Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2012:BX8134

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
28-08-2012
Datum publicatie
25-09-2012
Zaaknummer
335778 - CV EXPL 12-325
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verkoop en levering softwarepakket dat niet zou werken. Partijen debatteren vooral over een betalingsregeling die niet tot stand is gekomen.Omdat dat voor de beslissing niet van belang is, laat de kantonrechter dat buiten beschouwing. Omdat slechts een zeer algemene bewoordingen wordt aangevoerd dat het softwarepakket zou werken, wordt dat verweer verworpen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK Assen

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 335778 \ CV EXPL 12-325

Vonnis van de kantonrechter van 28 augustus 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anteater B.V.,

hierna te noemen: AntEater,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie,

gemachtigde: De Raadgevers bedrijfsjuristen B.V.,

tegen

de besloten vennootschap met bepe[gedaagde ]eid [bedrijf],

hierna te noemen: [gedaagde],

gevestigd te [woonplaats],

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

procederende bij haar gemachtigde [gedaagde ], bestuurder.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Partijen hebben de volgende stukken in het geding gebracht c.q. proceshandelingen verricht:

- de dagvaarding van 27 december 2011;

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie;

- de conclusie van repliek, tevens inhoudende akte vermindering eis, tevens inhoudende voorwaardelijke conclusie van antwoord in reconventie;

- de reactie op de conclusie van repliek, tevens inhoudende akte vermindering eis en voorwaardelijke conclusie van antwoord in reconventie;

- de conclusie van dupliek;

- de reactie op de conclusie van dupliek.

1.2 Ten slotte is de datum voor het vonnis nader vastgesteld op vandaag.

2. De vaststaande feiten

2.1 De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten, die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

2.2 AntEater ontwikkelt en produceert standaard software. [gedaagde] legt zich onder mee toe op het faciliteren van buitenlandse kwekerijbedrijven op de Europese markt. In dit kader is Flora Holland de contractspartij voor [gedaagde].

2.3 [gedaagde] heeft bij AntEater enkele softwareproducten besteld via een getekend bestelformulier. De producten zijn geleverd. AntEater heeft [gedaagde] daarvoor gefactureerd bij factuur van 28 maart 2011 ten bedrage van € 821,10 inclusief 19% BTW. De factuur vermeldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum.

2.4 AntEater en haar gemachtigde hebben [gedaagde] aangemaand en gesommeerd tot betaling van de factuur bij brieven van 6 en 20 mei 2011, 10 juni 2011 en 12 juli 2011.

2.5 Bij e-mail van 13 juli 2011 aan de gemachtigde van AntEater betwist [gedaagde] de vordering omdat het geleverde programma niet werkt en niet compatible is met het programma Outlook. Bij e-mail van 15 juli 2011 reageert AntEater op deze klacht en wordt een oplossing voorgesteld door middel van een zogenaamde "mierenpostbus". Deze reactie wordt op 18 juli 2011 aan [gedaagde] toegestuurd.

2.6 Tussen de voornoemde brief van 18 juli 2011 en de dagvaarding van 27 december 2011 volgen nog diverse aanmaningen en sommaties om het factuurbedrag, vermeerderd met rente en incassokosten, te voldoen. Na de dagvaarding vindt nog correspondentie tussen partijen plaats over een betalingsregeling en een oplossing. Partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen.

2.7 Op 16 januari 2012 heeft [gedaagde] aan de gemachtigde van AntEater een bedrag van € 1.388,68 betaald.

3.De vorderingen en de verweren, samengevat en zakelijk weergegeven

In conventie

3.1 AntEater vordert - na vermindering van eis - de veroordeling van [gedaagde] tot betaling aan AntEater van primair € 458,10 en subsidiair € 199,25, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag van de algehele voldoening, alsmede veroordeling van [gedaagde] in de buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van de procedure. AntEater beroept zich voor haar vordering op de vaststaande feiten en stelt daartoe nog het volgende. [gedaagde] heeft de factuur zonder protest behouden. Pas drie maanden na levering van de software en ontvangst van de factuur stelt [gedaagde] dat het programma niet werkt en dat hij daarom niet betaalt. Deze mededeling kan niet serieus genomen worden omdat [gedaagde] nimmer contact heeft opgenomen - AntEater beschikt over een helpdesk - en zich ook in deze procedure ten aanzien van het vermeende probleem slechts in vage bewoordingen uitlaat. Voor zover de beweerdelijke problemen verband houden met comptabiliteit met Outlouk heeft AntEater een complete oplossing aangeboden met behulp van "mierenpost". Wegens non-betaling heeft AntEater het onderhoudscontract beëindigd. [gedaagde] is gewaarschuwd voor de kosten van een procedure. Pas ná de dagvaarding heeft [gedaagde] gereageerd en een regeling voorgesteld. Omdat [gedaagde] het tegenvoorstel van AntEater niet heeft geaccepteerd, is die regeling komen te vervallen en is de dagvaarding aangebracht. Het is in deze omstandigheden niet aan [gedaagde] om voorwaarden te stellen voor levering van nieuwe softwarepakketten.

3.2 [gedaagde] heeft verweer gevoerd met als conclusie afwijzing van de vorderingen. Daartoe heeft zij het navolgende aangevoerd. Omdat Flora Holland verzocht om de aanvoerbrieven elektronisch aan te leveren, heeft [gedaagde] dit softwarepakket aangekocht. Dat er op enig moment organisatie- en betalingsproblemen waren bij [gedaagde], is niet de reden dat er niet is betaald. Het softwarepakket heeft nooit goed gewerkt. Teneinde uit de impasse te komen heeft [gedaagde], in de persoon van de heer [X], getracht de zaak op te lossen per e-mail van 28 december 2011 door een betalings-regeling voor te stellen met als voorwaarde toezending van nieuwe software door AntEater. Op 4 januari 2012 ontvangt [gedaagde] een voorstel van AntEater voor een betalings-regeling, wat niet aansloot op het voorstel van [gedaagde]. Bovendien was het totaalbedrag verhoogd. Teneinde wederom uit de impasse te komen wordt vervolgens afgesproken dat [gedaagde] onder protest € 1.388,68 zal betalen en de software geleverd zal worden. Op 13 januari 2012 is € 1.388,68 betaald. Ten onrechte heeft AntEater op

16 januari 2012 laten weten dat de dagvaarding zal worden aangebracht. AntEater heeft wanprestatie geleverd. De betaling van € 1.388,68 is dan ook onverschuldigd gedaan.

In reconventie

3.3 [gedaagde] vordert de veroordeling van AntEater tot het leveren van een goed werkend softwareprogramma, met gebruikmaking van de helpdesk tegen het nominale bedrag van € 821,10, subsidiair zonder enige erkenning van schuld zijdens [gedaagde] tegen een bedrag van € 1.038,68 zijnde de opstaande vordering per december 2011. Meer subsidiair vordert [gedaagde] AntEater bij niet nakomen op basis van wanprestatie te verplichten tot retourbetaling van het betaalde bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van ontvangst op haar (derden)rekening, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente.

3.4 AntEater heeft als - voorwaardelijk - verweer gevoerd - primair - dat [gedaagde] geen conclusie van eis in reconventie heeft genomen en dus niet ontvankelijk is. Subsidiair dient de vordering te worden afgewezen omdat [gedaagde] niet een goed werkend tweede programma kan eisen als zij het eerste niet (volledige) heeft betaald. Daarbij is van belang dat Flora Holland de specificaties heeft gewijzigd zodat het niet aan AntEater te wijten is dat een tweede programma nodig is.

De beoordeling

In conventie

4. De kantonrechter overweegt het volgende. Het gaat hier in de kern om een vordering tot betaling van een geleverd softwarepakket. Omdat [gedaagde] niet betaalde, is zij op

27 december 2011, na herhaalde sommatie en ingebrekestelling, door AntEater gedagvaard. Pas daarna is [gedaagde] gekomen met een voorstel tot een betalingsregeling, die echter niet tot stand is gekomen. Partijen hebben in deze procedure hoofdzakelijk gedebatteerd over het niet tot stand komen van deze regeling. Het al dan niet tot stand komen van een betalingsregeling is niet van belang voor de uitkomst van deze zaak. AntEater was niet verplicht de door [gedaagde] voorgestelde 'oplossing' te accepteren. De kantonrechter laat de discussie daarover dan ook verder buiten beschouwing.

5. Tussen partijen staat vast dat AntEater een softwarepakket heeft geleverd; de bijbehorende factuur heeft [gedaagde] zonder protest behouden. De factuur vermeldt een betalingstermijn van veertien dagen. [gedaagde] heeft binnen die termijn niet betaald, zodat zij vanaf het verstrijken van die termijn in verzuim was. Pas na drie maanden klaagt [gedaagde] op 13 juli 2011, terwijl zij al in verzuim is, over het geleverde programma. Het enige concrete aan de klacht is, dat het programma niet compatible zou zijn met Outlook. Hiervoor heeft AntEater in haar e-mail van 15 juli 2011 een oplossing geboden. Vervolgens laat [gedaagde] ruim vijf maanden niets van zich horen. Meer bepaald laat [gedaagde] niet weten of de voorgestelde oplossing van AntEater ook is uitgeprobeerd. Evenmin heeft [gedaagde] zich tot de helpdesk van AntEater gewend. In deze procedure heeft [gedaagde] zich alleen in zeer algemene bewoordingen uitgelaten over het vermeende niet-functioneren van het softwarepakket. AntEater heeft in deze procedure hier meerdere keren op gewezen, maar desondanks heeft [gedaagde] de klacht niet nader gespecificeerd. Daarmee heeft zij niet aan haar stelplicht voldaan. [gedaagde] heeft ook geen bewijs aangeboden, voor zover daar al aan zou worden toegekomen. Dat AntEater door [gedaagde] in gebreke is gesteld, is niet gebleken. Ten slotte overweegt de kantonrechter dat [gedaagde] in deze procedure geen beroep heeft gedaan op een opschortingsrecht.

6. De slotsom van het voorgaande is dat de kantonrechter het verweer van [gedaagde] verwerpt nu niet is komen vast te staan dat het softwareprogramma niet werkt door een toerekenbare tekortkoming van AntEater. Dit leidt tot toewijzing van de vordering van AntEater.

7. Tegen de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke handelsrente is geen afzonderlijk verweer gevoerd, zodat de kantonrechter deze vorderingen ook zal toewijzen, zijnde op de wet gegrond. Nu gesteld noch gebleken is, dat de incassokosten al zijn betaald, wordt de gevorderde rente daarover afgewezen. Het wegens rente in de dagvaarding genoemde bedrag van € 39,08 is niet meegevorderd, dus dit wordt niet toegewezen.

8. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, zoals hierna in de beslissing is vermeld. De kantonrechter wijst er op, dat AntEater bij haar kostenopstelling van andere bedragen is uitgegaan dan de bedragen conform het gebruikelijke liquidatietarief van de sector kanton. De kantonrechter zal bij de hierna de vermelden veroordeling uitgaan van de oorspronkelijke hoofdsom met dien verstande dat met de betaling van € 1.388,68 rekening dient te worden gehouden.

In reconventie

9. De kantonrechter acht [gedaagde] ontvankelijk in haar vordering. Ook al heeft zij niet met zoveel woorden een conclusie van eis in reconventie ingediend, [gedaagde] heeft wel dadelijk bij antwoord in haar conclusie een tweetal tegenvorderingen ingediend, zoals bedoeld in art. 137 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De motivering van haar tegenvordering volgt uit haar verweer tegen de vordering van AntEater. Het kon AntEater naar het oordeel van de kantonrechter dan ook duidelijk zijn dat [gedaagde] tegenvorderingen indiende en op welke gronden. In zoverre verwerpt de kantonrechter het verweer van AntEater.

10. De kantonrechter zal de tegenvorderingen van [gedaagde] evenwel afwijzen. Waar in conventie niet kan worden vastgesteld dat het softwareprogramma niet werkt door een toerekenbare tekortkoming van AntEater, is het geen grond om AntEater te veroordelen tot levering van een goed werkend softwareprogramma c.a. Anders gezegd: de tegenvorderingen van [gedaagde] stuiten af op wat is overwogen en beslist in conventie.

11. [gedaagde] zal worden veroordeeld in de kosten van de reconventie, zoals hierna in de beslissing is vermeld.

De beslissing

De kantonrechter:

in conventie

veroordeelt [gedaagde ] om aan AntEater te betalen € 999,60 (€ 821,10 + € 178,50), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente rente over € 821,10 vanaf 27 december 2011 tot aan 16 januari 2012;

veroordeelt [gedaagde ] in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de zijde van AntEater begroot op € 83,81 aan dagvaardingskosten, € 437,00 aan vastrecht en € 200,00 aan salaris gemachtigde;

in reconventie

wijst de vorderingen van [gedaagde] af;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de zijde van AntEater begroot op € 200,00 aan salaris gemachtigde;

in conventie en in reconventie

verstaat dat bij de tenuitvoerlegging van voormelde veroordelingen rekening dient te worden gehouden met de betaling van [gedaagde] van € 1.388,68 op 16 januari 2012;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. G.J.J. Smits en in het openbaar uitgesproken op 28 augustus 2012.

typ/conc: 220 / GJJS

coll: