Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2002:AE5829

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
19-07-2002
Datum publicatie
25-07-2002
Zaaknummer
109696/KG ZA 02-339
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

109696/KG ZA 02-339 RECHTBANK BREDA

19 juli 2002 Sector Handelsrecht

Voorzieningenrechter

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRINCESS HOUSEHOLD APPLIANCES B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Breda,

2. INDUSTRIE CARNOVALI F. LLI S.R.L.,

gevestigd en kantoorhoudende te Rescaldina, Italië,

e i s e r e s s e n bij dagvaarding van 26 juni 2002,

procureur : mr. E.P. Elink Schuurman,

advocaat : mr. K. Limperg te Den Haag,

t e g e n :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOXFORD HOLLAND B.V.,

tevens h.o.d.n. HOME ELECTRONICS,

gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle,

g e d a a g d e ,

procureur : mr. R.A.H. Post,

advocaat : mr. O.J. Ingwersen te Arnhem.

1. Het verloop van het geding.

Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:

-de dagvaarding;

- de pleitnota van mr. Limperg en de door eiseressen in het geding gebrachte producties;

- de akte houdende eis in reconventie;

-de pleitnota van mr. Ingwersen en de door gedaagde in het geding gebrachte producties.

Partijen, die hierna ook worden aangeduid als Princess, ICF en Boxford, hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

2. Het geschil.

Eiseressen vorderen bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. Boxford te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van ICF terzake van het ten processe bedoelde ontwerp, en Boxford in het bijzonder te verbieden het (doen) produceren, importeren, aanbieden, aanprijzen, verhandelen, distribueren of verspreiden overigens, van de litigieuze friteuse;

2. Boxford te gebieden om binnen twee dagen na de betekening van dit vonnis al haar afnemers schriftelijk te berichten dat de verkoop en distributie van de litigieuze friteuse onmiddellijk dient te worden gestaakt met de mededeling aan die afnemers, dat zij de apparaten welke zij nog in hun bezit hebben aanstonds en op kosten van en tegen terugbetaling van de koopprijs door Boxford aan haar dienen te retourneren en Boxford te gebieden dat zij kopieën van al deze brieven binnen even vermelde termijn ter controle toezendt aan (de raadsman van) eiseressen;

3. Boxford te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis al de inbreukmakende friteuses en verpakkingen die Boxford nog in voorraad heeft, of die derden ten behoeve van Boxford mochten houden, franco aan eiseressen op een door hen -op eerste verzoek van Boxford- aan te geven adres in Nederland af te (doen) leveren, dan wel deze, en zulks ter uitsluitende keuze van eiseressen, op uitsluitende kosten van Boxford onder deurwaarderstoezicht te (doen) vernietigen en binnen de even gestelde termijn een proces-verbaal van de betrokken deurwaarder terzake van de vernietiging met vermelding van het aantal vernietigde friteuses en verpakkingen ter hand te stellen aan (de raadsman van) eiseressen, met machtiging van eiseressen om dit een en ander, ter uitsluitende keuze van eiseressen, op kosten van Boxford uit te laten (doen) voeren;

4. Boxford te gebieden te handelen als in het petitum sub 3 gevorderd, telkens wanneer zij een nieuwe (retour-) zending van de inbreukmakende apparaten mocht (doen) ontvangen;

5. Boxford te gebieden zich te onthouden van het voeren van het "TÜV-keurmerk" voorzover Boxford voor het gebruik daarvan niet volgens de regelen der kunst toestemming heeft verkregen van de desbetreffende keurende instantie;

6. Boxford te veroordelen tot betaling, ten titel van voorschot op de ten deze te vorderen schadevergoeding, binnen tien dagen na betekening van dit vonnis, aan eiseressen gezamenlijk, van een bedrag groot € 10,-- per door Boxford uitgeleverde en niet retour ontvangen inbreukmakende friteuse;

7. Boxford te veroordelen tot betaling aan eiseressen van een dwangsom ten bedrage van € 25.000,-- voor elke dag of iedere keer dat Boxford in strijd mocht handelen met de haar overeenkomstig het sub 1 t/m 6 op te leggen ver- of geboden, of enig gedeelte daarvan, dan wel -en zulks ter uitsluitende keuze van eiseressen- van

€ 250,--, voor iedere individuele producteenheid of individuele verpakking ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee, Boxford in strijd mocht handelen met de haar overeenkomstig het sub 1 t/m 5 op te leggen ver- of geboden, of enig gedeelte daarvan.

Boxford heeft de vorderingen bestreden en vordert in reconventie:

1. verweerster te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op het aan de licentiegeefster van Boxford, Midea (China), toekomende auteursrecht en mitsdien te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging, daaronder begrepen ieder verhandelen, ter verkoop aanbieden, in voorraad houden, im- en export, van friteuses die inbreuk maken op genoemde rechten van Midea (en Boxford), waaronder de friteuse met typenummer 2621 van verweerster als bedoeld in het lichaam van de dagvaarding in conventie;

2. verweerster te verbieden, zulks met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, de genoemde friteuse met typenummer 2621, althans kopieën die een ongeoorloofde nabootsing daarvan vormen, te (doen) produceren, te (doen) tentoonstellen en/of te koop (doen) aanbieden;

3. verweerster te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, elke afbeelding van inbreukmakende exemplaren van friteuses in advertenties, promotiemateriaal en/of andere publicaties en de verspreiding daarvan te staken en gestaakt te houden;

4. verweerster te bevelen binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Boxford een schriftelijke, door een registeraccountant gecertificeerde, door alle relevante bescheiden gestaafde, opgave te verstrekken van:

a. de totale hoeveelheid van door haar ingekochte inbreukmakende friteuses;

b. de totale hoeveelheid van door haar verkochte en/of afgeleverde inbreukmakende friteuses:

c. de totale hoeveelheid bij haar in voorraad zijnde inbreukmakende friteuses;

d. het totale bedrag van de door haar als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende friteuses genoten winst;

e. de namen en adressen van alle bij de verhandeling en productie van de inbreuk

makende friteuses betrokken (rechts-)personen, daaronder begrepen maar daartoe

niet beperkt, leveranciers en afnemers;

5. verweerster te bevelen binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan een nader door de advocaat van Boxford op te geven adres de totale bij haar in bezit zijnde voorraad inbreukmakende friteuses af te geven;

alles, te weten het sub 1 t/m 5 gevorderde, op verbeurte van een dwangsom € 25.000,-- ineens voor iedere overtreding van het te geven verbod c.q. niet-nakoming van een gegeven bevel, alsmede € 250,-- voor iedere dag dat de overtreding c.q. niet nakoming voortduurt en € 250,-- voor iedere inbreuk waarmee in strijd met dit vonnis wordt gehandeld;

6. verweerster te bevelen om bij wijze van voorschot op schadevergoeding voortvloeiende uit de kosten van juridische bijstand tot het uitbrengen van de dagvaarding, aan te betalen een bedrag van € 1.250,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van deze dagvaarding tot en met de dag der algehele voldoening;

7. verweerster te veroordelen om bij wijze van voorschot op schadevergoeding en winstafdracht aan eiseres te betalen een bedrag van € 10,-- voor iedere verkochte en/of geleverde inbreukmakende friteuse als mocht blijken uit de door verweerster te verstrekken opgave als bedoeld onder 4b, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van deze dagvaarding tot en met de dag der algehele voldoening.

8. verweerster te veroordelen in de kosten van dit geding.

In conventie en in reconventie:

3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.

3.1

Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- In 1985 heeft de heer Roberto Carnovali, directeur van ICF, een friteuse ontworpen, die ICF in de jaren tachtig onder het eigen merk "Novitalia"op de markt bracht onder de typeaanduiding F 600.

- Sinds 1995 levert ICF aan Princess de hieronder afgebeelde friteuse, die Princess sinds 1995 onder het typenummer 2621 op aanzienlijke schaal op de markt brengt.

- Boxford brengt sinds kort de hieronder afgebeelde friteuse op de Nederlandse markt.

- De door Boxford op de markt gebrachte friteuse wordt geproduceerd door Midea, gevestigd te Shunde, Guandong, China. In de huidige catalogus van Midea is onderstaande afbeelding opgenomen.

- Princess heeft op 7 juni 2002 te China een gesprek gehad met Jimmy Zheng, sales-manager van Midea omtrent de door Midea aangeboden friteuse.

In conventie:

3.2

Eiseressen betogen dat Boxford welbewust inbreuk maakt op de auteursrechten van ICF op de ontwerpen van de friteuse F600 en/of de friteuse Princess type 2621. Zij stellen voorts dat Midea tijdens een gesprek op 7 juni 2002 met Princess ook heeft erkend dat de friteuse die Boxford thans aanbiedt voor Midea een nieuw product is en voorts dat Midea op instigatie van de heer H. Venemans van Boxford de friteuse van Princess heeft gekopiëerd, waarna vervolgens 7000 stuks van die gekopiëerde friteuses naar Europa zijn verscheept. Midea reageerde niet op het door Princess verzonden besprekingsverslag en vervolgcorrespondentie, tot Princess op 8 juli 2002 een faxbericht van Midea ontving waarin Media uit het niets een andere draai aan de gang van zaken gaf.

3.3

Boxford voert als verweer dat Midea de door Boxford in het verkeer gebrachte friteuse reeds in 1984 heeft ontworpen en dat eiseressen inbreuk maken op de auteursrechten van Midea. Desgevraagd heeft Boxford geantwoord dat Midea haar onlangs mondeling een licentie voor haar auteursrechten op de litigieuze friteuse heeft verleend voor ondermeer de Benelux.

3.4

De voorzieningenrechter betwijfelt of één van de onderhavige friteuses kan worden aangemerkt als een werk -dat wil zeggen als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, en dus in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming.

3.5

Beide partijen betogen echter dat hun friteuse auteursrechtelijk beschermd is en dat de friteuse van de wederpartij inbreuk maakt op hun auteursrechten. Aangezien partijen als deskundig op het specifieke gebied van keukenapparatuur moeten worden aangemerkt, zal de voorzieningenrechter in het kader van dit kort geding de stellingen van partijen omtrent het auteursrecht volgen en er voorshands van uit gaan dat de modellen van de friteuses, te weten de friteuse van Princess met typenummer 2162 en de friteuse van Boxford zoals afgebeeld, zich lenen voor auteursrechtelijke bescherming.

De voorzieningenrechter volgt tevens de stelling van beide partijen dat de friteuse van de ene partij in breuk maakt op de auteursrechten van de andere partij.

3.6

Uitsluitend ter verduidelijking voor hetgeen hierna wordt overwogen worden de verschillen tussen de friteuses van partijen hieronder vermeld:

Friteuse van Princess type 2621 Friteuse van Boxford

- enkelvoudige ronde temperatuurknop - in hoogte verdubbelde temperatuurknop

- oranje schakelaar rechts - rode schakelaar rechts

- mandje zonder kunststofgreep - mandje met kunststofgreep

- handgreep aan voorzijde centraal - handgreep aan voorzijde excentrisch

geplaatst (boven het midden) geplaatst

-handgreep deksel in lengterichting - handgreep deksel in breedterichting

geplaatst geplaatst

3.7

Eiseressen hebben hun stelling dat de friteuse F600 begin 1985 tot stand is gekomen onderbouwd met tekeningen, inkoop- en verkoop facturen en afleveringsbonnen en voorts onbetwist gesteld dat de Princess friteuse met typenummer 2162 in 1995 tot stand is gekomen.

Ter onderbouwing van hun stelling dat het onmogelijk is dat Midea de thans door haar op de markt gebrachte friteuse reeds in 1984 heeft ontworpen, hebben zij de navolgende feiten en argumenten aangevoerd:

- Midea presenteert in haar huidige brochure haar friteuse als een nieuw product, hetgeen in strijd is met haar stelling dat de friteuse al in 1984 is ontworpen.

- De door Boxford overgelegde ontwerptekeningen (productie 3) zijn geantedateerd, hetgeen blijkt uit dubbele datering: rechtsonder is vermeld de datum 21-03-1984, terwijl linksboven ondersteboven een andere datum is vermeld, namelijk 21-03-1987.

- Op de ontwerptekeningen van 1984/1987 is vermeld "230 Volt", terwijl pas in 1988 is besloten om vanaf 1989 over een periode van 15 jaar het voltage van 220 V op te voeren naar 230V.

- Op dezelfde tekeningen is een safety microswitch getekend, terwijl deze knop een veiligheidseis betreft die stamt uit maart 1998.

- Boxford heeft geen documenten van derden overgelegd, zoals afleveringsbonnen, factureren, waaruit kan worden afgeleid dat in 1985 de friteuse reeds op de markt was. Productie 6 van Boxford is ontoereikend, het betreft een paklijst en factuur zonder vermelding van het adres van de koper.

- Tecasa, de Spaanse toeleverancier van thermostaten die zowel aan ICF als aan Midea levert, heeft verklaard dat de geleverde thermostaten pas 10 jaar bestaan en dat zij aan Midea nimmer vóór 2001 thermostaten heeft geleverd.

- Het is niet aannemelijk dat Midea sinds 1984 geen enkele verandering aan de friteuse heeft aangebracht.

Ter onderbouwing van hun stelling dat de friteuse van Midea een regelrechte kopie is van de friteuse van Princess met typenummer 2621 hebben eiseressen het navolgende aangevoerd:

- op het certificaat van Midea ( onderdeel productie 2 Boxford) waarop de product manager van Midea verklaart dat de afgebeelde friteuse reeds in 1984 werd geproduceerd, is een foto afgebeeld van een friteuse die alle kenmerken vertoont van de friteuse van Princess, terwijl op de ontwerptekeningen het ontwerp is afgebeeld van een friteuse met de kenmerken van de friteuse van Midea.

- zowel op de huidige website van Midea http://www.midea-appliance.com als in de huidige brochure staat een friteuse afgebeeld met alle kenmerken van de friteuse van Princess.

3.9

Boxford heeft voor al de door eiseressen aangevoerde feiten geen verklaring kunnen geven. Venemans heeft namens Boxford verklaard dat hij niet weet waarom in de brochure van Midea niet de door Midea geproduceerde friteuse staat afgebeeld, maar een friteuse die identiek is aan, althans sterk gelijkt op de friteuse van Princess. Dat van dat laatste sprake is, is aan de hand van een vergelijking van de foto in de brochure met het getoonde product eenvoudig te constateren.

3.10

Alle door eiseressen aangedragen feiten en omstandigheden, die Boxford niet heeft kunnen verklaren of weerleggen, wijzen erop dat Midea de friteuse van Princess onlangs heeft gekopiëerd en aldus inbreuk heeft gemaakt maakt op de auteursrechten van ICF op de friteuse met typenummer 2162. Daarnaast blijkt uit het feit dat in de huidige brochure van Midea en op de website van Midea een friteuse staat afgebeeld die alle kenmerken van de friteuse van Princess met typenummer 2621 vertoont, dat Midea de friteuse van Princess gebruikt om klanten te werven. Dit laatste is onrechtmatig jegens Princess.

3.11

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen liggen de vorderingen in beginsel voor toewijzing gereed. De vorderingen sub I tot en met IV worden toegewezen, waarbij de termijnen worden verlengd als hierna in de beslissing te vermelden. De vordering sub V komt, gelet op die toewijzing, overbodig voor en wordt daarom afgewezen, nog afgezien van de vraag of eiseressen bij die vordering voldoende belang hebben.

De vordering sub VI wordt afgewezen, aangezien Boxford het spoedeisend belang bij die vordering heeft betwist en eiseressen het spoedeisend belang bij die vordering niet hebben onderbouwd. De vordering sub VII wordt toegewezen met differentiatie per vordering als in de beslissing vermeld.

In reconventie:

3.12

Nog afgezien van het feit dat, als Boxford al als licentieneemster kan worden aangemerkt, haar vorderingsrechten beperkt zijn, worden op grond van hetgeen in conventie is overwogen de vorderingen afgewezen.

4. De kosten.

Boxford dient als de in het ongelijk te stellen partij te worden verwezen in de kosten van het geding in conventie en in reconventie.

5. De beslissing in kort geding.

De voorzieningenrechter

In conventie:

I. verbiedt gedaagde inbreuk te maken op de auteursrechten van ICF op het ontwerp van de friteuse met type nummer 2621, in het bijzonder door het (doen) produceren, importeren, aanbieden, aanprijzen, verhandelen, distribueren of verspreiden overigens, van de litigieuze friteuse;

II. gebiedt gedaagde om binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis al haar afnemers schriftelijk te berichten dat de verkoop en distributie van de litigieuze friteuse onmiddellijk dient te worden gestaakt met de mededeling aan die afnemers, dat zij de apparaten welke zij nog in hun bezit hebben aanstonds en op kosten van en tegen terugbetaling van de koopprijs door gedaagde aan haar dienen te retourneren en kopieën van al deze brieven binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan (de raadsman van) eiseressen toe te zenden;

III. gebiedt gedaagde om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis al de inbreukmakende friteuses en verpakkingen die gedaagde nog in voorraad heeft, of die derden ten behoeve van gedaagde mochten houden, franco aan eiseressen op een door hen -op eerste verzoek van gedaagde- aan te geven adres in Nederland af te (doen) leveren, dan wel deze, en zulks ter uitsluitende keuze van eiseressen, op uitsluitende kosten van gedaagde onder deurwaarderstoezicht te (doen) vernietigen en binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis een proces-verbaal van de betrokken deurwaarder terzake van de vernietiging met vermelding van het aantal vernietigde friteuses en verpakkingen ter hand te stellen aan (de raadsman van) eiseressen, met machtiging van eiseressen om dit een en ander, ter uitsluitende keuze van eiseressen, op kosten van gedaagden uit te laten (doen) voeren;

IV. gebiedt gedaagde te handelen als hierboven onder III. omschreven, telkens wanneer zij een nieuwe (retour-) zending van de inbreukmakende apparaten mocht (doen) ontvangen;

V. veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseressen van een dwangsom ten bedrage van

€ 25.000,-- voor elke keer dat gedaagde in strijd mocht handelen met de haar overeenkomstig het sub I t/m II opgelegde ver- of geboden, of enig gedeelte daarvan, en tot betaling aan eiseressen van een dwangsom ten bedrage van € 250,-- voor iedere individuele producteenheid of individuele verpakking ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee, gedaagde in strijd mocht handelen met de haar overeenkomstig het sub III opgelegde gebod, of enig gedeelte daarvan;

bepaalt dat een in dit vonnis genoemde dwangsom vatbaar is voor matiging door de bodemrechter voorzover handhaving van verbeurte van die dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

veroordeelt gedaagde partij in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 961,54, waaronder begrepen een bedrag van € 703,36 aan salaris;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

weigert het meer of anders gevorderde.

In reconventie:

weigert de gevorderde voorzieningen;

veroordeelt eisende partij in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Kooijman, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van vrijdag 19 juli 2002, in tegenwoordigheid van mr. D.G.E.C.Th. Schütz, waarnemend griffier.