Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2012:BY5548

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
11-12-2012
Datum publicatie
13-12-2012
Zaaknummer
353982 CV EXPL 12-4550
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bindend-Advies. Dat het reglement van een geschillencommissie het mogelijk maakt een advies aan de gewone rechter ter toetsing voor te leggen, betekent niet dat de gewone rechter tot een herbeoordeling komt van het geschil dat aan de geschillencommissie wordt voorgelegd. Marginale toetsing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 353982 \ CV EXPL 12-4550

vonnis van de kantonrechter van 11 december 2012

in de zaak van

De vennootschap onder firma See & Watch en haar vennoten,

die gevestigd is Assen,

eiseres,

en die wordt vertegenwoordigd door haar vennoten:

[X] en [Y],

tegen

[gedaagde],

die woont in [woonplaats]

gedaagde,

en die zelf procedeert.

Partijen worden hierna See & Watch en [gedaagde] genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de kantonrechter van 15 augustus 2012;

- de dagvaarding van 27 augustus 2012;

- de conclusie van antwoord van 4 september 2012;

- de conclusie van repliek van 2 oktober 2012;

- de conclusie van dupliek van 30 oktober 2012;

- de akte uitlating producties van 13 november 2012.

1.2. Ten slotte heeft de kantonrechter bepaald dat vandaag het vonnis wordt uitgesproken.

2. De vaststaande feiten

2.1. De kantonrechter gaat bij de beoordeling van het geschil uit van de volgende feiten die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of omdat die feiten blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

2.2. [gedaagde] betreft een consument die bij See & Watch, een opticien, een multifocale bril heeft gekocht. Zij heeft bij See & Watch geklaagd over de haar aangemeten bril en partijen hebben uiteindelijk een bindend-advies gevraagd aan de Geschillencommissie Optiek.

2.3. In haar op 16 december 2011 aan partijen verzonden beslissing heeft de Geschillencommissie Optiek beslist op een door See &Watch gevoerd ontvankelijkheidsverweer en geoordeeld dat [gedaagde] in haar klacht kan worden ontvangen. De Geschillencommissie Optiek heeft een datum en tijd bepaald waarop de zaak mondeling zal worden behandeld. Op een verzoek van See & Watch om een andere datum en tijd te bepalen, heeft zij gemotiveerd maar afwijzend beslist. De zaak is vervolgens op 12 april 2012 ter zitting behandeld. See & Watch is ter zitting niet verschenen.

2.4. In haar op 23 mei 2012 aan partijen verzonden beslissing heeft de Geschillencommissie Optiek de klacht van [gedaagde] gegrond geoordeeld en de koopovereenkomst tussen partijen ontbonden en See & Watch veroordeeld de koopprijs van de bril aan [gedaagde] terug te betalen, onder vergoeding aan [gedaagde] van het klachtgeld dat zij in verband met de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Optiek heeft betaald.

2.5. Op 18 juli 2012 heeft See & Watch de kantonrechter in een daartoe strekkend verzoekschrift verzocht het bindend-advies van de Geschillencommissie Optiek te vernietigen.

2.6. Op 15 augustus 2012 heeft de kantonrechter overwogen dat deze procedure niet met een verzoekschrift maar met een dagvaarding moet worden ingeleid. De kantonrechter heeft op grond van die overweging See & Watch bevolen om [gedaagde] bij exploot op te roepen voor een in die beschikking bepaalde roldatum, om te concluderen voor antwoord.

2.7. See & Watch heeft bij exploot van 27 augustus 2012 [gedaagde] gedagvaard.

3. De vordering en het verweer

3.1. [gedaagde] vordert, verkort weergegeven, dat de kantonrechter het door de Geschillencommissie Optiek gegeven bindend-advies vernietigt of haar ontheft van de daarin gegeven veroordeling. Daartoe stelt See & Watch, samengevat weergegeven, dat

- de reglementen van de geschillencommissie geen duidelijk onderscheid maken tussen een klacht en een geschil, wat tot willekeur leidt;

- de reglementen van de geschillencommissie met zich brengen dat als een consument zijn of haar klacht aan de ondernemer voorlegt, binnen drie maanden na het ontstaan van de klacht, de klacht moet worden voorgelegd aan de geschillencommissie, zodat [gedaagde] in haar klacht niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard;

- de algemene voorwaarden van de NUVO geen duidelijke begripsomschrijving geven voor wat betreft de termen "klacht"en "geschil" en er verschil bestaat tussen de begripsomschrijving in de algemene voorwaarden en de reglementen van de geschillencommissie;

- de geschillencommissie op een beroep op de niet-ontvankelijkheid moet beslissen voordat op de inhoudelijke geschil wordt beslist;

- de geschillencommissie de zaak niet ter zitting had mogen behandelen op de grond dat See & Watch niet tijdig verhinderdata heeft doorgegeven, omdat in de reglementen noch in de algemene voorwaarden staat wat "tijdig"is;

- dat het streven van de NUVO om de doorlooptijden zo kort mogelijk te houden niet is terug te vinden in de reglementen of op de website van de geschillencommissie.

3.2. Het verweer van [gedaagde] strekt tot afwijzing van de vordering.

4. De beoordeling

4.1. Het gaat in deze zaak, samengevat weergegeven met het oog op een doelmatige bespreking, om het volgende. [gedaagde] koop bij See & Watch een multifocale bril. Die bril bevalt haar niet en daarover klaagt zij, aanvankelijk bij See & Watch en vervolgens bij de Geschillencommissie Optiek die op grond van de klacht en de behandeling daarvan en een door een deskundige verricht onderzoek naar de (glazen) van de bril verricht onderzoek, de klacht gegrond oordeelt en dit zoals haar was gevraagd neerlegt in een bindend-advies. Dit leidt tot voor See & Watch onwelgevallige beslissingen en daartegen keert See & Watch zich in deze procedure. Ten aanzien van de tegen deze achtergrond tussen partijen opgekomen geschilpunten, overweegt de kantonrechter als volgt.

4.2. De kantonrechter stelt voorop dat de omstandigheid dat het toepasselijke en door partijen aangehaalde reglement van de Geschillencommissie Optiek het mogelijk maakt dat het bindend-advies wordt vernietigd door het ter toetsing voor te leggen aan “de gewone rechter”, niet met zich brengt dat de kantonrechter opnieuw kan treden in het geschil tussen partijen door tot een herbeoordeling te komen van het geschil zoals dat onderwerp is geweest van de procedure die heeft geleid tot het bindend-advies.

4.3. Partijen zijn aan de beslissing van de Geschillencommissie Optiek gebonden, tenzij dit in verband met de inhoud of de wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Alleen dan is het bindend-advies vernietigbaar.

4.4. Gelet op deze maatstaf komt het erop aan of See & Watch die zich op de vernietigbaarheid van het bindend-advies beroept, toereikend haar stellingen adstrueert door inzichtelijk te maken waarom al haar grieven en klachten over de wijze waarop de Geschillencommissie Optiek tot haar bindend- advies is gekomen met zich brengen dat de hiervoor bedoelde strijdigheid met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid zich voordoet. Dat doet See & Watch niet.

4.5. Dat klemt, te meer omdat wat See & Watch wel aanvoert voor de kantonrechter geen aanknopingspunt biedt om te veronderstellen dat bij de wijze van totstandkoming van het bindend-advies bijvoorbeeld fundamentele beginselen van procesrecht niet zijn gehonoreerd. De geschillencommissie heeft – en dat stond haar vrij – de klacht die tot de adviesaanvraag heeft geleid, ontvankelijk geacht en de zaak inhoudelijk ter zitting behandeld. Voor die zitting is See & Watch behoorlijk opgeroepen. Dat See & Watch niet is verschenen en de haar met de mondelinge behandeling geboden mogelijkheid haar verweer nader toe te lichten niet heeft benut, betreft een omstandigheid die voor rekening en risico van See & Watch behoort te komen. Het stond de Geschillencommissie eveneens vrij om – gelet op de technische aard van de klacht – een deskundige te benoemen zoals zij heeft gedaan. Gesteld noch gebleken is dat See & Watch niet in de gelegenheid is gesteld om zich over de te benoemen deskundige en de daaraan te stellen vragen uit te laten. Dat de behandeling ter zitting en de bevindingen van de deskundige uiteindelijk leiden tot een voor See & Watch onwelgevallig oordeel, heeft See & Watch gelet op het voorgaande te aanvaarden.

4.6. Reeds op grond van het voorgaande dient de vordering te worden afgewezen. Of, zoals [gedaagde] tot haar verweer aanvoert, de vordering tot vernietiging te laat is ingesteld behoeft gelet op de afwijzing daarvan, wegens gebrek aan belang, geen nadere behandeling.

4.7. De kantonrechter zal See & Watch als de in het ongelijk te stellen partij veroordelen in de tot op heden voor [gedaagde] op nihil te begroten kosten van deze procedure.

5. De beslissing

De kantonrechter

wijst de vordering af,

veroordeelt See & Watch en haar vennoten hoofdelijk, zodat als de een betaalt de anderen zijn bevrijd, tot betaling van de proceskosten die tot deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. B.R. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 11 december 2012.

typ/conc: 216/BRT

coll: