op de merken IAMS en EUKANUBA.

- In de door Royal Canin als productie 2 in het geding gebrachte consumentenfolder van Hill's (hierna te noemen: de folder) wordt onder meer gesteld:

"Onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat honden en katten de voorkeur geven aan de Science Plan Adult producten die nog nooit zo goed gesmaakt hebben, in vergelijking met de meest vergelijkbare producten van Royal Canin en Iams/Eukanuba".

- In de folder worden verder tabellen getoond waarin wordt aangegeven welk percentage van de testdieren de voorkeur gaf aan een met naam genoemd product van Hill's en welk percentage dieren de voorkeur gaf aan een met naam genoemd product van Royal Canin respectievelijk Iams, welke vergelijkingen allen ruim in het voordeel van Hill's uitvallen. Bij deze tabellen staat de tekst:

"Onafhankelijke smaaktesten 2001/2002. Onderzocht in vergelijking met de meest vergelijkbare producten, dit volgens internationaal aanvaarde procedures."

- De door Royal Canin als productie 3 in het geding gebrachte brochure van Hill's (hierna te noemen: de brochure), gericht aan dierenartsen en dierenspeciaalzaken, bevat dezelfde teksten als de folder. Bovendien staat naast de tabel met honden-producten een grote gele stip met daarin de tekst: "9 van de 10 geteste honden vonden het nieuwe Science Plan Adult lekkerder dan Royal Canin of Eukanuba". Naast de tabel met kattenproducten staat in eenzelfde gele stip: "8 van de 10 geteste katten vonden het nieuwe Science Plan Adult lekkerder dan Royal Canin of Iams". Beide gele stippen zijn met gele lijnen verbonden met één van de op die pagina getoonde vergelijkingen in de tabel.

- Bij brief van 27 mei 2002 heeft Royal Canin Hill's verzocht om haar de volledige onderzoeksresultaten toe te zenden, waaruit de juistheid van voornoemde stellingen kan blijken.

- Op 7 juni 2002 heeft Hill's de testresultaten met betrekking tot vier verschillende producten aan Royal Canin toegezonden.

- Bij brief van 14 juni 2002, verzonden per telefax, heeft de raadsman van Royal Canin Hill's onder meer gesommeerd om binnen acht dagen de uitlatingen in de brochure te rectificeren, omdat deze misleidend zijn.

- In antwoord daarop heeft Hill's zich bij brief van 21 juni 2002 op het standpunt gesteld dat de uitlatingen worden gestaafd door de testresultaten en dat deze uitlatingen niet misleidend zijn.

3.2

Aan haar vorderingen heeft Royal Canin de navolgende stellingen ten grondslag gelegd. Hill's maakt vergelijkende reclame, primair op het gebied van smaak. Smaak laat zich niet echt objectief meten, onder meer omdat de voorkeur van dieren mede door een groot aantal andere factoren wordt bepaald die buiten het product zelf liggen. Voorzover Royal Canin weet, bestaan er voor het testen van smaakvoorkeuren van dieren ook geen internationaal aanvaarde procedures. Er is feitelijk getest overeenkomstig een eigen protocol waarover Hill's geen mededeling wil doen. De tests zijn gedaan door Hill's zelf althans onder haar leiding en op haar aanwijzing. Waarschijnlijk heeft Hill's als eigen product kleinschalige pilotcharges gebruikt, die in het algemeen iets beter zijn dan een in massaproductie vervaardigd product. Gelet op de beschikbare productiedata zijn de proeven uitgevoerd met producten van Royal Canin van aanzienlijk eerdere productiedata dan die van de Hill's producten. Vanwege de ongebruikelijke versheid van Hill's in de test betrokken producten is dat product ook in het geheel niet representatief voor het product dat de consument in de winkel koopt. De gebruikte producten van Royal Canin zaten verpakt in grote papieren zakken, waarin het product de eerste twee maanden snel aan versheid inboet, waarna de versheid tot aan het einde van de houdbaarheidsperiode vrijwel constant blijft. De testrapporten laten niet zien welke soort dieren van welke leeftijd en in welk formaat zijn gebruikt in relatie tot welk product, terwijl de diverse producten van Royal Canin zijn afgestemd op verschillen in soort, formaat en leeftijd. Niet is duidelijk wat de keuze voor het concurrerende product heeft bepaald. Intussen zijn, op het moment van de reclame, de vergeleken producten van Royal Canin niet meer op de markt. Als het testresultaat van Hill's al juist en representatief is, dan leert een eenvoudige rekensom dat de kreten in de gele stip niet juist kunnen zijn. Hill's trekt ongerechtvaardigd en oneerlijk voordeel van de vergelijking met de producten van Royal Canin. Door deze handelwijze lijdt Royal Canin grote schade.

3.3

Vooropgesteld moet worden dat vergelijkende reclame geoorloofd is, op voorwaarde dat deze onder meer niet misleidend is, op objectieve wijze goederen vergelijkt die voor hetzelfde doel bestemd zijn en deze er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder en/of zijn product wordt verward met (een product van) een concurrent. Op de adverteerder rust de bewijslast met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de feiten die in de vergelijking zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd.

3.4

Ter zitting heeft Hill's openheid van zaken gegeven met betrekking tot de door haar uit-gevoerde testen. Volgens Hill's is smaak een voorwaarde voor succes van een product en aanschaf door de consument. Hoewel over smaak niet valt te twisten is het volgens Hill's wel mogelijk om aan de hand van smaakbaarheidstesten bij een representatieve groep de smaakvoorkeuren vast te stellen. Partijen zijn het erover eens dat smaak een belangrijke eigenschap van het product is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moet worden aangenomen dat een smaakvergelijking mogelijk is en is toegestaan in reclame, en via objectieve smaaktesten kan worden uitgevoerd.

3.5

De testen die Hill's heeft uitgevoerd, zijn verricht aan de hand van een protocol, waarvan de tekst door Hill's in het geding is gebracht. Voor de test heeft Hill's gezocht naar producten van de naaste concurrenten, die voor wat gebruiksbehoefte en samenstelling het meest overeenstemmen en die voorzien in algemene voeding voor dieren zonder dieetwensen. Hill's stelt dat zij haar verschillende smaken noodgedwongen heeft vergeleken met veelal één product van Royal Canin, omdat Royal Canin volgens Hill's veel verschillende voedingen heeft voor diverse groepen honden en katten. Ter zitting heeft Hill's genoegzaam en onweersproken aangetoond dat Royal Canin slechts één voeding heeft voor katten in het algemeen en dat de andere vier smaken zijn bedoeld voor een bepaalde categorie katten. Volgens Hill's geldt hetzelfde voor de hondenvoeding van Royal Canin, hetgeen Royal Canin niet heeft weersproken. Om die reden acht de voorzieningenrechter de vergeleken voedingen in zoverre representatief.

3.6

Verder heeft Hill's onweersproken gesteld dat de testen zijn uitgevoerd door een met naam genoemde onafhankelijke kennel, die speciaal zou zijn ingericht op het uitvoeren van smaakbaarheidstesten. De testen zijn uitgevoerd door het personeel van de kennel, zulks zonder enige supervisie door Hill's. Hill's heeft naar eigen zeggen niet meer gedaan dan de door dit personeel verzamelde gegevens verwerken. Onder deze omstandigheden moet naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands worden aangenomen dat de testgegevens zijn verkregen op basis van waarnemingen door een onafhankelijke derde, zodat de aanduiding "onafhankelijk" in de consumentenfolder en de brochure niet als misleidend kan worden beschouwd.

3.7

De test is volgens Hill's uitgevoerd conform de zogenaamde driedaagse "two pan free-choice"-methode, die volgens Hill's het meest gebruikelijk is. Deze methode houdt in dat de testdieren gedurende drie achtereenvolgende dagen twee identieke voerbakken met verschillend voedsel krijgen voorgeschoteld, zulks in een grotere hoeveelheid dan zij normaliter eten. De bakken, die iedere dag van plaats wisselen om een voorkeur van de dieren voor links of rechts weg te nemen, worden na een vastgestelde tijd weggehaald. Doordat de bakken voor- en achteraf worden gewogen is exact vast te stellen hoeveel voedsel uit iedere bak is gegeten. Dieren die teveel morsen of te weinig eten worden van de test uitgesloten. Op basis van de aldus verkregen gegevens kunnen dan de gemiddelde opnameverhoudingen (over de twee laatste dagen) worden berekend. De testgroep bestaat uit minstens dertig dieren. Omdat het gaat om algemene voeding voor dieren zonder dieetwensen, bestaat de groep testdieren uit grote, middelgrote en kleine dieren van diverse rassen. Hoewel niet aannemelijk is geworden dat deze methode internationaal wordt aanvaard, is ter zitting voldoende komen vast te staan dat Royal Canin een smaakbaarheidstest in wezen op dezelfde wijze uitvoert. De voorzieningenrechter ziet dan ook geen aanleiding om in dit geval Hill's bewering, dat de testen zijn uitgevoerd "volgens internationaal aanvaarde procedures", misleidend te achten.

3.8

Volgens Royal Canin heeft Hill's geen representatief voedsel gebruikt. Het product van Hill's zou kakelvers en niet in massa geproduceerd zijn. Ter zitting heeft Hill's echter genoegzaam aangetoond dat zij de test heeft uitgevoerd met de samenstelling (formule) waarin elk van haar nieuwe producten vervolgens op de markt is gekomen. Zij heeft in dat kader gewezen op de door haar gebruikte aanduiding van de samenstelling van een voeding. De eerste samenstelling van een voeder noemt zij formule A. Deze formule wordt getest, waarna zonodig de samenstelling wordt aangepast. Die nieuwe samenstelling heet formule B, die ook weer wordt getest, zonodig aangepast enzovoorts. Aan de hand van diverse verpakte exemplaren van haar nieuwe producten heeft Hill's ter zitting aangetoond dat de letter van de samenstellingsformule van het betreffende voeder in die smaak overeenkomt met de op de testformulieren genoemde formule, hetgeen betekent dat de geteste producten in die geteste samenstelling ook op de markt zijn gebracht. Omdat de ontwikkeling van die producten inmiddels in een zo ver gevorderd stadium was gekomen, heeft zij zich naar eigen zeggen de moeite getroost om de testexemplaren in massa aan te maken gedurende een proces van tenminste anderhalf uur. Deze stelling acht de voorzieningenrechter, mede gelet op het feit dat de nieuwe producten in de geteste samenstelling op de markt zijn gebracht, niet ongeloofwaardig. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dan ook voldoende aannemelijk dat de tests niet zijn uitgevoerd met pilotcharges van het eigen product.

3.9

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is onvoldoende gebleken dat de uitkomst van de testen zouden zijn beïnvloed doordat de gebruikte samples van het product van Royal Canin van oudere datum zijn dan de charges van Hill's producten. Het is juist dat de gebruikte producten van Royal Canin minstens acht en maximaal 123 dagen ouder waren dan de testcharges van Hill's, hetgeen een consequentie is van het feit dat deze producten in de winkel zijn gekocht. Verder staat vast dat het product van Royal Canin is gekocht in een grote verpakking van papier, dat deze verpakking lucht doorlaat en niet luchtdicht kan worden afgesloten. Omdat het echter gaat om droogvoer dat, in het licht van de houdbaarheidsduur van twee jaar, nog maar kort in de winkel ligt, is niet aannemelijk geworden dat deze voeding in zo relatief korte tijd in relevante mate in kwaliteit achteruit gaat. Dit aspect behoeft dan ook niet aan het gebruik van de testresultaten in de weg te staan.

3.10

Royal Canin stelt verder dat Hill's onzorgvuldig handelt door in haar reclame niet te vermelden dat de geteste producten van Royal Canin inmiddels zijn vervangen. Er is echter gesteld noch gebleken dat deze vervanging heeft plaatsgevonden vóór de introductie door Hill's van haar nieuwe producten en vóór de start van de daarmee samenhangende promotionele activiteiten en dat Hill's, zo daarvan al sprake is, daarvan op de hoogte was, zodat Hill's terzake geen verwijt kan worden gemaakt. Wellicht dat dit ertoe zal moeten leiden dat Hill's nieuwe testen zal moeten uitvoeren, maar of dat zo is, staat nu niet ter beoordeling.

3.11

Gelet op het voorgaande bestaat geen aanleiding om te twijfelen aan de representativiteit van de uitgevoerde testen en aan de betrouwbaarheid van de daaruit verkregen gegevens. Uit die gegevens kan inderdaad volgen dat de testdieren gemiddeld een grotere hoeveelheid van Hill's product hebben gegeten dan van het vergeleken product van Royal Canin. Het enkele feit dat geen inzicht bestaat in andere, mogelijk relevante factoren aangaande de gebruikte testdieren, zoals hun eetgewoonte, noch de omstandigheid dat een dergelijke test misschien bij voorkeur vaker zou moeten worden herhaald alvorens daaraan gevolgtrekkingen worden verbonden, kan niet afdoen aan de bevinding dat blijkens deze testen de testdieren gemiddeld een duidelijke smaakvoorkeur hebben voor de producten van Hill's. Per getest product zijn de resultaten inzichtelijk gemaakt in een tabel. Tot zover wordt de inhoud van de folder en de brochure dan ook niet misleidend geacht.

3.12

Met betrekking tot de beweringen in de gele stippen, respectievelijk dat 9 van de 10 honden en 8 van de 10 katten de voorkeur geven aan het product van Hill's, komt de voorzieningenrechter echter tot een ander oordeel. Deze beweringen wekken de indruk het resultaat te zijn van alle uitgevoerde testen, bezien in het geheel. Pas na de toelichting van Hill's ter zitting werd duidelijk dat deze bewering uitsluitend betrekking heeft op dat ene product dat aldaar in de tabel wordt vergeleken met het vergelijkbare product van de concurrent. Die vergelijking van dat ene product in de tabel is omkaderd in dezelfde gele kleur, hetgeen de voorzieningenrechter echter in het geheel niet was opgevallen, zodat niet duidelijk is dat deze bewering slechts betrekking heeft op een vergelijking van een enkel product. De stip wekt de indruk weer te geven wat het resultaat was van alle testen gezamenlijk. Deze indruk wordt versterkt doordat de tekst in de stip ook in het algemeen verwijst naar producten van Hill's en niet naar één product. In zoverre is deze reclame-uiting dan ook misleidend.

3.13

Gelet op vorenstaande en waar de gele stip bij het zien van de folder de meeste aandacht trekt en derhalve daarmee in hoge mate de indruk bepaalt die bij de consument ontstaat, is er aanleiding om de vorderingen van Royal Canin zoals neergelegd onder nummer 1 en 3 toe wijzen, zij het dat die voorzieningen zullen worden beperkt tot de folders met gele stip, en dient de vordering onder 2 te worden afgewezen.

3.14

Op grond van vorenstaande heeft Royal Canin er tevens voldoende belang bij om te verlangen dat Hill's via advertenties en brieven de afnemers en consumenten wijst op het misleidende karakter van haar brochures. Indien dat echter zou gebeuren middels een tekst waarin alleen naar voren komt dat de brochure misleidend is, doet dat geen recht aan het in dit vonnis neergelegde oordeel dat de brochure slechts in een enkel opzicht misleidend was, namelijk ten aanzien van de gele stip, en niet ten aanzien van de overige vermeldingen. Daarom zal Hill's, indien Royal Canin op basis van dit vonnis vast houdt aan een rectificatie zijdens Hill's, dat mogen doen in de vorm zoals hierna opgenomen. De vordering onder 6 is in dit kader eveneens voor toewijzing vatbaar.

3.15

De vordering onder 7 zal worden afgewezen. Niet valt in te zien waarom deze vordering zo spoedeisend is dat de afloop van de bodemzaak niet kan worden afgewacht. Met betrekking tot de vordering onder 8 is niet dan wel onvoldoende onderbouwd wat de schade is die Royal Canin heeft geleden en evenmin welk spoedeisend belang zij heeft bij toewijzing van deze vordering. Die vordering zal mitsdien worden afgewezen.

4. De kosten.

Als de in het ongelijk te stellen partij zal Hill's worden veroordeeld in de kosten van het geding.

5. De beslissing in kort geding.

De voorzieningenrechter:

gebiedt gedaagde om zich onmiddellijk na betekening van dit vonnis te onthouden van de verspreiding en verbreiding van de brochures met de gele stip, waarvan een exemplaar is gehecht aan dit vonnis;

gebiedt gedaagde om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de bij de afnemers van voornoemde brochure nog aanwezige exemplaren daarvan terug te nemen en al het redelijkerwijs mogelijke te doen om deze afnemers tot teruggave te bewegen;

gebiedt gedaagde om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan alle ontvangers c.q. afnemers van voornoemde brochure een brief te schrijven met haar eigen briefhoofd, zulks met de navolgende inhoud:

"In mei/juni van dit jaar hebben wij u ter promotie van onze Hill's Science Plan New Best Taste producten brochures toegezonden en ter beschikking gesteld. Daarin beroepen wij ons op smaakonderzoeken die volgens internationaal aanvaarde procedures zouden zijn gedaan en een duidelijke voorkeur zouden onderbouwen van honden en katten voor onze producten boven producten van Royal Canin. Naast de vergelijkingstabellen stellen wij in een gele stip dat 9 van de 10 honden en 8 van de 10 katten de voorkeur geven aan producten van Hill's boven producten van Royal Canin.

Door de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda is in kort geding vastgesteld dat enkel de tekst in de gele stippen naast de vergelijkingstabellen, inhoudende dat 9 van de 10 honden en 8 van de 10 katten de voorkeur geven aan producten van Hill's boven producten van Royal Canin, verwarrend en misleidend is. De overige uitlatingen acht de voorzieningenrechter niet misleidend.

Op bevel van de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda berichten wij u daarom dat deze twee mededelingen in onze brochure verwarrend en misleidend zijn en dat ons om die reden is verboden om die brochure verder te verspreiden. Wij verzoeken u de nog in uw bezit zijnde brochures met deze gele stippen aan ons te retourneren althans ons in staat te stellen deze brochures terug te nemen."

gebiedt gedaagde om binnen een maand na betekening van dit vonnis een advertentie te plaatsen in een landelijk dagblad in formaat A6 en met gebruik van haar logo, zulks met de navolgende tekst:

"In mei/juni van dit jaar hebben wij ter promotie van onze Hill's Science Plan New Best Taste producten brochures verspreid via dierenartsen en dierenspeciaalzaken. Daarin beroepen wij ons op smaakonderzoeken die volgens internationaal aanvaarde procedures zouden zijn gedaan en een duidelijke voorkeur zouden onderbouwen van honden en katten voor onze producten boven producten van Royal Canin. Verder stellen wij in een gele stip naast de vergelijkingstabellen dat 9 van de 10 honden en 8 van de 10 katten de voorkeur geven aan producten van Hill's boven producten van Royal Canin.

Door de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda is in kort geding vastgesteld dat de tekst in de gele stippen naast de vergelijkingstabellen, inhoudende dat 9 van de 10 honden en 8 van de 10 katten de voorkeur geven aan producten van Hill's boven producten van Royal Canin, verwarrend en misleidend is. De overige uitlatingen acht de voorzieningenrechter niet misleidend.

Op bevel van de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda berichten wij u daarom dat deze twee mededelingen in onze brochure verwarrend en misleidend zijn en dat ons om die reden is verboden om die brochure verder te verspreiden."

gebiedt gedaagde om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan Royal Canin schriftelijk opgave te doen van de namen en adressen van al diegenen, hun filialen inbegrepen, aan wie de betreffende brochure is toegezonden;

bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van € 10.000.- per dag of gedeelte van een dag dat zij in gebreke blijft volledig aan voormelde geboden te voldoen, met bepaling dat aan dwangsommen maximaal € 500.000,- kan worden verbeurd;

bepaalt dat een in dit vonnis genoemde dwangsom vatbaar is voor matiging door de bodemrechter voorzover handhaving van verbeurte van die dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, voorzover aan de zijde van eiseres gevallen, tot op heden begroot op € 961,54, waaronder begrepen een bedrag van €€€ 703,36 aan salaris;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

weigert het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Kooijman, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van vrijdag 16 augustus 2002, in tegenwoordigheid van mr. M.A.M. de Baar, waarnemend griffier.