Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2012:BX1520

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
05-06-2012
Datum publicatie
16-07-2012
Zaaknummer
334391 / CV EXPL 11-8627
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het geschil betreft tandartskosten waarvan door NMT is gesteld dat de ziektekostenverzekeraar alleen een deel heeft betaald. Zij verlangt betaling van het gestelde, resterende openstaande deel van de patiënt/verzekerde. Gelet op de omstandigheden in deze zaak ligt het op de weg van NMT haar stelling te bewijzen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 334391 \ CV EXPL 11-8627

vonnis van de kantonrechter van 5 juni 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap NMT Factoring en Clearing Services B.V.,

hierna te noemen: NMT,

gevestigd te Nieuwegein,

eisende partij,

gemachtigde: Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders,

tegen

[gedaagde],

hierna te noemen: [gedaagde],

wonende te [adres],

gedaagde partij,

procederende in persoon.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 20 december 2011;

de conclusie van antwoord met producties;

de nadere toelichtingen van partijen.

De vaststaande feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten, die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

1. [gedaagde] heeft sinds 1999 een ziektekosten- en tandartsverzekering bij AnderZorg. De kosten voor consulten en behandelingen bij de huisarts, bij de tandarts, in het ziekenhuis en dergelijke zijn vanaf 1999 door de betreffende zorgverlener rechtstreeks naar AnderZorg verzonden. AnderZorg voldeed en voldoet de facturen aan de betreffende zorgverlener. Indien en voor zover een bepaalde verrichting niet door de verzekering is gedekt, krijgt [gedaagde] van AnderZorg daarover bericht met het verzoek dat (gedeelte van) de betreffende factuur aan AnderZorg te betalen wegens door AnderZorg voor haar vergoedde kosten.

2. [gedaagde] heeft in 2011 meerdere tandheelkundige behandelingen ondergaan bij haar tandarts, tandarts [X] (verder: [X]).

3. [X] heeft voor op 26, 27 en 28 april 2011 verrichte behandelingen in totaal € 536,42 gefactureerd.

4. [X] laat de afwikkeling van haar nota's door NMT doen. Zij heeft in het kader van een factorovereenkomst de vordering op [gedaagde] overgedragen en gecedeerd aan NMT.

De vordering en het verweer

5. NMT vordert betaling van een bedrag groot € 95,23, vermeerderd met € 3,50 herinneringskosten en met contractuele rente, berekend op € 33,62 aan vervallen rente, alsmede van € 37,00 aan incassokosten en van de proceskosten.

NMT stelt dat de factuur vermeld onder randnummer 3 in eerste instantie is gezonden naar AnderZorg. AnderZorg heeft de nota voor een gedeelte groot € 441,19 voldaan aan NMT. Het restant ad € 95,23 kwam niet voor vergoeding in aanmerking. Dat gedeelte dient [gedaagde] dan ook zelf te voldoen. Omdat zij daarmee ondanks vele aanmaningen in gebreke is gebleven bestaat eveneens aanspraak op vergoeding van rente en incassokosten.

6. [gedaagde] heeft de vordering gemotiveerd betwist. Zij stelt, onder verwijzing naar diverse bescheiden, dat de facturen van de behandelingen van [X] rechtstreeks naar AnderZorg werden (en worden) gestuurd en dat die facturen volledig door AnderZorg werden betaald. AnderZorg berekende vervolgens welke kosten [gedaagde] zelf moest betalen en stuurde haar voor dat deel dan een eigen factuur. Ook voor de verrichtingen waar het in deze procedure om gaat is dat het geval geweest. Zij heeft van AnderZorg het bericht gehad dat zij voor die verrichtingen € 14,47 en € 35,53 zelf diende te betalen en heeft dat ook aan AnderZorg betaald. AnderZorg heeft [gedaagde] ook naar aanleiding van de onderhavige dagvaarding gezegd dat op grond van de administratie van AnderZorg er geen betalingen meer open staan, ook niet van een deel van een factuur van [X].

De beoordeling

7. Kern van het geschil is feitelijk of juist is dat AnderZorg van de onder randnummer 3 vermelde, gefactureerde kosten, na toezending van de factuur aan haar, een gedeelte groot

€ 95,23 niet heeft voldaan en dat [gedaagde] dat bedrag zelf rechtstreeks aan NMT dient te voldoen, zoals door NMT is gesteld en door [gedaagde] wordt betwist.

8. Vaststaat dat [X] en -daarmee- NMT er mee akkoord is gegaan dat de facturen van de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar van [gedaagde] worden ingediend, waarbij het systeem aldus is dat -zo is niet deugdelijk gemotiveerd betwist en volgt ook uit de door [gedaagde] overgelegde bescheiden- AnderZorg die kosten volledig betaald en voor zover betaalde kosten niet onder de dekking van de verzekering vallen, AnderZorg deze kosten op [gedaagde] verhaald. Onder deze omstandigheden ligt het op de weg van NMT haar stelling, dat AnderZorg met betrekking tot de onderhavige factuur niet conform dit systeem zou hebben gehandeld en de kosten voor een gedeelte groot € 95,23 niet zou hebben voldaan en dat NMT zich daarvoor tot [gedaagde] dient te wenden, te bewijzen. Daarbij betrekt de kantonrechter dat uit de overgelegde stukken van [gedaagde] -waarvan de juistheid evenmin door NMT is betwist- volgt dat AnderZorg ook betalingen voor de onder randnummer 3 vermelde, gefactureerde behandelingen heeft verricht, te weten voor een intra-orale foto en een verricht onderzoek met diagnostiek, die [gedaagde] geheel, respectievelijk gedeeltelijk zelf dient te voldoen. Immers, vaststaat dat AnderZorg hiervoor € 14,47 en € 35,53 aan [gedaagde] heeft doorberekend. Ook uit de overgelegde brief van 8 april 2012 van AnderZorg betreffende door haar betaalde tandartskosten voor behandelingen in december 2011 blijkt dat AnderZorg tandartsbehandelingen die in het geheel niet worden vergoedt, wel voor [gedaagde] heeft betaald en daarvan op haar beurt (terug)betaling van [gedaagde] vraagt.

9. Nu NMT bewijs heeft aangeboden, zal zij, alvorens verder wordt beslist, tot bewijslevering worden toegelaten.

De beslissing

De kantonrechter:

laat NMT toe tot het bewijs van feiten of omstandigheden, waaruit kan worden afgeleid, dat

AnderZorg de bij de factuur van 21 mei 2011 gefactureerde tandartskosten ad € 536,42 voor een gedeelte groot € 441,19 heeft voldaan en dat [gedaagde] van die factuur een bedrag groot € 95,23 zelf rechtstreeks aan haar dient te voldoen;

bepaalt dat NMT zich op de rolzitting van 3 juli 2012 schriftelijk kan uitlaten over de vraag hoe zij het bewijs wil leveren;

bepaalt dat, als NMT bewijs wil leveren met schriftelijke stukken, zij deze stukken op de hiervoor genoemde rolzitting over moet leggen;

bepaalt dat NMT, als zij bewijs door getuigen wil leveren, de naam en woonplaats van de te horen getuigen moet opgeven met de verhinderdata voor een periode van 12 weken van haarzelf, haar gemachtigde en de getuigen en zo mogelijk van de tegenpartij, waarna een dag voor het getuigenverhoor zal worden vastgesteld;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. A.M.A.M. Kager en in het openbaar uitgesproken op 5 juni 2012.

typ/conc: 131/ak

coll: